Thứ Bảy, 30 tháng 4, 2011

11.04, một bước nhảy về phía trước

11.04, a leap forward

Mark Shuttleworth, Friday, April 29th, 2011

Theo: http://www.markshuttleworth.com/archives/671

Bài được đưa lên Internet ngày: 29/04/2011

Lời người dịch: Nhân dịp Ubuntu 11.04 ra đời, Mark Shuttleworth đã có bài viết này, nhấn mạnh về một tính năng mới trong phiên bản, là Unity, thứ mà theo ông, nhằm vào trước hết là người sử dụng, và ông tin nó chắc chắn sẽ giúp Linux gần hơn với người sử dụng.

Người sử dụng trước, trong phần mềm tự do. Đó luôn là nhiệm vụ của chúng tôi: chúng tôi thiết lập để mang lại niềm vui sướng và sự tự do và đổi mới sáng tạo và hiệu năng và an ninh mà luôn là một phần của nền tảng Linux, cho một khán thính phòng những người sử dụng. Và ngày hôm qua đã đánh dấu một bước nhảy lớn về phía trước trong nhiệm vụ đó mà Ubuntu đã thực hiện được tới nay, vì bổ sung thêm vào công việc mà chúng tôi luôn làm để đảm bảo rằng các phần mềm tự do tốt nhất thế giới được đánh bóng và được tích hợp, chúng tôi đã mang thứ gì đó mới vào rất cốt lõi của kinh nghiệm người sử dụng của nền tảng tự do này: Unity.

Chúng tôi đặt người sử dụng lên trước vì chúng tôi đã cam kết kiểm thử và lặp đi lặp lại thiết kế của Unity với những người sử dụng thực tế, và tiến hóa nó dựa trên những khám phá đó. Chúng tôi đã làm tài liệu cho quá trình mà chúng tôi đi theo theo cách đó, sao cho các dự án phần mềm tự do khác có thể quyết định cho bản thân họ nếu họ cũng muốn mang thiết kế chuyên nghiệp vào qui trình thiết kế của họ. Tôi hy vọng rất nhiều rằng điều này sẽ trở thành thực tiễn tiêu chuẩn trong khắp tất cả các phần mềm tự do, vì theo quan điểm của tôi thì tương lai của phần mềm tự do không còn chỉ là về cái đẹp bên trong (kiến trúc, hiệu năng, hiệu quả) mà nó cũng cả về tính có thể sử dụng được và phong cách.

Trong thiết kế của Unity chúng tôi chọn sẽ là cả khiêm tốn và nhấn nhá. Khiêm tốn, vì chúng tôi đã mượn một cách có ý thức từ công việc của những nền tảng thành công khác, như Windows và MacOS. Chúng tôi đã mượn những gì làm việc tốt nhất, nhưng sau đó chúng tôi đã tận dụng thực tế là chúng tôi sẽ không bị ép buộc bởi những thứ đã có và có thể đổi mới sáng tạo nhanh hơn so với họ có thể, và nắm lấy một số bước nhảy nhấn lên trước. Trong các chỉ thị chủng loại, dash, các thanh trượt đè và các đổi mới sáng tạo khác mà chúng tôi đang đi tiên phong trong các kinh nghiệm máy tính để bàn mà tôi chắc sẽ được noi gương khắp nơi, trong cả các nền tảng tự do và sở hữu độc quyền. Điều này là công khai “1.0”, có những điểm thô ráp mà sẽ ảnh hưởng tới một số người sử dụng hơn những thứ khác, nhưng chúng tôi sẽ làm đi làm lại và đánh bóng chúng từng tí một. Mục tiêu của chúng tôi sẽ là tiếp tục thiết lập bước đi và thúc đẩy phần mềm tự do lên tiền tuyến của tính có thể sử dụng được và kinh nghiệm, làm tăng cộng đồng Ubuntu và Unity một cách mạnh mẽ mà chúng chia sẻ những giá trị này và được phấn khích bởi những ý tưởng khác.

Users first, on free software. That has always been our mission: we set out to bring the joys and freedoms and innovation and performance and security that have always been part of the Linux platform, to a consumer audience. And yesterday marked the biggest leap forward in that mission that Ubuntu has ever taken, because in addition to the work we always do to make sure that the world’s best free software is polished and integrated, we brought something new to the very core of the user experience of the free platform: Unity.

We put user’s first because we committed to test and iterate Unity’s design with real users, and evolve it based on those findings. We’ve documented the process we’re following in that regard, so that other free software projects can decide for themselves if they also want to bring professional design into their process. I very much hope that this will become standard practice across all of free software, because in my view the future of free software is no longer just about inner beauty (architecture, performance, efficiency) it’s also about usability and style.

In the design of Unity we chose to be both humble and bold. Humble, because we have borrowed consciously from the work of other successful platforms, like Windows and MacOS. We borrowed what worked best, but then we took advantage of the fact that we are unconstrained by legacy and can innovate faster than they can, and took some bold leaps forward. In category indicators, the dash, overlay scrollbars and other innovations we are pioneering desktop experiences that I am sure will be emulated elsewhere, in both the free and proprietary platforms. This is the public “1.0″, there are rough points which will affect some users more than others, but we will iterate and polish them up one by one. Our goal should be to continue to set the pace and push free software to the forefront of usability and experience, growing the awesome Ubuntu and Unity community that shares those values and is excited by those ideas.

Tính năng chết người của Ubuntu vẫn là cộng đồng đó. Linh hồn của Ubuntu là về sự hiểu biết rằng sự đo đếm các cuộc sống của chúng ta là theo cách mà chúng ta cải thiện cuộc sống của những người khác. Ubuntu có cả các miền kinh tế và con người: nó là duy nhất trong việc mang những thứ đó cùng với nhau theo một cách thức cho phép chúng hỗ trợ cho nhau. Thực tế là nhiều người nhận thức rằng thời gian, năng lượng và sự tinh thông của họ có thể có ảnh hưởng lớn hơn khi được thể hiển thông qua Ubuntu là những gì làm cho những đóng góp cá nhân của họ có giá trị lớn hơn nhiều. Bằng việc nhận thức được đó không chỉ là về các bits, hay các giấy phép, hoặc công việc nghệ thuật, hoặc tài liệu, hoặc bảo vệ, hoặc hỗ trợ, hoặc đảm bảo, hoặc các dịch vụ, mà là về toàn bộ những thứ đó kết hợp lại, chúng ta làm ra thứ gì đó khác với những gì mà thế giới chưa từng có trước đó. Vì thế đối với mỗi người mà đã giúp mang Ubuntu 11.04 thành công: cảm ơn, và các bạn đã làm tốt.

Tất nhiên, Ubuntu là lớn hơn nhiều so với Unity. Và những nhu cầu của cộng đồng Ubuntu, và những người sử dụng của Ubuntu, là đa dạng hơn nhiều so với Unity đơn giản có thể giải quyết. Nên tôi tự hào về thực tế là cộng động Ubuntu đưa ra được toàn bộ sự thể hiện tự do của phần mềm trong khắp các kho lưu trữ. Kubuntu tiếp tục cải thiện và thiết lập một tiêu chuẩn rất cao cho kinh nghiệm của KDE. Lubuntu, LXDE dựa trên tinh thần của Ubuntu, đang tiến lên phía trước để được tích hợp 100%. Có công việc độc đáo mà đang được làm trong Ubuntu cho những người sử dụng đám mây và những thiết lập cấu hình hướng máy chủ khác. Trong khi chúng tôi có thể tự hào về những gì đã đạt được trong Unity, thì chúng tôi cũng tự hào tương tự về những nỗ lực mà để đảm bảo rằng toàn bộ dãy các kinh nghiệm được hoàn thành, ở một mức độ nào đó có thể với nỗ lực được đặt ra bởi cộng đồng khổng lồ của chúng ta, dưới cái ô Ubuntu.

Chúng tôi cam kết giữ điều đó. Bằng việc chào đón tất cả những người tham gia, và tìm kiếm các cách thức để dàn xếp và tán dương những sự khác biệt hơn là sử dụng chúng như là những nền tảng cho tính đa dạng, chúng ta làm thứ gì đó mà nó là lớn hơn tất cả những giấc mơ riêng lẻ của chúng ta.

Ubuntu’s killer feature remains that community. The spirit of Ubuntu is about understanding that the measure of our own lives is in the way we improve the lives of others. Ubuntu has both economic and human dimensions: it is unique in bringing those together in a way which enables them to support one another. The fact that so many people recognise that their time, energy and expertise can have the biggest possible impact when expressed through Ubuntu is what makes their individual contributions so much more valuable. By recognising that it’s not just about bits, or licenses, or artwork, or documentation, or advocacy, or support, or assurance, or services, but that it’s about the whole of those in synthesis, we make something different to what the world has ever seen before. So to everyone who has helped bring Ubuntu 11.04 to fruition: thank you, and well done.

Of course, Ubuntu is far bigger than Unity. And the needs of the Ubuntu community, and users of Ubuntu, are far more diverse than simply Unity could address. So I’m proud of the fact that the Ubuntu community publishes the whole expression of software freedom across its archives. Kubuntu continues to improve and set a very high standard for the KDE experience. Lubuntu, the LXDE based expression of Ubuntu, is moving towards being 100% integrated. There is unique work being done in Ubuntu for users of the cloud and other server-oriented configurations. While we can be proud of what’s been achieved in Unity, we are equally proud of the efforts that go into ensuring that the full range of experiences is accommodated, to the extent possible with the effort put in by our huge community, under the Ubuntu umbrella.

