Thứ Năm, 26 tháng 1, 2023

‘Bộ công cụ khoa học mở của UNESCO - Tờ tin - Hiểu biết khoa học mở’ - bản dịch sang tiếng Việt


Tự do tải về bản dịch sang tiếng Việt của tài liệu có 8 trang tại địa chỉ: https://www.dropbox.com/s/t5w7m02z1oiwrto/383323eng_Vi-18012023.pdf?dl=0

“Tài liệu này là một phần của Bộ công cụ Khoa học Mở của UNESCO, được thiết kế để hỗ trợ triển khai Khuyến nghị Khoa học Mở của UNESCO. Nó giải thích định nghĩa khoa học mở và các trụ cột và các thành phần chính của nó như được thiết lập trong Khuyến nghị.”

Xem thêm:

Blogger: Lê Trung Nghĩa

letrungnghia.foss@gmail.com

Thứ Bảy, 21 tháng 1, 2023

Chào đón ‘Bộ công cụ Khoa học Mở của UNESCO’ - Các bản dịch sang tiếng Việt


Bộ công cụ Khoa học Mở của UNESCO (UNESCO Open Science Toolkit), được thiết kế để hỗ trợ triển khai Khuyến nghị Khoa học Mở của UNESCO - Khuyến nghị đã được 193 quốc gia thành viên thông qua ngày 23/11/2021 - sẽ được giới thiệu tới các anh, chị và các bạn với các tài liệu đầu tiên của nó kể từ ngày 27/01/2023 (Mồng 6 Tết Quý Mão 2023) trở đi. Mời các anh, chị và các bạn đón xem!

Cho tới nay, Bộ công cụ Khoa học Mở của UNESCO gồm các tài liệu sau:


Xem thêm:

Blogger: Lê Trung Nghĩa

letrungnghia.foss@gmail.com

Thứ Sáu, 20 tháng 1, 2023

Triển khai Khuyến nghị Khoa học Mở của UNESCO - cập nhật 20/01/2023Implementation of the UNESCO Recommendation on Open Science

Last update: 20 January 2023

Theo: https://www.unesco.org/en/natural-sciences/open-science/implementation#open-science-working-groups

Cập nhật mới nhất ngày: 20/01/2023

Khuyến nghị Khoa học Mở của UNESCO đã được Hội nghị Toàn thể UNESCO phiên 41 thông qua vào ngày 23/11/2021. Khuyến nghị khẳng định tầm quan trọng của khoa học mở như một công cụ sống còn để cải thiện chất lượng và khả năng tiếp cận của cả các kết quả đầu ra khoa học và quy trình khoa học, lấp đi các khoảng cách về khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo giữa và trong các quốc gia và làm thỏa mãn quyết tiếp cận tới khoa học của con người.

Với sự thông qua Khuyến nghị này, các quốc gia thành viên đã ôm lấy văn hóa và thực hành khoa học mở và đồng thuận báo cáo ngược trở lại mỗi 4 năm một lần về sự tiến bộ của nó. Họ cũng đã thể hiện mong muốn của họ giữ cho quy trình triển khai Khuyến nghị toàn diện, minh bạch và có tư vấn như một quy trình dẫn dắt để phát triển nó.

Các quốc gia thành viên được khuyến khích ưu tiên các lĩnh vực sau đây trong triển khai của họ Khuyến nghị Khoa học Mở của UNESCO năm 2021:

 • Thúc đẩy hiểu biết chung về khoa học mở và những lợi ích cùng các thách thức có liên quan của nó, cũng như các con đường khác nhau tới khoa học mở

 • Phát triển môi trường chính sách xúc tác cho khoa học mở

 • Đầu tư vào hạ tầng và các dịch vụ đóng góp cho khoa học mở

 • Đầu tư vào đào tạo, giáo dục, sáng số và xây dựng năng lực, để xúc tác cho các nhà nghiên cứu và các bên liên quan khác tham gia vào khoa học mở

 • Thúc đẩy văn hóa khoa học mở và điều chỉnh các ưu đãi cho phù hợp với khoa học mở

 • Thúc đẩy các tiếp cận đổi mới sáng tạo về khoa học mở ở các giai đoạn khác nhau của quy trình khoa học

 • Thúc đẩy hợp tác quốc tế và đa phương trong bối cảnh khoa học mở với quan điểm làm giảm các khoảng cách số, công nghệ và kiến thức.

