Thứ Tư, 24 tháng 5, 2017

Truy cập Mở trong Chương trình Khung Nghiên cứu 7 (FP7)


Open Access in FP7 (Seventh Research Framework Programme)
Updated on 13 April 2016
Bài được cập nhật trên Internet ngày: 13/04/2016


Các chính sách của Ủy ban châu Âu (EC) về Truy cập Mở - OA (Open Access) nhằm đảm bảo rằng các kết quả nghiên cứu được các công dân của EU cấp tiền vốn được làm cho sẵn sàng cho toàn bộ công chúng tự do không mất tiền. Theo cách này, Truy cập Mở có thể cải thiện được sự hoàn vốn đầu tư vào nghiên cứu và phát triển (R&D) của EU.
Vào tháng 8/2008, Ủy ban châu Âu đã tung ra Thí điểm Truy cập Mở trong FP7 mà sẽ chạy cho tới hết Chương trình Khung đó.
Vào tháng 12/2014, Hội đồng Nghiên cứu châu Âu - ERC (European Research Council) đã rà soát lại Các chỉ dẫn Truy cập Mở cho các kết quả nghiên cứu được ERC cấp vốn.
Các sáng kiến đó yêu cầu rằng nhà nghiên cứu cung cấp sự truy cập mở tới các bài báo là kết quả từ nghiên cứu được EC cấp vốn, trong một giai đoạn thời gian nhất định.

Bạn có định ký gửi? > Ký gửi cái gì > Ký gửi ở đâu > Khi nào ký gửi

Bạn có định ký gửi?
Nếu bạn là người nhận trợ cấp từ ERC hoặc từ FP7 trong một trong những Lĩnh vực Nghiên cứu sau đây:
 1. Năng lượng
 2. Môi trường (bao gồm cả Biến đổi Khí hậu)
 3. Y tế
 4. CNTT-TT (Các hệ thống nhận thức, Tương thác, Người máy)
 5. Các hạ tầng nghiên cứu (hạ tầng điện tử)
 6. Khoa học về xã hội
 7. Các khoa học kinh tế xã hội và nhân văn
thì bạn được yêu cầu phải ký gửi các xuất bản phẩm của bạn!
Ký gửi cái gì
 • Phiên bản được xuất bản
phiên bản giấy cuối cùng của nhà xuất bản, bao gồm tất cả các sửa đổi từ quy trình rà soát lại ngang hàng, bản sao đã chỉnh sửa và các bản sửa phong cách, và các thay đổi về định dạng (thường là một tài liệu PDF)
HOẶC
 • Bản thảo cuối cùng được chấp nhận để xuất bản
bản thảo cuối cùng của tài liệu được rà soát lại ngang hàng được chấp nhật để xuất bản trên tạp chí, bao gồm tất cả các sửa đổi từ quy trình rà soát lại ngang hàng đó, nhưng còn chưa được phép của nhà xuất bản (còn được tham chiếu tới như là phiên bản “post-print” (phiên bản đã qua quy trình rà soát lại ngang hàng)
Ký gửi ở đâu
FP7
Các nhà nghiên cứu nên ký gửi các bài báo hoặc các bản thảo cuối cùng vào kho cơ sở của một cơ sở nghiên cứu với nó họ có liên quan. Nếu điều này là không thể, họ nên nhận diện một kho thích hợp dựa vào chủ đề. Ủy ban cung cấp kho đặc biệt cho các bài báo có thể được lưu trữ không nằm trong các kho của cơ sở và cũng không nằm trong các kho dựa vào chủ đề.
Các nhà nghiên cứu nên ký gửi các bài báo hoặc các bản thảo cuối cùng vào:
 • kho cơ sở của cơ sở nghiên cứu mà với nó họ có liên quan.
HOẶC
HOẶC
 • Kho đứng độc lập gọi là Zenodo cho các bài báo có thể được lưu trữ hoặc không trong các kho cơ sở, hoặc không trong các kho dựa vào chủ đề.
ERC
ERC mạnh mẽ khuyến khích các nhà nghiên cứu được ERC cấp vốn hãy sử dụng các kho đặc thù chuyên ngành cho các xuất bản phẩm của họ. Kho được khuyến cáo cho các Khoa học Đời sống là Europe PubMed Central; và kho cho các Khoa học và Kỹ thuật Vật lý được khuyến cáo là arXiv. Hội đồng Khoa học ERC hiện không khuyến cáo bất kỳ kho nào cho các Khoa học Xã hội và Nhân văn. Tuy nhiên, nó đang rà soát lại các thực hành hiện hành và các hạ tầng truy cập mở trong lĩnh vực này và có thể đưa ra các khuyến cáo trong tương lai. Nếu không có kho đặc thù nghành nào thích hợp, thì các nhà nghiên cứu nên làm cho các xuất bản phẩm của họ sẵn sàng trong các kho cơ sở hoặc trong các kho tập trung, như Zenodo.
Khi nào ký gửi
Bạn phải ký gửi khi xuất bản vào kho thích hợp.
Truy cập Mở tới xuất bản phẩm phải được cung cấp trong vòng:
6 tháng
12 tháng
ERC: Yêu cầu rằng bản sao điện tử của bất kỳ bài báo nghiên cứu nào, chuyên khảo hoặc xuất bản phẩm nghiên cứu khác được hỗ trợ toàn bộ, hoặc một phần, bởi vốn cấp của ERC sẽ được ký gửi vào kho thích hợp ngay lập tức khi xuất bản. Truy cập Mở nên được cung cấp càng sớm có thể càng tốt và trong bất kỳ trường hợp nào cũng không muốn hơn 6 tháng sau ngày xuất bản chính thức. Mọi nỗ lực nên được thực hiện tuân theo với các điều khoản trong Thỏa thuận Trợ cấp Được lưu ý của ERC H2020.

