Thứ Sáu, 23 tháng 6, 2017

Cổng Truy cập Mở toàn cầu: Malaysia


Global Open Access Portal: Malaysia


Malaysia đã khởi xướng nhiều dự án thiết lập bệ phóng cho môi trường dữ liệu mở cho đất nước đang phát triển này. Khu vực hàn lâm đã dẫn đầu sự bùng nổ các ứng dụng CNTT cho tăng trưởng giáo dục, khi nó là bằng chứng từ các tạp chí truy cập mở và một số kho cơ sở. So với các Quốc gia Thành viên khác của ASEAN, Malaysia có số lượng cao các xuất bản phẩm truy cập mở. Cho tới tháng 5/2015, có khoảng 73 tạp chí truy cập mở được liệt kê trong DOAJ. MyLibrary là dự án thí điểm của sáng kiến Thư viện Số Quốc gia lớn hơn được đề xuất, vận hành như một cổng quốc gia để thúc đẩy tri thức cho xã hội. Chính phủ Malaysia đã từng chủ động tích cực thúc đẩy các sáng kiến và các chương trình nguồn mở dưới cái ô dự án Sáng kiến CNTT-TT Quốc gia Malaysia của MSC để phát triển nhân tài địa phương và nguồn nhân lực kỹ thuật trong các dự án lập trình máy tính trong các mạng xã hội, các ứng dụng, phát triển nội dung có tính sáng tạo và cho các con đường kinh doanh. Malaysia hiện có hơn 37 cơ sở học tập đại học và cho tới tháng 5/2015, có 21 kho được nêu trên OpenDOAR.
Bộ Khoa học, Công nghệ và Đổi mới (MOSTI) đã phát triển các Tài nguyên Tri thức cho Khoa sự Xuất sắc về Khoa học và Công nghệ - KRSTE.my (Knowledge Resources for Science and Technology Excellence) để trở thành điểm truy cập một trạm tới tất cả các thông tin về nghiên cứu, phát triển, thương mại hóa và các hoạt động trong các lĩnh vực khoa học, công nghệ và đổi mới.
Chỉ thị của chính phủ về truy cập tới thông tin nhà nước là mạnh. Hầu hết các bộ có cổng chính thức đặt thông tin và các xuất bản phẩm được từng bộ tạo ra. Ví dụ, Cổng chính thức của Bộ Phát triển Hồi giáo Malaysia. Các thư viện đại học đã triển khai các thư viện số để đặt chỗ cho các nội dung cục bộ như Thư viện Số Hồi giáo Quốc tế (International Islamic Digital Library), Thư viện Số các Bản thảo tiếng Malay, và Thư viện Số Siti Hasmah.
Creative Commons Malaysia từng được khởi xướng vào năm 2006 để thúc đẩy tri thức và chia sẻ nội dung sáng tạo ở Malaysia.
Môi trường xúc tác
Malaysia đang theo đuổi chiến lược phát triển dựa vào công nghệ, là một trong những nền kinh tế công nghiệp mới đang phát triển ở châu Á. Trong khu vực R&D có nhận thức về tạo các kết quả đầu ra nghiên cứu có giá trị sẵn sàng để cải thiện tính sẵn sàng và tính trực quan của chúng cho các cộng đồng hàn lâm toàn cầu. Phong trào Truy cập Mở ở Malaysia đã có ảnh hưởng trực tiếp lên sự phát triển các dịch vụ kho cơ sở và trong sự cộng tác giữa các học giả (Abrizah, 2009), nêu rằng gần 54% các nhà nghiên cứu (được khảo sát) đã ký gửi các bài báo vào trong các kho truy cập mở.
Các rào cản tiềm năng
Dù khu vực nhà nước và hàn lâm đã thấy sự tăng trưởng về hạ tầng và các dịch vụ, thì các nhu cầu về tri thức kỹ thuật và nhân sự sẽ phải được tăng cường. Việc phát triển các công nghệ và phần mềm cho các tài nguyên thông tin bản địa hóa trong tiếng Malay/Ả rập dường như là một nhu cầu thúc bách. Chính phủ phải thiết lập các chính sách có thể thúc đẩy phát triển nội dung mở, kiểm thử thí điểm và tính tương hợp vì sự tiến bộ xa hơn của tri thức.
Hạ tầng CNTT-TT được đầu tư mạnh gây ra sự mở rộng tính kết nối, là thành phần nền tảng của phát triển truy cập mở. Dù phong trào truy cập mở ở Malaysia đang phát triển, nó vẫn cần các chính sách có thể giúp thúc đẩy phát triển truy cập mở. Hiện chưa có chính sách truy cập mở quốc gia và chưa có các chỉ thị truy cập mở của các cơ sở/ các nhà cấp vốn nghiên cứu được đăng ký (ROARMAP, SHERPA/JULIET, MELIBEA).
Danh sách các xuất bản phẩm
Các hoạt động có liên quan tới truy cập mở trong quá khứ và tương lai
 • 2003 - Các sáng kiến học tập điện tử e-learning ở Malaysia, 16-17/10/2003 ,Kuala Lumpur, Malaysia.
Nội dung của trang này mang giấy phép CC-BY-SA IGO 3.0.
Malaysia has initiated many projects which set the stage for open data environment for the growing country. The academic sector has lead the boom of IT applications for the education growth, as it is evident from the open access journals and number of institutional repositories. Compared to other ASEAN Member States, Malaysia has a high number of OA publications. As of May 2015, there are around 73 open access journals listed in DOAJ. MyLibrary is a pilot project of the proposed larger National Digital Library Initiative, functioning as a national portal to promote knowledge for the society. Malaysian government has been proactive to promote open source initiatives and programmes under the umbrella project MSC Malaysia National ICT Initiative to develop local talent and technical workforce in computer programming projects in social networks, applications, creative content development and for business avenues. Malaysia has now more than 37 institutes of higher learning and as of May 2015, reports 21 repositories in OpenDOAR.
The Ministry of Science, Technology and Innovation (MOSTI) has developed KRSTE.my (Knowledge Resources for Science and Technology Excellence)to be a one-stop access point to all information on research, development, commercialization and activities in the areas of science, technology and innovation.
The government mandate for access to public information is strong. Most ministries have an official portal for housing information and publications created by each ministry. For example, the Official Portal of Department of Islamic Development Malaysia. University libraries have implemented digital libraries to house local content such as the International Islamic Digital Library, Digital Library of Malay Manuscripts, and Siti Hasmah Digital Library.
Creative Commons Malaysia was launched in 2006 to boost knowledge and creative content sharing in Malaysia.

