Thứ Năm, 17 tháng 10, 2019

Đặc phái viên về Truy cập Mở của Ủy ban châu Âu ra nhập Nhóm Chỉ đạo Điều hành của Liên minh S

European Commission’s Open Access Envoy Joins the cOAlition S Executive Steering Group
02/09/2019
Bài được đưa lên Internet ngày: 02/09/2019
Jean-Claude Burgelman, Đặc phái viên về Truy cập Mở mới được bổ nhiệm ở Ủy ban châu Âu, đã chính thức được bầu vào Nhóm Chỉ đạo Điều hành của Liên minh S (ESG).
Sự bổ nhiệm ông Burgelman vào ESG sẽ giúp đảm bảo cam kết của Ủy ban châu Âu đưa ra về các tham vọng của Kế hoạch S trong những tháng tới và đảm bảo sự đại diện của họ trong tất cả các vấn đề của Liên minh S.
Bình luận về sự bổ nhiệm này, ông Burgelman nói “Ủy ban châu Âu đang làm việc với các bên tham gia đóng góp khắp châu Âu và bên ngoài để đưa chương trình nghị sự Truy cập Mở của nó tiến lên. Tôi vui mừng ra nhập ESG để giúp triển khai tiếp các mục tiêu của EU về Truy cập Mở tới các xuất bản phẩm và dữ liệu”.
Jean-Claude Burgelman, the newly appointed Open Access Envoy at the European Commission, has been officially nominated to the cOAlition S Executive Steering Group (ESG).
Mr Burgelman’s appointment to the ESG will help ensure the European Commission’s commitment to delivering on the ambitions of Plan S over the coming months and ensure their representation in all cOAlition S matters.
Commenting on his appointment, Mr Burgelman said “the European Commission is working with stakeholders around Europe and beyond to take forward its Open Access agenda. I am delighted to join the Executive Steering Group to help further implement the EU’s objectives in the Open Access to publications and data.”
Dịch: Lê Trung Nghĩa

Thứ Tư, 16 tháng 10, 2019

Tổ chức Y tế Thế giới và TDR ra nhập Liên minh S để ủng hộ Truy cập Tự do không mất tiền và Tức thì tới Nghiên cứu Y học


World Health Organization and TDR Join cOAlition S to Support Free and Immediate Access to Health Research
29/08/2019
Bài được đưa lên Internet ngày: 29/08/2019
Hôm nay Tổ chức Y tế Thế giới - WHO ( World Health Organization) công bố nó là cơ quan đầu tiên của Liên hiệp quốc ra nhập liên minh đang nổi lên của các nhà cấp vốn nghiên cứu và các quỹ từ thiện đang triển khai Kế hoạch S. Cam kết này sẽ đảm bảo rằng tất cả nghiên cứu y tế được WHO hỗ trợ sẽ là tự do không mất tiền để đọc trên trực tuyến vào ngày nó được xuất bản.
TDR, Chương trình Đặc biệt về Nghiên cứu và Huấn luyện về các Bệnh Nhiệt đới, một chương trình toàn cầu cộng tác khoa học giúp tạo thuận lợi, hỗ trợ, và gây ảnh hưởng tới các nỗ lự đấu tranh chống bệnh tật và đói nghèo cũng sẽ ra nhập liên minh S (cOAlition S) cùng với WHO. TDR nằm trong WHO, và được Quỹ Nhi đồng Liên hiệp quốc (UNICEF), Chương trình Phát triển của Liên hiệp quốc (UNDP), Ngân hàng Thế giới, và WHO tài trợ.
“WHO đi đầu về quyền của mỗi người để truy cập tới các dịch vụ chăm sóc sức khỏe có chất lượng, và ủng hộ của chúng tôi đối với Truy cập Mở tới nghiên cứu y tế chống trụ cho sự chăm sóc đó đi đôi với nhau với cam kết đó”, Soumya Swaminathan, nhà khoa học hàng đầu của WHO, nói. “Bằng việc ra nhập liên minh này, chúng tôi tin tưởng chúng tôi có thể tăng tốc quy trình hướng tới sự truy cập tự do không mất tiền triệt để tới nghiên cứu y tế - tham vọng hỗ trợ cho chiến lược hiện hành của chúng tôi về 1 tỷ người nữa hưởng lợi từ sự mở ra y tế triệt để trong vòng 5 năm tới”.
WHO có lịch sử dài lâu làm cho thông tin và bằng chứng y tế truy cập được rộng rãi. Một trong các cột mốc trên con đường của họ từng là Truy cập tới Nghiên cứu cho Chương trình Y tế Hinari, nó đã được WHO thành lập vào năm 2002 và ngày nay cung cấp truy cập tới 15.000 tạp chí y học cho các y tá và các nhà nghiên cứu ở 120 quốc gia. Vào năm 2014, WHO đã giới thiệu chính sách của mình về Truy cập Mở để đảm bảo rằng các bài báo trên tạp chí và các chương sách các thành viên nhân viên của WHO là tác giả hoặc đồng tác giả hoặc được các nhà nghiên cứu do WHO cấp vốn tạo ra là sẵn sàng tự do không mất tiền trên Europe PubMed Central. Chính sách này đã được mở rộng vào năm 2016 để đảm bảo tất cả các xuất bản phẩm của WHO là sẵn sàng tự do không mất tiền trong Kho Chia sẻ Thông tin của tổ chức WHO (IRIS).
Ngày nay, có số lượng ngày một gia tăng các nền tảng xuất bản Truy cập Mở, nơi mà các tác giả có thể đảm bảo các tác phẩm của họ là sẵn sàng rộng rãi. TDR, một trong những chương trình nghiên cứu ở Bộ phận Khoa học mới của WHO, đã phát triển một nền tảng xuất bản Truy cập Mở như vậy. Cổng TDR Gateway cung cấp các cơ hội lớn hơn cho các nhà nghiên cứu được TDR hỗ trợ để xuất bản các kết quả tác phẩm của họ và làm cho chúng sẵn sàng cho công chúng một cách miễn phí.
“Có vô số thách thức cho các nhà nghiên cứu, và đáng buồn, một trong số chúng là sự truy cập hạn chế tới tư liệu khoa học hiện hành. Nhờ có sáng kiến của Kế hoạch S, điều này sẽ sớm không còn là rào cản nữa cho nghiên cứu tốt lành”, Charles Mgone, Phó Chủ tịch của Đại học Hubert Kairuki Memorial ở Tanzania và Chủ tịch của Ban Cố vấn Khoa học và Kỹ thuật của TDR, nói. “Tôi ủng hộ mạnh mẽ quan điểm của WHO và TDR trong việc ra nhập cOAlition S và cảm thấy điều này là một bước tiến quan trọng khác hướng tới việc đạt được sự truy cập triệt để tới thông tin y tế”.
“Chúng tôi vui mừng Tổ chức Y tế Thế giới ra nhập Liên minh S, tạo thành một ngày quan trọng cho nghiên cứu y tế”, Jeremy Farrar, Giám đốc của Wellcome, nói. “Ra nhập đối tác này, sự vươn ra toàn cầu của WHO sẽ đóng vai trò sống còn trong việc hỗ trợ các nhà nghiên cứu và các cơ sở ở các quốc gia thành viên để làm cho nghiên cứu của họ thành Truy cập Mở đầy đủ sao cho nó là tự do không mất tiền và sẵn sàng tức thì cho tất cả mọi người. Wellcome cam kết làm việc hướng tới một thế giới Truy cập Mở đầy đủ, nơi không nghiên cứu nào đứng sau bức tường thanh toán cả”.
Today the World Health Organization (WHO) announces it is the first of the United Nations agencies to join the growing coalition of research funders and charitable foundations who implement Plan S. This commitment will ensure that all WHO supported health research will be free to read online on the day it is published.
TDR, the Special Programme for Research and Training in Tropical Diseases, a global programme of scientific collaboration that helps facilitate, support, and influence efforts to combat diseases of poverty will also join cOAlition S alongside WHO. TDR is hosted at WHO, and is sponsored by the United Nations Children’s Fund (UNICEF), the United Nations Development Programme (UNDP), the World Bank, and WHO.
“WHO champions the right of everybody to access quality health care services, and our support for Open Access to the health research that underpins that care goes hand-in-hand with that commitment,” said WHO Chief Scientist Dr Soumya Swaminathan. “By joining this coalition, we believe we can accelerate progress towards universal free access to health research – an ambition that supports our current strategy of one billion more people benefiting from universal health coverage over the next five years.”
WHO has a long history of making health information and evidence widely accessible. One of the first milestones on their journey was the Hinari Access to Research for Health Programme, which was set up by WHO in 2002 and today provides access to 15,000 medical journals for health workers and researchers in 120 countries. In 2014, WHO introduced its policy on Open Access to ensure that journal articles and book chapters authored or co-authored by WHO staff members or produced by researchers funded by WHO were freely available in Europe PubMed Central. This policy was extended in 2016 to ensure all WHO publications are freely available in the WHO Institutional Repository for Information Sharing (IRIS).
Today, there is a growing number of Open Access publishing platforms where authors can ensure their works are widely available. TDR, one of the research programmes within the WHO’s new Science Division, has developed one such Open Access publishing platform. TDR Gateway provides greater opportunities to TDR-supported researchers to publish the results of their work and to make them available to the public for free.
“There are numerous challenges for researchers, and sadly, one of these is limited access to current science literature. Thanks to the Plan S initiative, this will soon no longer remain a barrier to good research,” said Charles Mgone, Vice Chancellor of Hubert Kairuki Memorial University in Tanzania and Chair of the TDR Scientific and Technical Advisory Committee. “I strongly support the position of WHO and TDR in joining cOAlition S and feel this is another major step forward in achieving universal access to health information.”
“We are delighted the World Health Organization is joining cOAlition S, marking an important day for health research,” said Jeremy Farrar, Director of Wellcome. “In joining the partnership, the WHO’s global reach will play a vital in role in supporting researchers and institutions in member states in making their research fully Open Access so that it is freely and immediately available to all. Wellcome is committed to working towards a fully Open Access world when no research is behind a paywall.”
Dịch: Lê Trung Nghĩa