Đối với các xuất bản phẩm trong lĩnh vực các Khoa học Xã hội và Nhân văn, sự chậm trễ không quá 12 tháng được chấp nhận.
FP7
theo các lĩnh vực chủ đề
"Y tế", "Năng lượng", "Môi trường" (bao gồm cả Biến đổi Khí hậu)", và "CNTT-TT" (“Các hệ thống có tính nhận thức”, “Tương tác” và “Người máy”)


theo hoạt động:
"Các hạ tầng nghiên cứu" (hạ tầng điện tử e-infrastructures)
theo lĩnh vực chủ đề:
"Các khoa học kinh tế xã hội và nhân văn"


theo hoạt động:
"Khoa học về Xã hội"Các tài nguyên của EC
The European Commission's policies on Open Access are aimed to ensure that research results funded by the EU citizen are made available to the population at large for free. In this way, Open Access might improve the EU's return on research and development (R&D) investment.
In August 2008, the European Commission launched the Open Access Pilot in FP7 that will run until the end of the Framework Programme.
In December 2014, the European Research Council (ERC) revised the Open Access Guidelines for research results funded by the ERC
These initiatives require that the researcher provides open access to articles resulting from EC funded research, within a specified time period. 

Are you supposed to deposit? > What to deposit > Where to deposit > When to deposit

Are you supposed to deposit?

If you are a grant recipient from ERC or from FP7 in one of the following Research Areas
 1. Energy
 2. Environment (including Climate Change)
 3. Health
 4. Information and Communication Technologies (Cognitive Systems, Interaction, Robotics)
 5. Research Infrastructures (e-infrastructures)
 6. Science in society
 7. Socio-economic sciences and the humanities
you are required to deposit your publications!


What to deposit

 • Published version
publisher’s final version of the paper, including all modifications from the peer review process, copyediting and stylistic edits, and formatting changes (usually a PDF document)
OR
 • Final manuscript accepted for publication
final manuscript of a peer-reviewed paper accepted for journal publication, including all modifications from the peer review process, but not yet formatted by the publisher (also referred to as “post-print” version).

Where to deposit

FP7
Researchers should deposit final articles or manuscripts into the institutional repository of the research  institution with which they are affiliated. If this is not possible, they should identify an appropriate subject  based/thematic repository. The Commission provides a special repository for articles that can be stored neither in institutional nor in subject-based/thematic repositories.
Researchers should deposit final articles or manuscripts into:
OR
OR
 • the Orphan Repository called Zenodo for articles that can be stored neither in institutional nor in subject-based/thematic repositories.
ERC
The ERC strongly encourages ERC funded researchers to use discipline specific repositories for their publications. The recommended repository for Life Sciences is Europe PubMed Central; and for Physical Sciences and Engineering arXiv is recommended. The ERC Scientific Council is currently not recommending any specific repository for Social Sciences and Humanities. However, it is reviewing existing practices and open access infrastructures in this domain and may make recommendations in the future. If there is no appropriate discipline specific repository, researchers should make their publications available in institutional repositories or in centralized ones, such as Zenodo.

When to deposit

You have to deposit on publication into an appropriate repository.
Open Access to the publication has to be provided within:
six months
twelve months
ERC: Requests that an electronic copy of any research article, monograph or other research publication that is supported in whole, or in part, by ERC funding be deposited in a suitable repository immediately upon publication. Open access should be provided as soon as possible and in any case no later than six months after the official publication date. Every effort should be made in compliance with the provisions in the H2020 ERC Annotated Grant Agreement.
For publications in the Social Sciences and Humanities domain a delay of up to twelve months is acceptable.
FP7
in the thematic areas:
"Health", "Energy", "Environment" (including Climate Change)", and "Information & communication technologies" (“Cognitive Systems”, “Interaction” and “Robotics”)


in the activity:
"Research infrastructures" (e-infrastructures)
in the thematic area:
"Socio-economic Sciences and the Humanities"


in the activity:
"Science in Society"EC resources

Dịch: Lê Trung Nghĩa

Thứ Ba, 23 tháng 5, 2017

Truy cập Mở trong Horizon 2020

Open Access in Horizon 2020
Updated on 28 March 2017
Bài được cập nhật trên Internet ngày: 28/03/2017