Enabling Environment

Malaysia is pursuing technology-based development strategy, being one of the new developing industrial economies in Asia. Among the R&D sector there is an awareness to make valued research outputs openly available to enhance their availability and visibility to the global academic communities. The Open Access movement in Malaysia had a direct impact on the development of the institutional repository services and in collaboration between scholars (Abrizah, 2009), reports that nearly 54% of researchers (surveyed) had deposited articles into OA repositories.

Potential Barriers

Although public and academic sector has seen growth in infrastructure and services, the technical know-how and personnel needs to be strengthened. Developing technologies and software for localizing information resources in Malay/Arabic language seems to be the pressing need. Government has to set the policies which would promote open content development, pilot testing and interoperability for furthering the knowledge.
The ICT infrastructure is heavily invested which results in expansion of connectivity, which is a fundamental component of OA development. Although the OA movement in Malaysia is growing, it still needs policies that would help to promote OA development. There is currently no national OA policy in place and no institutional/ research funders' OA mandates registered (ROARMAP, SHERPA/JULIET, MELIBEA).

List of Publications

Past and Future OA related Activities

 • 2003 - E-learning Initiatives in Malaysia, October 16-17, 2003 ,Kuala Lumpur, Malaysia.
The contentment of this page is available under CC-BY-SA IGO 3.0.
Dịch: Lê Trung Nghĩa

Thứ Năm, 22 tháng 6, 2017

Cổng Truy cập Mở toàn cầu: Indonesia


Global Open Access Portal: Indonesia


Công việc nghiên cứu ở Indonesia từng ít được tiết lộ vì thế đưa ra cảm tưởng rằng sự phát triển khoa học và nghiên cứu ở Indonesia lạc hậu đi sau các nước khác trong khu vực. Phong trào truy cập mở đang leo lên. Nước này là quốc gia thành viên nổi bật nhất của ASEAN về sự thành công của nó trong các sáng kiến thư viện truy cập mở và số, vì phong trào truy cập mở đã được chính phủ, các hội đồng nghiên cứu, và các cơ quan cấp vốn ủng hộ.
Nhận thức của các thư viện và các kho số là bằng chứng thông qua các sáng kiến ở các viện cao học và nghiên cứu, nơi có các triển khai đặt chỗ cho các tài nguyên và cung cấp sự truy cập. Ví dụ, Thư viện Số về Khoa học & Công nghệ Indonesia (IS & TDL) đã được phát triển để phục vụ như là hệ thống quản lý tích hợp các tài liệu khoa học được các nhà nghiên cứu khắp đất nước sản xuất ra. Đây là phương tiện có hiệu quả trong việc phổ biến thông tin và thúc đẩy giao tiếp truyền thông cả đối với những người đóng góp/các thành viên liên các thư viện và giữa các cá nhân làm cho dễ dàng hơn đối với những người sử dụng để trao đổi thông tin. Viện Hàng không và Vũ trụ Quốc gia đã khởi xướng một dự án tạp chí truy cập mở gọi là Tạp chí Trực tuyến LAPAN. Tuy nhiên, còn thiếu mô tả tiếng Anh trên trang này.
Cho tới tháng 5/2015, có 40 kho truy cập mở được liệt kê trong OpenDOAR. Vài kho cơ sở gồm Kho Khoa học được Đại học Petra Christian tạo ra, Kho Cơ sở của Đại học DiponegoroKho Cơ sở của LIPI được Trung tâm Tri thức Indonesia phát triển. 137 tạp chí truy cập mở được xuất bản ở Indonesia được đánh chỉ mục trong Thư mục các Tạp chí Truy cập Mở - DOAJ (Directory of Open Access Journals).
Môi trường xúc tác
Indonesia đã chỉ ra nhiều nhiệt tình đi tới truy cập mở với các bước đáng kể như tuyên bố của Bộ Nghiên cứu và Công nghệ Nhà nước năm 2004 Đi với Nguồn Mở (Go Open Source). Sáng kiến chính thức của Chính phủ như Trung tâm Điều phối Nghiên cứu thuộc Bộ Nghiên cứu và Cơ quan Nghiên cứu đã mang lại cùng nhau kết quả đầu ra nghiên cứu từ 74 phòng ban khắp các bộ ở Indonesia. Sáng kiến Truy cập Mở Indonesia đã chứng kiến sự khởi xướng của các kho số từ các Đại học như Muhammadiyah Surakarta và Đại học Indonesia, Indonesia.
Các rào cản tiềm năng
Sự phát triển của các thư viện số được triển khai ở Indonesia hầu hết là ở chế độ đứng một mình và chưa được tích hợp và vì thế sự sử dụng của chúng là chưa tối ưu. Các thư viện số ở Indonesia hiện không tuân theo các tiêu chuẩn hoặc các công cụ và các kỹ thuật được sử dụng rộng rãi. Điều này gây ra “nút thắt” trong việc cung cấp sự truy cập tơi thông tin ở định dạng số. Các ứng dụng và các tiện ích hạ tầng CNTT-TT cần sự thúc đẩy để bắt kịp những phát triển của sự trao đổi thông tin có kết nối mạng. Các trường đại học vf các cơ sở nghiên cứu nhận thức được mạnh mẽ về ảnh hưởng của truy cập mở lên tác động của tri thức. Dù có viện tiêu chuẩn quốc gia, không có tiêu chuẩn nào cho IR hoặc các công cụ có thể gây ra các vấn đề về trao đổi thông tin. Đây là trường hợp xảy ra ở nhiều quốc gi của khu vực này, sự lưu loát trong tiếng Anh còn thiếu và vì thế sự tạo ra nội dung tiếng địa phương còn chậm phát triển. Sự thiết lập các tạp chí truy cập mở trên trực tuyến và các kho truy cập mở ở những nơi phương tiện làm việc là ngôn ngữ địa phương cần phải được khuyến khích. Còn thiếu chính sách truy cập mở quốc gia.
Chỉ thị cấp vốn
Bộ Nghiên cứu và Công nghệ làm việc như một công cụ cho chính phủ Indonesia để cung cấp sự truy cập tới các tạp chí điện tử được thuê bao cho các cơ sở theo sự điều phối các hoạt động R&D của Indonesia. Trung tâm về Tài liệu và Thông tin thuộc Viện Khoa học Indonesia (LIPI-WWII) hợp tác với Bộ Nghiên cứu và Công nghệ đang phát triển hệ thống quản lý cổng tích hợp nghiên cứu khoa học với tên của Thư viện Số Indonesia về Khoa học & Công nghệ (IS & TDL) với chỉ thị để nâng cao tính sẵn sàng và khả năng kham được của thông tin khoa học có thể truy cập được nhanh chóng.
Các chỉ thị của những nhà cấp vốn Zero cho xuất bản truy cập mở được đăng ký trong SHERPA/JULIET. Cho tới tháng 5/2015, 8 chính sách cơ sở về truy cập mở được ghi nhận trong ROARMAP.
Các hoạt động có liên quan với truy cập mở trong quá khứ và tương lai
 • Khóa huấn luyện của ASEAN phác thảo các Kế hoạch Triển khai các Chương trình Hàng đầu COST Bangdung, Indonesia, 3-4/05/2011
 • Cuộc gặp các Thành viên AUNILO (bao gồm Thảo luận về các kho cơ sở), 7-9/04/2010, Jakarta
 • Xuất bản điện tử và Họp về Kho cơ sở: Khoa Y học Công, Đại học Indonesia, Jakarta, 2010
 • Xuất bản điện tử và Họp về Kho cơ sở: Khoa Y học, UNPAD, Bandung, 2010
 • Hội nghị Quốc tế các Thư viện Số châu Á.(ICADL). Bali, Indonesia.2008
Nội dung của trang này có sẵn theo giấy phép CC-BY-SA IGO 3.0.
Research work in Indonesia has been less exposed thus giving the impression that the development of science and research in Indonesia lag behind other countries in the region. Open Access movement is climbing up. The country is the most prominent member country of ASEAN in terms of its success in OA and digital library initiatives, because the OA movement has been supported by the government, research councils, and funding agencies.
The awareness of the digital libraries and repositories is evident through initiatives at institutes of higher learning and research where there are implementations host resources and provide access. For instance, Indonesian Science & Technology Digital Library" (IS & TDL) was developed to serve as an integrated management system of scientific papers produced by researchers nationwide  It is an effective means of disseminating information and fostering communication, both inter-library contributors/members and between individuals making it easier for users to exchange information. National Aeronautics and Space Institute has initiated an open access journals project called LAPAN Online Journal. However, there is a lack of English description on this site.
As of May 2015, there are 40 OA repositories listed in OpenDOAR. Several Institutional repositories include Scientific Repository created by Petra Christian University, Diponegoro University Institutional Repository and LIPI Institutional Repository developed by Indonesian Scientific Knowledge Center. 137 OA journals published in Indonesia are indexed in the Directory of Open Access Journals (DOAJ).

