Thứ Ba, 9 tháng 8, 2016

Nghiên cứu về truy cập mở


Open access research
Bài được cập nhật vào ngày 24/07/2015

Tư vấn mở rộng sau đây, 4 cơ quan cấp vốn cho giáo dục đại học của Vương quốc Anh đã giới thiệu yêu cầu truy cập mở trong Khung Xuất sắc Nghiên cứu tiếp sau.


Following extensive consultation, the four UK higher education funding bodies have introduced an open-access requirement in the next Research Excellence Framework.
Dịch: Lê Trung Nghĩa

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.