We’re committed to keeping that the case. By welcoming all participants, and finding ways to accommodate and celebrate their differences rather than using them as grounds for divisiveness, we make something that is bigger than all our individual dreams.

Dịch tài liệu: Lê Trung Nghĩa

letrungnghia.foss@gmail.com

Linux thắng lớn trong 3 sự kiện

Linux Wins Big in Three Coups

By Katherine Noyes, PCWorld, Apr 26, 2011 2:20 am

Theo: http://www.pcworld.com/businesscenter/article/226194/linux_wins_big_in_three_coups.html

Bài được đưa lên Internet ngày: 26/04/2011

Lời người dịch: Chỉ riêng trong tháng 04/2011 đã có một số tin vui cho Linux như Yahoo ra nhập Quỹ Linux, 10.000 máy tính cá nhân của hãng khổng lồ về bảo hiểm Đức là LVM Versicherungen chuyển sang Ubuntu; Số lượng các máy tính cá nhân bán ra mới cài đặt Windows 7 sụt giảm, chỉ là 0.67 giấy phép Windows 7 cho từng PC được bán trong giai đoạn 01/07/2010 và 22/04/2011, tổng cộng 275 ngày - nghĩa là khoảng 1/3 các máy tính được bán ra mới không chạy Windows, và số lượng các khách viếng thăm Wikipedia sử dụng Linux tăng 37% thì của Windows lại giảm 4.5%.

Tháng 4 trở thành tháng ngôi sao cho Linux.

Không chỉ chúng ta ghi nhận sự thay đổi cuộc chơi và phiên bản cuối cùng của Ubuntu 11.04, hoặc “Natty Narwhal” tuần này, mà 3 sự kiện khác với Linux đã được mở ra chỉ trong vòng một tuần qua.

Cần bằng chứng hơn nữa rằng Linux đang lên ư? Đây này.

1. Yahoo ra nhập Quỹ Linux

Các công ty mới ra nhập Quỹ Linux khá nhiều tuần này, và chỉ riêng thực tế đó là một chức thư đối với sự đạt được và ảnh hưởng gia tăng của hệ điều hành nguồn mở này. Tuy nhiên, bổ sung thêm một cái tên lớn luôn gây ra sự phấn khích hơn.

Quay lại vào tháng 01 tôi đã nhấn mạnh thành viên mới Broadcom, mà đặc biệt nổi bất vì sự tín nhiệm trong lịch sử của công ty vào các trình điều khiển sở hữu độc quyền trong các chipset của nó, thường gây ra những vấn đề cho những người sử dụng Linux. Sau sự tung ra của hãng này vào tháng 9 năm ngoái trình điều khiển tương thích đầy đủ và mở với Linux cho một số chipset không giây 802.11n, quyết định của hãng ra nhập Quỹ Linux tới như một sự hứa hẹn rằng những vấn đề như vậy sẽ sớm cùng biến mất.

Tuy nhiên, bây giờ, có gì đó có thể thậm chí còn nhìn rõ hơn cho Linux trong quyết định của Yahoo tham gia. Với hơn nửa tỷ người viếng thăm mỗi tháng trên hơn 30 ngôn ngữ, Yahoo sử dụng Linux như một phần cấu thành hạ tầng kỹ thuật và phát triển của hãng. Một thành viên nổi tiếng hơn có thể khó mà tưởng tượng.

“Quỹ Linux là nơi tập trung đối với một loạt các dự án Linux rất quan trọng cũng như các tài nguyên, các công cụ và sự kiện mà cho phép chúng ta tối đa hóa sự đầu tư của chúng ta vào nền tảng này”, Raymie Stata, CTO của Yahoo nói. “Linux là một khía cạnh phần mềm quan trọng của World Wide Web và là một trong vài thành phần mà sẽ tiếp tục được sử dụng trong tương lai của ngành điện toán. Yahoo phấn khởi hợp tác với Quỹ Linux và các đối tác của nó để cải tiến các công nghệ mà sẽ giúp Linux đạt được triển vọng”.

April has turned out to be a stellar month for Linux.

Not only are we slated to receive the game-changing and final version of Ubuntu 11.04, or "Natty Narwhal," this week, but three additional coups for Linux have been revealed in the news just in the past week or so.

Need further evidence that Linux is on the rise? Here you go.

1. Yahoo Joins the Linux Foundation

New companies join the Linux Foundation pretty much every week, and that fact alone is a testament to the growing reach and influence of the open source operating system. A big-name addition, however, always causes extra excitement.

Back in January I highlighted the new membership of Broadcom, which was particularly notable because of the company's historical reliance on proprietary drivers in its chipsets, frequently causing problems for Linux users. Following the company's release last September of a fully open and Linux-compatible driver for several of its 802.11n wireless chipsets, its decision to join the Linux Foundation came as a promise that such problems will soon disappear altogether.

Now, however, there's what may be an even more visible boost for Linux in Yahoo's decision to join. With more than half a billion visitors each month in more than 30 languages, Yahoo uses Linux as an integral part of its technical and developer infrastructure. A more high-profile member would be difficult to imagine.

"The Linux Foundation is host to a variety of very important Linux projects as well as resources, tools and events that allow us to maximize our investment in the platform," says Raymie Stata, Yahoo's CTO. "Linux is an important software aspect of the World Wide Web and is one of several components that will continue to be used in the future of computing. Yahoo! is excited to collaborate with The Linux Foundation and its peers to advance technologies that will help Linux achieve its promise."

2. 10.000 máy tính cá nhân Đức ôm lấy Ubuntu

Không nghi ngờ là những người sử dụng Linux đang gia tăng số lượng, nhưng không phải ngày nào hệ điều hành này cũng có được một sự phấn khích như gần đây Canonical đã đạt được tại Đức. Đặc biệt, người khổng lồ về bảo hiểm Đức là LVM Versicherungen đã ký một vụ với Canonical để chuyển đổi 10.000 máy tính cá nhân sang Ubuntu Linux trong khắp các hoạt động của hãng.

Bao gồm tổng thể được nói là 3.000 máy tính để bàn và xách tay tại các trụ sở chính của công ty ở Muenster cùng với hơn 7.000 chiết trong các cơ sở của công ty ở khắp nước Đức.

“Nhiều công ty đang tỉnh dậy để nhận ra rằng có một lựa chọn thay thế cho một chu kỳ bất tận các chi phí giấy phép mà có thể lên tới con số hàng triệu USD. Chúng ta tin tưởng rằng đầu tư mà LVM đã làm trong việc chuyển đổi sang Ubuntu bằng việc cam kết với Canonical sẽ không phải trả tiền nhiều lần”, Steve George, phó chủ tịch của Canonical về phát triển kinh doanh, nói.

3. Microsoft hé lộ sự đi xuống của Windows

Microsoft không là gì nếu không là thày thổi kèn của riêng mình, và gần đây hãng đang làm với hơn 350 triệu bản sao của Windows 7 mà hãng nói hãng đã bán kể từ ngày bắt đầu có phần mềm này.

Tuy nhiên, một thứ mà hãng hình như quên nhắc tới, là một việc không tốt cho lắm. Trong thực tế, hãng thậm chí đã không theo được tổng số các máy tính cá nhân được bán, như bạn tôi ở Infoworld Woody Leonhard đã lưu ý hôm nay.

Không chỉ thế, mà còn tệ hơn. Trên thực tế, trong khi Microsoft đã bán 0.78 giấy phép Windows 7 cho từng PC được bán giữa khoảng thời gian phần mềm này được tung ra và 30/06/2010 - tổng cộng 251 ngày - bạn tôi đã tính rằng nó chỉ là 0.67 giấy phép Windows 7 cho từng PC được bán trong giai đoạn 01/07/2010 và 22/04/2011, tổng cộng 275 ngày. Nói cách khác, hơn 1/3 tất cả các máy tính mới được bán trong 9 tháng qua đã không bao gồm Windows 7.

Tôi nghĩ khá công bằng để giả thiết rằng một con số tốt của chúng đang chạy Linux. Các lựa chọn cài đặt sẵn, sau tất cả, đang ngày càng phổ biến, và các lý do để chuyển sang là thuyết phục hơn với từng bản Vá ngày thứ ba.

Các con số thống kê khách viếng thăm của Wikipedia cũng ủng hộ ý tưởng này. Trong khi những người sử dụng Linux được đếm chỉ 1.85% các cuộc viếng thăm tới site này vào tháng 07/2010 - còn những người sử dụng Windows tổng cộng là 85.63% khi đó - thì trong tháng 03/2011 chúng đã chiếm 2.53%, so với 81.78% cho những người sử dụng Windows. Đó là sự gia tăng tới 37% trong các khách viếng thăm sử dụng Linux và giảm 4.5% đối với những người sử dụng Windows - không, tất nhiên, tách Windows 7 ra.

Ngắn gọn, không có dấu hiệu kết thúc việc giành thắng lợi của Linux, và tôi đồ là Natty Narwhal sẽ thúc đẩy xung lượng đó còn đi xa hơn. Đây là lúc bạn hãy thử các ưu điểm của Linux cho doanh nghiệp của bạn chứ?