Enabling Environment

Indonesia has shown much enthusiasm towards going Open Access with significant steps such as the Go Open Source 2004 statement by State Ministry of Research and Technology. Formal initiative by the Government such as Coordination Centre for Research under the Ministry of Research and Development Agency has brought together research output from 74 departments across ministries in Indonesia. Indonesian Open Access initiative has seen the launch of digital repositories from Universities such as Muhammadiyah Surakarta and Universitas Indonesia, Indonesia.

Potential Barriers

The development of digital libraries implemented in Indonesia is mostly in standalone mode and has not been integrated and hence their utilization is not optimal. Digital libraries in Indonesia currently follow no standards or widely used tools and techniques. This causes a "bottleneck" in providing access to information in digital format. ICT applications and infrastructural facilities need a boost to keep up with the developments of networked information exchange. Universities and R&D institutions are vividly aware of OA impact on intellectual impact. Although there is a national standard institution, there is no standard for IR or tools which would result in having a problem on information exchange. As is the case in many countries of this region, English language proficiency is lacking and means for local language content creation are slow in development. The establishment of online OA journals and OA repositories where the working medium is the local language needs to be encouraged. A national OA policy is lacking.

Funding Mandate

The Ministry of Research and Technology works as an instrument for the Indonesian government to provide access to electronic journals subscribed to institutions under the coordination of R & D activities of Indonesia. The Centre for Scientific Documentation and Information Indonesian Institute of Sciences (LIPI-WWII) in cooperation with the Ministry of Research and Technology are developing a portal management system integrating a scientific research with the name of Indonesian Digital Library of Science & Technology (IS & TDL) with a mandate to increase the availability and affordability of scientific information that can be accessed quickly.
Zero funders' mandates for OA publishing are registered in SHERPA/JULIET. As of May 2015, eight institutional OA policies are recorded in ROARMAP.

Past and Future OA related Activities

 • ASEAN Workshop to draft the Implementation Plans of COST Flagship Programmes Bandung, Indonesia, May, 3-4 , 2011
 • Meeting of AUNILO Members (including Discussion on Institutional repositories) 7-9 April 2010, Jakarta
 • E-Publishing and Institutional Repository Meeting: Faculty of Public Health, University of Indonesia, Jakarta, 2010
 • E-Publishing and Institutional Repository Meeting: Faculty of Medicine, UNPAD, Bandung, 2010
 • International Conference of Asian Digital Libraries.(ICADL). Bali, Indonesia.2008
The contentment of this page is available under CC-BY-SA IGO 3.0.
Dịch: Lê Trung Nghĩa