Truy cập mở tới các xuất bản phẩm khoa học được rà soát lại ngang hàng đã được khẳng định như một nguyên tắc nằm bên dưới trong chương trình Horizon 2020 và được giải thích trong Quy định và các Quy tắc Tham gia cũng như thông qua các điều khoản thích hợp trong thỏa thuận trợ cấp (xem Thỏa thuận Trợ cấp ngày 25/11/2016 của Mô hình có chú giải của Horizon 2020 với thông tin về truy cập mở trên các trang số 221-228).
Bạn có định ký gửi không?
Tất cả các lợi ích được yêu cầu để ký gửi và đảm bảo cho sự truy cập mở.
Ký gửi cái gì
 • Một bản sao điện tử máy đọc được của phiên bản được xuất bản
phiên bản giấy cuối cùng của nhà xuất bản, bao gồm tất cả các sửa đổi từ quy trình rà soát lại ngang hàng, các bản biên tập và sửa đổi phong cách, và các thay đổi định dạng (thường là tài liệu PDF)
HOẶC
 • Bản thảo cuối cùng được rà soát lại ngang hàng được chấp nhận để xuất bản
bản thảo cuối cùng bằng giấy được rà soát lại ngang hàng được chấp nhận để xuất bản trên tạp chí, bao gồm tất cả các sửa đổi từ quy trình rà soát lại ngang hàng đó, nhưng còn chưa được nhà xuất bản định dạng (còn được tham chiếu tới như là phiên bản “post-print” - bản thảo của bài báo nghiên cứu cho tạp chí sau khi nó đã được rà soát lại ngang hàng)
Ký gửi ở đâu?
Các nhà nghiên cứu nên ký gửi vào một kho dành cho các xuất bản phẩm khoa học (các kho lưu trữ trên trực tuyến) theo lựa chọn của mình.
 • Kho cơ sở của cơ sở nghiên cứu với nó họ có liên quan
HOẶC
 • Kho theo chủ đề/dựa vào chủ đề
HOẶC
 • Kho tập trung, như kho Zenodo, được dự án OpenAIRE thiết lập, là những lựa chọn chấp nhận được.
Khi nào thì ký gửi
Từng bên hưởng lợi phải ký gửi càng sớm càng tốt và chậm nhất là vào ngày xuất bản.
Khi nào Truy cập Mở nên được cung cấp
Từng bên hưởng lợi phải đảm bảo truy cập mở tới xuất bản phẩm được ký gửi - thông qua kho - ít nhất: (1) vào ngày xuất bản, nếu phiên bản điện tử là sẵn sàng tự do thông qua nhà xuất bản, hoặc (2) trong vòng 6 tháng kể từ ngày xuất bản (12 tháng cho các xuất bản phẩm về các khoa học xã hội và nhân văn) trong bất kỳ trường hợp nào khác.
Đối với việc xuất bản truy cập mở, các nhà nghiên cứu có thể xuất bản trên các tạp chí truy cập mở, hoặc trên các tạp chí bán theo cách thuê bao và cũng chào khả năng làm cho các bài báo riêng rẽ truy cập mở được (các tạp chí lai - hỗn hợp). Ở những nơi như vậy, các khoản phí xử lý của tác giả - APC (Author Processing Charges) các bên hưởng lợi phải chịu là thích hợp để được hoàn trả lại trong suốt thời gian xảy ra hành động đó. Đối với các APC xảy ra sau khi kết thúc thỏa thuận trợ cấp của chúng, một cơ chế chi trả vài trong số các chi phí đó sẽ được thí điểm. Trong trường hợp việc xuất bản truy cập mở thì truy cập mở phải được trao chậm nhất là vào ngày xuất bản.
Các bên hưởng lợi cũng phải đảm bảo truy cập mở tới siêu dữ liệu thư mục mà nhận diện xuất bản phẩm được ký gửi. Siêu dữ liệu thư mục phải ở trong định dạng tiêu chuẩn và phải bao gồm tất cả những điều sau:
 • các hạng mục [“Liên minh châu Âu (EU)” và “Horizon 2020”][“Euratom” và “chương trình nghiên cứu và huấn luyện của Euratom 2014-2018”];
 • tên hành động, chữ viết tắt và con số hành động;
 • ngày xuất bản, giai đoạn cấm vận nếu được áp dụng, và
 • mã định danh thường trực ổn định.
Nếu bên hưởng lợi vi phạm bất kỳ bổn phận nào của mình, thì trợ cấp có thể bị giảm bớt (xem Điều khoản 43). Sự vi phạm như vậy cũng có thể dẫn tới bất kỳ biện pháp nào khác được mô tả trong Chương 6 của Thỏa thuận Mô hình Chung Nhiều bên hưởng lợi, Phiên bản 4.0, ngày 27/02/2017).
Trong tất cả các trường hợp, Ủy ban khuyến khích các tác giả giữ lại bản quyền của họ và trao các giấy phép thích hợp cho các nhà xuất bản. Creative Commons chào các giải pháp cấp phép hữu dụng theo khía cạnh này (như CC BY, xem Các giấy phép Creative Commons).
Theo ngữ cảnh của kỷ nguyên số, lưu ý về ‘xuất bản phẩm ’ ngày càng bao gồm dữ liệu chống trụ cho xuất bản phẩm và các kết quả được trình bày, còn được tham chiếu tới như là dữ liệu ‘nằm bên dưới’. Các bên hưởng lợi phải có mục đích ký gửi cùng lúc các dữ liệu cần thiết để thẩm định các kết quả được trình bày trong các xuất bản phẩm khoa học được ký gửi, lý tưởng là trong một kho dữ liệu, và có mục đích tạo ra truy cập mở tới các dữ liệu đó. Nhưng không có bổn phận phải làm thế (Đây không phải là Thí điểm Dữ liệu Nghiên cứu Mở).
Các tài liệu có liên quan:
Open access to scientific peer reviewed publications has been anchored as an underlying principle in the Horizon 2020 and is explained in the Regulation and the Rules of Participation as well as through the relevant provisions in the grant agreement (see Horizon 2020 Annotated Model Grant Agreement, 25 November 2016 with information about open access on the pages 221-228).