Thứ Ba, 15 tháng 10, 2019

Hướng dẫn về các tạp chí Truy cập Mở


Guide to Open Access Journals
Theo truyền thống, các sinh viên đại học đã bỏ ra nhiều đêm dài trong các thư viện các khu trường lật giở qua các tập bìa da của các tạp chí học thuật và báo cáo nghiên cứu. Tầm quan trọng của các xuất bản phẩm đó đã vẫn còn nguyên vẹn trong nhiều năm qua, nhưng hầu hết các sinh viên am hiểu công nghệ ngày nay đều chọn truy cập thông tin này bằng việc sử dụng các cơ sở dữ liệu trên trực tuyến.
Các trang đó thường nằm trong 2 chủng loại. Một số cơ sở dữ liệu đòi hỏi đăng ký phải trả tiền để truy cập các tư liệu. Trong nhiều trường hợp, các sinh viên dự tuyển vào các cơ sở bằng gạch - vữa được trao quyền truy cập bổ sung tới các trang đó khi được tuyển mộ. Các trang khác, được biết tới như là các cơ sở dữ liệu “truy cập mở”, cho phép những người sử dụng ngâm mình vào trong các hạng mục của tạp chí một cách miễn phí. Các trang đó là lý tưởng cho các sinh viên trên trực tuyến, những người nếu khác có lẽ sẽ phải tự trả các hóa đơn thuê bao.
Hướng dẫn này xem xét vài website tạp chí truy cập mở có uy tín nhất, cũng như các cơ sở dữ liệu thuê bao phải trả tiền vẫn còn được các sinh viên đại học truyền thống sử dụng một cách rộng rãi.
Các tạp chí truy cập mở cốt lõi
Các tạp chí truy cập mở theo chủ đề
Các tạp chí dựa vào thuê bao
2 trang tạp chi sau đây yêu cầu thuê bao phải trả tiền để truy cập tới các hạng mục được lưu trữ trong các cơ sở dữ liệu trên trực tuyến của chúng. Trong khi không trang nào sẽ là lựa chọn đặc biệt phù hợp cho các sinh viên trên trực tuyến và các cá nhân khác về ngân sách, nên được lưu ý là từng trang trong số chúng có thư viện khổng lồ các tài nguyên có giá trị - và đối với nhiều bài báo, các tóm tắt chi tiết (điều có thể được suwr5 dụng trong các trích dẫn) là sẵn sàng không mất tiền.
1. JSTOR: Viết tắt của Lưu trữ Tạp chí (Journal Storage), JSTOR đã phát triển và trở thành một trong những cơ sở dữ liệu tạp chí dựa vào thuê bao nổi tiếng nhất. Cơ sở dữ liệu này trao cho những người sử dụng khả năng tiến hành các tìm kiếm toàn văn của hơn 2.000 tạp chí, và trang này hiện được khoảng 8.000 cơ sở ở 160 quốc gia khác nhau sử dụng. Truy cập đầy đủ tới thư viện trên trực tuyến của JSTOR đòi hỏi phải trả tiền thuê bao hoặc thanh toán một lần (hầu hết chi phí các bài báo riêng rẽ nằm trong khoảng 10 USD và 50 USD), nhưng trong 2 năm vừa qua, trang đã làm cho tất cả các bài báo trong phạm vi công cộng là sẵn sàng không mất tiền cho những người sử dụng web. Dù chỉ 6% các nội dung của JSTOR được phân loại như là ‘phạm vi công cộng’, điều này vẫn tạo thành hàng trăm ngàn mục từ từ hơn 200 tạp chí khắp trên thế giới.
Đối với một cơ sở dữ liệu mở rộng như vậy, chức năng tìm kiếm của JSTOR là khá trực tiếp. Các tìm kiếm cơ bản có được các kết quả dựa vào các từ khóa, trong khi các lựa chọn cao cấp cho phép những người sử dụng lọc các hạng mục theo ngày tháng, ngôn ngữ, nhà xuất bản, Số Sách Tiêu chuẩn Quốc tế - ISBN (International Standard Book Number), định dạng (bài báo, sách, sách mỏng, hoặc bản rà soát lại), và hơn 60 chủ đề học thuật. Ngoài ra, MyJSTOR lưu trữ các tìm kiếm trong quá khứ và cho phép những người sử dụng lưu lại và chia sẻ các trích dẫn.
2. Project MUSE: Trang này có khoảng 550 tạp chí học thuật và 20.000 sách điện tử đã được xuất bản khắp trên thế giới. Project MUSE cung cấp truy cập thuê bao tới các thư viện, điều tới lượt nó cho phép các khách hàng có thẻ truy cập miễn phí các tư liệu của trang (miễn là họ sử dụng các máy tính trong mạng các thư viện để làm thế). Ngoài ra, bộ sưu tập các tạp chí truy cập mở của trang này đang tiếp tục phát triển.
Giống như JSTOR, các lựa chọn tìm kiếm trên trang Project MUSE khá là tối giản nhưng dù vậy vẫn hiệu quả. Các tạp chí và sách đều được liệt kê theo vần abc trên từng trang, nhưng các tìm kiếm theo từ khóa lọc các kết quả dựa vào tiêu đề, tác giả, hoặc nhà xuất bản thì bao trùm toàn bộ trang. Đối với những người sử dụng nào đang không truy cập miễn phí Project MUSE ở thư viện địa phương của họ, một lựa chọn tìm kiếm khác cho phép họ hoàn toàn lọc ra các tạp chí và các bài báo truy cập mở.
Trong kỷ nguyên số, các sinh viên có nhiều lựa chọn khi nói về việc duyệt các xuất bản phẩm học thuật. Các sinh viên dạng gạch - và - vữa được trao truy cập tự do không mất tiền tới các trang như JSTOR và Project MUSE là viện lý là được ưu tiên nhất, nhưng sự xuất hiện của các cơ sở dữ liệu truy cập mở đảm bảo rằng tất cả các sinh viên đều có khả năng sử dụng các tạp chí và các bài báo để hỗ trợ cho việc học tập của họ.
Traditionally, college students have spent long nights in campus libraries thumbing through leather bound volumes of academic journals and research reports. The importance of these publications has remained intact over the years, but most of today's tech-savvy students opt to access this information using online databases.
These sites generally fall into two categories. Some databases require a paid subscription in order to access materials. In many cases, students who enroll at brick-and-mortar institutions are granted complimentary access to these sites while enrolled. Other sites, known as “open-access” databases, allow users to delve into journal entries free-of-charge. These sites are ideal for online students who would otherwise be required to foot the subscription bill themselves.
This guide looks at some of the most reputable open-access journal websites, as well as paid subscription databases that are still widely used by traditional college students.