Thứ Tư, 21 tháng 6, 2017

Cổng Truy cập Mở Toàn cầu: Singapore


Global Open Access Portal: Singapore


Với sự thâm nhập Internet tiên tiến khắp Singapore, khả năng truy cập Internet là dễ dàng hơn nhiều đối với quốc gia đang phát triển này. Khi phong trào nguồn mở đang thâm nhập vào điều hành và chính quyền Singapore, ảnh hưởng của nó đối với tăng trưởng và thúc đẩy truy cập mở là thấy rõ. Truy cập mở chậm chạp giành được xung lượng ở Singapore, khi Ban lãnh đạo Thư viện Quốc gia và các đại học hàn lâm đang chỉ ra sự quan tâm sâu sắc để có được các tài nguyên truy cập mở. CreativeCommons Singapore đang nỗ lực cật lực để mang nhiều nội dung được cấp phép mở hơn vào Singapore qua các nỗ lực có dự tính của mình. Trên thực tế, Singapore là quốc gia có vài trường đại học được số lượng khổng lồ các sinh viên khắp châu Á tìm kiếm, đặc biệt ở Ấn Độ, Srilanka, Bangladesh, Trung Quốc, Indonesia, Malaysia… Lý do tốt là số lượng và chất lượng công việc nghiên cứu đang được triển khai ở các trường đại học đó. Với sự xâm lấn của khái niệm tuyệt với ‘Truy cập Mở’ đối với các Học giả và các Nhà nghiên cứu và sự mở rộng các lợi ích mà Truy cập Mở mang tới, Singapore đã từ lâu ôm lấy nó và hoàn toàn có sự đóng góp tốt cho Thế giới Truy cập Mở ở dạng các Kho Cơ sở ở vài trong số các các cơ sở nổi tiếng ở Singapore. Cho tới tháng 5/2015, có 4 kho truy cập mở được đăng ký trong OpenDOAR; Điều này bao gồm cả “Tri thức Cơ sở” ở Đại học Quản lý Singapore, “Kho Hàn lâm” ở Đại học Quốc gia Singapore và “Kho Số (DR-NTU)” ở Đại học Công nghệ Nanyang, … Singapore E-Press là dự án của NUS xuất bản và có mục tiêu cung cấp nền tảng trên trực tuyến, các xuất bản phẩm truy cập mở từ các đội nghiên cứu nằm ở Singapore. E-Press gồm tư liệu tham chiếu, một tạp chí điện tử cũng như các tư liệu bổ sung cho các cuốn sách được xuất bản theo cách truyền thống. Hiện nó đang chạy trên phần mềm nguồn mở, gồm các hệ thống của riêng chúng và Hệ thống Tạp chí Mở - OJS (Open Journal System), một phần mềm được dự án Tri thức Công (Public Knowledge) của Đại học British Columbia phát triển. Cho tới tháng 5/2015, có 32 tạp chí truy cập mở được xuất bản ở Singapore được đánh chỉ mục trong DOAJ.
Môi trường xúc tác
Chính sách chủ động tích cực của ‘Ban lãnh đạo Thư viện Quốc gia’ đã xúc tác cho một loạt các tài nguyên truy cập mở được qua một loạt các sáng kiến được triển khai và các chương trình quảng bá và ủng hộ của nó nhằm để duy trì bền vững các sáng kiến đó để với xa ra với thế giới.
Nhân sự việc khởi xướng sáng kiến Quốc gia Thông minh (Smart Nation), vào năm 2014, Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long đã nhấn mạnh sự cần thiết phải cung cấp truy cập mở cho dữ liệu không gian địa lý cho quốc gia này. Tiếp cận có tính đổi mới đó nhằm để lan truyền tinh thần tiến bộ công nghệ và đổi mới ở Singapore. Để triển khai tầm nhìn này trong khung thời gian 10 năm, văn phòng Tầm nhìn Thông minh đã được thành lập.
Các rào cản tiềm tàng
Trong số các quốc gia thành viên của ASEAN, Singapore là quốc gia phát triển duy nhất. Hạ tầng CNTT-TT là khá hiệu quả và mạnh. Sự tăng cường hạ tầng không gian mạng bằng việc thiết lập Mạng Băng rộng Thế hệ Tiếp sau rộng Khắp nước (Next Gen NBN) của Cơ quan Phát triển Infocomm của Singapore (IDA) sẽ làm lợi lớn cho cả nước: tốc độ băng rộng cao và băng rộng lớn hơn, tốc độ tải lên và tải về nhanh hơn, tận dụng điện toán đám mây, tạo thuận lợi cho phân phối các dịch vụ và xúc tác cho sự áp dụng. Nó sẽ xúc tác cho những người đóng góp hoặc các lập trình viên tải các nội dung số lên ở bất kỳ định dạng tệp nào và những người sử dụng có thể truy cập được nội dung đó ở bất kỳ ở đâu.
Sự áp dụng nguồn mở là khá chậm vì sự tin cậy của các ứng dụng nguồn mở là lý do lo ngại. Sự cộng tác nhiều hơn được yêu cầu để tạo ra các sáng kiến quốc gia về truy cập mở. Các chính sách cấp vốn nên được làm thành bắt buộc sao cho tất cả các nghiên cứu được cấp vốn nhà nước sẽ là sẵn sàng tự do.
Các rào cản khác đối với triển khai truy cập mở gồm sự thiếu tri thức về truy cập mở /thiếu quan tâm và lợi ích đối với truy cập mở, lo ngại về bản quyền và cần xuất bản trong các tạp chí có ảnh hưởng cao, vì thế các tạp chí truy cập mở đầy đủ là hiếm khi là lựa chọn hàng đầu. Không có vốn cấp cho các trường đại học cho truy cập mở vàng, dù các nhà nghiên cứu có thể cấp vốn cho nó trong các đơn xin trợ cấp.
Chỉ thị cấp vốn
Tới tháng 5/2015, có 3 chính sách truy cập mở được đăng ký trong ROARMAPMELIBEA. 3 chính sách truy cập mở cấp cơ sở này là từ Cục Khoa học, Công nghệ và Nghiên cứu (A*STAR), Đại học Công nghệ Nanyang (NTU) và Đại học Quản lý Singapore (SMU).
 • 2013: Chính sách truy cập mở của nhà cấp vốn đầu tiên đã được áp dụng (sau biên bản ghi nhớ OSTP của chính quyền Obama).
 • Chỉ thị của A*STAR vào tháng 8/2013: Chỉ thị truy cập mở Xanh (tự lưu trữ).
 • Chỉ thị truy cập mở của NTU năm 2011: Yêu cầu ký gửi toàn văn tất cả các xuất bản phẩm và các luận án trình độ cao của tất cả các nhân viên.
 • Chính sách truy cập mở của SMU 2013: Yêu cầu ký gửi đối với tất cả các xuất bản phẩm, trao cho giáo viên sự lựa chọn mức truy cập (Mở, chỉ SMU, chỉ trích đoạn…)
 • NUS không có chỉ thị hay chính sách của riêng mình, nhưng khuyến khích truy cập mở và sẽ tuân theo với các chỉ thị của các nhà cấp vốn.
 • Có hiệu lực từ tháng 7/2014, NRF yêu cầu các cơ sở thực hiện nghiên cứu phải có các chính sách truy cập mở, để cho các nhà nghiên gắn vào với các trợ cấp của họ
Các hoạt động có liên quan tới truy cập mở trong quá khứ và tương lai
 • 2014 - Các thủ thư của SMU đã trình bày bài thơ trào phúng trong lễ kỷ niệm Tuần lễ Truy cập Mở Quốc tế, có tên là “Cuộc sống của PI: Tài liệu được sinh ra ở SMU”. Bài thơ đã kể câu chuyện về con đường đi của bản thảo gốc để được chấp nhận đăng trên một tạp chí, được xuất bản trong một tạp chí truy cập mở và được ký gửi vào một kho IR.
 • 2011- Ngày hội của Creative Commons Singapore, 01/09 – 11/09, ở Singapore.
 • 2010 - ICT2010, tháng 602/07, Singapore.
Các sự kiện có liên quan tới Khoa học Mở và Dữ liệu Mở
Sự kiện đã đưa ra nền tảng hội thoại cho những người tham gia để thảo luận về các vai trò của dữ liệu mở, truy cập mở, phần cứng mở và các xu thế trong các mạng xã hội, nguồn đám đông, cấp vốn đám đông, các đo đếm thay thế và các đồng tiền thay thế cho việc cải thiện khoa học.
Nó đã mang lại cùng nhau các bên tham gia đóng góp khác nhau có quan tâm trong nghiên cứu, đổi mới, thiết kế, các nhà biện hộ của khoa học mở, khoa học công dân … để thảo luận về tương lai của khoa học và nghĩ lại các cách thức tham gia vào Bán cầu Nam & công chúng.
Các xuất bản phẩm
Nội dung của trang này được cấp giấy phép CC-BY-SA IGO 3.0.
With a progressive Internet penetration across Singapore, internet accessibility has been much easier for this developing country. As open source movement is making inroads into the governance and administration of Singapore, its impact for the growth and promotion of open access is corollary. Open access is slowly gaining momentum in Singapore, as National Library Board and academic universities are showing keen interest to have openly accessible resources. CreativeCommons Singapore is striving hard to bring more licensed content in Singapore through its concerted efforts. In fact, Singapore is a country having several universities that are sought after by a huge number of students all over asia, especially India, Srilanka, Bangladesh, China, Indonesia, Malaysia etc. The good reason being the amount and quality of research work being carried out in these universities. With the invasion of the wonderful concept of 'Open Access' for the Scholars and Researchers and the extent of benefits that Open Access carries, Singapore has quite a long time ago embraced it and has quite good contribution to the World of OA in the form of Institutional Repositories in some of the well known Institutions in Singapore. As of May 2015, there are 4 OA repositories registered in OpenDOAR; This includes "Institutional Knowledge" at Singapore Management University, "Scholar Bank" at National University of Singapore and "Digital Repository (DR-NTU)" at Nanyang Technological University, etc. The Singapore E-Press is a project of NUS publishing and aims to provide a platform for online, Open Access publications from Singapore-based research teams. The E-Press includes reference material, an electronic journal as well as materials supplemental to books published in the traditional way. It is currently running on Open Source software , including their own systems and the Open Journal System (OJS), a software developed by the Public Knowledge project of the University of British Columbia. As of may 2015, there are 32 OA journals published in Singapore which are indexed in DOAJ.