Are you supposed to deposit?

All beneficiaries are required to deposit and ensure open access.

What to deposit

 • A machine-readable electronic copy of the published version
publisher’s final version of the paper, including all modifications from the peer review process, copyediting and stylistic edits, and formatting changes (usually a PDF document)
OR
 • A final peer-reviewed manuscript accepted for publication
final manuscript of a peer-reviewed paper accepted for journal publication, including all modifications from the peer review process, but not yet formatted by the publisher (also referred to as “post-print” version).

Where to deposit

Researchers should deposit in a repository for scientific publications (online archives) of their choice.
 • Institutional repository of the research institution with which they are affiliated
OR
 • Subject-based/thematic repository
OR
 • Centralised repository, e.g. Zenodo repository set up by the OpenAIRE project are acceptable choices.

When to deposit

Each beneficiary must deposit as soon as possible and at the latest on publication.

When should Open Access be provided

Each beneficiary must ensure open access to the deposited publication — via the repository — at the latest: (i) on publication, if an electronic version is available for free via the publisher, or (ii) within six months of publication (twelve months for publications in the social sciences and humanities) in any other case.
For open access publishing, researchers can publish in open access journals, or in journals that sell subscriptions and also offer the possibility of making individual articles openly accessible (hybrid journals).  Where the case, the Author Processing Charges (APCs) incurred by beneficiaries are eligible for reimbursement during the duration of the action. For APCs incurred after the end of their grant agreement, a mechanism for paying some of these costs will be piloted. In the case of open access publishing open access must be granted at the latest on publication.
Beneficiaries must also ensure open access to the bibliographic metadata that identify the deposited publication. The bibliographic metadata must be in a standard format and must include all of the following:
 • the terms ["European Union (EU)" and "Horizon 2020"]["Euratom" and Euratom research and training programme 2014-2018"];
 • the name of the action, acronym and grant number;
 • the publication date, and length of embargo period if applicable, and
 • a persistent identifier.
If a beneficiary breaches any of its obligations, the grant may be reduced (see Article 43). Such a breach may also lead to any of the other measures described in Chapter 6 of the Multi-beneficiary General Model Grant Agreement, Version 4.0, February 27, 2017).
In all cases, the Commission encourages authors to retain their copyright and grant adequate licences to publishers. Creative Commons offers useful licensing solutions in this regard (e.g. CC-BY, see Creative Commons Licenses).
In the context of the digital era, the notion of’ publication’ increasingly includes the data underpinning the publication and results presented, also referred to as ‘underlying’ data. Beneficiaries must aim to deposit at the same time the research data needed to validate the results presented in the deposited scientific publications, ideally into a data repository, and aim to make open access to this data. But there is no obligation to do so (This is not the Open Research Data Pilot).

Related Documents:

Dịch: Lê Trung Nghĩa

Thứ Hai, 22 tháng 5, 2017

Horizon 2020 là gì?


What is Horizon 2020?