Chiến lược triển khai đã được Ban thư ký UNESCO thiết kế để hỗ trợ cho các quốc gia thành viên triển khai Khuyến nghị bằng việc huy động các đối tác và các tác nhân khoa học mở trong và ngoài cộng đồng khoa học, từ các mức địa phương tới quốc tế, để hành động nhằm hoàn thành các mục tiêu chính của Khuyến nghị.

Trình bày Chiến lược Triển khai

Chiến lược Triển khai đã được chia sẻ với các quốc gia thành viên UNESCO và Đối tác Khoa học Mở (Open Science Partnership) trong cuộc họp thông tin trên trực tuyến về Khuyến nghị Khoa học Mở của UNESCO vào ngày 28/04/2022.

Khuyến nghị sẽ được triển khai qua:

UNESCO cũng đã phát triển Bộ công cụ để hỗ trợ triển khai Khuyến nghị.

Các nhóm làm việc về Khoa học Mở

UNESCO đã triệu tập 5 Nhóm Làm việc đặc biệt nhằm vào các lĩnh vực tác động chính, tập hợp các chuyên gia và các thực thể, các tổ chức và cơ sở khoa học mở, tùy theo lĩnh vực hoạt động và sự tinh thông của họ:

Nhóm Làm việc về xây dựng năng lực khoa học mở

Tạo lập và phân phối các module đào tạo về khoa học mở cho các tác nhân khoa học mở khác nhau

Nhóm làm việc về các chính sách và các công cụ chính sách Khoa học Mở

Kho toàn cầu các chính sách và công cụ chính sách khoa học mở

Nhóm Làm việc về Cấp vốn và Ưu đãi cho Khoa học Mở

Các đề xuất về các cơ chế cấp vốn cho khoa học mở theo vùng và chủ đề và các khuyến nghị xem xét lại các đánh giá sự nghiệp nghiên cứu và các chỉ tiêu đánh giá hiện hành

Nhóm Làm việc về Hạ tầng Khoa học Mở

Ánh xạ và phân tích các khoảng cách đối với các nền tảng khoa học mở mức quốc tế, khu vực và theo chủ đề cho việc chia sẻ kiến thức và các thực hành tốt nhất. Trọng tâm đặc biệt sẽ nhằm vào các nền tảng theo chủ đề trong các lĩnh vực ưu tiên của UNESCO, bao gồm đa dạng sinh học, nước, giảm rủi ro thảm họa, khoa học địa lý, khoa học đại dương, biến đổi khí hậu …

Nhóm Làm việc về Khung Giám sát Khoa học Mở

Khung giám sát toàn cầu về khoa học mở

Ban Chỉ đạo Khoa học Mở

Ban Chỉ đạo Khoa học Mở Toàn cầu của UNESCO được Tổng Giám đốc UNESCO triệu tập để trợ giúp bà trong triển khai Khuyến nghị Khoa học Mở 2021 của UNESCO.

Vai trò của Ban Chỉ đạo là để cung cấp hướng dẫn và giám sát tiến bộ được thực hiện ở từng khu vực của thế giới và bởi các tác nhân khoa học mở khác nhau.

Nhóm Làm việc Liên ngành

Một Nhóm Làm việc liên ngành và liên lĩnh vực về Khoa học Mở cung cấp hiểu biết và hướng dẫn cần thiết phản ánh các quan điểm và những đóng góp của tất cả các bộ phận của Lĩnh vực Khoa học Tự nhiên và các lĩnh vực khác của UNESCO, có tính tới sự tinh thông về các khoa học giáo dục, văn hóa, xã hội và nhân văn, truyền thông và thông tin.

The UNESCO Recommendation on Open Science was adopted by the General Conference of UNESCO at its 41st session, on 23 November 2021. The Recommendation affirms the importance of open science as a vital tool to improve the quality and accessibility of both scientific outputs and scientific process, to bridge the science, technology and innovation gaps between and within countries and to fulfill the human right of access to science.

With the adoption of this Recommendation, Member States have embraced the culture and practice of open science and agreed to report back every four years on their progress. They have also expressed their desire to keep the process of implementation of the Recommendation as inclusive, transparent and consultative as the process leading to its development.