Enabling Environment

The proactive policy of 'National Library Board' has enabled variety of resources openly accessible through various initiatives undertaken and its promotion & advocacy programmes are aimed to sustain these intiatives for international outreach.
On the occasion of the launch of the Smart Nation initiative, in 2014, Singapore's Prime Minister Lee Hsien Long stressed the necessity to provide open access to geospatial data for the country. The innovative approach aims at spreading the spirit of innovation and technology advancement in Singapore. In order to implement this vision within a ten years time frame, a Smart Vision office has been established.

Potential Barriers

Among the ASEAN Member States, Singapore is the only developed country. The ICT infrastructure is relatively effective and strong. The strengthening of cyber infrastructure by establishing Next Generation Nationwide Broadband Network (Next Gen NBN) by Infocomm Development Authority of Singapore (IDA) will benefit the whole country greatly: higher broadband speeds and larger bandwidth, fast upload and download speeds, leveraging on cloud computing, facilitating services delivery and catalyzing adoption. It will enable contributors or developers to upload digital content in any file formats and users can access the content anywhere.
Open source adoption is relatively slow as reliability of open source applications is a cause of concern. More collaboration is required for making national initiatives in open access. The funding policies should be made mandatory such that all the public funded research is freely available.
Other obstacles to OA implementation include lack of knowledge about OA/ lack of interest and concern for OA, concern about copyright and a need to publish in high impact journals, so fully OA journals are rarely a top choice. There is no university funding for gold OA, though researchers can budget for it in grant applications.

Funding Mandate

As of May 2015, there are 3 OA policies registered in ROARMAP and MELIBEA. These 3 institutional OA policies are from the Agency for Science, Technology and Research (A*STAR), Nanyang Technological University (NTU) and Singapore Management University (SMU).
 • 2013: First funder OA policy adopted (following Obama administration OSTP memorandum).
 • A*STAR Mandate in August 2013: Green (Self-archiving) Open Access mandate.
 • NTU OA Mandate 2011: Requiring deposit of full text of all staff publications and higher degree theses.
 • SMU OA Policy 2013: Requiring deposit for all publications , giving faculty choice of access level (Open, SMU only, abstract only etc).
 • NUS does not have a mandate or policy of its own, but encourages OA and will comply with funder mandates. 
 • Effective from July 2014, NRF requires research-performing institutions to have Open Access policies, in order for researchers to tap on their grants.

Past and Future OA related Activities

 • 2014 - SMU librarians performed a skit in celebration of International OA Week, entitled " the Life of Pi: A Paper Born in SMU". The skit told the story of an original manuscript's journey to get accepted in a journal, get published in an OA journal and deposited in an IR.
 • 2011- Creative Commons Singapore Festival, September 1 - November 11, Singapore.
 • 2011- Libraries for Tomorrow Seminar, April 14, Singapore.
 • 2010 - ICT2010, June - 2 July, Singapore.

Open Science and Open Data Related Events

The event provided a dialogue platform for participants to discuss about the roles of open data, OA, open hardware and trends in social networks, crowdsourcing, crowdfunding, alternative metrics and alternative currencies for improving science.
It brought together different stakeholders interested in research, innovation, design, advocates of open science, citizen science etc. to discuss the future of science and rethink ways to involve the public & Global South. 

