Thứ Tư, 30 tháng 9, 2015

Ứng dụng của Munich gia tăng tính minh bạch


Munich app increases political transparency
Submitted by Cyrille Chausson on September 25, 2015
Bài được đưa lên Internet ngày: 25/09/2015

Một nhóm những người tình nguyện, gồm các thành viên và lập trình viên của Quỹ Tri thức Mở - OKF (Open Knowledge Foundation) đã xây dựng một ứng dụng web cho website chính thức của Hội đồng thành phố Munich, mục tiêu của nó là để gia tăng tính minh bạch cuộc sống chính trị của địa phương này.

Được khởi xướng vào năm 2010, và được phát triển với sự trợ giúp của các lập trình viên trong sự kiện Code 4 München năm 2014, ứng dụng web này chính thức được trình diễn trong Ngày Chính phủ Mở năm 2015 của Munich (Munich Open Gov Day 2015), nó đã diễn ra hôm 10-11/09 ở Munich.

Dự án web đó, gọi là Minh bạch München (München Transparent), (https://www.muenchen-transparent.de/), không phải là website chính thức của thành phố Munich. Nó đã được Tobias Hößl, người đã rất quan tâm trong đời sống chính trị địa phương nhưng không thỏa mãn với hệ thống hiện hành, phát triển. Hội đồng thành phố triển khai một hệ thống gọi là CIS, xuất bản các tài liệu của địa phương và giúp các công dân truy cập thông tin về cuộc sống chính trị của địa phương. Nhưng theo Hößl, hệ thống không vận hành đủ. Ông đã chỉ ra vài điểm yếu kỹ thuật, chúng đã được nhấn mạnh trên webíte codefor.de (http://codefor.de/en/stadtgeschichten/5muenchen-transparent/).

Truy cập thân thiện với người sử dụng tới thông tin chính trị
Mục tiêu của muenchen-transparent.de là để thu thập các dữ liệu và thông tin nhà nước từ hệ thống RIS gốc và tổ chức thông tin này theo một cách thức sao cho để cải thiện sự hiểu biết, cung cấp sự truy cập tốt hơn tới dữ liệu và làm dễ dàng hơn để tuân theo cuộc sống chính trị trong thành phố. Ví dụ, nó cung cấp các cảnh báo thư điện tử khi một tài liệu được xuất bản, và sự tìm kiếm toàn văn bao gồm các tài liệu được quét, website nêu. Website hiện đã đánh chỉ số cho 644 409 trang.

Muenchen-transparent.de cũng cung cấp một bản đồ nhận diện các tài liệu được xuất bản. Các công dân có thể được cảnh báo bằng thư điện tử nếu các tài liệu quyết định được xuất bản hoặc câu trả lời mới được đăng.

Website cũng có ý định dạy các công dân cách cuộc sống chính trị địa phương làm việc bằng việc cung cấp bảng chú giải các khái niệm chính trị chính và giải thích các luật của thành phố.

A group of volunteers, consisting of OKF (Open Knowledge Foundation) members and developers, has built an alternative web application to the official website of the Munich City Council, the goal of which is to increase the transparency of local political life.
Initiated in 2010, and developed with the help of developers during a Code 4 München event in 2014, the web application was officially presented during the Munich Open Gov Day 2015, which took place on September 10 and 11 in Munich.
The web project, called München Transparent, (https://www.muenchen-transparent.de/), is not an official website of the city of Munich. It was developed by Tobias Hößl, who was very interested in local political life but was not satisfied with the existing system. The City Council implements a system called CIS which publishes local documents and helps citizens access information about their local political life. But according to Hößl, the system is not functional enough. He pointed out some technical weaknesses, which have been highlighted on the codefor.de website (http://codefor.de/en/stadtgeschichten/5muenchen-transparent/).
User-friendly access to political information
The goal of muenchen-transparent.de is to collect public data and information from the original RIS system and to organise this information in such a way as to enhance understanding, provide better access to the data and make it easier to follow political life in the city. For example, it provides email alerts when a new document is published, and a full-text search which includes scanned documents, the website states. The website has currently indexed 644 409 pages.
Muenchen-transparent.de also provides a map that identifies published documents. Citizen can be alerted by email if decision papers are published or a new response is posted.
The website also intends to teach citizens how local political life works by providing a glossary of key political terms and an explanation of municipal laws.
Dịch: Lê Trung Nghĩa

Thứ Ba, 29 tháng 9, 2015

Giới thiệu tài nguyên giáo dục mở (OER)
Là bài trình bày tại trường Đại học Khoa học Xã hội Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội ngày 29/09/2015.

