Thứ Năm, 19 tháng 4, 2018

Tọa đàm ‘Truy cập dữ liệu mở trong kỷ nguyên thông tin’ tại Học viện Quản lý Giáo dục nhân Ngày Sách Việt Nam lần thứ 5
Quang cảnh hội trường trước giờ tọa đàmHưởng ứng ngày sách Việt Nam lần thứ năm, ngày 20/04, tại Học viện Quản lý Giáo dục, Hà Nội, Trung tâm CNTT-Thư viện của Học viện tổ chức tọa đàm về chủ đề ‘Truy cập dữ liệu mở trong kỷ nguyên thông tin’ với bài trình bày: ‘Tìm kiếm và sử dụng các nguồn tài nguyên được cấp phép mở’.


Bạn có thể tự do tải về bài trình bày tại địa chỉ:
Blogger: Lê Trung Nghĩa

Chính sách tài nguyên giáo dục mở (OER) của bang COLORADO, nước Mỹ

Hoạt động năm 2018:
 • HB18-1331: Về việc mở rộng sử dụng tài nguyên giáo dục mở trong các cơ sở giáo dục đại học công lập, và, liên quan tới nó, thành lập hội đồng tài nguyên giáo dục mở Colorado, tạo ra chương trình trợ cấp để hỗ trợ tạo lập và sử dụng tài nguyên giáo dục mở, và thực hiện sự phân bổ. Hành động mới nhất: Được phê chuẩn, 28/03/2018.
Các chính sách hiện hành:
 • SB 258 (2017): Thành lập hội đồng tài nguyên giáo dục mở trong Bộ Giáo dục Đại học. Bộ được yêu cầu liên hệ với một thực thể để đánh giá hiện trạng sử dụng OER của các cơ sở giáo dục đại học công lập và xem xét các lựa chọn và các khó khăn trong việc gia tăng sử dụng OER. Hội đồng phải tạo thuận lợi cho công việc của thực thể hợp đồng đó, và, tính tới các phát hiện có thực thể hợp đồng đó, khuyến cáo các sáng kiến để mở rộng sử dụng OER, tạo ra sự tiết kiệm chi phí và các lợi ích giáo dục khác cho các sinh viên được tuyển sinh.
2018 Activity:
 • HB18-1331: Concerning expanding the use of open educational resources at public institutions of higher education, and, in connection therewith, creating the Colorado open educational resources council, creating a grant program to support the creation and use of open educational resources, and making an appropriation. Last Action: Engrossed – 03/28/2018.
Existing Policies:
 • SB 258 (2017): Creates the open educational resources council in the Department of Higher Education. The Department is required to contract with an entity to evaluate the existing use of OER by public institutions of higher education and consider the options for and obstacles to increasing the use of OER. The council must facilitate the work of the contracting entity, and, taking into account the findings of the contracting entity, recommend initiatives to expand the use of OER, resulting in cost savings and other educational benefits for students enrolled