2. 10,000 German PCs Embrace Ubuntu

There's no doubt Linux users are growing in number, but it's not every day the operating system gets a boost like the one recently achieved by Canonical in Germany. Specifically, German insurance giant LVM Versicherungen has signed a deal with Canonical to convert 10,000 PCs to Ubuntu Linux across its operations.

Included in that total are reportedly 3,000 desktops and laptops in the company's Muenster headquarters along with 7,000 more in the company's agencies around Germany.

"Many companies are waking up to the realization that there is an alternative to an endless cycle of license fees that can amount to millions of dollars. We believe that the investment that LVM have made in converting to Ubuntu by engaging with Canonical will pay off many times," says Steve George, Canonical's vice president of business development.

3. Microsoft Reveals Windows Decline

Microsoft is nothing if not a master at trumpeting its own horn, and recently it's being doing just that over the 350 million copies of Windows 7 it says it has sold since the software's debut.

One thing it apparently forgot to mention, however, is that that's not so good. In fact, it doesn't even keep up with the total number of PCs sold, as my Infoworld colleague Woody Leonhard noted today.

Not only that, but it's also getting worse. In fact, whereas Microsoft sold 0.78 Windows 7 licenses for each PC sold between the time of the software's launch and June 30, 2010 -- covering 251 days -- my colleague calculated that it had sold only 0.67 Windows 7 licenses for each PC sold between July 1, 2010, and April 22, 2011, representing a period of 275 days. In other words, more than one-third of all new PCs sold in the past 9 months didn't include Windows 7.

I think it's fair to assume that a good number of them are running Linux instead. Preloaded options, after all, are increasingly common, and the reasons to switch are more compelling with each passing Patch Tuesday.

Wikipedia's visitor statistics also support the idea. Whereas Linux users accounted for only 1.85 percent of visits to the site in July 2010--Windows users totaled 85.63 percent back then--in March of this year they amounted to 2.53 percent, compared with 81.78 percent for Windows users. That's an increase of 37 percent in Linux-based visitors and a decrease of 4.5 percent in Windows users--not, of course, separating out Windows 7.

In short, there's no end in sight to the gains for Linux, and I expect Natty Narwhal will push that momentum even further. Isn't it time you tested out the advantages of Linux for your business?

Dịch tài liệu: Lê Trung Nghĩa

letrungnghia.foss@gmail.com

Thứ Năm, 28 tháng 4, 2011

Bộ Tư pháp Mỹ bảo vệ FOSS?

Does the DoJ Have FOSS' Back?

By John K. Higgins

LinuxInsider
Part of the ECT News Network

04/26/11 5:00 AM PT

Theo: http://www.technewsworld.com/story/72335.html?wlc=1303821168

Bài được đưa lên Internet ngày: 26/04/2011

Lời người dịch: Từ những khiếu nại của tổ chức Sáng kiến Nguồn Mở OSI và Quỹ Phần mềm Tự do FSF, Bộ Tư pháp Mỹ đã can thiệp vào vụ một nhóm 4 công ty gồm Microsoft, Oracle, Apple và ECM mua 882 bằng sáng chế của Novell. “Điều đó đặt các nhà cung cấp sở hữu độc quyền phải chú ý rằng những hành động của họ sẽ bị soi xét, và giúp thiết lập một vùng bảo vệ của chính phủ xung quanh sự phát triển của nguồn mở và sử dụng điều mà chưa từng có từ trước”. chưởng lý về công nghệ Andrew Updegrove: “Những người thắng cuộc rõ ràng là nhiều nhà đầu tư vào các hệ sinh thái nguồn mở, những người bây giờ có ít hơn những than phiền tiềm tàng về bằng sáng chế để phải lo lắng. Điều đó bao gồm cả các lập trình viên mã nguồn mở, những người sử dụng phần mềm nguồn mở, và nhiều dạng các nhà cung cấp mà trực tiếp hoặc gián tiếp hưởng lợi nhuận từ sự tồn tại của mã nguồn mở mạnh khỏe và không bị gây trở ngại... Những kẻ thua cuộc là các bên đối với nhóm mua mà sẽ không bao giờ còn có khả năng đặt ra một số các bằng sáng chế mà họ có kế hoạch mua cho một số hoặc tất cả những mục đích được giấu kín mà họ đã có trong đầu đối với các bằng sáng chế đó”. “Vụ này có thể là một bước ngoặt trong việc mở rộng sử dụng hệ điều hành Linux và các phần mềm nguồn mở khác trên toàn cầu.

Các nhà điều chỉnh pháp luật hiểu đúng được tầm quan trọng của phần mềm nguồn mở và sẽ hành động để bảo vệ nó”, chưởng lý về công nghệ Andrew Updegrove, nói. “Điều đó đặt các nhà cung cấp sở hữu độc quyền phải chú ý rằng những hành động của họ sẽ bị soi xét, và giúp thiết lập một vùng bảo vệ của chính phủ xung quanh sự phát triển của nguồn mở và sử dụng điều mà chưa từng có từ trước”.

Trong một động thái được thiết kế để bảo vệ cộng đồng phần mềm tự do nguồn mở (FOSS), Bộ Tư pháp Mỹ đã can thiệp vào một vụ sở hữu trí tuệ có liên quan tới 4 doanh nghiệp công nghệ thông tin áp đảo. Giao dịch có liên quan tới nhà lập trình phần mềm Novell và một nhóm các công ty gồm Microsoft, Oracle, Apple và EMC.

Vụ này có thể là một bước ngoặt trong việc mở rộng sử dụng hệ điều hành Linux và các phần mềm nguồn mở khác trên toàn cầu.

Như một phần của một vụ làm ăn 2.2 tỷ USD được thực hiện bởi Attachmate, Novell đã đồng ý chuyển 882 bằng sáng chế cho nhóm này, CPTN Holdings, với số tiền là 450 triệu USD.

Tuy nhiên, Bộ Tư pháp đã có các điều kiện hạn chế về các giao dịch đối với các bằng sáng chế này. Bộ nói rằng nếu như được đề xuất từ ban đầu, vụ làm ăn có thể đã gây hại cho khả năng của phần mềm nguồn mở như hệ điều hành Linux để “tiếp tục đổi mới sáng tạo và cạnh tranh trong sự phát triển và phân phối các hệ điều hành máy chủ, máy để bàn, và di động, các phần mềm trung gian và các sản phẩm ảo hóa”.

Như là kết của của sự quan tâm của Bộ Tư pháp, các thành viên của nhóm này đã đồng ý đối với những thay đổi chủ chốt trong dàn xếp chuyển giao các bằng sáng chế.

"The regulators truly understand the importance of open source software and will act to protect it," said technology attorney Andrew Updegrove. "That puts proprietary vendors on notice that their actions will be scrutinized, and helps set up a zone of government protection around open source development and use that did not exist before."

In a move designed to protect the free and open source software (FOSS) community, the U.S. Justice Department has intervened in an intellectual property case involving four dominant IT enterprises. The transaction involves software developer Novell (Nasdaq: NOVL) and a consortium made up of Microsoft (Nasdaq: MSFT), Oracle (Nasdaq: ORCL), Apple (Nasdaq: AAPL) and EMC (NYSE: EMC).

The case could be a landmark in broadening the use of the Linux operating system and other open source software worldwide.

As part of a US$2.2-billion deal to be acquired by Attachmate, Novell agreed to transfer 822 patents to the consortium, CPTN Holdings, for $450 million.

The Justice Department, however, had reservations about the patent transactions. The department said that as originally proposed, the deal would have jeopardized the ability of open source software such as the Linux OS to "continue to innovate and compete in the development and distribution of server, desktop, and mobile operating systems, middleware and virtualization products."

As a result of DoJ's concerns, the members of the consortium agreed to major changes in the patent transfer arrangement.

Các hành động của các bên giải quyết những mối quan tâm ngay lập tức về cạnh tranh có kết quả từ việc chuyển giao các bằng sáng chế của Novell. Để khuyến khích đổi mới sáng tạo và cạnh tranh, điều sống còn phải cân bằng sự tăng cường chống độc quyền với việc cho phép chuyển giao các bằng sáng chế một cách phù hợp và thực thi các quyền của các bằng sáng chế”, Sharis Pozen, phó tổng chưởng lý của bộ phận chống độc quyền của Bộ Tư pháp, nói.

Những thay đổi là như sau:

  • Microsoft sẽ bán ngược lại cho Attachmate tất cả các bằng sáng chế của Novell mà hãng nếu khác có thể đã mua, nhưng hãng sẽ tiếp tục nhận được một giấy phép sử dụng các bằng sáng chế này, cũng như các bằng sáng chế được mua bởi 3 thành viên CPTN khác, và bất kỳ bằng sáng chế nào được Novell giữ lại;

  • EMC sẽ không mua 33 bằng sáng chế của Novell và các đề nghị về bằng sáng chế mà đã được xác định có liên quan tới các phần mềm ảo hóa;

  • Tất cả các bằng sáng chế của Novell sẽ được mua tuân theo giấy phép GNU General Public License, một giấy phép nguồn mở được sử dụng rộng rãi, và giấy phép của Mạng Sáng tạo Mở OIN, một kho giấy phép chính đối với Linux.