Horizon 2020 là chương trình Nghiên cứu và Đổi mới lớn nhất của EU từ trước tới nay với gần 80 tỷ € vốn cấp (khoảng 90 tỷ USD hiện nay) sẵn sàng trong 7 năm (2014-2020) - bổ sung thêm vào đầu tư của tư nhân mà số tiền này sẽ thu hút được. Nó hứa hẹn nhiều đột phá hơn, nhiều phát hiện hơn và nhiều lần đầu trên thế giới hơn bằng việc nắm lấy những ý tưởng lớn từ phòng thí nghiệm tới thị trường.
Horizon 2020 là công cụ tài chính triển khai sáng kiến hàng đầu châu Âu tới năm 2020, Đổi mới Liên minh (Innovation Union) nhằm đảm bảo tính cạnh tranh toàn cầu của châu Âu.
Được xem như là phương tiện dẫn dắt sự tăng trưởng kinh tế và tạo công ăn việc làm, Horizon 2020 có sự hỗ trợ chính trị của các lãnh đạo và các Quốc gia Thành viên châu Âu và Nghị viện châu Âu. Họ đã đồng ý rằng nghiên cứu là sự đầu tư vào tương lai của chúng ta và vì thế đặt nó vào trọng tâm của kế hoạch của châu Âu vì sự tăng trưởng và công ăn việc làm thông minh, bền vững và có sự tham gia của mọi người.
Bằng việc song hành nghiên cứu và đổi mới, Horizon 2020 đang giúp đạt được điều này bằng sự nhấn mạnh của nó vào khoa học xuất sắc, lãnh đạo công nghiệp và xử lý các thách thức xã hội. Mục tiêu là để đảm bảo Châu Âu sẽ sản xuất ra khoa học cấp thế giới, loại bỏ các rào cản đối với đổi mới và làm cho dễ dàng hơn cho các khu vực nhà nước và tư nhân cùng nhau làm việc trong phân phối sự đổi mới.
Horizon 2020 là mở cho tất cả mọi người, với cấu trúc đơn giản làm giảm các khó khăn và thời gian sao cho những người tham gia có thể tập trung vào những gì thực sự là quan trọng. Tiếp cận này đảm bảo cho các dự án mới nhanh chóng được triển khai - và đạt được các kết quả nhanh hơn.
Chương trình Khung của EU về Nghiên cứu và Đổi mới sẽ được bình luận bằng các biện pháp để hoàn chỉnh tiếp và phát triển tiếp Khu vực Nghiên cứu của châu Âu. Các biện pháp đó sẽ nhằm phá bỏ các rào cản để tạo ra thị trường thực sự duy nhất về tri thức, nghiên cứu và đổi mới.
Horizon 2020 is the biggest EU Research and Innovation programme ever with nearly €80 billion of funding available over 7 years (2014 to 2020) – in addition to the private investment that this money will attract. It promises more breakthroughs, discoveries and world-firsts by taking great ideas from the lab to the market.
Horizon 2020 is the financial instrument implementing the Innovation Union, a Europe 2020 flagship initiative aimed at securing Europe's global competitiveness.
Seen as a means to drive economic growth and create jobs, Horizon 2020 has the political backing of Europe’s leaders and the Members of the European Parliament. They agreed that research is an investment in our future and so put it at the heart of the EU’s blueprint for smart, sustainable and inclusive growth and jobs.
By coupling research and innovation, Horizon 2020 is helping to achieve this with its emphasis on excellent science, industrial leadership and tackling societal challenges. The goal is to ensure Europe produces world-class science, removes barriers to innovation and makes it easier for the public and private sectors to work together in delivering innovation.
Horizon 2020 is open to everyone, with a simple structure that reduces red tape and time so participants can focus on what is really important. This approach makes sure new projects get off the ground quickly – and achieve results faster.
The EU Framework Programme for Research and Innovation will be complemented by further measures to complete and further develop the European Research Area. These measures will aim at breaking down barriers to create a genuine single market for knowledge, research and innovation.
Dịch: Lê Trung Nghĩa

Chủ Nhật, 21 tháng 5, 2017

Các chính sách và chỉ thị về Truy cập Mở


Open Access Policies and Mandates
Updated on 26 July 2015
Bài được cập nhật trên Internet ngày: 26/07/2015