Publications

The contentment of this page is available under CC-BY-SA IGO 3.0.
Dịch: Lê Trung Nghĩa

Thứ Ba, 20 tháng 6, 2017

Cổng Truy cập Mở toàn cầu: Trung Quốc


Global Open Access Portal: China


Phong trào truy cập mở đang giành được xung lượng ở Trung Quốc. Nhận thức được kết hợp với kết quả đầu ra hàn lâm tăng theo cấp số mũ dẫn tới sự tạo thuận lợi cho truy cập mở. Thư viện Khoa học Quốc gia của Viện hàn lâm Khoa học Trung Quốc là một trong những người áp dụng sớm phong trào truy cập mở ở Trung Quốc. Vào năm 2002, Trung Quốc đã thiệt lập kế hoạch khoa học quốc gia mới để thúc đẩy triển khai chiến lược quốc gia trong giáo dục và khoa học và cải thiện khả năng có tính đổi mới của khoa học và công nghệ quốc gia. Mục tiêu của chiến lược này là để cải thiện sự truy cập tới các tài nguyên cũng như hạ tầng khoa học số (digital science). Viện Hàn lâm Khoa học Trung Quốc - CAS (Chinese Academy of Science), và Quỹ Khoa học Tự nhiên Quốc gia Trung Quốc – NSFC (National Natural Science Foundation of China), đã ký Tuyên bố về Truy cập Mở tới Tri thức trong các Khoa học và Nhân văn trong lễ kỷ niệm lần thứ 30 hợp tác giữa CAS và Max Planck Society vào ngày 24/05/2015 ở Bắc Kinh cho sự hợp tác quốc tế. Theo Thư mục các Kho Truy cập Mở - OpenDOAR (Directory of Open Access Repositories), hiện có 40 kho Truy cập Mở ở Trung Quốc và 57 tạp chí truy cập mở được xuất bản ở Trung Quốc được đánh chỉ mục trong Thư mục các Tạp chí Truy cập Mở - DOAJ (Directory of Open Access Journals ). Các chính sách và sáng kiến đã chủ động tích cực ở Trung Quốc về bảo tồn dữ liệu mở và phát triển nội dung. Để khẳng định sự tuân thủ truy cập mở, vào tháng 10/2010, Trung Quốc đã tổ chức Hội nghị Truy cập Mở Berlin 8, lần đầu được tổ chức bên ngoài châu Âu. Viện Hàn lâm Khoa học Trung Quốc là cộng tác của Liên đoàn Quốc tế các Kho Truy cập Mở - COAR (International Confederation of Open Access Repositories) đã được khởi xướng ở Ghent vào tháng 10/2009, trong Tuần lễ Truy cập Mở.
Môi trường xúc tác
Giới hàn lâm và các nhà khoa học Trung Quốc được cung cấp các kênh để gợi ý những thay đổi chính sách được yêu cầu. Vài đề xuất đang được chính phủ trung ương cân nhắc để hình thành các chính sách mới vì sự tiến bộ khoa học. Trong số 5 yếu tố chính trong chuyển đổi hướng tới chiến lược mới là các cơ sở dữ liệu khoa học, thông tin ở dạng các tạp chí và các xuất bản phẩm khác. Vào năm 2010, Thượng Hải đã phát triển kế hoạch thông tin hóa giáo dục trong giai đoạn 2010-2015. Kế hoạch đó đã đề xuất nghiên cứu các website học tập, các nền tảng học tập và các tài nguyên học tập đa dạng khác nhau để đưa ra việc học tập trên trực tuyến, tìm kiếm thông minh, dịch vụ học tập cá nhân, các hồ sơ học tập suốt đời. Tới năm 2015, thư viện các tài nguyên giáo dục suốt đời sẽ được thành lập ở Thượng Hải với kho khổng lồ các dữ liệu. Kế hoạch đó cũng bao gồm dự án ba lô học đường điện tử (e-schoolbag), dự án xây dựng phòng thí nghiệm đổi mới, cổng toàn diện để cải thiện dự án giáo dục tại chức và dự án nền tảng dịch vụ học tập trên trực tuyến. Sự tiến bộ nhanh chóng trong áp dụng CNTT ở Trung Quốc và sự kích thích tích cực tới các triển khai CNTT-TT chắc chắn là chất xúc tác chính.
Các rào cản tiềm tàng
Dù truy cập mở đã giành được tính phổ biến trong nghề thư viện, là khái niệm khá mới giữa các cộng đồng hàn lâm. Nếu truy cập mở được những người đóng góp tự nguyện vận hành chủ yếu, thì tính bền vững là vấn đề lớn. Các nguồn tài chính và sự đầu tư của chính phủ về khía cạnh truy cập mở là hạn chế. Tạo nội dung bằng tiếng Anh là thách thức. Các tiêu chuẩn trao đổi thông tin cần phải được tập trung vào để tạo ra các nền tảng có tính tương hợp. Có nhu cầu thiết lập chính sách quốc gia về truy cập mở.
Chỉ thị cấp vốn
Bộ Khoa học và Công nghệ (ST) Trung Quốc đã lên kế hoạch và thực thi chiến lược phát triển vì các tạp chí ST chất lượng cao để cải thiện năng lực cạnh tranh quốc tế của các tạp chí Trung Quốc, xây dựng nền tảng hiệu năng cao cho xuất bản và trao đổi thông tin đối với các tạp chí ST. Bộ đang đóng vai trò trong việc tiếp sinh lực cho Trung Quốc thông qua khoa học, giáo dục và đổi mới khoa học thông qua việc hỗ trợ cấp vốn và chiến lược. Bộ đã bắt đầu Chiến lược vì các Tạp chí ST Chất lượng Cao của Trung Quốc vào đầu năm 2005. Nó cũng đã khởi xướng một dự án hạ tầng ST chất lượng cao quốc gia cho Hệ thống Thư viện & Thông tin ST vào năm 2006.
Nghị đinh về thư viện đại học (sửa đổi bổ sung) (Bộ Giáo dục [2002]3) rõ ràng đã yêu cầu rằng một trong các nhiệm vụ chính của thư viện đại học là giáo dục Năng lực Phương tiện và Thông tin, để giúp người sử dụng cải thiện nhận thức về thông tin của họ và khả năng giành được và sử dụng các tài nguyên thông tin.
Chiến lược Phát triển tin học hóa Nhà nước (2006-2020) là nơi có mục tiêu cung cấp hạ tầng thông tin rộng khắp quốc gia; cải thiện năng lực áp dụng CNTT trong dân chúng. Viện Thông tin Khoa học và Kỹ thuật Trung Quốc – ISTIC (Institute of Scientific and Technical Information of China) với vốn cấp từ Chương trình Thông tin cho Tất cả mọi người (IFAP) của UNESCO đã tiến hành nghiên cứu về năng lực thông tin ở Trung Quốc.