Bạn có thể tải về tệp slide tại địa chỉ:

Blogger: Lê Trung Nghĩa

Thứ Hai, 28 tháng 9, 2015

Các tài liệu dịch sang tiếng Việt cho tới hết Quý III năm 2015

I. Các tài liệu dịch sang tiếng Việt trong Quý III năm 2015:
A. Tài liệu về chiến tranh thông tin, chiến tranh không gian mạng và bảo mật hệ thống
 1. 'Chat trong bí mật trong khi tất cả chúng ta đều đang bị theo dõi', Tác giả: Micah Lee, First Look Media - The Intercept xuất bản ngày 15/07/2015, 38 trang. Tải về:
 1. 'Mạng không an toàn - Phần 3: Thảm họa được tiên đoán - và bị bỏ qua'. Tác giả Craig Timberg viết cho tờ Washington Post xuất bản ngày 31/05/2015, 19 trang. Tải về:
 1. 'Mạng không an toàn - Phần 2: Sống lâu với “sự sửa nhanh”'. Tác giả Craig Timberg viết cho tờ Washington Post xuất bản ngày 31/05/2015, 13 trang. Tải về:
 1. 'Mạng không an toàn - Phần 1: Lỗi trong thiết kế'. Tác giả Craig Timberg viết cho tờ Washington Post xuất bản ngày 30/05/2015, 17 trang. Tải về:
B. Tài liệu về phần mềm tự do nguồn mở, tiêu chuẩn mở và giáo dục mở
 1. 'Các chỉ dẫn về Tài nguyên Giáo dục Mở (OER) trong giáo dục đại học', UNESCO và Khối thịnh vượng chung về Học tập - COL (Commonwealth of Learning) xuất bản năm 2015, 26 trang. Tải về:
 1. 'Rà soát lại mới nhất các vấn đề chất lượng có liên quan tới tài nguyên giáo dục mở (OER)', các tác giả: Anthony F. Camilleri, Ulf Daniel Ehlers, Jan Pawlowski, thuộc Trung tâm Nghiên cứu Chung, Ủy ban châu Âu, xuất bản năm 2014, 72 trang. Tải về:
 1. 'Dạy học trong kỷ nguyên số', tác giả: Anthony Williams (Tony) Bates, xuất bản lần đầu ngày 15/04/2015, 603 trang. Tải về:

II. Các tài liệu dịch sang tiếng Việt trong 6 tháng đầu năm 2015:
A. Tài liệu về phần mềm tự do nguồn mở và tiêu chuẩn mở
 1. InkScape. Là tài liệu do Floss Manuals xuất bản ngày 05/10/2011. Tài liệu giúp bạn bước đầu làm quen với phần mềm vẽ đồ họa vector nguồn mở INKSPACE. Nó có khả năng thay thế cho phần mềm dàn trang sở hữu độc quyền CorelDraw. Bản dịch tài liệu dịch sang tiếng Việt có 179 trang. Tải về:
 1. Scribus. Là tài liệu do Floss Manuals xuất bản ngày 12/10/2013. Tài liệu giúp bạn bước đầu làm quen với phần mềm dàn trang nguồn mở SCRIBUS. Nó có khả năng thay thế cho phần mềm dàn trang sở hữu độc quyền Adobe Illustrator. Bản dịch tài liệu dịch sang tiếng Việt có 154 trang. Tải về:
 1. GIMP. Là tài liệu do Floss Manuals xuất bản ngày 21/05/2014. Tài liệu giúp bạn bước đầu làm quen với GIMP cho các công việc soạn sửa hình ảnh. Bản dịch tài liệu dịch sang tiếng Việt có 66 trang. Bạn có thể tải về theo địa chỉ:
 1. Triển khai các hệ thống phần mềm tự do. Các tác giả: A. Albós Raya, M. D'elia Branco, M. León Martínez, A. Novo López, A. Otero García, Ó. Sánchez Jiménez của viện Hàn lâm Công nghệ Tự do (FTA) xuất bản năm 2010, 177 trang. Tải về:
 1. Các khía cạnh pháp lý của xã hội thông tin. Các tác giả: Malcolm Bain, Manuel Gallego, Manuel Martinez ribas, Judit Rius của Viện Hàn lâm Công nghệ Tự do (FTA) xuất bản lần thứ nhất, tháng 03/2010, 314 trang. Tải về:
 1. Chỉ dẫn về đám mây mở. Hồ sơ các đám mây mở. Quỹ Linux xuất bản tháng 01/2015, 25 trang. Tải về:
 1. Các khía cạnh kinh tế và các mô hình kinh doanh của phần mềm tự do. Viện hàn lâm Công nghệ Mở - FTA, xuất bản lần thứ nhất tháng 09/2010, 228 trang. Tải về:
 1. 'Tài liệu PostgreSQL 9.0.13', V. Lập trình máy chủ, của Nhóm phát triển toàn cầu PostgreSQL, xuất bản năm 2013, 252 trang. Tải về:
B. Tài liệu về chính sách nguồn mở của các quốc gia trên thế giới
 1. 'Kế hoạch hành động Quốc gia của chính phủ liên bang (Đức) để triển khai chương về dữ liệu mở của G8', do Bộ Nội vụ CHLB Đức xuất bản tháng 11/2014, 22 trang. Tải về:
 1. 'Chính sách về Áp dụng Phần mềm Nguồn Mở cho Chính phủ Ấn Độ', số F. No. 1(3)/2014 - EG II, do Bộ Thông tin & Truyền thông, Phòng Điện tử & Công nghệ Thông tin xuất bản, 6 trang. Tải về:
C. Tài liệu về chiến tranh thông tin, chiến tranh không gian mạng và tác chiến mạng máy tính
 1. 'Mã hóa máy tính xách tay của bạn như bạn muốn nó', Micah Lee, First Look Media xuất bản 27/04/2015, 16 trang. Tải về:
 1. Báo cáo hiểu biết về mối đe dọa toàn cầu 2014, do Crowdstrike Falcon Intelligence xuất bản tháng 04/2015, 66 trang. Tải về:
D. Tài liệu về tài nguyên giáo dục mở
 1. 'Chiến lược Tài nguyên Giáo dục Mở (OER) 2014-2016' của Đại học Nam Phi (UNISA), Đại học Nam Phi xuất bản, 26/03/2014, 21 trang. Tải về:
 1. 'Tài nguyên Giáo dục Mở và các thực tiễn sư phạm trong giáo dục đại học của châu Phi. Triển vọng từ dự án ROER4D'. Cheryl Hodgkinson-Williams, Transform 2015 xuất bản ngày 07/04/2015, 13 trang. Tải về:
 1. 'Làm thế nào để tăng cường tài nguyên giáo dục mở', Liên minh Giáo dục Tự do - Tài liệu quan điểm, xuất bản tháng 02/2015, 12 trang. Tải về:
 1. 'Triển vọng về chính sách và các thực tiễn của châu Á', Tài nguyên Giáo dục Mở châu Á xuất bản, tháng 09/2012, 8 trang. Tải về:
E. Gần 110 tài liệu dịch đã được đưa lên Internet từ 2014 trở về trước ở các đường liên kết:

Hà Nội, ngày 29/09/2015
Blogger: Lê Trung Nghĩa

Chủ Nhật, 27 tháng 9, 2015

Ban lãnh đạo về tiêu chuẩn của Hà Lan chưa đưa được ODF trở thành bắt buộc


Dutch Standards Board mulls making ODF mandatory
Submitted by Gijs Hillenius on September 16, 2015
Bài được đưa lên Internet ngày: 16/09/2015

Ban lãnh đạo về tiêu chuẩn của Hà Lan muốn sử dụng Định dạng Tài liệu Mở (ODF) bắt buộc cho các cơ quan hành chính nhà nước Hà Lan. ODF là một trong các tiêu chuẩn CNTT-TT được yêu cầu ở Hà Lan, theo sau chính sách nêu từ 2007. Tuy nhiên, định dạng tài liệu đó bị hầu hết mọi người bỏ qua. Điều này nên thay đổi, Nico Westpalm van Hoorn, chủ tịch của ban lãnh đạo về tiêu chuẩn, nói hôm thứ ba ở hộ ODF Plugfest ở The Hague.

“Chúng ta cần nói cho chính phủ rằng ODF cần phải được tăng cường”, chủ tịch Westpalm van Hoorn nói. “Về kỹ thuật, không có lý do gì không sử dụng nó”.