Member States are encouraged to prioritise the following areas in their implementation of the 2021 UNESCO Recommendation on Open Science:

 • Promoting a common understanding of open science and its associated benefits and challenges, as well as the diverse paths to open science

 • Developing an enabling policy environment for open science

 • Investing in infrastructure and services which contribute to open science

 • Investing in training, education, digital literacy and capacity-building, to enable researchers and other stakeholders to participate in open science

 • Fostering a culture of open science and aligning incentives for open science

 • Promoting innovative approaches to open science at different stages of the scientific process

 • Promoting international and multistakeholder cooperation in the context of open science with a view to reducing digital, technological and knowledge gaps.

The implementation strategy was designed by the UNESCO Secretariat to support Member States in the implementation of the Recommendation by mobilizing partners and open science actors within and beyond the scientific community, from local to international levels, to take actions to accomplish the key objectives of the Recommendation.

Presentation of the Implementation Strategy

The Implementation Strategy was shared with UNESCO Member States and the Open Science Partnership during an Online information meeting on Implementation of the UNESCO Recommendation on Open Science on 28 April 2022.

The Recommendation will be implemented through:

UNESCO has also developed a Toolkit to support the implementation of the Recommendation.

Open Science Working Groups

UNESCO convened 5 ad-hoc Working Groups focusing on key impact areas, bringing together experts and open science entities, organizations and institutions, according to their field of activity and expertise:

Working Group on Open Science Capacity Building
Collating information about available training modules on open science for different open science actors to map existing resources, identify the gaps and work to fill those gaps.

 Working Group on Open Science Policies and Policy Instruments   
Global repository of open science policies and policy instruments

Working Group on Open Science Funding and Incentives    
Proposals for regional and thematic open science funding mechanisms and recommendations for revision of the current research careers assessments and evaluation criteria 

 Working Group on Open Science Infrastructures     
Mapping and gaps analysis for international, regional and thematic open science platforms for sharing of knowledge and best practices. Specific focus will be on thematic platforms in UNESCO’s priority areas, including biodiversity, water, disaster risk reduction, geosciences, ocean sciences, climate change…

 Working Group on Open Science Monitoring Framework    
Global monitoring framework for open science

Open Science Steering Committee

The UNESCO Global Open Science Steering Committee is convened by the UNESCO Director-General to assist her in the implementation of the 2021 UNESCO Recommendation on Open Science.

The role of the Steering Committee is to identify key opportunities and challenges in the implementation of the Recommendation and to provide guidance and oversight of the progress made in each region of the world and by different open science actors.

Intersectoral Task Team

An interdivisional and intersectoral Task Team on Open Science is providing the necessary oversight and guidance reflecting the perspectives and contributions of all divisions of the Natural Sciences Sector and other sectors of UNESCO taking into account expertise in education, culture, social and human sciences, communication and information.

Dịch: Lê Trung Nghĩa

letrungnghia.foss@gmail.com

Thứ Ba, 17 tháng 1, 2023

Triển khai Khuyến nghị Khoa học Mở của UNESCO - cập nhật 10/01/2023

 


Implementation of the UNESCO Recommendation on Open Science

Last update: 10 January 2023

Theo: https://www.unesco.org/en/natural-sciences/open-science/implementation#open-science-working-groups

Cập nhật mới nhất ngày: 10/01/2023

Khuyến nghị Khoa học Mở của UNESCO đã được Hội nghị Toàn thể UNESCO phiên 41 thông qua vào ngày 23/11/2021. Khuyến nghị khẳng định tầm quan trọng của khoa học mở như một công cụ sống còn để cải thiện chất lượng và khả năng tiếp cận của cả các kết quả đầu ra khoa học và quy trình khoa học, lấp đi các khoảng cách về khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo giữa và trong các quốc gia và làm thỏa mãn quyết tiếp cận tới khoa học của con người.

Với sự thông qua Khuyến nghị này, các quốc gia thành viên đã ôm lấy văn hóa và thực hành khoa học mở và đồng thuận báo cáo ngược trở lại mỗi 4 năm một lần về sự tiến bộ của nó. Họ cũng đã thể hiện mong muốn của họ giữ cho quy trình triển khai Khuyến nghị toàn diện, minh bạch và có tư vấn như một quy trình dẫn dắt để phát triển nó.