  • CPTN không có quyền hạn chế, nếu có, bất kỳ các bằng sáng chế nào trong đó, là sẵn sàng theo giấy phép của OIN và

  • Cả CPTN cũng như những người chủ sở hữu sẽ không đưa ra bất kỳ tuyên bố nào hoặc thực hiện bất kỳ hành động nào với mục đích gây ảnh hưởng hoặc khuyến khích hoặc Novell hoặc Attachmate sửa đổi những bằng sáng chế sẽ sẵn sàng theo giấy phép của OIN.

Mặc dù chúng tôi nhận thức được rằng một loạt những thay đổi cho sự dàn xếp gần đây được thực hiện bởi các bên là hữu ích, thì bộ sẽ tiếp tục điều tra sự phân phối các bằng sáng chế để đảm bảo sự cạnh tranh tiếp tục”, Pozen nói.

"The parties' actions address the immediate competitive concerns resulting from the transfer of Novell's patents. To promote innovation and competition, it is critical to balance antitrust enforcement with allowing appropriate patent transfers and exercise of patent rights," said Sharis Pozen, deputy assistant attorney general of DoJ's antitrust division.

The changes are as follows:

  • Microsoft will sell back to Attachmate all the Novell patents it otherwise would have acquired, but it will continue to receive a license for the use of those patents, as well as the patents acquired by the other three CPTN members, and any patents retained by Novell;

  • EMC will not acquire 33 Novell patents and patent applications that have been identified as related to virtualization software;

  • All the Novell patents will be acquired subject to the GNU General Public License, a widely adopted open source license vehicle, and the Open Invention Network License, a major license vehicle for Linux.

  • CPTN does not have the right to limit which of the patents, if any, are available under the OIN license; and

  • Neither CPTN nor its owners will make any statement or take any action with the purpose of influencing or encouraging either Novell or Attachmate to modify which of the patents are available under the OIN license.

"Although we recognize that the various changes to the agreement recently made by the parties are helpful, the department will continue to investigate the distribution of patents to ensure continued competition," Pozen said.

Nguồn mở chọc thủng phòng tuyến

Vụ dàn xếp thể hiện một cột mốc thực sự trong sự tiến bộ của mối quan hệ giữa phần mềm nguồn mở và nền kinh tế”, Andrew Updegrove, một đối tác với Gesmer Updegrove, đã nói với LinuxInsider.

Các nhà điều chỉnh pháp luật hiểu tầm quan trọng của phần mềm nguồn mở và sẽ hành động để bảo vệ nó. Điều đó đặt các nhà cung cấp sở hữu độc quyền phải lưu ý rằng các hành động của họ sẽ bị soi xét, và giúp thiết lập một vùng bảo vệ của chính phủ xung quanh sự phát triển của nguồn mở và sử dụng điều chưa từng xảy ra trước đó”, ông đã bổ sung.

Bộ Tư pháp Mỹ đã phối hợp hành động của mình với Văn phòng Cartel Liên bang Đức, mà cũng đã có những mối lo về thỏa thuận ban đầu của Novell với CPTN.

Điều quan trọng về hành động của Bộ Tư pháp Mỹ là việc nó đã nhận thức một cách hợp pháp và đã thực hiện một cách rõ ràng những gì đã là tiềm ẩn về giá trị gia tăng của lĩnh vực nguồn mở. Nguồn mở không chỉ là một công nghệ - nó là một phương thức để tháo bỏ sự khóa trói và cải thiện giá trị, đối nghịch với tiếp cận silo của các hệ thống sở hữu độc quyền”, Keith Bergelt, giám đốc điều hành của Mạng Sáng tạo Mở, đã nói với LinuxInsider.

Tôi nghĩ điều quan trọng là Bộ Tư pháp đã nhận thức được thiên hướng của một trong những bên trong nhóm các công ty đối với mợ sự hạn chế tiềm tàng về công nghệ”, Bergelt nói.

Kết quả từ vụ dàn xếp, bức tranh cạnh tranh sẽ thay đổi đáng kể, Updegrove đã lưu ý. “Những người thắng cuộc rõ ràng là nhiều nhà đầu tư vào các hệ sinh thái nguồn mở, những người bây giờ có ít hơn những than phiền tiềm tàng về bằng sáng chế để phải lo lắng. Điều đó bao gồm cả các lập trình viên mã nguồn mở, những người sử dụng phần mềm nguồn mở, và nhiều dạng các nhà cung cấp mà trực tiếp hoặc gián tiếp hưởng lợi nhuận từ sự tồn tại của mã nguồn mở mạnh khỏe và không bị gây trở ngại”, ông nói.

Những kẻ thua cuộc là các bên đối với nhóm mua mà sẽ không bao giờ còn có khả năng đặt ra một số các bằng sáng chế mà họ có kế hoạch mua cho một số hoặc tất cả những mục đích được giấu kín mà họ đã có trong đầu đối với các bằng sáng chế đó”, Updegrove tiếp tục.

Dựa vào các tuyên bố công khai của Bộ Tư pháp, “dường như là một số bằng sáng chế được mua có thể đã được đòi chống lại những người sử dụng phần mềm nguồn mở, bao gồm cả Linux”, ông đã chỉ ra.

Open Source Breakthrough

"The agreement represents a true milestone in the evolution of the relationship between open source software and the economy," Andrew Updegrove, a partner with Gesmer Updegrove, told LinuxInsider.

"The regulators truly understand the importance of open source software and will act to protect it. That puts proprietary vendors on notice that their actions will be scrutinized, and helps set up a zone of government protection around open source development and use that did not exist before," he added.

The DoJ coordinated its action with Germany's Federal Cartel Office, which also had concerns about the original Novell agreement with CPTN.

"The important thing about DoJ's action is that it legally recognized and made explicit what is already implicit about the added value of the open source space. Open source is not just a technology -- it's a modality for unlocking and enhancing value, versus the silo approach of proprietary systems," Keith Bergelt, chief executive officer of the Open Invention Network, told LinuxInsider.

"I think it's significant that DoJ recognized the propensity of one of the parties in the consortium for a potential restriction of technology," Bergelt said.

As a result of the agreement, the competitive landscape will change significantly, Updegrove noted.

"The clear winners are the multiple stakeholders in the open source ecosystem, who now have fewer potential patent claims to worry about. That includes the developers of open source code, the users of open source software, and the many types of vendors that directly or indirectly profit from the existence of robust, unencumbered open source code," he said.

"The losers are the parties to the purchasing group who will no longer be able to put some of the patents they planned to purchase to some or all of the undisclosed purposes they had in mind for those patents," Updegrove continued.

Based on the DoJ's public statements, "it appears that some of the patents purchased would have been asserted against users of open source software, including Linux," he pointed out.

Hiệu ứng sóng lan truyền

Chúng ta vui mừng rằng giao dịch của CPTN đã được phê chuẩn và rằng sự sát nhập của Novell cũng được tiến lên”, một người phát ngôn của Microsoft nói trong một tuyên bố được Kim Kuresman của Waggerner Edstrom cung cấp. “Microsoft sẽ tiếp tục sự hợp tác với Novell trong tương lai, để mang lại các giải pháp IT nguồn trộn cho các khách hàng”.

Tuy nhiên, tương lai đó sẽ là khác đáng kể, Updegrove nói.

Kết quả của sự can thiệp điều chỉnh pháp luật “sẽ gây ra một hiệu ứng sóng lan truyền qua tất cả các dạng thảo luận chiến thuật xảy ra bên trong các phòng họp của các nhà cung cấp sở hữu độc quyền trong tương lai”, ông giải thích. “Nó cũng có nghĩa là các nhà cung cấp mà đã từng không kết hợp đầy đủ các chiến lược dựa vào nguồn mở vào trong các kế hoạch kinh doanh của họ có thể sẽ được tư vấn phải làm như vậy bây giờ. Nếu không, họ sẽ là người yếu thế đối với các đối thủ cạnh tranh nhìn xa trông rộng của họ”.

Sự xem xét lại của Bộ Tư pháp Mỹ đã làm chậm vụ sát nhập giữa Novell và Attachmate, mà đã được dự kiến vào giữa tháng 04. “Chúng tôi đã đồng ý ngày hoàn tất là 27/04”, Ian Bruce, giám đốc quan hệ công chúng toàn cầu đã nói với Linuxinsider. Hãng này đã không bình luận thêm ngoài việc đệ trình ngày 20/04 với Ủy ban An ninh và Trao đổi (SEC).

Như là kết quả của cuộc điều tra của Bộ Tư pháp, “nhóm các công ty đã đồng ý cam kết chắc chắn tôn trọng các bằng sáng chế và các đề xuất bằng sáng chế mà có thể có được tuân theo thỏa thuận mua các bằng sáng chế”, Novell nói. Hãng này và CPTN đã đồng ý “ghi nhớ các cam kết này”.

Ripple Effect

"We are pleased that the CPTN transaction has been approved and that Novell's merger is also moving ahead," a Microsoft spokesperson said in a statement provided by Waggener Edstrom's Kim Kuresman. "Microsoft looks forward to continuing our collaboration with Novell into the future, to bring mixed source IT solutions to customers."

However, that future will be significantly different, Updegrove said.

The outcome of the regulatory intervention "will cause a ripple effect through all manner of tactical discussions that occur within proprietary vendor meeting rooms well into the future," he explained. "It also means that vendors that have not already fully incorporated open source-based strategies into their business plans would be well advised to do so now. Otherwise, they will be at a disadvantage to their more forward-looking competitors."

DoJ's review delayed the merger between Novell and Attachmate, which had been set for mid-April.