Các chính sách Truy cập Mở ở Liên minh châu Âu
Có những lợi ích đáng kể về kinh tế, xã hội và giáo dục để làm cho các kết quả đầu ra nghiên cứu là sẵn sàng không có các rào cản về tài chính, pháp lý và kỹ thuật để truy cập. Truy cập mở kết hợp nghiên cứu của quốc gia vào một mạng tương hợp được của tri thức toàn thế giới, làm gia tăng tác động của nghiên cứu quốc gia, cung cấp các mối quan hệ đối tác nghiên cứu mới, và loại bỏ sự cô lập về nghề nghiệp. Xã hội như một tổng thể sẽ hưởng lợi vì nghiên cứu có hiệu quả hơn và có hiệu lực hơn, phân phối các kết quả đầu ra tốt hơn và nhanh hơn cho tất cả mọi người. Truy cập mở tăng cường cho các nền kinh tế thông qua việc phát triển cơ sở khoa học quốc gia mạnh và độc lập. Có bằng chứng ngày càng gia tăng rằng các quốc gia cũng hưởng lợi vì Truy cập Mở làm gia tăng ảnh hưởng của nghiên cứu theo đó họ đầu tư tiền của nhà nước và vì thế có sự hoàn vốn đầu tư tốt hơn [1].
Mục đích của Ủy ban châu Âu là để tối ưu hóa ảnh hưởng của nghiên cứu khoa học được cấp vốn nhà nước, cả ở mức châu Âu (FP7, Horizon 2020) và ở mức các Quốc gia Thành viên. Truy cập mở là một trong các công cụ để cải thiện hiệu năng kinh tế và nâng cao năng lực cạnh tranh thông qua tri thức của châu Âu. Các kết quả của nghiên cứu được cấp vốn nhà nước nên được phổ biến rộng rãi hơn và nhanh hơn, vì lợi ích của các nhà nghiên cứu, giới công nghiệp và các công dân có tính đổi mới. Truy cập mở cũng thúc đẩy tính trực quan nghiên cứu của châu Âu, và đặc biệt chào cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ (SME) sự truy cập tới nghiên cứu mới nhất để sử dụng.
Chiến lược của Ủy ban là để phát triển và triển khai truy cập mở cho các kết quả nghiên cứu từ các dự án được các Chương trình Khung Nghiên cứu của EU, ấy là FP7 và Horizon 2020. Các yêu cầu truy cập mở dựa vào sự hỗ trợ cân bằng cho cả ‘Truy cập mở Xanh’ (Green Open Access) (truy cập mở tức thì hoặc có độ trễ được cung cấp thông qua sự tự lưu trữ) và ‘Truy cập mở Vàng’ (Gold Open Access) (truy cập mở tức thì được một nhà xuất bản cung cấp). Đọc thêm về truy cập mở trong Horizon 2020 ở đây.
Chiến lược của Ủy ban cũng là để khuyến khích các sáng kiến quốc gia ở mức các Quốc gia Thành viên và đóng góp cho sự phối hợp trong Khu vực Nghiên cứu của châu Âu (European Research Area). Ủy ban cũng cấp vốn cho các hoạt động nghiên cứu và hỗ trợ trong lĩnh vực truy cập mở. Trong quá trình của Horizon 2020, Ủy ban sẽ tiếp tục lôi kéo sự tham gia của các bên tham gia đóng góp, trong khi tiếp tục khuyến khích văn hóa chia sẻ các xuất bản phẩm khoa học và, với sự tôn trọng các quyenf của tất cả các bên liên quan, dữ liệu nghiên cứu [2].
Khuyến cáo về truy cập tới và bảo tồn thông tin khoa học của Ủy ban vào tháng 7/2012 nêu rằng “Các chính sách về truy cập mở đối với các kết quả nghiên cứu khoa học nên áp dụng cho tất cả các nghiên cứu nhận được vốn cấp nhà nước. Các chính sách như vậy được kỳ vọng cải thiện các điều kiện tiến hành nghiên cứu bằng việc giảm thiểu sự đúp bản các nỗ lực và bằng việc tối thiểu hóa thời gian bỏ ra tìm kiếm thông tin và truy cập nó. Điều này sẽ tăng tốc sự tiến bộ khoa học và làm cho dễ dàng hơn để kết hợp xuyên khắp và vượt ra khỏi EU. Các chính sách như vậy cũng sẽ đáp ứng được lời kêu gọi trong cộng đồng khoa học vì sự truy cập lớn hơn tới thông tin khoa học”. Nó cũng quảng bá truy cập mở như là “đặc tính chủ chốt trong các chính sách của các Quốc gia Thành viên vì nghiên cứu và đổi mới có trách nhiệm“ và khuyến cáo các Quốc gia Thành viên phát triển các chính sách của họ về truy cập mở tới các xuất bản phẩm khoa học [3].
Hơn nữa, Khuyến cáo đó bao trùm truy cập mở tới dữ liệu nghiên cứu khoa học mà “giúp cải thiện chất lượng dữ liệu, giảm nhu cầu đúp bản nghiên cứu, tăng tốc sự tiến bộ khoa học và giúp đấu tranh chống sự gian lận” [3]. Trong báo cáo cuối cùng của mình “Cưỡi sóng: Làm thế nào châu Âu có thể giành được từ cơn thủy triều đang lên các dữ liệu khoa học” [4] vào tháng 10/2010, Nhóm các Chuyên gia Cao cấp về Dữ liệu Khoa học (High Level Expert Group on Scientific Data) đã nhấn mạnh tầm quan trọng sống còn của việc chia sẻ và bảo tồn các dữ liệu tin cậy được sản xuất trong quá trình khoa học. Ủy ban cân nhắc hành động chính sách khẩn cấp về truy cập tới dữ liệu và khuyến cáo nó cho các Quốc gia Thành viên. Vào tháng 10/2013 Ủy ban đã xuất bản “Báo cáo của Ủy ban châu Âu - Tư vấn Công khai về Dữ liệu Nghiên cứu Mở” [5] với vài khuyến cáo và con đường đi ở phía trước.
Ủy ban khuyến khích đối thoại nhiều bên tham gia đóng góp ở các mức quốc gia, châu Âu và quốc tế về cách để thúc đẩy truy cập mở tới và bảo tồn thông tin khoa học. Những người tham gia nên đặc biệt quan tâm tới:
 • các cách thức liên kết các xuất bản phẩm tới các dữ liệu nằm bên dưới;
 • các cách thức cải thiện sự truy cập và giữ cho giá thành được kiểm soát, như, thông qua các thương lượng chung với các nhà xuất bản;
 • các chỉ số nghiên cứu mới và các phép phân tích xung quanh không chỉ các xuất bản phẩm khoa học, mà còn cả các tập hợp dữ liệu và các dạng kết quả đầu ra khác từ hoạt động nghiên cứu và hiệu năng của các nhà nghiên cứu riêng rẽ;
 • các hệ thống và các cấu trúc thưởng mới; và
 • thúc đẩy các nguyên tắc và triển khai truy cập mở ở mức quốc tế, đặc biệt trong ngữ cảnh các sáng kiến hợp tác song phương, đa phương và quốc tế. [3]