Để các tài liệu của hành chính nhà nước sử dụng lại được, ODF là cách duy nhất, Westpalm van Hoorn nói. Ông cảnh báo rằng những người ra chính sách của nước này sẽ ngần ngại tăng cường tiêu chuẩn đó. “Sử dụng ODF là không có rào cản, nhưng sự chấp nhận sẽ cần năng lượng khổng lồ”. Westpalm van Hoorn bổ sung thêm rằng sự áp dụng sẽ đòi hỏi sự hỗ trợ chính trị và tổ chức.

Trong các tổ chức chính phủ trung ương của nước này, ODF được sử dụng như là định dạng mặc định cho các tài liệu sửa đổi được và được làm sẵn sàng trên trực tuyến. Các tài liệu mặc định được chia sẻ như HTML, PDF (để lưu trữ) và như ODF. Cái sau làm dễ dàng cho những người khác để sử dụng lại văn bản và thông tin.

Người đi đầu
Tất cả các máy tính cá nhân PC được chính phủ trung ương quản lý đã cài đặt phần mềm để tạo và sửa ODF, Steven Luitjes, giám đốc Logius - một phòng thuộc chính phủ mà giúp các tổ chức chính phủ bằng việc xây dựng các dịch vụ CPĐT, nói. Luitjes đã mở ra hội plugfest trong 2 ngày ở Thư viện quốc gia ở The Hague.

Ông đã cam kết rằng ODF bị các cơ quan hành chính nhà nước bỏ qua, tiếp tục dựa vào một sự pha trộn các định dạng tài liệu sở hữu độc quyền. “Chúng ta đơn giản là những người sử dụng”, Luitjes nói. Ông đối chiếu để làm nổi bật sự thất bại sử dụng ODF với việc xây dựng các con tàu được tiêu chuẩn hóa ở thế kỷ 17 ở nước này. “Trong lúc Thụy Điện đã xây dựng được một con tàu đẹp, thì người Hà Lan đã xây dựng được 25. Chúng đã không thật đẹp, nhưng phù hợp mục đích”, ông nói. Bây giờ, sự thất bại của nước này để làm cho tiêu chuẩn tài liệu nghiêm túc đang làm gia tăng chi phí CNTT, giám đốc của Logius nói. “Chúng ta đã làm cho cuộc sống khó khăn hơn đối với nhau, ít hiệu suất và không thật rẻ”.

Trọng tâm vào các tiêu chuẩn mở là cơ bản, Luitjes nói. “Đó là trách nhiệm kinh tế và xã hội của chúng ta”.

The Standardisation Board of the Netherlands wants to make the use of the Open Document Format mandatory for Dutch public administrations. ODF is one of the required ICT standards in the Netherlands, following a policy dating from 2007. However, the document format is ignored by most. This should change, said Nico Westpalm van Hoorn, the chairman of the standards board, speaking on Tuesday at the ODF Plugfest in The Hague.
“We need to tell the government that ODF needs to be enforced”, said chairman Westpalm van Hoorn. “Technically, there are no reasons not to use it.”
To make public administration documents re-usable, ODF is the only way, said Westpalm van Hoorn. He cautioned that the country’s policy makers will hesitate to enforce the standard. “The use of ODF is a no-brainer, but acceptance will cost a tremendous amount of energy.” Westpalm van Hoorn added that adoption will require political and institutional support.
Within the country’s central government organisations, ODF is used as the default format for editable documents that are made available online. Documents are by default shared as HTML, PDF (for archiving) and as ODF. The latter makes it easy for others to reuse the text and information.
Flagships
All PC workstations managed by the central government have software installed to create and edit ODF, said Steven Luitjes, the director of Logius - a ministerial department that helps government organisations with building e-government services. Luitjes opened the two-day plugfest in the National Library in The Hague.
He admitted that ODF is ignored by public administrations, who continue to rely on a mix of proprietary document formats. “We are simply users”, Luitjes said. He contrasted the failure to use ODF with the country’s 17th century standardised shipbuilding. “In the time that Sweden built one beautiful warship, Holland constructed 25. These were not very beautiful, but fit for purpose”, he said. Now, the country’s failure to take the document standard serious is driving up the cost of IT, the Logius’ director said. “We have made life difficult for each other, less productive and not very cheap.”
The focus on open standards is essential, said Luitjes. “It is our economic and social responsibility.”
Dịch: Lê Trung Nghĩa