Kế hoạch 5 năm lần thứ 11 gồm các chỉ thị về tạo nội dung số và cung cấp sự truy cập tới nó trong Dự án Xuất bản Lai Số Quốc gia (National Digital Hybrid Publish Project) hỗ trợ các tiêu chuẩn, công nghệ phổ biến, quản lý tài nguyên, xuất bản đa kênh, công nghệ xuất bản số, công nghệ dịch vụ công, và một loạt các thiết bị và mẫu dạng của công nghệ truy cập nội dung.
Tới tháng 2/2014, ROARMAP đăng ký 4 chính sách truy cập mở từ Trung Quốc, 2 chỉ thị cấp cơ sở và 2 chỉ chị của nhà cấp vốn. Các chỉ thị của các nhà cấp vốn đã được Viện Hàn lâm Khoa học Trung Quốc (CAS) và Quỹ Khoa học Tự nhiên Quốc gia Trung Quốc (NSFC) thiết lập.
Tiến bộ về Truy cập Mở: các bước lớn
Vào năm 2012, Hội nghị Đổi mới Quốc gia đã công bố rằng tất cả các thông tin khoa học được tạo ra bằng tiền nhà nước sẽ là truy cập mở tới toàn bộ xã hội.
Vào năm 2013, Thư viện Khoa học và Công nghệ Quốc gia (NSTL), nhân danh MoST, chính thức ký Bản ghi nhớ ra nhập nhóm xuất bản truy cập mở vật lý năng lượng cao (HEP), SCOAP 3.
Các hoạt động có liên quan tới truy cập mở trong quá khứ và tương lai
 • 18-19/11/2014: Hackathon về Dữ liệu Mở trong Nông nghiệp; Viện hàn lâm Khoa học Nông nghiệp Trung Quốc, Trung Quốc.
 • 12-13/3/2014: Hội nghị quốc tế lần đầu về Truy cập Mở được tổ chức ở Bắc Kinh, Trung Quốc, "Khóa huấn luyện chung của Trung Quốc - Đức về Xuất bản Truy cập Mở". Khóa huấn luyện này đã được Trung tâm Khoa học Trung Quốc - Đức hỗ trợ, được Thư viện Khoa học Quốc gia của Viện hàn lâm Khoa học Trung Quốc (NSL, CAS) và Trung tâm Thông tin Leibniz về Khoa học Đời sống (ZB MED), đồng tổ chức để triệu gọi đại diện các tạp chí Trung Quốc bởi STM Journals Society CAS.
 • 2014: Viện hàn lâm Khoa học Trung Quốc đồng tổ chức Họp Thường niên của Hội đồng Nghiên cứu Toàn cầu lần thứ 3.
 • Tập huấn trong Ngày Truy cập Mở của BioMed Central; 21/10/2014, Thượng Hải, Trung Quốc.
 • Tuần lễ Truy cập Mở 2013 ở Trung Quốc; 21-23/10/2013, Bắc Kinh, Trung Quốc.
 • Ngày Xuất bản Truy cập Mở Trung Quốc (hội nghị) được Thư viện Khoa học Quốc gia, Viện hàn lâm Khoa học Trung Quốc tổ chức; 24/10/2012, Bắc Kinh, TQuốc.
 • Hội nghị Quốc tế về Hợp tác và Thúc đẩy các Tài nguyên Thông tin trong Khoa học và Công nghệ (COINFO) - Đổi mới và Chia sẻ mở có tính Phối hợp, 11-13/11/2011, Hàng Châu, Trung Quốc.
 • Chương trình Inter Academy Panel Program về Thúc đẩy Truy cập tới và Sử dụng các Tài nguyên và Hạ tầng Tri thức Số: Tập trung vào các Quốc gia với các nền kinh tế đang phát triển và trong thời kỳ chuyển đổi quá độ, 28-30/04/2008, Thượng Hải, Trung Quốc.
 • Mở và Tự do: Doanh nghiệp Mới trong Kỷ nguyên Thông tin, 10/01/2007, Đài Loan, Trung Quốc.
 • Hội nghị Quốc tế về các Chính sách và Chiến lược cho Truy cập Mở tới Thông tin Khoa học, 22-24/06/2005, Bắc Kinh, Trung Quốc.
 • Hội nghị Quốc tế các Thư viện Số châu Á. (ICADL). Đài Loan 1999 và Thượng Hải 2004.
Các sự kiện liên quan tới Khoa học Mở
Trong quá trình hội nghị, cộng đồng khí hậu thế giới đã rà soát lại tình trạng khoa học, để ưu tiên các kế hoạch nghiên cứu quốc tế và khởi xướng các cộng tác mới. Hội nghị Khoa học Mở đã cam kết kết nạp rộng hơn các nhà khoa học làm việc trong lĩnh vực quan trọng này.
Các mục tiêu của Hội nghị Khoa học Mở CLIVAR từng là để:
 • Rà soát lại sự tiến bộ hướng tới hiểu biết được nâng cao về tính năng động, sự tương tác, và khả năng dự đoán của hệ thống không khí biển đi cùng
 • Định hình các ý tưởng để đáp ứng các thách thức khoa học khí hậu và đại dương đang nổi lên
 • Cam kết với thế hệ tương lai của các nhà khoa học khí hậu
 • Xác định các vấn đề chính trong nghiên cứu khí hậu và các bên tham gia đóng góp chính
 • Phát triển và tăng cường các cộng tác giữa các quốc gia, xuyên khắp các nghành nghề và các nhóm tuổi và thúc đẩy các nghiên cứu có tính tích hợp
Danh sách các xuất bản phẩm
Nội dung của trang này sẵn sàng theo giấy phép CC-BY-SA IGO 3.0.
Open access movement is gaining momentum in China. Awareness combined with exponential academic output leads to open access facilitation. National Science Library of Chinese Academy of Sciences is one of the early adapters of open access movement in China. In 2002 China established a new national science plan to promote the implementation of a national strategy in education and science and enhance the innovative ability of science and technology of the country. The aim of this strategy is to enhance open access to digital scientific resources as well as infrastructure. Chinese Academy of Sciences (CAS), and National Natural Science Foundation of China (NSFC), signed the Declaration on Open Access to Knowledge in the Sciences and Humanities at the celebrations of the 30-year cooperation between CAS and Max Planck Society on May 24, 2005 in Beijing for international co-operation. According to the Directory of Open Access Repositories (OpenDOAR), there are currently 40 Open Access repositories in China and 57 OA journals published in China which are indexed in the Directory of Open Access Journals (DOAJ). The policies and initiatives have been proactive in China for open data preservation and content development. To affirm open access compliance, in October, 2010 China organized Berlin 8 Open Access Conference held for the first time outside Europe. Chinese Academy of Sciences is a collaborator of the International Confederation of Open Access Repositories (COAR) was launched in Ghent in October 2009, during Open Access Week.

