Thứ Năm, 6 tháng 6, 2013

Các giấy phép nguồn mở

Open source licences
By Elena Blanco, Published: 24 April 2008, Reviewed: 24 April 2008
Bài được đưa lên Internet ngày: 24/04/2008
Lời người dịch: Bài viết liệt kê 12 giấy phép phổ biến của thế giới phần mềm tự do nguồn mở, được tổ chức Sáng kiến Nguồn Mở - OSI (Open Source Initiative) chứng thực. Các giấy phép này sẽ lần lượt được dịch sang tiếng Việt trong tháng 6 này để phục vụ các bạn độc giả của blog.
Đối với OSS Watch thì phần mềm nguồn mở là phần mềm được phát hành theo một giấy phép được tổ chức Sáng kiến Nguồn Mở - OSI (Open Source Initiative) chứng thực. Mỗi giấy phép do OSI chứng thực đáp ứng được các điều kiện của Định nghĩa Nguồn Mở (Open Source Definition) nhưng các dạng giấy phép rất khác nhau đáp ứng được các tiêu chí đó. Các giấy phép phổ biến nhất được OSI phê chuẩn được mô tả ở đây cả về thông tin chung và giúp bạn quyết định giấy phép nào phù hợp nhất với tình huống của bạn.
For OSS Watch open source software is software that has been released under an Open Source Initiative (OSI) certified licence. Each of the licences approved by the OSI meets the conditions of the Open Source Definition but very different styles of licence meet these criteria. The most popular OSI-approved licences are described here both for general information and to help you to decide which licence best suits your situation.
Dịch: Lê Trung Nghĩa

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.