The Core Open Access Journals

While they may not carry the same amount of recognition as their more expensive counterparts, the following open-access databases provide a comparable selection of journals that are highly useful to students across disciplines.
1. Directory of Open Access Journals (DOAJ): Originally established and maintained by Lund University in Sweden, the DOAJ features more than 8,500 open access journals, many of which are sourced from government, commercial, non-profit, and for-profit sources. Following the landmark Budapest Open Access Initiative of 2001 (which established standards for free journal access using online platforms), DOAJ received its initial funding from the Open Access Institute; it has since adopted a business model that relies heavily on donor contributions. An average of four journal entries are added to the database each day.
One major advantage of DOAJ is the site's extensive search engine. A basic search allows users to separate journals from individual articles, while advanced options allow users to sort entries by title, author, keywords, abstract, International Standard Serial Number (ISSN), and other more specific criteria. DOAJ is also touted for its clean interface, detailed FAQ page, and other features designed to provide a positive user experience.
2. Oxford Open: Oxford University is one of the many brick-and-mortar institutions currently making an effort to provide open access to scholarly publications authored by both current students and alumni. While the school has also stated that the significant cost of publishing makes it all but impossible to provide open access to all journals and articles, Oxford Open's database is comprised of archived content from more than 300 publications.
The majority of these journals are fully open access, and the site also provides an array of optional open access entries (articles with publication costs paid by the author) that users may also access free-of-charge. Journals that charge a fee will typically grant free access to journal abstracts, allowing students to make informed purchases. Oxford Open's aggregation system is somewhat basic, but also user-friendly. All journals are listed alphabetically (regardless of their access status), and students may use seven filters (economics, humanities, law, life sciences, mathematical and physical sciences, medicine, and social sciences) to yield more subject-specific results.
3. Wiley Open Access: Articles that appear in the 30 journals hosted by Wiley Open Access database go through a stringent peer review and editorial process, ensuring the quality and longevity of the content.
These journals are concentrated in biology, chemistry, physics, health, and medicine. While the content of these publications is completely free for readers, authors who wish to publish their own work in these journals and provide open access to the public must pay a nominal fee (roughly $3,000) that is used to cover the costs of publication.
The site's aggregator allows users to search for topics across all 30 publications, limit their findings to one specific journal, or browse results from other publications in the Wiley network. Wiley Online Library consists of more than 4 million journal articles and books that cover every conceivable academic topic; while the library is not exclusively open-access, much of the work found in the database is free to read.
4. OMICS Group: More than 300 open-access scientific journals are housed in this database, with a readership of roughly 3 million users. Much like Wiley Open Access, the entries made available by OMICS Group must undergo a rigorous peer-review process prior to their publication. Another similarity is the funding model, which relies on payment from authors who wish to publish their work and make it openly accessible to readers. However, the OMICS group structures its prices to accommodate writers across the globe; contributors from “low income countries” pay $900-$1,800 per article; individuals from “middle income countries” pay $1,300-$2,600 per submission; and authors from “high income countries” pay $1,800-$3,600.
Site visitors can browse journals alphabetically, or narrow their search using nine subject filters. While the majority of these journals focus on life and medical sciences, dozens of others are concentrated in fields like pharmacology, environmental science, management, and engineering. Additionally, the organization sponsors more than 100 international conferences on an annual basis; these gatherings allow students to meet leaders in the scientific and academic communities, as well as faculty members and fellow students.
5. AGRIS: While this site might not be useful for every student, it is an invaluable resource for those majoring in fields like resource management, public health, economics, forestry, and crop management. AGRIS is administered by the Food and Agriculture Organization, a branch of the United Nations committed to fighting world hunger. The site contains millions of published articles, as well as an extensive collection of ‘grey' (or unpublished) literature from more than 100 different countries.
In response to widespread criticism of the site's aggregating capabilities, AGRIS today allows users to perform highly customized searches. Basic keyword searches may be filtered by submission date or relevance, while advanced options sort findings by the country of origin, language, author, journal, and more than a dozen other qualifiers. Additionally, authors who register with the site can submit their own work using the AGRIMetaMaker tool.

Open Access Journals by Subject

The following list includes some of the most renowned, open-access journals for five specific academic fields: business, computer science, education, engineering, and psychology. However, their value is certainly not limited to students earning those specific degrees; each site features an archive of cross-disciplinary articles, research reports, literature reviews, and case studies ― all of which are free-of-charge for readers.

Business

Accounting and Finance Research (AFR): This peer-reviewed journal (administered by Sciedu Press) features theoretical articles that cover various topics relating to the fields of accounting and corporate finance. The most recent issue (Fall 2013) addressed the efficacy of charitable donations and analyzed the role of foreign banks in the Chinese economy. Authors who contribute to AFR must pay a $300 processing fee.
American Journal of Economics and Business Administration: This quarterly journal has been part of the Science Publications (SCIPUB) canon since 2009. Articles from the most recent issue include ‘Retail Bankruptcy Prediction,' ‘Achieving Business Sustainability Via I-Top Model,' and ‘Single-Digit Inflation Targeting and Economic Growth.' Contributing authors who are not registered with SCIPUB (the organization that oversees this journal, along with more than two dozen other publications) must pay $75 per page for the first eight pages of their submission, while SCIPUB members pay $40 per page for the same amount; after the eight-page benchmark has been reached, all authors must pay $100 for each subsequent page.
International Journal of Marketing Studies: Sponsored by the Canadian Center of Science and Education, this journal features hundreds of archived articles published between 2009 and 2012; IJSM initially appeared bi-annually, but is today published on a bi-monthly basis. The journal's central focus is marketing management and strategy, but each volume contains a wide array of specialized analyses; the most recent issue explored sustainable business practices of Turkey, compared U.S. advertising students to their Korean counterparts, and examined the quality of air cargo services in the United Arab Emirates. Contributing authors must pay a fee of $300 for each article submission.
Journal of Entrepreneurship & Organization Management: This journal is still in its infancy; the inaugural issue first appeared in December 2012, and the site currently hosts five articles. However, the site features five additional “articles in press”; furthermore, nine forthcoming special issues will tackle topics like ‘Social Entrepreneurship,' ‘Corporate Governance and Business Ethics,' and ‘Multinational Business Policy.' Contributing authors who wish to submit to either the standard publication or a special issue must pay a $700 for each draft.
Modern Economy (ME): Debuting as a quarterly journal in 2010, ME is currently published monthly; in addition, two special issues that tackled the recession and marketing management, respectively, appeared earlier this year. The journal covers a wide range of topics related to international economics, from agent-based models and exchange rates to sustainable development and trade patterns. Authors who wish to submit their work must pay $600 for the first 10 pages of their draft, with an additional $50 charge for each subsequent page.

Computer Science

Computational Intelligence in Neuroscience: This “forum for the interdisciplinary field of neural computing, neural engineering and artificial intelligence” features work from scientists, engineers, mathematicians, and other technology experts around the world. The journal's archive features nearly 200 individual articles dating back to 2007. Unlike most peer-reviewed journals, the CIN does not charge authors any fees to publish their work.
Computer Science and Information Systems (ComSIS): This journal (with an archive dating back to 2004) features both theoretical analyses of computational foundations and articles that explore the economic and educational aspects of the modern tech industry. The most recent issue (June 2013) features a handful of papers covering various topics, as well as two special sections devoted to intelligent information processing and IT in medicine and rehabilitation. There is no limit to the number of articles one author may contribute, but submissions may not exceed 20 pages.
International Journal of Information Security Science (IJISS): “Security science, engineering, and technology” is the central focus of this journal that has been published quarterly since March 2012. The current archive features six issues; recent entries have discussed security concerns linked to cryptographic schemes, standards of information security risks, and ways to optimize intrusion detection systems. Each submission is reviewed by at least two editors, and the revision process may last up to two months.
Journal of Artificial Intelligence Research: Considered one of the first exclusively electronic journals, JAIR first appeared in 1993. The site's archive contains hundreds of articles (housed in 47 volumes) that explore various trends, theories, and innovations related to the global AI industry. Each submission must undergo a blind peer-review process that may last up to three months; however, contributing authors are not required to pay a fee.
Journal of Information Security (JIS): Published since 2010, the JIS examines the development, evaluation, and implementation of various online security models used to protect sensitive information and data. The most recent issue discussed security concerns related to mobile devices and identity authentication tools, as well as ‘2D Conjugate Maps of DNA Sequences.' Authors must pay $500 for the first 10 pages of each draft, and $50 for each additional page. Discounts of 50% or 100% will be applied to contributors from certain ‘developing' nations.