Enabling Environment

Chinese academia and scientists are provided channels to suggest policy changes as required. Several proposals are being considered by the central government to formulate new policies for scientific advancement. Among the five major elements in the transformation towards a new strategy are scientific databases, information in the form of journals and other publications. In 2010, Shanghai developed education informatization plan during 2010-2015. The plan proposed the integration of various learning website, learning platforms and learning resources to provide online learning, the intelligent searching, individual learning service, lifelong learning profiles. By 2015, a lifelong education resource library will be established in Shanghai with a huge store of data. The plan also includes e‐schoolbag project, innovation laboratory construction project, comprehensive portal to enhance vocational education project and lifelong learning service platform project. Rapid progress in IT adaptation in China and active fillip to ICT implementations is certainly a major enabler.

Potential Barriers

Although OA has gained popularity in the library profession, it is a relatively new concept among scholarly communities. If OA is mainly operated by voluntary contributors, sustainability is a big concern. Financial resources and the government investment with respect to OA are limited. Content creation in English is a challenge. Information exchange standards need to be focused upon to create platforms for interoperability. There is a need to establish a national OA policy.

Funding Mandate

The Ministry of Science and Technology (ST) of China has planned and executed a development strategy for high-quality ST journals in order to advance the international competitive capacity of China's journals, build a high performance platform for publication and information exchange for ST journals. The ministry is playing a role in invigorating China through science, education and scientific innovation through funding and strategy support. Ministry started the Strategy for China's High-Quality ST Journals at the beginning of 2005. It also launched one national high-quality ST infrastructure project for ST Library & Information System in 2006.
Regulation of college library (amendments) (the Ministry of Education [2002]3) explicitly required that one of the main task of college library is the education of Media and Information Literacy, to help the user improve their information awareness and the ability to acquire and utilize the information resources.
State informatization Development Strategy (2006-2020) is in place with a goal to provide information infrastructure nationwide; enhancing the capability of applying the information technology among the public. Institute of Scientific and Technical Information of China (ISTIC) with funding from UNESCO’s Information for All Programme (IFAP) conducted research on information literacy in China.
National Eleventh Five‐Year Plan includes mandates for creation of digital content and providing access to it within the National Digital Hybrid Publish Project supporting standards, common technology, resource management, multi‐channel publishing, digital publishing technology, public service technology, a variety of devices and forms of content access technology.
As of Feb 2014, ROARMAP registers four OA policies from China, two institutional and two funder mandates. These funder mandates have been established by the Chinese Academy of Sciences (CAS) and the National Natural Sciences Foundation of China (NSFC).
Open Access Progress: Big Steps
In 2012, the National Innovation Congress declared that all scientific information created with public funding should be openly accessible to the whole society.
In 2013, the National Science and Technology Library (NSTL), on behalf of MoST, officially signed the Memorandum to join the high energy physics (HEP) OA publishing consortium, SCOAP 3

Past and Future OA Related Activities

 • 18-19 November 2014: Agricultural Open Data Hackathon; Chinese Academy of Agricultural Sciences, China
 • 12-13 March 2014: The first international Open Access publishing conference held in Beijing, China "Sino-German Training Workshop on Open Access Publishing". This workshop was supported by Sino-German Science Center, organized by National Science Library of Chinese Academy of Sciences (NSL, CAS) and Leibniz Information Center for Life Sciences (ZB MED), co-organized for convene Chinese journals representatives by STM Journals Society CAS.
 • 2014: The Chinese Academy of Sciences co-hosted the third Global Research Council Annual Meeting. 
 • BioMed Central Open Access Day workshop21 Oct 2014, Shanghai, China.
 • Open Access Week 2013 in China21-23 Oct 2013, Beijing, China.
 • China Open Access Publishing Day (conference) organized by National Science Library, Chinese Academy of Sciences; 24 Oct 2012, Beijing, China.
 • The International Conference on Cooperation and Promotion of Information Resources in Science and Technology (COINFO) - Coordinative Innovation and Open SharingNovember 11-13, 2011, Hangzhou, China
 • Inter Academy Panel Program on Promoting Access to and Use of Digital Knowledge Resources and Infrastructure: Focus on Countries with Developing and Transitional Economies, April 28-30, 2008, Shanghai, China
 • Open and Free: New Enterprise in The Information Age, January 10, 2007, Taipei, China
 • International Conference on Policies and Strategies for Open Access to Scientific Information ,June 22-24, 2005,Beijing, China
 • International Conference of Asian Digital Libraries. (ICADL). Taipei 1999 and Shangai 2004

Open Science Related Events

18-25 September, 2016: CLIVAR Open Science Conference
During the conference, the international climate community reviewed the state of the science, to prioritize international research plans and to initiate new collaborations.The Open Science Conference engaged the wider collection of scientists who work in this important area. 
The objectives of the CLIVAR Open Science Conference were to:
 • Review progress toward improved understanding of the dynamics, the interaction, and the predictability of the coupled ocean-atmosphere system
 • Shape ideas to meet emerging ocean and climate science challenges
 • Engage with the future generation of climate scientists
 • Identify key climate research and stakeholder issues
 • Develop and strengthen collaborations across nations, disciplines and age groups and promote integrative studies

List of Publications

The contentment of this page is available under CC-BY-SA IGO 3.0.
Dịch: Lê Trung Nghĩa