Các quốc gia thành viên được khuyến khích ưu tiên các lĩnh vực sau đây trong triển khai của họ Khuyến nghị Khoa học Mở của UNESCO năm 2021:

 • Thúc đẩy hiểu biết chung về khoa học mở và những lợi ích cùng các thách thức có liên quan của nó, cũng như các con đường khác nhau tới khoa học mở

 • Phát triển môi trường chính sách xúc tác cho khoa học mở

 • Đầu tư vào hạ tầng và các dịch vụ đóng góp cho khoa học mở

 • Đầu tư vào đào tạo, giáo dục, sáng số và xây dựng năng lực, để xúc tác cho các nhà nghiên cứu và các bên liên quan khác tham gia vào khoa học mở

 • Thúc đẩy văn hóa khoa học mở và điều chỉnh các ưu đãi cho phù hợp với khoa học mở

 • Thúc đẩy các tiếp cận đổi mới sáng tạo về khoa học mở ở các giai đoạn khác nhau của quy trình khoa học

 • Thúc đẩy hợp tác quốc tế và đa phương trong bối cảnh khoa học mở với quan điểm làm giảm các khoảng cách số, công nghệ và kiến thức.

Chiến lược triển khai đã được Ban thư ký UNESCO thiết kế để hỗ trợ cho các quốc gia thành viên triển khai Khuyến nghị bằng việc huy động các đối tác và các tác nhân khoa học mở trong và ngoài cộng đồng khoa học, từ các mức địa phương tới quốc tế, để hành động nhằm hoàn thành các mục tiêu chính của Khuyến nghị.

Trình bày Chiến lược Triển khai

Chiến lược Triển khai đã được chia sẻ với các quốc gia thành viên UNESCO và Đối tác Khoa học Mở (Open Science Partnership) trong cuộc họp thông tin trên trực tuyến về Khuyến nghị Khoa học Mở của UNESCO vào ngày 28/04/2022.

Khuyến nghị sẽ được triển khai qua:

 • Ban Chỉ đạo Khoa học Mở của Tổng Giám đốc UNESCO

 • Đối tác Khoa học Mở Toàn cầu (Global Open Science Partnership)
  Tư vấn và hướng dẫn kỹ thuật

 • Các nhóm Làm việc về Khoa học Mở (Open Science Working Groups)
  Đầu vào trong các tài liệu kỹ thuật

 • Nhóm công tác liên ngành (Intersectoral Task Team)
  Phối hợp và hỗ trợ của ban thư ký

Các nhóm làm việc về Khoa học Mở

UNESCO đã triệu tập 5 Nhóm Làm việc đặc biệt nhằm vào các lĩnh vực tác động chính, tập hợp các chuyên gia và các thực thể, các tổ chức và cơ sở khoa học mở, tùy theo lĩnh vực hoạt động và sự tinh thông của họ:

Nhóm Làm việc về xây dựng năng lực khoa học mở

Tạo lập và phân phối các module đào tạo về khoa học mở cho các tác nhân khoa học mở khác nhau

Nhóm làm việc về các chính sách và các công cụ chính sách Khoa học Mở

Kho toàn cầu các chính sách và công cụ chính sách khoa học mở

Nhóm Làm việc về Cấp vốn và Ưu đãi cho Khoa học Mở

Các đề xuất về các cơ chế cấp vốn cho khoa học mở theo vùng và chủ đề và các khuyến nghị xem xét lại các đánh giá sự nghiệp nghiên cứu và các chỉ tiêu đánh giá hiện hành

Nhóm Làm việc về Hạ tầng Khoa học Mở

Ánh xạ và phân tích các khoảng cách đối với các nền tảng khoa học mở mức quốc tế, khu vực và theo chủ đề cho việc chia sẻ kiến thức và các thực hành tốt nhất. Trọng tâm đặc biệt sẽ nhằm vào các nền tảng theo chủ đề trong các lĩnh vực ưu tiên của UNESCO, bao gồm đa dạng sinh học, nước, giảm rủi ro thảm họa, khoa học địa lý, khoa học đại dương, biến đổi khí hậu …

Nhóm Làm việc về Khung Giám sát Khoa học Mở

Khung giám sát toàn cầu về khoa học mở

Bạn có thể tham gia (các) nhóm bạn có quan tâm đóng góp bằng việc đăng ký cho cuộc họp lần đầu của (các) nhóm. Nếu bạn đã bỏ qua cuộc họp đầu, vui lòng gửi yêu cầu của bạn tới openscience@unesco.org.

