Thứ Tư, ngày 19 tháng 10 năm 2016

OER@University RoadShow 2016 tại Đại học Khoa học Tự nhiên, TP. Hồ Chí Minh

Ngày 19/10/2016, tại Đại học Khoa học Tự nhiên, TP. Hồ Chí Minh diễn ra cuộc tọa đàm ‘TÀI NGUYÊN GIÁO DỤC MỞ TRONG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC’.

Cuộc tọa đàm thu hút được khoảng 30 lãnh đạo, giảng viên các khoa thông tin - thư viện, trung tâm thư viện, một khoa và đơn vị có liên quan và một số ít cac sinh viên có quan tâm tới OER của nhà trường.

Bạn có thể tải về các bài trình bày tại địa chỉ:

Blogger: Lê Trung Nghĩa

Thứ Ba, ngày 18 tháng 10 năm 2016

Nghị viện Hà Lan làm cho các tiêu chuẩn mở thành bắt buộc


NL Parliament makes open standards mandatory
Submitted by Gijs Hillenius on October 12, 2016
Bài được đưa lên Internet ngày: 12/10/2016
Luạt sẽ được giới thiệu vào năm 2017
Sử dụng các tiêu chuẩn mở sẽ được làm thành bắt buộc cho các cơ quan hành chính nhà nước. Đề xuất luật của nghị sỹ quốc hội Astrid Oosenbrug đã được hạ viện phê chuẩn hôm qua. Theo nghị sỹ này, yêu cầu các tiêu chuẩn mở sẽ là một trong vài thay đổi đối với luật hành chính của nước này, được giới thiệu vào năm sau. “Bộ trưởng đã đồng ý trước đó làm cho các tiêu chuẩn mở thành bắt buộc”, bà nói. “Nghị viện đang làm cho chắc chắn điều này xảy ra được trong thực tế”.
Cơ quan hành chính nhà nước đầu tiên sẽ cải thiện sử dụng các tiêu chuẩn mở của nó, là bản thân hạ viện, nghị sỹ Oosenbrug nói. “Thật chớ trêu, hạ viện đã xuất bản và phê chuẩn luật trên website của nó bằng việc cung cấp một đường liên kết tải về tới một tài liệu ở định dạng sở hữu độc quyền”.
Khi nó cần phải chia sẻ các tài liệu trong định dạng soạn sửa được bằng điện tử, hạ viện nên làm như thượng viện, và sử dụng Định dạng Tài liệu Mở (ODT), một tiêu chuẩn ISO bây giờ đã qua 10 năm, nghị sỹ này nói. “Chúng ta nên thiết lập ví dụ đúng”.
Việc chuyển sang các tiêu chuẩn mở sẽ làm gia tăng tính tương hợp và giảm các chi phí cho các công dân và các công ty, nghị sỹ Oosenbrug nói, người đã kêu gọi các cơ quan hành chính nhà nước vượt qua được sự chống đối thay đổi.
Đề xuất có tính lập pháp cũng chỉ ra cho chính phủ tích cực thúc đẩy sử dụng phần mềm nguồn mở. Oosenbrug muốn chính phủ làm cho nhiệm vụ này đối với trung tâm tài nguyên chính phủ mở Leer- en Expertisepunt Open Overheid.
Nghị sỹ kỳ vọng yêu cầu các tiêu chuẩn mở sẽ được giới thiệu vào năm 2017, như một phần của những thay đổi cho luật hành chính cần thiết cho hạ tầng số chung.
Michiel Leenaars, giám đốc của quỹ NLnet - một trong những nhà tổ chức chính của ODF Plugfests - đã kêu gọi làm luật “theo cách có hiệu quả về chi phí và hấp dẫn để phá sự bế tắc trong đổi mới chính phủ”. “Nó làm cho khu vực nhà nước có trách nhiệm về công nghệ mà nó sử dụng để tương tác với các khu vực khác”, ông nói.
Nhiều thông tin hơn:

Law to be introduced in 2017
The use of open standards will be made mandatory for public administrations. A law proposal by MP Astrid Oosenbrug was adopted by the Parliament’s lower house yesterday. According to the MP, the open standards requirement will be one of several changes to the country’s administrative law, introduced next year. “The minister has earlier agreed to make open standards mandatory”, she said. “The parliament is making sure this actually happens.”
The first public administration that should improve its use of open standards, is the Parliament’s lower house itself, MP Oosenbrug said. “Ironically, lower house published the adopted law on its website by providing a download link to a document in a proprietary format.”