Education

American Educator: One of the most extensive journals currently available to web users, American Educator's archive contains more than 70 quarterly publications dating back to 1977. While the journal has historically covered a diverse range of topics, most articles are devoted to three central themes: technology and innovation in the classroom, evaluative methods used by educators, and student outcome trends and strategies. Contributing authors pay a fee that reflects the length of their submission; the minimum cost is $300 per draft.
Current Issues in Education: Three types of articles are published in this journal: research studies, literature reviews, and outcome-oriented analyses. The bulk of archived articles take an ethnographic approach by exploring the relationship between educational trends, strategies, policies and gender, race, and socioeconomic factors. Submissions are limited to 40 pages, and the blind peer-review process may last up to 10 months. But authors are not required to pay any sort of processing fee for their work to appear in the journal.
Early Childhood Research & Practice (ECRP): First established in 1999, the ECRP is today considered one of the Internet's leading multilingual, education-based journals. Articles explore various strategies for teaching elementary school learners, as well as studies related to students belonging to specific demographics (such as special needs learners or low-income families). Authors may submit drafts in either English or Spanish; the journal's blind peer-review process of a given article may take up to one year.
International Journal of Special Education (IJSE): Published exclusively online since 2002, the IJSE publishes three issues per calendar year. Articles cover both experimental and theoretical approaches to special education found across the globe, as well as trends associated with various demographics; the most recent issue explored ADHD statistics among Native American students, analyzed concerns faced by Korean-American families with deaf children, and evaluated the efficacy of sex education in Saudi Arabia. The site does not charge a processing fee for contributors, but authors are asked to submit anonymous manuscripts.
Journal of Learning Development in Higher Education (JLDHE): Administered by the Association for Learning Development in Higher Education (ALDinHE), this journal seeks to examine the relationship between college curricula and student outcomes. One volume per year has been published since 2009; in addition, special issues have focused on writing skills in STEM-related courses and the practice of learning development planning. Authors are invited to submit four types of articles: research papers, case studies, editorial pieces, and literature reviews. There is currently no processing fee for contributing writers.

Engineering

Advances in Chemical Engineering and Science (ACES): This journal features articles that address molecular assembly, nanotechnology, and other concerns related to the development, production, and evaluation of various chemicals. The archive contains quarterly volumes dating back to 2011, as well as special issues devoted to supramolecular chemistry, advances in environmental chemistry, and carbon chemicals. Contributors are required to pay a $600 fee for the first 10 pages of their submission, and $50 for each additional page; contributors who live outside the developed world may receive a discount of 50% or 100% on their submission fee.
Circuits and Systems: Established in 2010, this journal focuses on two of the most fundamental aspects of modern technology as they relate to computer-aided design (CAD), nanoelectronics, telemedicine, and other disciplines; short reports and literature reviews are also published. Authors who wish to submit articles to the site must pay $600 for the first 10 pages of their draft, and $50 for each additional page; a discount of 50% or 100% will be awarded to contributors from most ‘developing' countries.
Journal of Bioengineering & Biomedical Science: This journal specializes in reports and reviews that discuss disease pathology, medical treatments, and health management. The archive contains quarterly issues dating back to 2011, as well as special volumes that focus on topics like regenerative medicine and emerging technologies in the fields of bioengineering and rehabilitative therapy. Authors who wish to submit a report or review must pay a fee of $1,500.
The Open Electrical & Electronic Engineering Journal: The articles, reviews, and editorials published in this journal cover a wide swath of topics associated with electrical and electronic engineering. Recent issues have explored x-ray detection, cooperative communication systems, network coupling, and duty cycle division multiplexing; in addition, a special issue released in 2013 was devoted to trends in signal processing and electronics engineering. Authors are invited to submit letters, research articles, and product or literature reviews; the processing fee varies from $450 to $900 per draft (depending on the type of work submitted). Several e-books are also available for purchase on the site.
The Open Journal of Mechanical Engineering: Published since 2007, this journal explores various problems related to mechanical engineering, such as industrial carbon emission output, longitudinal residual stress during friction stir welding, and stress and fatigue of vehicular engine components. Contributing authors are required to pay a processing fee of $450-900; the price will depend on the type of work submitted (letter, research study, or review).

Psychology

BMC Psychology: This all-encompassing journal publishes articles related to “developmental, clinical, cognitive, experimental, social, evolutionary and educational psychology, as well as personality and individual differences.” The archive features pieces that address topics like sex discrimination due to visual cues, culture-specific cognitive therapy techniques, and the short- and long-term effects of depressive symptoms. Contributing authors are required to pay a $2,000 processing fee; however, this cost is waived for citizens of many developing countries, as well as writers whose institution is registered with BioMed Central (the organization that oversees the site).
Child and Adolescent Psychiatry and Mental Health (CAPMH): The archive of this journal dates back to 2007, and contains more than 200 research reports, case reports, editorials, and letters. CAPMH is geared toward psychologists, pediatricians, neuroscientists, and other individuals in the field. Many articles focus on niche groups of children and adolescents; recently published pieces examined the role of psychiatry within youth welfare organizations, explored treatments for young people with autism or Asperger's syndrome, and noted the ‘prevalence' of ADD and ADHD among children in Turkey. Authors who wish to contribute to this journal must pay a fee of $1,730 per article.
Evolutionary Psychology: Dating back more than a decade, this extensive journal specializes in articles and case studies that either bolster previous findings related to evolutionary psychology or seek to inform the public about emerging technologies. Many entries explore contemporary trends, such as drinking games and blind dates, as they relate to society and human behavior. Authors who submit their work are not required to pay a processing fee, but all contributors must provide a statement of ‘ethical treatment' for all participants in their respective study or report.
Journal of Alcoholism and Drug Dependence: Addiction treatment and management is one of today's fastest growing psychology sub-fields. This journal (which debuted in January 2013) primarily explores various theories and strategies related to alcohol and drug dependence; recently covered topics include GHB addiction, ethanol consumption, and marijuana poisoning. Authors are invited to submit research studies, reports, literature reviews, and other articles for a processing fee of $900.
Mental Illness: This peer-reviewed journal publishes editorials, feature-length articles, and case reports that relate to the diagnosis, treatment, and management of mental illnesses. Topics covered in the inaugural 2013 volume include the link between schizophrenia and violent behavior in children, mental health of male Internet users actively seeking sexual partners, and the effects of severe depression. Archived content contains six full issues, and dates back to 2009; authors are invited to submit work to the site free-of-charge.