"We have agreed to a closing date of April 27," Ian Bruce, director of global public relations told LinuxInsider. The company had no further comment beyond its April 20 filing with the Securities and Exchange Commission (SEC).

As a result of DoJ's inquiry, "the consortium agreed to certain undertakings with respect to the patents and patent applications that would be acquired pursuant to the patent purchase agreement," Novell says in the filing. The company and CPTN agreed to "memorialize those undertakings."

Dịch tài liệu: Lê Trung Nghĩa

letrungnghia.foss@gmail.com

Vì sao phần mềm và các bằng sáng chế cần phải li dị

Why Software and Patents Need To Get a Divorce

~ by PolR

Theo: http://www.groklaw.net/article.php?story=20110426051819346

Bài được đưa lên Internet ngày: 26/04/2011

Lời người dịch: Đây là trích đoạn từ tài liệu 47 trang có tên: “1+1 (pat. pending) - Toán học, Phần mềm và Tự do nói” (“1+1 (pat. pending) — Mathematics, Software and Free Speech”). Bạn hãy đọc và sẽ hiểu tại sao những người chống FOSS là những người chống lại đổi mới sáng tạo. “FOSS là nguồn của đổi mới sáng tạo và rằng việc làm hại FOSS sẽ làm hại nguồn của đổi mới sáng tạo ... Thiệt hại đối với FOSS từ các bằng sáng chế không chỉ dừng lại đối với công nghệ. Nó cướp đi tính sáng tạo của các doanh nhân và các lập trình viên trong sự tìm kiếm của họ các mô hình phát triển phần mềm và kinh doanh mới và khả năng của họ thu về những phần thưởng từ các đổi mới sáng tạo đó”. Bạn có thể tải về tài liệu gốc tiếng Anh ở đây.

Đổi mới sáng tạo

Những người đề xướng các bằng sáng chế thích áp đặt như là chất xúc tác của đổi mới sáng tạo. Họ viện lý rằng không có các bằng sáng chế thì những người đổi mới sáng tạo sẽ dừng làm việc và sự sáng tạo và tài phát minh sẽ héo tàn. Những người bảo vệ phần mềm tự do nguồn mở (FOSS) không nên để những kêu ca như vậy không bị chống lại. Họ nên làm một trường hợp điển hình mạnh mẽ về các khả năng đổi mới sáng tạo của riêng họ.

Đã có đổi mới sáng tạo trong phần mềm trước khi State Street được đưa ra. Những người mà có hiểu biết về lịch sử điện toán hoặc tri thức cá nhân về những sự kiện quan trọng có thể nói ra và đưa ra thông tin này ở những nơi mà những nhà báo đưa ra thông tin vắn tắt về nó và trích nó. Có thể nó là quan trọng để thảo luận về vai trò của việc chia sẻ mã nguồn trong sự phát triển của UNIX lúc sớm, của Internet, các công cụ lập trình và các tiêu chuẩn mở trong các tổ chức như IETF và W3C. Xin đừng quên liệt kê các ngôn ngữ lập trình như Perl và PHP mà chúng được sử dụng một cách rộng rãi để triển khai các website. Chúng là đổi mới sáng tạo. Tòa án Tối cao đã chỉ ra mối quan tâm trong vai trò của bằng sáng chế trong Kỷ nguyên Thông tin. Họ nên biết vai trò nào việc chia sẻ mã nguồn đã đóng trong sự phát triển của các công nghệ chủ chốt mà đã mang Kỷ nguyên Thông tin này trở thành hiện thực. Nếu tri thức này không được giao tiếp một cách rõ ràng thì chúng ta có rủi ro là pháp luật có thể giả thiết rằng FOSS là một người đứng ngoài không đáng kể gì của nền công nghiệp mà có thể được bỏ qua một cách an toàn hoặc rằng sự đổi mới sáng tạo sẽ kết thúc mà không có sự bảo vệ các bằng sáng chế.

Innovation

Patents proponents like to pose as the enablers of innovation. They argue that without patents innovators will stop working and creativity and inventiveness will wither. FOSS advocates shouldn't leave such claims unopposed. They should make a strong case of their own innovative capabilities.

There was innovation in software before State Street issued. Those who have knowledge of the history of computing or personal knowledge of important events can speak out and post out this information in places where the writers of amicus briefs may find it and quote it. Perhaps it would be important to discuss the role of sharing source code in the development of early UNIX, the Internet, programming tools and open standards in organizations like the IETF and W3C. Please don't forget to list programming languages such as Perl and PHP which are widely used to implement web sites. They are innovative. The Supreme Court showed an interest in the role of patents in the Information Age. They should know which role the sharing of source code played in the development of the key technologies that brought this Information Age into existence. If this knowledge isn't clearly communicated we run the risk the justices may assume that FOSS is an insignificant industry outlier which may safely be ignored or that innovation will cease without patent protection.

Đổi mới sáng tạo của FOSS không phải tất cả là công nghệ. Các phương pháp làm việc của FOSS là rất đổi mới sáng tạo trong bản thân chúng. Mô hình phát triển “tung ra phiên bản sớm và thường xuyên” là một trong những đổi mới sáng tạo lớn nhất của Linus Torvalds. Mối quan hệ giữa Red Hat và cộng động Fedora là một đổi mới sáng tạo khổng lồ. Cộng đồng Debian và mối quan hệ của nó với một dãy các doanh nghiệp xây dựng lên các phát tán Linux trên đỉnh công việc của họ cũng là đổi mới sáng tạo. Rồi thì có sự sử dụng phong phú của FOSS trong nhiều doanh nghiệp dẫn dắt tới cá mô hình kinh doanh mới. Hãy nhìn vào Google, Yahoo và những hãng khác.

Thiệt hại đối với FOSS từ các bằng sáng chế không chỉ dừng lại đối với công nghệ. Nó cướp đi tính sáng tạo của các doanh nhân và các lập trình viên trong sự tìm kiếm của họ các mô hình phát triển phần mềm và kinh doanh mới và khả năng của họ thu về những phần thưởng từ các đổi mới sáng tạo đó.

Tôi muốn chỉ ra 2 dự án FOSS cụ thể mà bày ra nhiều đổi mới sáng tạo thú vị. Chúng là Coq và Standard ML. Chúng minh họa rằng FOSS là nguồn của đổi mới sáng tạo và rằng việc làm hại FOSS sẽ làm hại nguồn của đổi mới sáng tạo.

FOSS innovation is not all technology. The work methods of FOSS are very innovative in themselves. The “release early and release often” development model is one of Linus Torvald's greatest innovations. The relationship between Red Hat and the Fedora community is a huge business innovation. The Debian community and its relationship with an array of businesses building Linux distributions atop of their work is also innovative. Then there is the productive use of FOSS in many enterprises leading to new business models. Look at Google, Yahoo and others.

The harm done to FOSS by patents isn't limited to technology, either. It curtails the creativity of businessmen and developers in their search for new business and software development models and their ability reap the rewards of these innovations.

I want to point out two specific FOSS projects which display some very interesting innovations. They are Coq and Standard ML. They illustrate that FOSS is a source of innovation and that harming FOSS will harm this source of innovation.

Dịch tài liệu: Lê Trung Nghĩa

letrungnghia.foss@gmail.com

Thứ Tư, 27 tháng 4, 2011

Mỹ: Phần mềm tự do để giám sát sử dụng các đầu tư IT của chính phủ liên bang

US: Free software to monitor use of Federal Government IT investments

by OSOR Editorial Team — published on Apr 21, 2011

Theo: http://www.osor.eu/news/us-free-software-to-monitor-use-of-federal-government-it-investments

Bài được đưa lên Internet ngày: 21/04/2011

Lời người dịch: Nhà Trắng đã đưa ra 2 phần mềm IT Dashboard và Techstat Toolkit để quản lý các dự án IT của chính phủ. “Việc đưa ra 2 mã nguồn phục vụ như một mô hình cho các chương trình khác của chính phủ về cách để giảm chi phí và gia tăng hiệu quả của chính phủ”.

Mỹ đã hành động để việc quản lý tài chính công minh bạch hơn đối với các công dân nên đã cung cấp cho họ bằng một cửa sổ trong quản lý khu vực công về các tài nguyên tài chính. Đáp lại nỗ lực này, Nhà Trắng đã đưa ra các mã nguồn mở cho IT Dashboard và Techstat Toolkit.

Sự phát triển của IT Dashboard là một bước quan trọng hướng tới việc làm chi các dự án minh bạch hơn và thiết lập sự tin cậy cho việc quản lý của chúng. Việc đưa ra 2 mã nguồn phục vụ như một mô hình cho các chương trình khác của chính phủ về cách để giảm chi phí và gia tăng hiệu quả của chính phủ. Điều này đạt được bằng việc sử dụng các công cụ từ những dịch vụ khác mà có những yêu cầu tương tự mà không phải tạo các ứng dụng từ đầu. Phần mềm này có thể cải thiện tính hiệu quả của các ứng dụng IT khu vực nhà nước. Theo cách này, nó tạo điều kiện cho các dịch vụ công hiểu biết được các dự án phần mềm nào đang được phát triển trong khu vực nhà nước, sao cho để tránh được sự trùng lặp của các cơ quan khác cũng như vậy. Kết quả là, bức tranh sắc nhọn hơn là sẵn sàng trong đầu tư IT của Chính phủ Liên bang.