Châu Âu Khoa học (Science Europe) - một hiệp hội của các Tổ chức Cấp vốn Nghiên cứu châu Âu và các Tổ chức Thực hiện Nghiên cứu - đã đưa ra 2 tuyên bố: "Các nguyên tắc về Chuyển đổi sang Truy cập Mở tới các Xuất bản phẩm Nghiên cứu" (tháng 4/2013) [6] và “Các cơ hội Truy cập Mở cho Nhân văn" (tháng 11/2013) [7] ôm lấy truy cập mở như là con đường phía trước.
Một nghiên cứu được Ủy ban cấp vốn gợi ý rằng truy cập mở đang đạt được đỉnh điểm, với khoảng 50% các tài liệu khoa học được xuất bản năm 2011 bây giờ sẵn sàng không mất tiền [8]. “Đỉnh điểm cho truy cập mở (hơn 50% các tài liệu sẵn sàng không mất tiền) đã đạt được ở vài quốc gia, bao gồm Brazil, Thụy Sỹ, Hà Lan, Mỹ, cũng như trong nghiên cứu y sinh học, sinh học, và toán và thống kê”[9].
Các chính phủ đã bắt đầu quan tâm tới truy cập mở ngoài mong đợi đảm bảo rằng nghiên cứu mà họ cấp tiền với tới được khán thính phòng lớn nhất có thể, cũng như ngoài sự thừa nhận lãng phí các tài nguyên nhà nước là kết quả từ hệ thống cũ theo đó những người đóng thuế trả tiền một lần cho nghiên cứu và trả tiền lần thứ 2 để truy cập các kết quả của nó.
MELIBEAthư mục các chính sách Truy cập Mở của các cơ sở liệt kê 88 chỉ thị của các nhà cấp vốn yêu cầu các nhà nghiên cứu cho tới SHERPA JULIET liệt kê 94 chính sách Truy cập Mở của các nhà cấp vốn nghiên cứu và ROARMAP: Đăng ký các Chính sách Lưu trữ Tư liệu các Kho Truy cập Mở (Registry of Open Access Repository Material Archiving Policies) liệt kê 85 chỉ thị của các nhà cấp vốn (ở Úc, Áo, Bỉ, Canada, Đan Mạch, Ủy ban châu Âu và Hội đồng Nghiên cứu châu Âu, Đức, Hungary, Iceland, Ireland, Ý, Nauy, Peru, Singapore, Tây Ban Nha, Thụy Điển, Thụy Sỹ, Vương quốc Anh và Mỹ).
Nếu bạn có quan tâm trong việc giới thiệu chính sách truy cập mở, hãy xem vài trong số các khuyến cáo trong các tài liệu sau: “Chỉ dẫn về các thực hành tốt cho các chính sách truy cập mở của đại học” của Stuart Shieber và Peter Suber, Dự án Truy cập Mở của Harvard [10]; Các chỉ dẫn của MedOANet về Triển khai các chính sách truy cập mở cho việc thực hiện nghiên cứu và các tổ chức cấp vốn nghiên cứu [11]; “Bộ công cụ Chính sách Truy cập Mở" được Kho Kho học Truy cập Mở của Bồ Đào Nha - RCAAP (Portugal Open Access Scientific Repository) xuất bản [12]; và “Các chỉ dẫn Chính sách để Phát triển và Thúc đẩy Truy cập Mở” của Alma Swan, được UNESCO ủy quyền [13].
Các tham khảo
[1] John Houghton, Centre for Strategic Economic Studies, Victoria University, Melbourne (2009): Open Access – What are the economic benefits? A comparison of the United Kingdom, Netherlands and Denmark
[6] Science Europe Position Statement "Principles on the Transition to Open Access to Research Publications" (April 2013)
[7] Science Europe Position Statement “Open Access Opportunities for the Humanities" (November 2013)
[10] Guide to good practices for university open-access policies by Stuart Shieber and Peter Suber, the Harvard Open Access Project
[12] Open Access Policy Kit produced by RCAAP (Portugal Open Access Scientific Repository)
Open Access Policies in the European Union
There are significant economic, social and educational benefits to making research outputs available without financial, legal and technical barriers to access. Open access incorporates national research into an interoperable network of global knowledge, increases national research impact, provides new research partnerships, and removes professional isolation. Society as a whole benefits because research is more efficient and more effective, delivering better and faster outcomes for all. Open access strengthens economies through developing a strong and independent national science base. There is growing evidence that countries also benefit because Open access increases the impact of the research in which they invest public money and therefore there is a better return on investment [1].
The European Commission’s objective is to optimise the impact of publicly-funded scientific research, both at European level (FP7, Horizon 2020) and at Member State level. Open access is one of the tools to enhance Europe's economic performance and improve the capacity to compete through knowledge. Results of publicly-funded research should be disseminated more broadly and faster, for the benefit of researchers, innovative industry and citizens. Open access can also boost the visibility of European research, and in particular offer small and medium-sized enterprises (SMEs) access to the latest research for utilisation.
The Commission’s strategy is to develop and implement open access to research results from projects funded by the EU Research Framework Programmes, namely FP7 and Horizon 2020. Open access requirements are based on a balanced support to both 'Green open access' (immediate or delayed open access that is provided through self-archiving) and 'Gold open access' (immediate open access that is provided by a publisher). Read more about open access in Horizon 2020 here.
The Commission’s strategy is also to encourage national initiatives at Member State level and contribute to their co-ordination within the European Research Area. The Commission also provides funds for research and supporting activities in the area of open access. During the course of Horizon 2020, the Commission will continue to engage with stakeholders, while continuing to encourage a culture of sharing scientific publications and, with due respect to the rights of all concerned, research data. [2]