Subscription-Based Journals

The following two journal sites require a paid subscription to access the entries stored in their online databases. While neither of these will be a particularly suitable option for online students and other individuals on a budget, it should be noted that they each contain a vast library of valuable resources ― and for many of the articles, detailed abstracts (which may be used in citations) are available free-of-charge.
1. JSTOR: Short for Journal Storage, JSTOR has grown to become one of the most renowned subscription-based journal databases. The database gives users the ability to conduct full-text searches of more than 2,000 journals, and the site is currently used by roughly 8,000 institutions in 160 different countries. Full access to JSTOR's online library requires a paid subscription or onetime payment (most individual articles cost between $10 and $50), but in the last two years, the site has made all public domain articles available at no charge to web users. Although only 6% of JSTOR's content is classified as ‘public domain', this still constitutes hundreds of thousands of entries from more than 200 journals worldwide.
For such an extensive database, JSTOR's search functionality is fairly straightforward. Basic searches yield results based on keywords, while advanced options allow users to filter entries by date, language, publisher, International Standard Book Number (ISBN), format (article, book, pamphlet, or review), and more than 60 academic subjects. In addition, MyJSTOR archives past searches and allows users to save and share citations.
2. Project MUSE: This site contains roughly 550 academic journals and 20,000 electronic books that have been published across the globe. Project MUSE provides subscription access to libraries, which in turn allow card-carrying patrons to access the site's materials free-of-charge (provided they use computers within the library's network to do so). In addition, the site's collection of open-access journals is continuing to grow.
Like JSTOR, search options on the Project MUSE site are somewhat minimalistic but nonetheless effective. Journals and books are both listed alphabetically on individual pages, but keyword searches that filter results based on title, author, or publisher cover the entire site. For users who are not accessing Project MUSE free-of-charge at their local library, another search option allows them to exclusively filter open-access journals and articles.
In the digital age, students have plenty of options when it comes to browsing academic publications. Brick-and-mortar students who are granted free access to sites like JSTOR and Project MUSE are arguably the most privileged, but the advent of open-access databases ensures that all students are able to use journals and articles to assist their studies.
Dịch: Lê Trung Nghĩa