Mô hình Techstat Toolkit được triển khai để gia tăng chu kỳ đưa ra một chương trình mà đang bị chậm trễ. Một qui trình được xác định một cách ngặt ngèo, nơi mà những người sử dụng quyết định liệu có khả thi để triển khai với dự án qua thời gian, hay để đề xuất các biện pháp cần thiết triển khai để giữ cho một dự án đi đúng hướng và được hoàn thành trong khung thời gian hợp lý. Nhóm mà giám sát thủ tục Techstat không can thiệp vào sự phát triển, mà xác định cách để xác định làm thế nào theo được quá trình đó trong một dự án hoặc phải chấm dứt nó.

Dịch tài liệu: Lê Trung Nghĩa

letrungnghia.foss@gmail.com

Hãng truyền thông Bồ Đào Nha mở rộng sử dụng các giải pháp của Red Hat

Portugal Telecom Expands Use of Red Hat Solutions

Leading Telecom Operator Deploys Red Hat Enterprise Linux to Maximize Technology Flexibility
Raleigh, NC - April 20, 2011 - Red Hat, Inc. (NYSE:RHT).

Theo: http://www.redhat.com/about/news/prarchive/2011/Portugal-Telecom-Expands-Use-of-Red-Hat-Solutions

Bài được đưa lên Internet ngày: 20/04/2011

Lời người dịch: “Portugal Telecom là một tổ chức toàn cầu mà dựa vào công nghệ để phân phối các sản phẩm và dịch vụ cho những người sử dụng đầu cuối” đã mở rộng việc sử dụng các công nghệ của Red Hat dựa trên hệ điều hành Red Hat Enterprise Linux. “Việc dựa vào Red Hat nhiều năm khắp các hạ tầng công nghệ phức tạp và yêu cầu cao của chúng tôi, rõ ràng là chúng tôi có thể làm việc cùng nhau tích cực hơn nữa để đưa ra chất lượng dịch vụ mà các khách hàng của chúng tôi cần.

Hãng Red Hat, nhà cung cấp các giải pháp nguồn mở hàng đầu thế giới, hôm nay đã công bố rằng Hãng truyền thông Bồ Đào Nha Portugal Telecom, một nhà vận hành truyền thông toàn cầu đưa ra các dịch vụ đa phương tiện tại Bồ Đào Nha và các thị trường quốc tế đang phát triển, đã mở rộng sử dụng Red Hat Enterprise Linux của hãng khi chuyển sang hạ tầng nguồn mở và các tiêu chuẩn mở.

Nhận thức được những lợi ích của công nghệ Red Hat, Portugal Telecom đã mở rộng sử dụng Red Hat Enterprise Linux để hưởng lợi từ những đổi mới sáng tạo trong công nghệ nguồn mở và thúc đẩy chứng nhận tổng thể nền tảng này và hỗ trợ khắp các hệ sinh thái mạnh mẽ của nó đối với các nền tảng phần mềm và phần cứng được cấp chứng chỉ.

Portugal Telecom là một tổ chức toàn cầu mà dựa vào công nghệ để phân phối các sản phẩm và dịch vụ cho những người sử dụng đầu cuối”, Mário Vian Costa, lãnh đạo IT của Portugal Telecom nói. “Việc dựa vào Red Hat nhiều năm khắp các hạ tầng công nghệ phức tạp và yêu cầu cao của chúng tôi, rõ ràng là chúng tôi có thể làm việc cùng nhau tích cực hơn nữa để đưa ra chất lượng dịch vụ mà các khách hàng của chúng tôi cần. Bằng việc mở rộng thuê bao của chúng với với Red Hat, chúng tôi bây giờ đã tiếp tục truy cập được tới sự hỗ trợ cấp doanh nghiệp có giá trị và tư vấn từ các chuyên gia”.

Portugal Telecom đang tăng cường việc cung cấp trong lĩnh vực này các dịch vụ IT được quản lý và đang thiết lập mối quan hệ đối tác với những người dẫn dắt chính của các thị trường, hướng tới việc tạo ra những giải pháp chất lượng cao và hỗ trợ sẵn sàng cho các khách hàng của mình. Thỏa thuận này sẽ cho phép sử dụng rộng rãi hơn Linux của Portugal Telecom, với ưu thế được bổ sung về có khả năng thúc đẩy hỗ trợ tin cậy được cung cấp từ Red Hat.

Red Hat, Inc. (NYSE: RHT), the world's leading provider of open source solutions, today announced that Portugal Telecom, a global telecommunications operator offering multimedia services in Portugal and developing international markets, has expanded its use of Red Hat Enterprise Linux as it moves toward an open source and open standards infrastructure.

Recognizing the benefits of Red Hat technology, Portugal Telecom has expanded its use of Red Hat Enterprise Linux in order to benefit from innovations in open source technology and to leverage the platform's comprehensive certification and support across its robust ecosystem of certified hardware and software platforms.

Portugal Telecom is a global organisation that relies on technology for the delivery of end-user products and services,” said Mário Vian Costa, IT manager at Portugal Telecom. “Having relied upon Red Hat for many years across our complex and demanding technology infrastructure, it was clear that we could work together more extensively to offer the quality of service that our customers need. By extending our subscription with Red Hat, we now have continued access to valuable enterprise-class support and consulting from the experts.”

Portugal Telecom is strengthening its offerings in the area of IT Managed Services and is establishing partnerships with key market leaders, aiming to make high-quality solutions and support available to its customers. The agreement will enable Portugal Telecom's wider use of Linux, with the added advantage of being able to leverage reliable support provided by Red Hat.

Phần giới thiệu về Red Hat và Portugal Telecom bên dưới không được dịch.

For more Red Hat customer success stories, visit www.customers.redhat.com.

For more information about Red Hat, visit www.redhat.com. For more news, more often, visit www.press.redhat.com.

About Red Hat, Inc.

Red Hat, the world's leading provider of open source solutions and an S&P 500 company, is headquartered in Raleigh, NC with over 65 offices spanning the globe. CIOs ranked Red Hat as one of the top vendors delivering value in Enterprise Software for seven consecutive years in the CIO Insight Magazine Vendor Value survey. Red Hat provides high-quality, affordable technology with its operating system platform, Red Hat Enterprise Linux, together with virtualization, applications, management and Services Oriented Architecture (SOA) solutions, including Red Hat Enterprise Virtualization and JBoss Enterprise Middleware. Red Hat also offers support, training and consulting services to its customers worldwide. Learn more: http://www.redhat.com.

About Portugal Telecom

Portugal Telecom is a global telecommunications operator with more than 83 million clients worldwide. In Portugal, where it holds a leading position in the markets in which operates, PT provides a wide portfolio of telecoms, multimedia and IT and fixed and mobile services, including broadband access, voice and television, acting in all segments of the telecommunications sector: personal, residential, enterprise solutions and wholesale. Portugal Telecom is seen as a leading Portuguese telecoms operator with a wide and solid international presence, particularly in Brazil and Africa. PT has a diversified business portfolio in which quality and innovation are key aspects, aiming at positioning PT as a leading edge operator in the international arena.

Portugal Telecom is listed on the Euronext and New York Stock Exchange, through a full listing of its ADR program, and is present in the reference Portuguese index and in the benchmark sustainability indexes, DJ Sustainability and FTSE4GOOD.Information about the company is available in Reuters via the code PTC.LS and PT and in Bloomberg via the code PTC PL.

Forward-Looking Statements

Certain statements contained in this press release may constitute "forward-looking statements" within the meaning of the Private Securities Litigation Reform Act of 1995. Forward-looking statements provide current expectations of future events based on certain assumptions and include any statement that does not directly relate to any historical or current fact. Actual results may differ materially from those indicated by such forward-looking statements as a result of various important factors, including: risks related to delays or reductions in information technology spending, the effects of industry consolidation, uncertainty and adverse results in litigation and related settlements, the integration of acquisitions and the ability to market successfully acquired technologies and products; the ability of the Company to effectively compete; the inability to adequately protect Company intellectual property and the potential for infringement or breach of license claims of or relating to third party intellectual property; the ability to deliver and stimulate demand for new products and technological innovations on a timely basis; risks related to data and information security vulnerabilities; ineffective management of, and control over, the Company's growth and international operations; fluctuations in exchange rates; and changes in and a dependence on key personnel, as well as other factors contained in our most recent Quarterly Report on Form 10-Q (copies of which may be accessed through the Securities and Exchange Commission's website at http://www.sec.gov), including those found therein under the captions "Risk Factors" and "Management's Discussion and Analysis of Financial Condition and Results of Operations". In addition to these factors, actual future performance, outcomes, and results may differ materially because of more general factors including (without limitation) general industry and market conditions and growth rates, economic and political conditions, governmental and public policy changes and the impact of natural disasters such as the earthquakes and related events in Japan . The forward-looking statements included in this press release represent the Company's views as of the date of this press release and these views could change. However, while the Company may elect to update these forward-looking statements at some point in the future, the Company specifically disclaims any obligation to do so. These forward-looking statements should not be relied upon as representing the Company's views as of any date subsequent to the date of the press release.