Nhóm Làm việc Liên ngành

Một Nhóm Làm việc liên ngành và liên lĩnh vực về Khoa học Mở cung cấp hiểu biết và hướng dẫn cần thiết phản ánh các quan điểm và những đóng góp của tất cả các bộ phận của Lĩnh vực Khoa học Tự nhiên và các lĩnh vực khác của UNESCO, có tính tới sự tinh thông về các khoa học giáo dục, văn hóa, xã hội và nhân văn, truyền thông và thông tin.

The UNESCO Recommendation on Open Science was adopted by the General Conference of UNESCO at its 41st session, on 23 November 2021. The Recommendation affirms the importance of open science as a vital tool to improve the quality and accessibility of both scientific outputs and scientific process, to bridge the science, technology and innovation gaps between and within countries and to fulfill the human right of access to science.

With the adoption of this Recommendation, Member States have embraced the culture and practice of open science and agreed to report back every four years on their progress. They have also expressed their desire to keep the process of implementation of the Recommendation as inclusive, transparent and consultative as the process leading to its development.

Member States are encouraged to prioritise the following areas in their implementation of the 2021 UNESCO Recommendation on Open Science:

 • Promoting a common understanding of open science and its associated benefits and challenges, as well as the diverse paths to open science

 • Developing an enabling policy environment for open science

 • Investing in infrastructure and services which contribute to open science

 • Investing in training, education, digital literacy and capacity-building, to enable researchers and other stakeholders to participate in open science

 • Fostering a culture of open science and aligning incentives for open science

 • Promoting innovative approaches to open science at different stages of the scientific process

 • Promoting international and multistakeholder cooperation in the context of open science with a view to reducing digital, technological and knowledge gaps.

The implementation strategy was designed by the UNESCO Secretariat to support Member States in the implementation of the Recommendation by mobilizing partners and open science actors within and beyond the scientific community, from local to international levels, to take actions to accomplish the key objectives of the Recommendation.

Presentation of the Implementation Strategy

The Implementation Strategy was shared with UNESCO Member States and the Open Science Partnership during an Online information meeting on Implementation of the UNESCO Recommendation on Open Science on 28 April 2022.

The Recommendation will be implemented through:

Open Science Working Groups

UNESCO convened 5 ad-hoc Working Groups focusing on key impact areas, bringing together experts and open science entities, organizations and institutions, according to their field of activity and expertise:

Working Group on Open Science Capacity Building
Collating information about available training modules on open science for different open science actors to map existing resources, identify the gaps and work to fill those gaps.

 Working Group on Open Science Policies and Policy Instruments   
Global repository of open science policies and policy instruments

Working Group on Open Science Funding and Incentives    
Proposals for regional and thematic open science funding mechanisms and recommendations for revision of the current research careers assessments and evaluation criteria 

 Working Group on Open Science Infrastructures     
Mapping and gaps analysis for international, regional and thematic open science platforms for sharing of knowledge and best practices. Specific focus will be on thematic platforms in UNESCO’s priority areas, including biodiversity, water, disaster risk reduction, geosciences, ocean sciences, climate change…

 Working Group on Open Science Monitoring Framework    
Global monitoring framework for open science

 You can join the group(s) you are interested in contributing to, by registering for the 1st meeting of the group(s). If you have missed the 1st meeting, please send your request to openscience@unesco.org.

Intersectoral Task Team

An interdivisional and intersectoral Task Team on Open Science is providing the necessary oversight and guidance reflecting the perspectives and contributions of all divisions of the Natural Sciences Sector and other sectors of UNESCO taking into account expertise in education, culture, social and human sciences, communication and information.

Dịch: Lê Trung Nghĩa

letrungnghia.foss@gmail.com

Thứ Hai, 16 tháng 1, 2023

‘Hướng dẫn 2018 về Rà soát lại Ngang hàng của NHMRC’ - bản dịch sang tiếng Việt


NHMRC, 2018:

Là tài liệu do Hội đồng Nghiên cứu Sức khỏe và Y tế Quốc gia - NHMRC (National Health and Medical Research Council) xuất bản năm 2018.

NHMRC có trách nhiệm quản lý đầu tư chính của chính phủ Úc về nghiên cứu sức khỏe và y tế theo một cách thức nhất quán với pháp luật và các hướng dẫn của Khối Thịnh vượng chung. Chúng tôi có trách nhiệm đảm bảo rằng tiền của người đóng thuế được đầu tư khôn ngoan và công bằng để hỗ trợ cho nghiên cứu tốt nhất về sức khỏe và y tế.”