Thứ Hai, 14 tháng 10, 2019

Các tạp chí Truy cập Mở theo chủ đề

Open Access Journals by Subject
Danh sách sau đây gồm vài tạp chí truy cập mở nổi tiếng nhất đối với 5 lĩnh vực học thuật đặc thù: kinh doanh, khoa học máy tính, giáo dục, kỹ thuật, và tâm lý học. Tuy nhiên, giá trị của chúng chắc chắn không bị giới hạn đối với các sinh viên tìm kiếm các bằng cấp đặc thù đó; từng trang đặc trưng với một kho lưu trữ các bài báo liên ngành, các báo cáo nghiên cứu, các rà soát lại tư liệu, và các trường hợp điển hình - tất cả chúng là không mất tiền đối với các độc giả.
Kinh doanh
Nghiên cứu kế toán và tài chính - AFR (Accounting and Finance Research): Tạp chí được rà soát lại ngang hàng này (được Sciedu Press quản trị) đặc trưng với các bài báo lý thuyết bao trùm các chủ đề đa dạng khác nhau có liên quan tới các lĩnh vực kế toán và tài chính tập đoàn. Ấn bản gần đây nhất (mùa thu 2013) đã đề cập tới hiểu quả của các tài trợ từ thiện và đã phân tích vai trò của các ngân hàng nước ngoài trong nền kinh tế Trung Quốc. Các tác giả đóng góp cho AFR phải trả phí xử lý 300 USD.
Tạp chí Quản trị Doanh nghiệp và Kinh tế Mỹ: Tạp chí phát hành hàng quý này là một phần của ấn phẩm của Xuất bản phẩm Khoa học (SCIPUB) từ năm 2009. Các bài báo từ ấn bản gần đây nhất gồm ‘Báo trước sự Phá sản Bán lẻ’, ‘Đạt được Tính bền vững trong Kinh doanh thông qua Mô hình I-Top’, và ‘Lạm phát Một chữ Số Nhằm tới sự Tăng trưởng Kinh tế’. Các tác giả đóng góp nào chưa được đăng ký với SCIPUB (tổ chức giám sát tạp chí này, cùng với hơn 2 tá các xuất bản phẩm khác) phải trả 75 USD cho mỗi trang đối với đệ trình đầu tiên 8 trang của họ, trong khi các thành viên của SCIPUB trả 40 USD cho mỗi trang với số lượng tương tự; sau khi đạt chuẩn 8 trang, tất cả các tác giả phải trả 100 USD cho từng trang tiếp sau.
Tạp chí Quốc tế các Nghiên cứu Tiếp thị - IJSM (International Journal of Marketing Studies): Được Trung tâm của Canada về Khoa học và Giáo dục đỡ đầu, tạp chí này có hàng trăm bài báo được lưu trữ được xuất bản trong khoảng các năm 2009-2012; IJSM ban đầu xuất hiện 2 lần trong năm, nhưng bây giờ được xuất bản 2 lần trong tháng. Trọng tâm chính của tạp chí này là quản lý và chiến lược tiếp thị, nhưng mỗi ấn bản có dải rộng lớn các phân tích chuyên ngành; ấn bản gần đây nhất đã khai thác các thực hành kinh doanh bền vững của Thổ Nhĩ Kỳ, so sánh các sinh viên tiếp thị của nước Mỹ với các sinh viên tiếp thị Hàn Quốc, và đã xem xét chất lượng các dịch vụ vận chuyển hàng hóa đường hàng không ở United Arab Emirates. Các tác giả đóng góp phải trả phí 300 USD cho từng đệ trình bài báo.
Tạp chí Quản lý Doanh nghiệp & Tổ chức: Tạp chí này vẫn còn ở thời kỳ đầu; ấn bản đầu tiên xuất hiện vào tháng 12/2012, và trang này hiện có 5 bài báo. Tuy nhiên, trang này có 5 “bài báo trên báo chí” bổ sung thêm; ngoài ra, 9 ấn bản đặc biệt sắp ra sẽ động chạm tới các chủ đề như ‘Doanh nhân Xã hội’, ‘Điều hành Tập đoàn và Đạo đức Kinh doanh’, và ‘Chính sách Kinh doanh Đa quốc gia’. Các tác giả đóng góp nào muốn đệ trình hoặc xuất bản phẩm tiêu chuẩn hoặc ấn bản đặc biệt phải trả 700 USD cho từng bản thảo.
Kinh tế Hiện đại - ME (Modern Economy): Bắt đầu như một tạp chí xuất bản theo quý vào năm 2010, ME hiện được xuất bản hàng tháng; ngoài ra, 2 ấn bản đặc biệt đề cập tới quản lý suy thoái kinh tế và tiếp thị, một cách tương ứng, xuất hiện vào đầu năm nay. Tạp chí bao trùm dải rộng lớn các chủ đề liên quan tới kinh tế quốc tế, từ các mô hình dựa vào đại lý và các tỷ giá hối đoái cho tới phát triển bền vững và các mẫu thương mại. Các tác giả nào muốn đệ trình tác phẩm của họ phải trả 600 USD cho 10 trang đầu tiên của bản thảo, với phí bổ sung 50 USD cho từng trang tiếp theo.
Khoa học máy tính
Thông minh tính toán trong khoa học thần kinh - CIN (Computational Intelligence in Neuroscience): “Diễn đàn này cho lĩnh vực liên ngành của tính toán về thần kinh, kỹ thuật thần kinh và trí tuệ nhân tạo” có các tác phẩm từ các nhà khoa học, các kỹ sư, các nhà toán học, và các chuyên gia công nghệ khác khắp trên thế giới. Kho lưu trữ tạp chí này có gần 200 bài báo riêng rẽ từ 2007. Không giống như hầu hết các tạp chí được rà soát lại ngang hàng, CIN không lấy bất kỳ khoản phí nào của các tác giả để xuất bản tác phẩm của họ.
Khoa học Máy tính và các Hệ thống Thông tin - ComSIS (Computer Science and Information Systems): Tạp chí này (với kho lưu trữ từ năm 2004) có cả các phân tích lý thuyết các nền tảng tính toán và các bài báo khai thác các khía cạnh kinh tế và giáo dục của nền công nghiệp kỹ thuật hiện đại. Ấn bản gần đây nhất (tháng 6/2013) có một vài tài liệu bao trùm các chủ đề khác nhau, cũng như 2 phần đặc biệt chuyên dành cho xử lý thông tin trí tuệ và CNTT trong ý tế và phục hồi chức năng. Không có giới hạn về số lượng các bài báo một tác giả có thể đóng góp, nhưng các đệ trình có thể không được vượt quá 20 trang.
Tạp chí Quốc tế Khoa học An toàn Thông tin - IJISS (International Journal of Information Security Science): “Khoa học, kỹ thuật, và công nghệ An toàn” là trọng tâm chính của tạp chí đã được xuất bản hàng quý này kể từ tháng 3/2012. Kho lưu trữ hiện hành có 6 ấn bản; các bài báo gần đây đã thảo luận về các lo ngại an toàn liên quan tới các lược đồ mã hóa, các tiêu chuẩn về rủi ro an toàn thông tin, và các cách thức tối ưu hóa các hệ thống dò tìm thâm nhập. Từng đệ trình được rà soát lại ít nhất từ 2 biên tập viên, và quy trình rà soát lại có thể kéo dài tới 2 tháng.
Tạp chí Nghiên cứu Trí tuệ Nhân tạo - JAIR (Journal of Artificial Intelligence Research): Được coi là một trong những tạp chí điện tử hoàn toàn đầu tiên, JAIR lần đầu xuất hiện vào năm 1993. Kho lưu trữ của trang này có hàng trăm bài báo (nằm trong 47 tuyển tập) khai tháo các xu thế, lý thuyết, và các cách tân khác nhau có liên quan tới nền công nghiệp trí tuệ nhân tạo - AI (Artificial Intelligence) toàn cầu. Từng đệ trình phải trải qua một quy trình rà soát lại ngang hàng mù mà có thể kéo dài 3 tháng; tuy nhiên, các tác giả đóng góp không phải trả khoản phí nào.
Tạp chí An toàn Thông tin - JIS (Journal of Information Security): Được xuất bản từ 2010, JIS xem xét sự phát triển, đánh giá, và triển khai các mô hình an toàn khác nhau trên trực tuyến được sử dụng để bảo vệ thông tin dữ liệu nhạy cảm. Ấn bản gần đây nhất đã thảo luận về các lo ngại an toàn liên quan tới các thiết bị di động và các công cụ xác thực nhận diện, cũng như ‘Bản đồ Liên hợp 2D của các Tuần tự DNA’. Các tác giả phải trả 500 USD cho 10 trang đầu tiên của từng bản thảo, và 50 USD cho từng trang bổ sung thêm. Giảm giá 50% hoặc 100% sẽ được áp dụng cho những người đóng góp từ các quốc gia ‘đang phát triển’ nhất định.
Giáo dục
Nhà giáo dục Mỹ: Là một trong những tạp chí tích cực nhất hiện sẵn sàng cho những người sử dụng web, kho lưu trữ của Nhà giáo dục Mỹ có hơn 70 xuất bản phẩm hàng quý từ 1997. Trong khi tạp chí có lịch sử bao trùm dải đa dạng các chủ đề, hầu hết các bài báo chuyên dành cho 3 chủ đề trọng tâm: công nghệ và cách tân trong lớp học, các phương pháp đánh giá được các nhà giáo dục sử dụng, và các xu thế và chiến lược kết quả đầu ra của sinh viên. Các tác giả đóng góp trả phí phù hợp với độ dài đệ trình của họ; chi phí tối thiểu là 300 USD một bản thảo.
Các ấn bản hiện hành trong giáo dục: 3 dạng bài báo được xuất bản trên tạp chí này: các nghiên cứu, các rà soát lại tư liệu, và các phân tích định hướng kết quả đầu ra. Một đống các bài báo được lưu trữ có tiếp cận nhân chủng học bằng việc khai thác mối quan hệ giữa các xu hướng giáo dục, các chiến lược, chính sách và các yếu tố về giới tính, chủng tộc, và kinh tế xã hội. Các đệ trình giới hạn không quá 40 trang, và quy trình rà soát lại ngang hàng mù có thể kéo dài 10 tháng. Nhưng các tác giả không phải trả bất kỳ dạng phí xử lý nào cho tác phẩm của họ để xuất hiện trên tạp chí.
Nghiên cứu & Thực hành về thời Ấu thơ - ECRP (Early Childhood Research & Practice): Lần đầu được thành lập vào năm 1999, ECRP ngày nay được coi như là một trong những tạp chí dựa vào giáo dục, đa ngôn ngữ hàng đầu trên Internet. Các bài báo khai thác các chiến lược khác nhau cho việc dạy những người học ở trường tiểu học, cũng như các nghiên cứu liên quan tới các sinh viên thuộc về nhân chủng học đặc biệt (như những người học các nhu cầu đặc biệt hoặc các gia đình thu nhập thấp). Các tác giả có thể đệ trình các bản thảo hoặc bằng tiếng Anh hoặc Tây Ban Nha; quy trình rà soát lại ngang hàng mù của tạp chí đối với một bài báo nhất định có thể mất 1 năm.
Tạp chí Quốc tế Giáo dục Đặc biệt - IJSE (International Journal of Special Education): Được xuất bản hoàn toàn trên trực tuyến từ 2002, IJSE xuất bản 3 ấn bản trong một năm. Các bài báo bao trùm cả các tiếp cận thực hành và lý thuyết về giáo dục đặc biệt được phát hiện khắp trên thế giới, cũng như các xu hướng có liên quan tới nhân chủng học khác nhau; ấn bản gần đây nhất đã khai thác các số liệu thống kê ADHD trong các sinh viên bản địa Mỹ, đã phân tích các lo ngại các gia đình Hàn - Mỹ phải đối mặt với trẻ bị điếc, và đã đánh giá hiệu quả của giáo dục giới tính ở Ả rập Xê út. Trang này không lấy phí xử lý bài báo đối với những người đóng góp, nhưng các tác giả được yêu cầu đệ trình các bản thảo ẩn danh.
Tạp chí Phát triển Học tập trong Giáo dục Đại học - JLDHE (Journal of Learning Development in Higher Education): Được Hiệp hội vì sự Phát triển Học tập trong Giáo dục Đại học - ALDinHE (Association for Learning Development in Higher Education) quản trị, tạp chí này tìm cách xem xét mối quan hệ giữa chương trình giảng dạy đại học và các kết quả đầu ra của sinh viên. Một ấn bản trong một năm đã được xuất bản từ 2009; ngoài ra, các ấn bản đặc biệt đã tập trung vào các kỹ năng viết trong các khóa học có liên quan tới STEM và thực hành lên kế hoạch phát triển học tập. Các tác giả được mời đệ trình 4 dạng bài báo: các tài liệu nghiên cứu, các trường hợp điển hình, các mẩu biên tập, và các rà soát lại tư liệu. Hiện không có phí xử lý bài báo đối với các tác giả đóng góp.
Tiến bộ trong Khoa học và Kỹ thuật hóa học - ACES (Advances in Chemical Engineering and Science): Tạp chí này có các bài báo đề cập tới lắp ráp phân tử, công nghệ nano, và các mối quan tâm khác liên quan tới phát triển, sản xuất và đánh giá các chất hóa học khác nhau. Kho lưu trữ này có các ấn bản theo quý từ 2011, cũng như các ấn bản đặc biệt chuyên dành cho hóa học siêu phân tử, các tiến bộ trong hóa học môi trường, và các chất hóa học carbon. Những người đóng góp phải trả 600 USD phí cho 10 trang đầu đệ trình của họ, và 50 USD cho mỗi trang tiếp sau; những người đóng góp nào sống bên ngoài thế giới phát triển có thể nhận được giảm giá 50% hoặc 100% phí đệ trình của họ.
Các mạch và hệ thống: Được thành lập vào năm 2010, tạp chí này tập trung vào 2 trong số các khía cạnh nền tảng nhất của công nghệ hiện đại khi chúng có liên quan tới thiết kế có máy tính trợ giúp (CAD), điện tử nano, y tế từ xa, và các bộ môn khác; các báo cáo ngắn và các rà soát lại tư liệu cũng được xuất bản. Các tác giả nào muốn đệ trình các bài báo tới trang này phải trả 600 USD cho 10 trang đầu bản thảo của họ, và 50 USD cho từng trang tiếp sau; giảm giá 50% hoặc 100% sẽ được trao cho những người đóng góp từ hầu hết các quốc gia ‘đang phát triển’.
Tạp chí Kỹ thuật Sinh học & Khoa học Y sinh: Tạp chí này chuyên về các báo cáo và rà soát lại mà thảo luận về bệnh lý, điều trị y tế, và quản lý sức khỏe. Kho lưu trữ này có các ấn bản theo quý từ 2011, cũng như các tuyển tập đặc biệt tập trung vào các chủ đề như thuốc tái sinh và các công nghệ đang nổi lên trong các lĩnh vực kỹ thuật sinh học và điều trị phục hồi chức năng. Các tác giả muốn đệ trình báo cáo hoặc rà soát lại phải trả phí 1.500 USD.
Tạp chí Mở về Kỹ thuật Điện & Điện tử: Các bài báo, rà soát lại, và bài biên tập được xuất bản trên tạp chí này bao trùm dải rộng lớn các chủ đề liên quan tới kỹ thuật điện và điện tử. Các ấn bản gần đây đã khai thác sự dò tìm tia X, các hệ thống truyền thông tập thể, ghép mạng và ghép kênh phân chia nhiệm vụ; ngoài ra, một ấn bản đặc biệt được phát hành vào năm 2013 đã chuyên dành cho các xu hướng trong xử lý tín hiệu và kỹ thuật điện tử. Các tác giả được mời đệ trình các thư, các bài báo nghiên cứu, các bản rà soát lại sản phẩm hoặc tư liệu; phí xử lý dao động từ 450 USD cho tới 900 USD cho từng bản thảo (phụ thuộc vào dạng tác phẩm được đệ trình). Vài sách điện tử cũng là sẵn sàng để mua trên trang này.
Được xuất bản từ 2007, tạp chí này khai thác các vấn đề khác nhau liên quan tới kỹ thuật cơ khí, như lượng khí thải carbon công nghiệp, ứng suất dư dọc trong quá trình hàn khuấy ma sát, và ứng suất và độ mỏi của các bộ phận động cơ xe. Các tác giả đóng góp phải trả phí xử lý 450-900 USD; giá này sẽ phụ thuộc vào dạng tác phẩm được đệ trình (thư, kết quả đầu ra nghiên cứu, hay rà soát lại).
Tâm lý học
Tâm lý học BMC: Tạp chí xoay quanh tất cả này xuất bản các bài báo liên quan tới “tâm lý học phát triển, lâm sàng, nhận thức, thí nghiệm, xã hội, tiến hóa và giáo dục, cũng như các khác biệt về tính cách và cá nhân”. Kho lưu trữ này có các tư liệu đề cập tới các chủ đề như phân biệt giới tính do tín hiệu thị giác, kỹ thuật trị liệu nhận thức đặc trưng văn hóa và tác dụng ngắn hạn và dài hạn của các triệu chứng trầm cảm. Các tác giả đóng góp phải trả 2.000 USD phí xử lý; tuy nhiên, chi phí này không phải đóng đối với các công dân của nhiều quốc gia đang phát triển, cũng như các tác giả mà cơ sở của họ có đăng ký với BioMed Central (tổ chức giám sát trang này).
Sức khỏe Tâm thần và Tâm lý của Trẻ em và Trẻ vị thành niên - CAPMH (Child and Adolescent Psychiatry and Mental Health): Kho lưu trữ của tạp chí này có từ năm 2007, và có hơn 200 báo cáo nghiên cứu, các báo cáo trường hợp điển hình, các bản được biên tập, và các thư. CAPMH được tạo ra hướng tới các nhà tâm lý học, các bác sỹ nha khoa, các nhà thần kinh học, và các cá nhân khác trong lĩnh vực này. Nhiều bài báo tập trung vào các nhóm ngách về trẻ em và trẻ vị thành niên; các bài báo xuất bản gần đây đã xem xét vai trò của tâm lý học trong các tổ chức phúc lợi của thanh niên, khai thác các cách điều trị cho những người trẻ bị tự kỷ và hội chứng Asperger, và lưu ý sự ‘áp đảo’ của ADD và ADHD ở trẻ em Thổ Nhĩ Kỳ. Các tác giả muốn đóng góp cho tạp chí này phải trả phí 1q.730 USD cho từng bài báo.
Tâm lý học Tiến hóa: Hơn 1 thập kỷ trước, tạp chí mở rộng này chuyên về các bài báo và các trường hợp điển hình hoặc thúc đẩy các phát hiện trước đó có liên quan tới tâm lý học tiến hóa hoặc tìm cách thông báo cho công chúng về các công nghệ đang nổi lên. Nhiều bài viết khai thác các xu thế đương thời, như các trò chơi uống và các các cuộc hẹn hò của những người mù, vì chúng liên quan tới hành vi xã hội và con người. Các tác giả nào muốn đệ trình tác phẩm của họ không phải trả phí xử lý, nhưng tất cả những người đóng góp phải đưa ra tuyên bố về ‘ứng xử đạo đức’ đối với tất cả những người tham gia trong nghiên cứu hoặc báo cáo tương ứng của họ.
Tạp chí về sự Phụ thuộc vào Rượu và Ma túy: Chữa trị và quản lý nghiện là một trong những chủ đề con của tâm lý học đang nổi lên nhanh nhất ngày nay. Tạp chí này (bắt đầu vào tháng 1/2013) ban đầu khai thác các chủ đề bao trùm gồm nghiện GHB, tiêu dùng ethanol, và ngộ độc marijuana. Các tác giả được mời đệ trình các kết quả nghiên cứu, các báo cáo, các rà soát lại tư liệu, và các bài báo khác với phí xử lý 900 USD.
Bệnh tâm thần: Tạp chí được rà soát lại ngang hàng nayhf xuất bản các bài báo dài, được biên tập, và các báo cáo trường hợp điển hình có liên quan tới chẩn đoán, điều trị và quản lý các bệnh tâm thần. Các chủ đề được đề cập tới trong ấn bản ban đầu năm 2013 gồm đường liên kết giữa các hành vi bạo lực và tâm thần phân liệt ở trẻ em, sức khỏe tâm thần của những người đàn ông sử dụng Internet đang tích cực tìm kiếm các đối tác tình dục, và ảnh hưởng của trầm cảm nặng. Nội dung được lưu trữ gồm 6 ấn bản đầy đủ, và từ năm 2009; các tác giả được mời đệ trình tác phẩm tới trang này một cách miễn phí.
The following list includes some of the most renowned, open-access journals for five specific academic fields: business, computer science, education, engineering, and psychology. However, their value is certainly not limited to students earning those specific degrees; each site features an archive of cross-disciplinary articles, research reports, literature reviews, and case studies ― all of which are free-of-charge for readers.