Dịch tài liệu: Lê Trung Nghĩa

letrungnghia.foss@gmail.com

Thứ Ba, 26 tháng 4, 2011

EU và Mỹ đồng ý tiến hành tập trận chiến tranh KGM chung năm 2011

EU and US agree to run joint cyberwar exercise in 2011

Global thermo-botnet warfare

By John LeydenGet more from this author

Posted in Enterprise Security, 15th April 2011 10:39 GMT

Free whitepaper – Google Apps: City of Los Angeles Case Study

Theo: http://www.theregister.co.uk/2011/04/15/global_cyberwar_exercise/

Bài được đưa lên Internet ngày: 15/04/2011

Lời người dịch: Liên minh châu Âu và Mỹ sẽ tiến hành diễn tập về chiến tranh KGM vào cuối năm 2011 này.”3 lĩnh vực chính quan tâm đặc biệt đã được xác định: chống các botnet, đảm bảo an ninh cho các hệ thống kiểm soát công nghiệp (như xử lý nước và sản xuất điện), và cải thiện độ đàn hồi và ổn định của Internet”.

Liên minh châu Âu EU và Mỹ đã đồng ý làm việc chặt chẽ hơn trong đấu tranh chống tội phạm không gian mạng (KGM) và trong việc thúc đẩy an ninh KGM.

Một cuộc gặp giữa ủy viên hội đồng nội vụ EU Cecilia Malmström, có trách nhiệm về đấu tranh chống tội phạm KGM, và Bộ trưởng An ninh Nội địa Janet Napolitano đồng ý tiến hành một cuộc tập trận KGM EU-Mỹ vào cuối năm 2011.

Mỹ đã và đang tiến hành các cuộc tập trận an ninh chiến tranh KGM vài năm, trong khi EU là lần đầu tiên, Cyber Europe 2010, cuối năm ngoái. Neelie Kroes, Phó Chủ tịch Ủy ban châu Âu EC về chương trình nghị sự số, người nắm toàn bộ trách nhiệm về chương trình nghị sự an ninh KGM tại châu Âu, cũng tham gia cuộc gặp dẫn tới thỏa thuận này.

Các nhân vật cao cấp của chính phủ cả 2 phía bờ Đại Tây Dương cũng đã hứa hẹn chia sẻ các kinh nghiệm tốt nhất, cả giữa lẫn nhau và với giới công nghiệp tư nhân. 3 lĩnh vực chính quan tâm đặc biệt đã được xác định: chống các botnet, đảm bảo an ninh cho các hệ thống kiểm soát công nghiệp (như xử lý nước và sản xuất điện), và cải thiện độ đàn hồi và ổn định của Internet.

Một tuyên bố của EU trong cuộc gặp nói rằng Eu và Mỹ có thể tiến tới cùng phối hợp các nỗ lực nâng cao nhận thứ thường niên về an ninh; một sự đứt quãng được hoan nghênh từ sự lộn xộn của ngày An ninh Internet tháng Nhận thức về An ninh này mà hiện đang được lên lịch.

Các bộ trưởng cũng đã đồng ý làm việc chặt chẽ hơn với việc đăng ký tên miền và các cơ quan đăng ký để làm sạch hoàn toàn các website bị trẻ em lạm dụng từ net, một chủ đề mà hình như tới tại một hội nghị về bảo vệ trẻ em trực tuyến tại Thung lũng Silicon mà chính phủ đã đồng ý tiến hành trước cuối năm nay.

Cuối cùng, các bộ trưởng EU nói họ muốn thuyết phục nhiều quốc gia hơn nữa ký vào Hiệp định châu Au của các thành viên châu Âu, bao gồm một chương trình mở rộng sự tăng thêm của các quốc gia thành viên EU khác cũng như khuyến khích các quốc gia khác bên ngoài khu vực tham gia vào. Hiệp định về Tội phạm KGM thường được xem như là tiêu chuẩn vàng cho an ninh KGM và sự điều tra KGM.

Tổng cộng 30 quốc gia, hầu hết tại châu Âu và bao gồm cả Mỹ, đã phê chuẩn hiệp định này. Anh đã ký hiệp định nhưng còn chưa phê chuẩn, một tình trạng mà nó chia sẻ với 15 quốc gia.

Hội nghị thượng đỉnh EU - Mỹ về an ninh KGM và tội phạm KGM sẽ diễn ra trước và sau năm nay. Hội nghị này có thể được mong đợi đưa vào các cập nhật xa hơn từ Nhóm Làm việc EU-Mỹ về An ninh KGM và Tội phạm KGM, mà đã được thành lập vào tháng 11/2010.

The EU and the US have agreed to work more closely on the fight against cyber-crime and in the promotion of cyber-security.

A meeting between EU home affairs commissioner Cecilia Malmström, responsible for the fight against cybercrime, and US Homeland Security secretary Janet Napolitano agreed to run a joint EU-US cyber-incident exercise by the end of 2011.

The US has been running cyber-war security exercises for some years, while the EU held its first, Cyber Europe 2010, late last year. Neelie Kroes, European Commission Vice President for the digital agenda, who holds overall responsibility for the cyber-security agenda in the EU, also took part in the meeting that led to the agreement.

Senior government figures on both sides of the Atlantic also promised to share best practice, both between themselves and with private industry. Three key areas of particular concern were identified: fighting botnets, securing industrial control systems (such as water treatment and power generation), and enhancing the resilience and stability of the internet.

An EU statement on the meeting said that the EU and the US would move towards co-ordinating annual security awareness efforts; a welcome break from the mishmash of Internet Safety day this and Security Awareness month that which currently litters the calendar.

Ministers also agreed to work more closely with domain-name registrars and registries to more completely purge child abuse websites from the net, a topic that's likely to come up at a conference on child protection online in Silicon Valley that the government agreed to run before the end of the year.

Finally, EU ministers said that they wanted to persuade more countries to sign-up to the Council of Europe Convention on Cybercrime, including a programme to expand accession by all EU Member States as well as encouraging other countries outside the region to join. The Convention on Cybercrime is generally viewed as the gold standard for cyber-security and the investigation of cybercrime.

A total of 30 countries, mostly in Europe but including the US, have ratified the treaty. The UK has signed the treaty but is yet to ratify it, a status it shares with 15 other countries.

A further EU-US Summit on cyber security and cyber-crime is due to take place before the end of the year. This conference can be expected to include further updates from the EU-US Working Group on Cyber-Security and Cyber-Crime, which was established in November 2010. ®

Dịch tài liệu: Lê Trung Nghĩa

letrungnghia.foss@gmail.com

Tấn công giống như Stuxnet ra dấu khi 50 mối đe dọa SCADA được phát hiện

Stuxnet-like attacks beckon as 50 new Scada threats discovered

by Phil Muncaster, 21 Apr 2011

Theo: http://www.v3.co.uk/v3-uk/news/2045556/stuxnet-attacks-beckon-scada-threats-discovered

Bài được đưa lên Internet ngày: 21/04/2011

Lời người dịch: Hãng quản lý an ninh ứng dụng Idappcom thấy 52 mối đe dọa mới vào tháng 03/2011 nhằm vào các hệ thống SCADA dạng như sâu Stuxnet nổi tiếng đã đánh. “Các hệ thống SCADA thường có rủi ro cao vì chúng được kết nối tới các hệ điều hành cũ như Windows 95 mà đối với hệ điều hành này thì không còn có các gói dịch vụ cập nhật tự động nào nữa”.

Bọn tội phạm không gian mạng (KGM) đang gia tăng quan tâm của chúng trong các hệ thống kiểm soát công nghiệp sau nghiên cứu từ hãng quản lý an ninh ứng dụng Idappcom thấy 52 mối đe dọa mới vào tháng 03 nhằm vào các hệ thống SCADA dạng như sâu Stuxnet nổi tiếng đã đánh.

Tony Haywood, giám đốc công nghệ tại Idappcom, đã nói với V3.co.uk rằng các tin tặc có thể đang nhằm tới các hệ thống khi chúng thướng ít được bảo vệ tốt hơn sơ với nhiều hệ thống IT nhà nước dòng chính thống đối mặt. Các hệ thống SCADA thướng được thấy trong một loạt các nhà máy công nghiệp từ xử lý nước và rác thải tới các nhà máy thực phẩm và hóa dược và thậm chí cả năng lượng hạt nhân.

Vì thế, chúng đóng một vai trò sống còn trong việc giám sát sản xuất của các sản phẩm và dịch vụ chủ chốt, và có thể đại diện cho một mục tiêu quyến rũ đối với các tin tặc hoạt động chính trị xã hội tìm kiếm sự nổi dang, hoặc bọn tội phạm KGM tìm kiếm bóp nặn tiền bằng việc đe dọa phá hủy các hệ thống đó.

“Chúng tôi nhanh chóng nhận ra có quá nhiều đốm sáng đáng kể sẽ xuất hiện không bình thường. Đây có thể là chỉ số của một xu thế đáng lo ngại”, Haywood nói.

“Các hồ sơ của chúng tôi quay về năm 2004 và tôi chưa bao giờ thấy lại bất kỳ đạng đốm sáng nào đáng kể trên màn hình radar trong một khu vực như thế này trước đó cả”.

Nhiều vụ khai thác được phát hiện bởi Trung tâm Idappcom quanh các cuộc tấn công từ chối dịch vụ nhằm trực tiếp vào các kỹ thuật kiểm tra tính đúng đắn của đầu vào, mà nó có khả năng lặp đi lặp lại việc làm cho các hệ thống kiểm soát phải dừng lại, ông giải thích.