Dutch lower house publishes law on open standards, provides a download link to a proprietary document format
When it needs to share documents in an electronically editable format, the lower house should do like the upper house, and use the Open Document Format (ODT), a now 10 year old ISO standard, the MP said. “We should set the right example.”
Switching to open standards will increase interoperability and lower costs for citizens and companies, MP Oosenbrug said, who called on public administrations to overcome their resistance to change.
The legislative proposal also instructs the government to actively promote the use of open source software. Oosenbrug wants the government to make this a task for the Leer- en Expertisepunt Open Overheid open government resource centre.
The MP expects the open standards requirement to be introduced in 2017, as part of the changes to administrative law needed for the Generic Digital Infrastructure.
Michiel Leenaars, director of NLnet foundation - one of the main organisers of the ODF Plugfests - called the call for legislation an “attractive and cost-effective way of breaking the impasse in government innovation”. “It makes the public sector responsible for the technology that it uses to interact with others”, he said.
More information:
Dịch: Lê Trung Nghĩa

Thứ Hai, ngày 17 tháng 10 năm 2016

Kho mã nguồn liên bang Mỹ sắp được tung ra


US federal source code repository about to be launched
Submitted by Adrian Offerman on October 13, 2016
Bài được đưa lên Internet ngày: 13/10/2016


Cổng code.gov sẽ sớm được tung ra, Olivier Kamanda đã nói cho khán thính phòng của ông tuần này ở một trong các MLTalk của MIT Media Lab, nơi ông và vài người tham gia khác trong Chương trình Đổi mới của Tổng thống Mỹ đã trình bày.


Đồng hàng của OSOR
Cổng đó sẽ phục vụ như là kho phần mềm, nghĩa là catalog của tất cả các phần mềm mà chính phủ Mỹ đang mua sắm hoặc xây dựng, và như là nơi tập trung từ đó phổ biến bộ sưu tập các công cụ, các thực hành tốt nhất, và các sơ đồ để giúp các cơ quan chính phủ triển khai chính sách đó. Điều đó làm cho sáng kiến này có liên quan chặt chẽ với các mục tiêu của dự án Giám sát và Kho Nguồn Mở (OSOR) của Ủy ban châu Âu, nơi xuất bản bài viết tin tức này cũng là môt phần.
Mã nguồn cho bản thân cổng code.gov từng được làm sẵn sàng theo giấy phép Creative Commons Zero, theo đó quyên tặng mã vào phạm vi công cộng. Công chúng được mời đóng góp cho sự phát triển (tiếp theo) của nó.
The code.gov portal will be launched soon, Olivier Kamanda told his audience this week at one of MIT Media Lab's MLTalks, where he and several other participants in the US Presidential Innovation Fellows Program were presenting.
A peer of OSOR
The portal will serve as a software repository, i.e. a catalogue of all software the US government is procuring or building, and as a central place from which to disseminate a collection of tools, best practices, and schemas to help government agencies implement the policy. That makes this initiative closely related to the objectives of the Open Source Observatory and Repository (OSOR) project of the European Commission, of which the publication of this news article is a part too.
The source code for the code.gov portal itself has been made available under a Creative Commons Zero licence, thereby donating the code to the public domain. The public is invited to contribute to its (further) development.
Thông tin
Bao trùm về địa lý:
Chủ đề:


Dịch: Lê Trung Nghĩa