Business

Accounting and Finance Research (AFR): This peer-reviewed journal (administered by Sciedu Press) features theoretical articles that cover various topics relating to the fields of accounting and corporate finance. The most recent issue (Fall 2013) addressed the efficacy of charitable donations and analyzed the role of foreign banks in the Chinese economy. Authors who contribute to AFR must pay a $300 processing fee.
American Journal of Economics and Business Administration: This quarterly journal has been part of the Science Publications (SCIPUB) canon since 2009. Articles from the most recent issue include ‘Retail Bankruptcy Prediction,' ‘Achieving Business Sustainability Via I-Top Model,' and ‘Single-Digit Inflation Targeting and Economic Growth.' Contributing authors who are not registered with SCIPUB (the organization that oversees this journal, along with more than two dozen other publications) must pay $75 per page for the first eight pages of their submission, while SCIPUB members pay $40 per page for the same amount; after the eight-page benchmark has been reached, all authors must pay $100 for each subsequent page.
International Journal of Marketing Studies: Sponsored by the Canadian Center of Science and Education, this journal features hundreds of archived articles published between 2009 and 2012; IJSM initially appeared bi-annually, but is today published on a bi-monthly basis. The journal's central focus is marketing management and strategy, but each volume contains a wide array of specialized analyses; the most recent issue explored sustainable business practices of Turkey, compared U.S. advertising students to their Korean counterparts, and examined the quality of air cargo services in the United Arab Emirates. Contributing authors must pay a fee of $300 for each article submission.
Journal of Entrepreneurship & Organization Management: This journal is still in its infancy; the inaugural issue first appeared in December 2012, and the site currently hosts five articles. However, the site features five additional “articles in press”; furthermore, nine forthcoming special issues will tackle topics like ‘Social Entrepreneurship,' ‘Corporate Governance and Business Ethics,' and ‘Multinational Business Policy.' Contributing authors who wish to submit to either the standard publication or a special issue must pay a $700 for each draft.
Modern Economy (ME): Debuting as a quarterly journal in 2010, ME is currently published monthly; in addition, two special issues that tackled the recession and marketing management, respectively, appeared earlier this year. The journal covers a wide range of topics related to international economics, from agent-based models and exchange rates to sustainable development and trade patterns. Authors who wish to submit their work must pay $600 for the first 10 pages of their draft, with an additional $50 charge for each subsequent page.