Các hệ thống SCADA thường có rủi ro cao vì chúng được kết nối tới các hệ điều hành cũ như Windows 95 mà đối với hệ điều hành này thì không còn có các gói dịch vụ cập nhật tự động nào nữa.

“Các hệ thống này rõ ràng không được giám sát và duy trì bởi các đội hạ tầng mạng”, Haywood nói. “Chúng không cập nhật hoặc không gói dịch vụ cho chúng hoặc chỉ chúng ra cùng mức độ chú ý như những dịch vụ công khác đối mặt”.

Cyber criminals appear to be ramping up their interest in industrial control systems after research from application security management firm Idappcom found 52 new threats in March targeted at supervisory control and data acquisition (Scada) systems of the sort hit by the infamous Stuxnet worm.

Tony Haywood, chief technology officer at Idappcom, told V3.co.uk that hackers could be going for the systems as they are typically less well defended than more mainstream public facing IT systems.

Scada systems are typically found in a variety of industrial plants ranging from water and waste treatment to food and pharmaceuticals and even nuclear power plants.

As such, they play a vital role in the monitoring and production of key products and services, and could represent an attractive target for hacktivists seeking notoriety, or cyber criminals looking to extort money by threatening to disrupt the systems.

"We quickly realised this was too much of a significant blip to be an anomaly. It may be an indicator towards a worrying trend," said Haywood.

"Our records go back to 2004 and I've never recorded any sort of significant blip on the radar in an area like this previously."

Many of the exploits discovered by Idappcom centre around denial-of-service attacks directly targeting input validation techniques, which are able to repeatedly bring control systems to a halt, he explained.

Scada systems are often at greater risk because they are connected to legacy operating systems such as Windows 95 for which there are no service packs or automatic updates.

"These systems are clearly not being monitored and maintained by network infrastructure teams," Haywood said. "They are not updating or service packing them or showing them the same attention as their public facing services."

Dịch tài liệu: Lê Trung Nghĩa

letrungnghia.foss@gmail.com

Thứ Hai, 25 tháng 4, 2011

Bộ Tư pháp nói Novell và CPTN phải thay đổi vụ bằng sáng chế

Department of Justice says Novell and CPTN must change patent deal

20 April 2011, 17:43

Theo: http://www.h-online.com/open/news/item/Department-of-Justice-says-Novell-and-CPTN-must-change-patent-deal-1231110.html

Bài được đưa lên Internet ngày: 20/04/2011

Lời người dịch: Với việc Tổ chức Sáng kiến Nguồn Mở OSI và Quỹ Phần mềm Tự do FSF đã Bộ Tư pháp Mỹ và Văn phòng Cartel Liên bang Đức can thiệp vào vụ CPTN với 4 công ty là Microsoft, Oracle, Apple và EMC trong vụ CPTN mua 882 bằng sáng chế phần mềm của Novell mà 2 tổ chức trên đồ là chúng có thể “được sử dụng để ẩn dấu những ý định bất chính”. Nay Bộ Tư pháp Mỹ và Văn phòng Cartel Liên bang Đức đã can thiệp và kết quả hầu như sẽ là “tất cả các bằng sáng chế của Novell sẽ được “mua tuân theo GNU General Public License, phiên bản 2, một giấy phép nguồn mở được áp dụng rộng rãi, và Giấy pháp của Mạng Sáng tạo Mở OIN, một giấy phép đáng kể cho hệ thống Linux””, còn 4 hãng kia được phép giữ lại quyền để sử dụng các bằng sáng chế đó. Ngoài ra EMC cũng “bị khóa không cho mua 33 bằng sáng chế mà đã được xác định có liên quan tới sự ảo hóa. Với những thay đổi đang diễn ra, Bộ Tư pháp được chuẩn bị để cho phép giao dịch được thực hiện, nhưng nói nó sẽ tiếp tục điều tra sự phân phối của các bằng sáng chế của Novell cho những người sở hữu của CPTN”. Bạn thấy rõ là FSF là OSI chính là 2 tổ chức bảo vệ phần mềm tự do nguồn mở lớn nhất thế giới ra tay, thì không có nghĩa là cứ có tiền mua bằng sáng chế để sau này mang đi kiện thế giới nguồn mở mà dễ được vì đó không phải là cách để đổi mới sáng tạo và canh tranh lành mạnh mà các ông lớn phần mềm thường rao giảng.

Bộ Tư pháp Mỹ đã công bố rằng đê vụ bằng sáng chế Novell/CPTN đi tiếp được, thì đòi hỏi những thay đổi chủ chốt đối với vụ này như ban đầu đã được đề xuất, “vụ làm ăn có thể gây nguy hại tới khả năng của phần mềm nguồn mở, như Linux, để tiếp tục đổi mới sáng tạo và cạnh tranh”.

Vụ Novell/CPTN là một phần của thỏa thuận được tạo ra hồi tháng 11 để cho phép Attachmate mua Novell; trước vụ sát nhập 2.2 tỷ USD đi tiếp được, Novell đã bán 882 bằng sáng chế cho CPTN, một công ty giữ quyền sở hữu ngang nhau của Microsoft, Oracle, Apple và EMC, mà có thể sau đó sắp xếp và phân phối các bằng sáng chế này giữa các chủ sở hữu của CPTN. Vào tháng 01, tổ chức Sáng kiến Nguồn Mở và Quỹ Phần mềm Tự do đã cùng nhau yêu cầu Bộ Tư pháp Mỹ can thiệp vào vụ này nói aằng những thỏa thuận ngầm đang diễn ra có thể “được sử dụng để ẩn dấu những ý định bất chính”. OSI cũng đã viết thư cho Văn phòng Cartel Liên bang Đức vào tháng 12.

Bộ Tư pháp, làm việc chặt chẽ với Văn phòng Cartel Liên bang Đức, dường như đã đồng ý với quan điểm của OSI và FSF về vụ này, và đang yêu cầu những thay đổi chủ chốt. Quan trọng nhất đối với các lập trình viên phát triển nguồn mở, là thỏa thuận này bây giờ nói rằng tất cả các bằng sáng chế của Novell sẽ được “mua tuân theo GNU General Public License, phiên bản 2, một giấy phép nguồn mở được áp dụng rộng rãi, và Giấy pháp của Mạng Sáng tạo Mở OIN, một giấy phép đáng kể cho hệ thống Linux”. Tuyên bố này không chỉ định làm cách nào các giấy phép, đặc biệt là giấy phép phần mềm GPLv2, sẽ áp dụng cho các bằng sáng chế này. Cũng có thể có những hạn chế lên CPTN, và những người sở hữu nó, từ việc hạn chế những bằng sáng chế nào được đưa vào trong GPLv2 và quá trình cấp phép của OIN hoặc gây ảnh hưởng tới quá trình này.

Những thay đổi khác dường như sẽ là vĩnh viễn với các báo cáo trước đó về những sửa đổi được đề xuất cho vụ này. Chúng bao gồm vụ này bây giờ xem Microsoft bán tất cả các bằng sáng chế của Novell mà nó có thể đã mua cho Attachmate, trong khi giữ lại một giấy phép để sử dụng các bằng sáng chế đó và các bằng sáng chế của 3 thành viên khác, và EMC bị khóa không cho mua 33 bằng sáng chế mà đã được xác định có liên quan tới sự ảo hóa. Với những thay đổi đang diễn ra, Bộ Tư pháp được chuẩn bị để cho phép giao dịch được thực hiện, nhưng nói nó sẽ tiếp tục điều tra sự phân phối của các bằng sáng chế của Novell cho những người sở hữu của CPTN.

The US Department of Justice has announced that for the Novell/CPTN patent deal to go ahead, it is requiring major changes to the deal because as originally proposed, "the deal would jeopardize the ability of open source software, such as Linux, to continue to innovate and compete."

The Novell/CPTN deal was part of the agreement created in November to allow Attachmate to acquire Novell; before the $2.2 billion acquisition went ahead, Novell was to sell 882 patents to CPTN, a holding company owned equally by Microsoft, Oracle, Apple and EMC, which would then allocate and distribute those patents between the CPTN owners. In January, the Open Source Initiative and the Free Software Foundation jointly asked the DoJ to intervene in the deal saying that the confidential negotiations taking place could "be used to hide nefarious intentions". The OSI had also written to the German Federal Cartel Office in December.

The DoJ, working closely with Germany's Federal Cartel Office, appears to have agreed with the OSI and FSF's view of the deal, and is requiring major changes. Most importantly for open source developers, the agreement now says that all of the Novell patents will be "acquired subject to the GNU General Public License, Version 2, a widely adopted open-source license, and the Open Invention Network (OIN) License, a significant license for the Linux system". The announcement does not specify how these licences, especially the GPLv2 software licence, will apply to the patents. There would also be limits on CPTN, and it's owners, from limiting which patents are included in the GPLv2 and OIN licensing process or influencing the process.

Other changes appear to be contistent with earlier reports of modifications proposed to the deal. These include the deal now seeing Microsoft selling all the Novell patents it would have acquired to Attachmate, while retaining a licence to use those patents and the patents of the other three members, and EMC being blocked from acquiring 33 patents which were identified as related to virtualisation. With the changes in place, the Department of Justice is prepared to allow the transaction to proceed, but says it will continue to investigate the distribution of the Novell patents to the CPTN owners.

(djwm)

Dịch tài liệu: Lê Trung Nghĩa

letrungnghia.foss@gmail.com