Thứ Tư, 18 tháng 4, 2018

Chính sách tài nguyên giáo dục mở (OER) của bang CALIFORNIA, nước Mỹ


Hoạt động năm 2018:
 • AB 1806/SB 839: Luật Ngân sách năm 2018: Dự luật này gồm việc cấp vốn để gia tăng các dịch vụ cho các sinh viên có nhu cầu cao, gồm phát triển tài nguyên giáo dục mở và các trình độ học tập với sách giáo khoa chi phí bằng 0 để giảm các chi phí cho sinh viên. Các khu trường cao đẳng cộng đồng ứng dụng các tài nguyên cho mục đích này được khuyến khích phát triển trước hết tài nguyên giáo dục mở và các trình độ các khóa học với các sách giáo khoa chi phí bằng 0 và khả chuyển được. Hành động mới nhất: AB1806 được tham chiếu tới Ủy ban Ngân sách ngày 29/01/2018 và SB839 được quy cho Ủy ban B. and F.R ngày 10/01/2018 và được sửa cho đúng vào ngày 19/01/2018.
 • SB 727 (từ năm 2017 mang qua): Định giá có tính cách tân: cho phép các cơ sở giáo dục sau trung học công lập áp dụng các chính sách cho phép sử dụng các kỹ thuật định giá thành có tính cách tân và các lựa chọn thanh toán cho các sách giáo khoa và các tư liệu chỉ dẫn khác. Điều này gồm cả các dàn xếp giá thành theo đống cho phép các sinh viên mua các tư liệu hoặc các sách giáo khoa được phân phối: dạng số, qua công nghệ hoặc giấy phép được yêu cầu chỉ được sử dụng trong khóa học, ở định dạng in. Các kỹ thuật định giá thành có tính cách tân chỉ có thể được áp dụng nếu nó thực sự làm giảm chi phí các sách giáo khoa hoặc các tư liệu chỉ dẫn khác. Hành động mới nhất: Tình trạng thiết lập để không hoạt động sau khi phiên họp được hoãn lại năm 2017.
Các chính sách hiện có:
 • AB 97/SB 72 (2017): dự luật phân bổ cho phép cấp vốn để gia tăng sử dụng cho các dịch vụ cho các sinh viên, có thể gồm phát triển tài nguyên giáo dục mở và các trình độ học với các sách giáo khoa chi phí bằng 0 để làm giảm các chi phí cho các sinh viên. Các khu trường cao đẳng cộng đồng ứng dụng các tài nguyên cho mục đích này được khuyến khích trước hết phát triển tài nguyên giáo dục mở và các trình độ các khóa học với chi phí sách giáo khoa bằng 0 khả chuyển cho các trường học khác trong bang.
 • SB 1359 (2016): Đòi hỏi từng khu trường của các trường Cao đẳng Cộng đồng California và Đại học Bang California, và có thể yêu cầu từng khu trường của Đại học California, phải xác định trong phiên bản trên trực tuyến của lịch các khóa học của khu trường các khóa học của nó mà chỉ sử dụng các tư liệu số cho khóa học là không mất tiền và vì thế không yêu cầu phải mua.
 • AB 798 (2015): Tạo lập Quỹ Ưu đãi Áp dụng Tài nguyên Giáo dục Mở để cung cấp các ưu đãi và thưởng cho các nỗ lực của khu trường, các nhân viên, và các giảng viên tăng tốc áp dụng tài nguyên giáo dục mở. Mục điochs của dự luật này là để giảm các chi phí sách giáo khoa cho các sinh viên đại học và khuyến khích các giảng viên gia tăng áp dụng các tài nguyên giáo dục mở chất lượng cao, chi phí thấp hơn.
 • SB 1052 (2012): Thành lập Hội đồng Tài nguyên Giáo dục Mở California. Dự luật yêu cầu Hội đồng xác định danh sách 50 khóa học phân chia thấp hơn trong các phân đoạn sau trung học theo đó các sách giáo khoa số nguồn mở, chất lượng cao, kham được và các tư liệu có liên quan có thể được phát triển và giành được. Dự luật đã yêu cầu hội đồng rà soát lại và phê chuẩn các tư liệu nguồn mở được phát triển, thúc đẩy các chiến lược tạo lập, truy cập, và sử dụng, và thường xuyên khêu gợi và cân nhắc, phản hồi từ từng trong số các hiệp hội sinh viên khắp bang.
 • SB 1053 (2012): Thành lập Thư viện Số Nguồn mở California, dưới sự quản lý của Đại học Bang California, phối hợp với các trường Cao đẳng Cộng đồng California, vì mục đích đặt chỗ cho các tư liệu nguồn mở trong khi cung cấp cách thức dựa vào Internet cho các sinh viên, giảng viên, và các nhân viên để dễ dàng tìm kiếm, áp dụng, ứng dụng, hoặc sửa đổi các tư liệu khóa học vì mục đích chi phí thấp hoặc không có chi phí. Dự luật đã yêu cầu các tư liệu trong thư viện đó mang giấy phép Creative Commons Attribution để cho phép những người khác sử dụng, phân phối, và tạo ra các tác phẩm phái sinh dựa vào tư liệu số đó trong khi vẫn cho phép các tác giả và những người sáng tạo tư liệu nhận được sự thừa nhận ghi công cho các nỗ lực của họ.
2018 Activity:
 • AB 1806/SB 839: Budget Act of 2018: This bill includes funding to increase services for high-needs students, including the development of open educational resources and zero-textbook-cost degrees that reduce costs for students. Community college districts utilizing resources for this purpose are encouraged to first develop open educational resources and zero-textbook-cost degrees for courses that are transferable. Last Action: AB1806 referred to Budget Committee on 1/29/18 and SB839 referred to B. and F.R. Committee on 1/10/18 and corrected on 1/19/18.
 • SB 727 (carried over from 2017): Innovative Pricing: allows public postsecondary educational institutions to adopt policies to allow for the use of innovative pricing techniques and payment options for textbooks and other instructional materials. This includes bulk pricing arrangements that allow students to purchase materials or texts delivered: digitally, through a technology that is, or the license of which is, required to only be used within a course, in a print format. Innovative pricing techniques may only be adopted if it would actually reduce the cost of textbooks or other instructional materials. Last Action: Status set to inactive after session adjourned in 2017.
Existing Policies:
 • AB 97/SB 72 (2017): an appropriations bill that allows funding to be used for increased services for high-needs students, which may include the development of open educational resources and zero-textbook-cost degrees that reduce costs for students. Community college districts utilizing resources for this purpose are encouraged to first develop open educational resources and zero-textbook-cost degrees for courses that are transferable to other schools within the state.
 • SB 1359 (2016): Requires each campus of the California Community Colleges and the California State University, and would request each campus of the University of California, to identify in the online version of the campus course schedule its courses that exclusively use digital course materials, as specified, and communicate to students that the course materials for these courses are free of charge and therefore not required to be purchased.
 • AB 798 (2015): Creates the Open Educational Resources Adoption Incentive Fund to provide incentives and reward campus, staff, and faculty efforts to accelerate the adoption of open educational resources. The purpose of this bill was to reduce textbook costs for college students and encourage faculty to accelerate the adoption of lower cost, high-quality open educational resources.
 • SB 1052 (2012): Established the California Open Education Resources Council. The bill required the Council to determine a list of 50 lower division courses in the public postsecondary segments for which high-quality, affordable, digital open source textbooks and related materials would be developed or acquired. The bill required the council to review and approve developed open source materials, promote strategies for production, access, and use, and regularly solicit and consider, feedback from each of the statewide student associations.
 • SB 1053 (2012): Established the California Digital Open Source Library, under the administration of the California State University, in coordination with the California Community Colleges, for the purpose of housing open source materials while providing an Internet Web-based way for students, faculty, and staff to easily find, adopt, utilize, or modify course materials for little or no cost. The bill required that materials in the library bear a creative commons attribution license that allows others to use, distribute, and create derivative works based upon the digital material while still allowing the authors or creators of the material to receive credit for their efforts.