July 2012 Commission's Recommendation on access to and preservation of scientific information states that “Policies on open access to scientific research results should apply to all research that receives public funds. Such policies are expected to improve conditions for conducting research by reducing duplication of efforts and by minimising the time spent searching for information and accessing it. This will speed up scientific progress and make it easier to cooperate across and beyond the EU. Such policies will also respond to calls within the scientific community for greater access to scientific information.”  It also promotes open access as “a key feature of Member States’ policies for responsible research and innovation” and recommends to Member States to develop their policies on open access to scientific publications. [3]
In addition, the Recommendation covers open access to scientific research data that “helps to enhance data quality, reduces the need for duplication of research, speeds up scientific progress and helps to combat scientific fraud.” [3] In its final report “Riding the wave: How Europe can gain from the rising tide of scientific data” [4] in October 2010, the High Level Expert Group on Scientific Data emphasised the critical importance of sharing and preserving reliable data produced during the scientific process. The Commission considers urgent policy action on access to data and recommends it to Member States.” In October 2013 it released a “Report of the European Commission - Public Consultation on Open Research Data” [5] with some recommendations and the way forward.
The Commission encourages a multi-stakeholder dialogue at national, European and international level on how to foster open access to and preservation of scientific information. Participants should in  particular look at:
 • ways of linking publications to the underlying data;
 • ways of improving access and keeping costs under control, e.g. through joint negotiations with publishers;
 • new research indicators and bibliometrics encompassing not only scientific publications but also datasets and other types of output from research activity and the individual researcher’s performance;
 • new reward systems and structures; and
 • the promotion of open access principles and implementation at international level, especially in the context of bilateral, multilateral and international cooperation initiatives. [3]
Science Europe – an association of European Research Funding Organisations and Research Performing Organisations – released two position statements: "Principles on the Transition to Open Access to Research Publications" (April 2013) [6] and “Open Access Opportunities for the Humanities" (November 2013) [7] embracing open access as the way forward.
A study funded by the Commission suggests that open access is reaching the tipping point, with around 50% of scientific papers published in 2011 now available for free. [8] “The tipping point for open access (more than 50% of the papers available for free) has been reached in several countries, including Brazil, Switzerland, the Netherlands, the US, as well as in biomedical research, biology, and mathematics and statistics.” [9]
Governments have begun to take an interest in open access out of a desire to ensure that the research which they fund reaches the largest possible audience, as well as out of a recognition of the waste of public resources which results from the old system in which taxpayers pay once for research and a second time for access to its results.
MELIBEA – a directory of institutional Open Access policies lists 88 funders’ mandates requiring researchers to SHERPA JULIET lists 94 research funders’ Open Access policies and ROARMAP: Registry of Open Access Repository Material Archiving Policies lists 85 funder mandates (in Australia, Austria, Belgium, Canada, Denmark, European Commission and European Research Council, Germany, Hungary, Iceland, Ireland, Italy, Norway, Peru, Singapore, Spain, Sweden, Switzerland, United Kingdom and United States).
If you are interested in introducing an open access policy see some of recommendations in the following documents: “Guide to good practices for university open-access policies” by Stuart Shieber and Peter Suber, the Harvard Open Access Project [10]; MedOANet Guidelines for Implementing open access policies for research performing and research funding organizations [11]; “Open Access Policy Kit" produced by RCAAP (Portugal Open Access Scientific Repository) [12];  and “Policy Guidelines for the Development and Promotion of Open Access” by Alma Swan, commissioned by UNESCO [13].
References
[1] John Houghton, Centre for Strategic Economic Studies, Victoria University, Melbourne (2009): Open Access – What are the economic benefits? A comparison of the United Kingdom, Netherlands and Denmark
[6] Science Europe Position Statement "Principles on the Transition to Open Access to Research Publications" (April 2013)
[7] Science Europe Position Statement “Open Access Opportunities for the Humanities" (November 2013)
[10] Guide to good practices for university open-access policies by Stuart Shieber and Peter Suber, the Harvard Open Access Project
[12] Open Access Policy Kit produced by RCAAP (Portugal Open Access Scientific Repository)
Dịch: Lê Trung Nghĩa