Thứ Năm, 24 tháng 9, 2015

Giới thiệu tài nguyên giáo dục mở (OER)
Bài trình bày lần đầu tiên về chủ đề tài nguyên giáo dục mở (OER) tại trường Đại học Thăng Long, Hà Nội ngày 24/09/2015

Bạn có thể tải về tệp slide tại địa chỉ:

Blogger: Lê Trung Nghĩa

Thứ Tư, 23 tháng 9, 2015

Các chỉ dẫn về tài nguyên giáo dục mở (OER) trong giáo dục đại học - bản dịch sang tiếng Việt
Là tài liệu của UNESCO và Khối thịnh vượng chung về học tập (COL) xuất bản năm 2015 với các khuyến cáo chỉ dẫn về OER cho (1) Các chính phủ; (2) Các cơ sở giáo dục đại học; (3) Đội ngũ nghiên cứu hàn lâm - các giáo viên; (4) Các cơ sở sinh viên và (5) Các cơ sở đảm bảo/công nhận chất lượng và các cơ sở thừa nhận hàn lâm.


Bạn có thể tải về tài liệu dịch sang tiếng Việt với 26 trang tại địa chỉ:

Blogger: Lê Trung Nghĩa

Thứ Ba, 22 tháng 9, 2015

Quân đội Ý sẽ chuyển sang LibreOffice và ODF


Italian military to switch to LibreOffice and ODF
Submitted by Gijs Hillenius on September 15, 2015
Bài được đưa lên Internet ngày: 15/09/2015

Quân đội Ý đang chuyển sang LibreOffice và Định dạng Tài liệu Mở (ODF). Bộ Quốc phòng sẽ trong vòng 1 năm rưỡi cài đặt bộ các công cụ sản xuất văn phòng này lên khoảng 150.000 máy trạm cá nhân - làm cho nó là triển khai LibreOffice lớn thứ 2 ở châu Âu. Sự chuyển đổi đã được thông báo hôm 15/09 từ LibreItalia Association.

Dự án chuyển đổi sẽ bắt đầu vào tháng 10 và được cho là sẽ kết thúc vào cuối năm 2016.

Triển khai LibreOffice sẽ được 2 tổ chức cùng quản lý, LibreItalia thông báo. NGO sẽ giúp bộ chuẩn bị sẵn sàng các huấn luyện viên trong các phần khác nhau của quân đội, và Bộ sẽ phát triển một loạt các khóa học trực tuyến để giúp chuyển sang LibreOffice. Tư liệu được làm công khai có sử dụng một giấy phép Creative Commons.

Một thỏa thuận giữa Bộ và LibreItalia đã được ký hôm 15/09 ở Rome, giữa Ruggiero Di Biase, Rear Admiral và Tổng giám đốc các Hệ thống Thông tin Bộ Quốc phòng Ý và Sonia Montegiove, Chủ tịch của Associazione LibreItalia.

Đây là luật
Cơ quan Số hóa Khu vực Nhà nước (AGID) của Ý chúc mừng Bộ Quốc phòng, LibreItalia nêu. “Nó hy vọng rằng các tổ chức khác có thể đi theo”.

NGO viết rằng sự chuyển sang LibreOffice là hệ quả của luật tháng 6/2012, luật nêu rằng PMTDNM sẽ là lựa chọn mặc định cho các cơ quan hành chính nhà nước của nước này.

Bộ Quốc phòng là tổ chức chính phủ trung ương đầu tiên chuyển sang bộ sản xuất văn phòng nguồn mở. Tuy nhiên, có nhiều vùng, tỉnh và các cơ quan hành chỉnh thành phố ở Ý sử dụng LibreOffice, bao gồm Vùng Emilia Romagna, các tỉnh Perugia, Cremona, Macerata, Bolzano and Trento, và các thành phố Bologna, Piacenza và Reggio Emilia.

Không đơn độc
Dự án cũng là một trong các dự án lớn nhất ở châu Âu. Cơ quan nhà nước châu Âu lớn nhất sử dụng các bộ văn phòng phần mềm tự do là Bộ Nội vụ Pháp, với khoảng 240.000 máy trạm. Ở Pháp, nhiều bộ sử dụng các bộ phần mềm văn phòng nguồn mở như LibreOffice, bao gồm các Tổng cục Thuế, Bộ Tài chính, Bộ Ngoại giaoBộ Nông nghiệp. LibreOffice được sử dụng trên khoảng 72,000 máy trạm cá nhân trong Cảnh sát Pháp.

