Thứ Sáu, 24 tháng 1, 2020

Giáo dục Mở và Tài nguyên Giáo dục Mở

Bên dưới là các thông tin liên quan tới giáo dục mở, tài nguyên giáo dục mở - OER (Open Education Resource), hệ thống giấy phép Creative Commons cho các nội dung mở từ năm 2020 trở đi. Các thông tin này được sắp xếp theo thời gian được đưa lên Blog, thông tin ra sau đứng trên. Các thông tin sẽ được cập nhật theo thời gian.


Để xem các thông tin tương tự từ năm 2019 trở về trước, vui lòng nhấn vào địa chỉ:
http://vnfoss.blogspot.com/2014/06/giao-duc-mo-va-tai-nguyen-giay-phep-tu.html


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.