Computer Science

Computational Intelligence in Neuroscience: This “forum for the interdisciplinary field of neural computing, neural engineering and artificial intelligence” features work from scientists, engineers, mathematicians, and other technology experts around the world. The journal's archive features nearly 200 individual articles dating back to 2007. Unlike most peer-reviewed journals, the CIN does not charge authors any fees to publish their work.
Computer Science and Information Systems (ComSIS): This journal (with an archive dating back to 2004) features both theoretical analyses of computational foundations and articles that explore the economic and educational aspects of the modern tech industry. The most recent issue (June 2013) features a handful of papers covering various topics, as well as two special sections devoted to intelligent information processing and IT in medicine and rehabilitation. There is no limit to the number of articles one author may contribute, but submissions may not exceed 20 pages.
International Journal of Information Security Science (IJISS): “Security science, engineering, and technology” is the central focus of this journal that has been published quarterly since March 2012. The current archive features six issues; recent entries have discussed security concerns linked to cryptographic schemes, standards of information security risks, and ways to optimize intrusion detection systems. Each submission is reviewed by at least two editors, and the revision process may last up to two months.
Journal of Artificial Intelligence Research: Considered one of the first exclusively electronic journals, JAIR first appeared in 1993. The site's archive contains hundreds of articles (housed in 47 volumes) that explore various trends, theories, and innovations related to the global AI industry. Each submission must undergo a blind peer-review process that may last up to three months; however, contributing authors are not required to pay a fee.
Journal of Information Security (JIS): Published since 2010, the JIS examines the development, evaluation, and implementation of various online security models used to protect sensitive information and data. The most recent issue discussed security concerns related to mobile devices and identity authentication tools, as well as ‘2D Conjugate Maps of DNA Sequences.' Authors must pay $500 for the first 10 pages of each draft, and $50 for each additional page. Discounts of 50% or 100% will be applied to contributors from certain ‘developing' nations.

Education

American Educator: One of the most extensive journals currently available to web users, American Educator's archive contains more than 70 quarterly publications dating back to 1977. While the journal has historically covered a diverse range of topics, most articles are devoted to three central themes: technology and innovation in the classroom, evaluative methods used by educators, and student outcome trends and strategies. Contributing authors pay a fee that reflects the length of their submission; the minimum cost is $300 per draft.
Current Issues in Education: Three types of articles are published in this journal: research studies, literature reviews, and outcome-oriented analyses. The bulk of archived articles take an ethnographic approach by exploring the relationship between educational trends, strategies, policies and gender, race, and socioeconomic factors. Submissions are limited to 40 pages, and the blind peer-review process may last up to 10 months. But authors are not required to pay any sort of processing fee for their work to appear in the journal.
Early Childhood Research & Practice (ECRP): First established in 1999, the ECRP is today considered one of the Internet's leading multilingual, education-based journals. Articles explore various strategies for teaching elementary school learners, as well as studies related to students belonging to specific demographics (such as special needs learners or low-income families). Authors may submit drafts in either English or Spanish; the journal's blind peer-review process of a given article may take up to one year.
International Journal of Special Education (IJSE): Published exclusively online since 2002, the IJSE publishes three issues per calendar year. Articles cover both experimental and theoretical approaches to special education found across the globe, as well as trends associated with various demographics; the most recent issue explored ADHD statistics among Native American students, analyzed concerns faced by Korean-American families with deaf children, and evaluated the efficacy of sex education in Saudi Arabia. The site does not charge a processing fee for contributors, but authors are asked to submit anonymous manuscripts.
Journal of Learning Development in Higher Education (JLDHE): Administered by the Association for Learning Development in Higher Education (ALDinHE), this journal seeks to examine the relationship between college curricula and student outcomes. One volume per year has been published since 2009; in addition, special issues have focused on writing skills in STEM-related courses and the practice of learning development planning. Authors are invited to submit four types of articles: research papers, case studies, editorial pieces, and literature reviews. There is currently no processing fee for contributing writers.

Engineering

Advances in Chemical Engineering and Science (ACES): This journal features articles that address molecular assembly, nanotechnology, and other concerns related to the development, production, and evaluation of various chemicals. The archive contains quarterly volumes dating back to 2011, as well as special issues devoted to supramolecular chemistry, advances in environmental chemistry, and carbon chemicals. Contributors are required to pay a $600 fee for the first 10 pages of their submission, and $50 for each additional page; contributors who live outside the developed world may receive a discount of 50% or 100% on their submission fee.
Circuits and Systems: Established in 2010, this journal focuses on two of the most fundamental aspects of modern technology as they relate to computer-aided design (CAD), nanoelectronics, telemedicine, and other disciplines; short reports and literature reviews are also published. Authors who wish to submit articles to the site must pay $600 for the first 10 pages of their draft, and $50 for each additional page; a discount of 50% or 100% will be awarded to contributors from most ‘developing' countries.
Journal of Bioengineering & Biomedical Science: This journal specializes in reports and reviews that discuss disease pathology, medical treatments, and health management. The archive contains quarterly issues dating back to 2011, as well as special volumes that focus on topics like regenerative medicine and emerging technologies in the fields of bioengineering and rehabilitative therapy. Authors who wish to submit a report or review must pay a fee of $1,500.
The Open Electrical & Electronic Engineering Journal: The articles, reviews, and editorials published in this journal cover a wide swath of topics associated with electrical and electronic engineering. Recent issues have explored x-ray detection, cooperative communication systems, network coupling, and duty cycle division multiplexing; in addition, a special issue released in 2013 was devoted to trends in signal processing and electronics engineering. Authors are invited to submit letters, research articles, and product or literature reviews; the processing fee varies from $450 to $900 per draft (depending on the type of work submitted). Several e-books are also available for purchase on the site.
The Open Journal of Mechanical Engineering: Published since 2007, this journal explores various problems related to mechanical engineering, such as industrial carbon emission output, longitudinal residual stress during friction stir welding, and stress and fatigue of vehicular engine components. Contributing authors are required to pay a processing fee of $450-900; the price will depend on the type of work submitted (letter, research study, or review).

Psychology

BMC Psychology: This all-encompassing journal publishes articles related to “developmental, clinical, cognitive, experimental, social, evolutionary and educational psychology, as well as personality and individual differences.” The archive features pieces that address topics like sex discrimination due to visual cues, culture-specific cognitive therapy techniques, and the short- and long-term effects of depressive symptoms. Contributing authors are required to pay a $2,000 processing fee; however, this cost is waived for citizens of many developing countries, as well as writers whose institution is registered with BioMed Central (the organization that oversees the site).
Child and Adolescent Psychiatry and Mental Health (CAPMH): The archive of this journal dates back to 2007, and contains more than 200 research reports, case reports, editorials, and letters. CAPMH is geared toward psychologists, pediatricians, neuroscientists, and other individuals in the field. Many articles focus on niche groups of children and adolescents; recently published pieces examined the role of psychiatry within youth welfare organizations, explored treatments for young people with autism or Asperger's syndrome, and noted the ‘prevalence' of ADD and ADHD among children in Turkey. Authors who wish to contribute to this journal must pay a fee of $1,730 per article.
Evolutionary Psychology: Dating back more than a decade, this extensive journal specializes in articles and case studies that either bolster previous findings related to evolutionary psychology or seek to inform the public about emerging technologies. Many entries explore contemporary trends, such as drinking games and blind dates, as they relate to society and human behavior. Authors who submit their work are not required to pay a processing fee, but all contributors must provide a statement of ‘ethical treatment' for all participants in their respective study or report.
Journal of Alcoholism and Drug Dependence: Addiction treatment and management is one of today's fastest growing psychology sub-fields. This journal (which debuted in January 2013) primarily explores various theories and strategies related to alcohol and drug dependence; recently covered topics include GHB addiction, ethanol consumption, and marijuana poisoning. Authors are invited to submit research studies, reports, literature reviews, and other articles for a processing fee of $900.
Mental Illness: This peer-reviewed journal publishes editorials, feature-length articles, and case reports that relate to the diagnosis, treatment, and management of mental illnesses. Topics covered in the inaugural 2013 volume include the link between schizophrenia and violent behavior in children, mental health of male Internet users actively seeking sexual partners, and the effects of severe depression. Archived content contains six full issues, and dates back to 2009; authors are invited to submit work to the site free-of-charge.
Dịch: Lê Trung Nghĩa