Vào tháng 06/2014, chính quyền Extremadura (Tây Ban Nha) đã khẳng định rằng 10.000 máy tính cá nhân trong tổ chức y tế của nó đang chạy các ứng dụng văn phòng nguồn mở và nó có kế hoạch làm y hệt cho 22.000 PC trong bản thân tổ chức đó. Thành phố Munich (Đức) chạy LibreOffice trên 17.018 máy tính trạm.

The Italian military is transitioning to LibreOffice and the Open Document Format (ODF). The Ministry of Defense will over the next year-and-a-half install this suite of office productivity tools on some 150,000 PC workstations - making it Europe’s second largest LibreOffice implementation. The switch was announced on 15 September by the LibreItalia Association.
The migration project will begin in October and is foreseen to be completed at the end of 2016.
The deployment of LibreOffice will be jointly managed by the two organisations, announces LibreItalia. The NGO will help the ministry to ready trainers in different parts of the military, and the Ministry is to develop a series of online courses to help with the switch to LibreOffice. The material is to be made public using a Creative Commons licence.
An agreement between the Ministry and LibreItalia was signed on 15 September in Rome, by Ruggiero Di Biase, Rear Admiral and General Manager of the Italian Ministry of Defence Information Systems and Sonia Montegiove, President of Associazione LibreItalia.
It’s the law
Italy’s Agency for the Digitalization of the Public Sector (AGID) congratulates the Ministry of Defence, writes the LibreItalia statement. “It hopes that other organisations may follow.”
The NGO writes that the switch to LibreOffice is a consequence of a June 2012 law, which says that free and open source should be the default option for the country’s public administrations.
The Ministry of Defence is the first central government organisation to switch to an open source office productivity suite. However, there are many regions, provinces and city administrations in Italy that use LibreOffice, including the Regione Emilia Romagna, the provinces of Perugia, Cremona, Macerata, Bolzano and Trento, and the cities of Bologna, Piacenza and Reggio Emilia.
Not alone
The project is also one of Europe’s largest. The largest European public administration using free software office suites is the French Interior Ministry, with some 240,000 desktops. In France, many ministries use open source office suites such as LibreOffice, including the Tax Agency, the Minstry of Finance, the Ministry of Foreign Affairs and the Ministry of Agriculture. LibreOffice is used on some 72,000 PC workstation at the French Gendarmerie.
In June 2014, the government of Extremadura (Spain) confirmed that 10,000 PCs in its healthcare organisation are running open source office applications and that it plans to do the same for its 22,000 PCs in the administration itself. The city of Munich (Germany) runs LibreOffice on 17,018 workstations.
Dịch: Lê Trung Nghĩa

Thứ Hai, 21 tháng 9, 2015

Rà soát lại mới nhất các vấn đề chất lượng có liên quan tới tài nguyên giáo dục mở (OER) - bản dịch sang tiếng Việt
Là tài liệu của các tác giả: Anthony F. Camilleri, Ulf Daniel Ehlers, Jan Pawlowski nói về chất lượng và các biện pháp, công cụ để đảm bảo chất lượng của các tài nguyên giáo dục mở - OER (Open Education Resources) và các thực hành giáo dục mở - OEP (Open Education Practices), bước triển khai tiếp sau của OER, trên thế giới hiện nay.

Bạn có thể tải về tài liệu dịch sang tiếng Việt với 72 trang tại địa chỉ:

Blogger: Lê Trung Nghĩa

Chủ Nhật, 20 tháng 9, 2015

Vì sao nên chọn phần mềm tự do nguồn mở cho nghề nghiệp và khởi nghiệpLà bài trình bày trong ngày hội Tự do cho Phần mềm - Software Freedom Day 2015, đã diễn ra ngày 19/09/2015 tại Đại học Quốc gia Hà Nội
Lê Trung Nghĩa


Thứ Năm, 17 tháng 9, 2015

Dạy học trong kỷ nguyên số - bản dịch sang tiếng Việt, phiên bản 2 đã hoàn tấtNhấn vào ảnh để phóng to


Cuốn sách giáo khoa mở 'Teaching in a Digital Age' bản tiếng Việt 'Dạy học trong kỷ nguyên số' phiên bản 2 đã được hoàn tất.
Phiên bản này đã sửa được những khiếm khuyết của phiên bản phát hành ngày 04/09/2015 như:
 1. Nhiều lỗi chính tả đã được sửa
 2. Một số lỗi dịch chưa chuẩn đã được sửa
 3. Nội dung được cập nhật cho tới hết tháng 08/2015 so với bản gốc.
 4. Phiên bản có khả năng được in ra giấy với sự cho phép của tác giả.