Tự do tải về bản dịch sang tiếng Việt của tài liệu có 27 trang tại địa chỉ: https://www.dropbox.com/s/4z6e5ox3wl89u51/guide-nhmrc-peer-review-2018_Vi-08012023.pdf?dl=0

Xem thêm:

Blogger: Lê Trung Nghĩa

letrungnghia.foss@gmail.com

Chủ Nhật, 15 tháng 1, 2023

Liên minh S đã chính thức ra nhập Liên minh về Cải thiện Đánh giá nghiên cứu (CoARA)

cOAlition S has officially joined the Coalition for Advancing Research Assessment (CoARA)

15/12/2022

Theo: https://www.coalition-s.org/coalition-s-has-officially-joined-the-coalition-for-advancing-research-assessment-coara/

Bài được đưa lên Internet ngày: 15/12/2022

Cơ chế thành viên này phù hợp một cách tự nhiên với các mục tiêu và mức độ phạm vi của Liên minh S. Đặc biệt, Hướng dẫn của Kế hoạch S nêu rằng nghiên cứu cần được đánh giá trên các giá trị của riêng nó thay vì dựa vào địa điểm ở đó nghiên cứu được xuất bản. Nguyên tắc 10 của Kế hoạch S làm rõ ràng điều này: “Các nhà cấp vốn cam kết rằng khi đánh giá các kết quả đầu ra nghiên cứu trong các quyết định cấp vốn họ sẽ coi trọng giá trị nội hàm của tác phẩm và không xem xét kênh xuất bản, yếu tố tác động của nó (hoặc các thước đo tạp chí khác), hoặc nhà xuất bản.

Trong bối cảnh rộng lớn hơn của CoARA, Liên minh S sẽ tập trung vào vai trò của xuất bản học thuật ở dạng đánh giá nghiên cứu, và đóng góp cho các thảo luận về tất cả các mức của vòng đời xuất bản học thuật, bao gồm:

 • làm việc với tất cả các bên liên quan để hỗ trợ cho sự phát triển các tiêu chí, các công cụ, và các quy trình lựa chọn thay thế để đo đếm giá trị nội hàm của các kết quả đầu ra nghiên cứu;

 • đảm bảo rằng tất cả những đóng góp học thuật đối với quy trình xuất bản - bao gồm các dịch vụ biên tập, các đánh giá, và các báo cáo rà soát lại ngang hàng - được được ghi công xứng đáng và bình đẳng đối với chính các xuất bản phẩm đó và bất kể chúng có được xuất bản chính thức trên một tạp chí hay không;

 • tăng tốc chuyển đổi sang Truy cập Mở đầy đủ và tức thì đối với các xuất bản phẩm được rà soát lại ngang hàng.

Hợp tác với các thành viên của CoARA, Liên minh S cũng sẽ thảo luận về các giải pháp công bằng hơn, hướng vào học giả, và do học giả sở hữu đối với việc xuất bản học thuật, cũng như các mô hình xuất bản đổi mới sáng tạo như các bản thảo preprint được rà soát lại ngang hàng.

This membership naturally fits with the aims and scope of cOAlition S. Specifically, the Plan S Guidance states that research should be assessed on its own merits rather than on the basis of the venue in which the research is published. Principle 10 of Plan S makes this more explicit: “The Funders commit that when assessing research outputs during funding decisions they will value the intrinsic merit of the work and not consider the publication channel, its impact factor (or other journal metrics), or the publisher.”

Within the broader context of CoARA, cOAlition S will focus on the role of scholarly publishing in the reform of research assessment, and contribute to discussions about all levels of the scholarly publication cycle, including:

 • working with all stakeholders to support the development of alternative criteria, tools, and processes to measure the intrinsic merit of research outputs;

 • ensuring that all scholarly contributions to the publication process – including editorial services, assessments, and peer review reports – are given proper and equal credit to the publications themselves and irrespective of whether they are formally published in a journal;

 • accelerating the transition to full and immediate Open Access to peer reviewed publications.

In cooperation with CoARA members, cOAlition S will also discuss more equitable, scholar-driven, and scholar-owned solutions to academic publishing, as well as innovative publishing models like peer-reviewed preprints.

Dịch: Lê Trung Nghĩa

letrungnghia.foss@gmail.com