Thứ Ba, 17 tháng 4, 2018

Chính sách tài nguyên giáo dục mở (OER) của bang ARKANSAS, nước Mỹ


Các chính sách hiện có:
 • SB 265 (2015) đã tạo ra eVersity của Đại học Arkansas (một cơ sở giáo dục đại học hoàn toàn trên trực tuyến). Dự luật này yêu cầu tài nguyên giáo dục mở được ứng dụng để hỗ trợ phân phối các khóa học cho các sinh viên.
Existing Policies:
 • SB 265 (2015) created the University of Arkansas System eVersity (an entirely online institution of higher education). This bill requires that open educational resources be utilized to support course delivery to students.

Thứ Hai, 16 tháng 4, 2018

Tọa đàm: ‘Sử dụng và hướng dẫn bạn đọc tiếp cận nguồn tài liệu mở trong phục vụ thư viện lưu động’ tại Thư viện Hà Nội


Quang cảnh trước giờ tọa đàm

Sáng thứ hai, 16/04/2018, tại Thư viện Hà Nội, Vụ Thư viện, Bộ Văn hóa - Thể thao - Du lịch đã tổ chức tọa đàm ‘Sử dụng và hướng dẫn bạn đọc tiếp cận nguồn tài liệu mở trong phục vụ thư viện lưu động’ với sự tham dự của các đại diện tới từ 8 thư viện tỉnh được chọn từ các thư viện tỉnh trong cả nước sẽ triển khai chương trình thư viện lưu động trong thời gian sắp tới.
‘Tìm kiếm và sử dụng các nguồn tài nguyên được cấp phép mở’ là bài trình bày trong tọa đàm. Bạn có thể tải về tự do bài trình bày này tại địa chỉ:


Twitter: https://twitter.com/nghiafoss/status/985790645561212928

Blogger: Lê Trung Nghĩa


Chủ Nhật, 15 tháng 4, 2018

Định nghĩa OER của vài bang điển hình của nước Mỹ có luật OER được thông qua


1. BANG TEXAS, SB 810, năm 2017, đã ban hành
Tài nguyên giáo dục mở là “tài nguyên dạy, học, và nghiên cứu nằm trong phạm vi công cộng hoặc đã được phát hành theo một giấy phép sở hữu trí tuệ cho phép tự do sử dụng, sử dụng lại, sửa đổi, và chia sẻ với những người khác, bao gồm các khóa học đầy đủ, các tư liệu khóa học, các module, các sách giáo khoa, các video theo thời gian thực, các bài kiểm tra, các phần mềm, và bất kỳ công cụ nào khác, các tư liệu, hoặc các kỹ thuật được sử dụng để hỗ trợ truy cập tới tri thức”.
hoặc: OER State Policy Playbook, page 3