Bạn có thể tải về phiên bản tiếng Việt được cập nhật của cuốn sách giáo khoa mở với 604 trang tại:


Hân hạnh được phục vụ.
Blogger: Lê Trung Nghĩa


Thứ Tư, 16 tháng 9, 2015

Bulgari có ngày với dữ liệu


Bulgarians having a date with data
Submitted by Adrian Offerman on September 03, 2015
Bài được đưa lên Internet ngày: 03/09/2015

Mùa hè này, Hội đồng Bộ trưởng Bulgari đã tổ chức 'Ngày với Dữ liệu' ('A Date with Data'). Chủ đề cho sự kiện diễn ra trong 1 ngày lần này là 'Dữ liệu Mở vì sự Điều hành Minh bạch'. Chương trình có các bài trình bày, các thảo luận nhóm, các trình diễn demo ảo hóa, và các ứng dụng dữ liệu mở khác.

Trong số những người trình bày có Rumyana Bachvarova, Thứ trưởng thứ nhất Bộ Nội vụ về Chính sách Liên minh và Hành chính Công, Anton Gerunov, người đứng đầu Phòng Chính trị của Phó Thủ tướng về Chính sách Liên minh và Hành chính Công và Bộ trưởng Nội vụ, Ognian Zlatev, người đứng đầu Đại diện EC ở Bulgari, và Valery Borissov, Thứ trưởng Bộ Giao thông vận tải, CNTT - TT. Các chủ đề được thảo luận bao gồm sự minh bạch, việc ra quyết định, và dữ liệu mở để tạo thuận lợi cho hành động hợp tác, đổi mới và tăng trưởng kinh tế.

Cổng dữ liệu mở
'Ngày với Dữ liệu' theo sau sự khởi xướng chính thức cổng dữ liệu mở Bulgari mùa thu năm ngoái. Suốt năm qua, Bulgari đã xuất bản gần 100 tập hợp dữ liệu lên cổng dữ liệu mở của nó, và sẽ có thêm nhiều hơn nữa: Hội đồng Bộ trưởng đã phê chuẩn danh sách 119 tập hợp dữ liệu được ưu tiên, chúng là quan trọng để mở ra trước tiên. Nó có 4 thời hạn chót trong năm nay, khi các tập hợp dữ liệu sẽ phải được sẵn sàng công khai trên cổng dữ liệu mở.

Theo Kalina Cherneva, Cố vấn cho Văn phòng Phó Thủ tướng, các sự kiện tương tự sẽ được tổ chức thường xuyên trong tương lai.
This summer, the Bulgarian Council of Ministers organised 'A Date with Data'. The theme for this one-day event was 'Open Data for Transparent Governance'. The programme featured presentations, panel discussions, demonstrations of visualisations, and other applications of open data.
Among the presenters were Rumyana Bachvarova, Deputy Prime Minister for Coalition Policy and Public Administration and Minister of Interior, Anton Gerunov, Head of the Political Cabinet of the Deputy Prime Minister for Coalition Policy and Public Administration and Minister of Interior, Ognian Zlatev, Head of the EC Representation in Bulgaria, and Valery Borissov, Deputy Minister of Transport, Information Technologies and Communications. The topics discussed included transparency, policy-making, and open data to facilitate collective action, innovation and economic growth.
Open data portal
'A Date with Data' followed the official launch of the Bulgarian open data portal last autumn. Over the last year, Bulgaria has published almost 100 datasets on its open data portal, and more to come: The Council of Ministers has accepted a list of 119 prioritised datasets that are important to open up first. It has set four deadlines for this year, when the datasets should be publicly available on the open data portal.
According to Kalina Cherneva, Adviser to the Cabinet of the Deputy Prime Minister, similar events will be organised on a regular base in the future.
Dịch: Lê Trung Nghĩa