2. BANG COLORADO: S.B. No. 258, năm 2017, đã ban hành
Tài nguyên giáo dục mở” ngụ ý các tài nguyên dạy, học nghiên cứu chất lượng cao nằm trong phạm vi công cộng hoặc đã được phát hành theo một giấy phép sở hữu trí tuệ cho phép những người khác tự do sử dụng hoặc tái mục đích và có thể bao gồm các tài nguyên khác là sẵn sàng hợp pháp và sẵn sàng cho các sinh viên không mất chi phí hoặc với chi phí rất thấp. Tài nguyên giáo dục mở có thể gồm toàn bộ các khóa học, các tư liệu khóa học, các module, các sách giáo khoa, nội dung được giảng viên tạo ra, các video thời gian thực, các bài kiểm tra, các phần mềm, và các công cụ, các tư liệu, hoặc các kỹ thuật khác được sử dụng để hỗ trợ truy cập tới tri thức.
Ý kiến đóng góp của Creative Commons Mỹ: Đây là định nghĩa OER cứng cỏi, nhưng việc bổ sung thêm “theo giấy phép sở hữu trí tuệ toàn cầu, không mất phí bản quyền, không độc quyền, vĩnh viễn,không thể thu hồi” có thể củng cố thêm cho nó. Đáng lưu ý là mệnh đề thứ 2 (bắt đầu bằng “và có thể gồm”) không cho phép các tư liệu có thể không thực sự được coi là mở.


3. BANG CALIFORNIA, S.B. No. 1359, năm: 2016, đã ban hành, chương 343
Tài nguyên giáo dục mở” là các tài nguyên dạy, học, và nghiên cứu chất lượng cao nằm trong phạm vi công cộng hoặc đã được phát hành theo một giấy phép sở hữu trí tuệ, như giấy phép Creative Commons, cho phép những người khác tự do sử dụng và tái mục đích, và có thể gồm các tài nguyên khác sẵn sàng hợp pháp và không mất chi phí cho các sinh viên. “Tài nguyên giáo dục mởgồm, nhưng không bị giới hạn tới, các khóa học đầy đủ, các tư liệu khóa học, các module, các sách giáo khoa, các nội dung được giảng viên tạo ra, các video thời gian thực, các bài kiểm tra, các phần mềm, và bất kỳ công cụ, tư liệu hay kỹ thuật nào khác được sử dụng để hỗ trợ truy cập tới tri thức.
hoặc: OER State legislative guide, page 13


4. BANG OREGON, H.B. No. 2871, năm 2015, đã ban hành, chương 727
Như được sử dụng trong các phần 1-4 của Luật 2015 này, “tài nguyên giáo dục mở” ngụ ý các tài nguyên dạy, học và nghiên cứu:
(a) Nằm trong phạm vi công cộng hoặc đã được phát hành theo một giấy phép sở hữu trí tuệ cho phép những người khác tự do sử dụng và tái mục đích nó; và
(b) Tuân thủ Luật 1990 đối với những người Mỹ khuyết tật (42 U.s.C. 12101 et seq.) và với bất kỳ tiêu chuẩn bổ sung nào về khả năng truy cập được Ủy ban Điều phối Giáo dục Đại học thiết lập bằng quy định.
hoặc: OER State legislative guide, page 20
Blogger: Lê Trung Nghĩa
Thứ Bảy, 14 tháng 4, 2018

Tọa đàm: ‘Dữ liệu mở với thành phố thông minh’ tại Sở TTTT Đà Nẵng

Sáng ngày 14/04/2018, Sở TTTT Đà Nẵng đã tổ chức tọa đàm ‘Dữ liệu mở với thành phố thông minh’ với sự tham dự của toàn bộ cán bộ công chức viên chức của Sở.
Các bài ‘Giới thiệu dữ liệu mở & dữ liệu mở liên kết’ và ‘Giới thiệu khoa học mở’ đã được trình bày tại đây.
Bạn có thể tải về các bài trình bày tại địa chỉ:


Xem thêm:
Blogger: Lê Trung Nghĩa