Thứ Tư, 28 tháng 2, 2018

Doanh nghiệp Mở: Giới thiệu


Open enterprise: Introduction

Trong các nền kinh tế kết nối mạng của chúng ta, việc nắm lấy tiếp cận mở đã trở thành chìa khóa cho việc duy trì ưu thế cạnh tranh. Thành công của một công ty dựa vào việc có các mối quan hệ có tính cộng tác và mềm dẻo với các đối tác, các khách hàng và thậm chí cả với các đối thủ của họ. Dù là thông qua dữ liệu mở, nguồn mở, cách tân mở, hay sự kết hợp của tất cả chúng, thì việc nắm lấy tiếp cận mở đều xúc tác cho sự cộng tác đó.
Vào đầu năm 2015 chúng tôi đã xuất bản ‘Dữ liệu mở có nghĩa là kinh doanh’ (Open data means business), một báo cáo đã nhấn mạnh tới 270 công ty khắp Vương quốc Anh đã sử dụng, sản xuất hoặc đầu tư vào dữ liệu mở - dữ liệu bất kỳ ai cũng có thể truy cập, sử dụng và chia sẻ. Nó đã chỉ ra rằng dữ liệu mở đang được sử dụng để tạo ra các sản phẩm và dịch vụ có tính cách tân trong một số lĩnh vực khác nhau, bổ sung thêm cho toàn bộ các bằng chứng ngày một gia tăng minh họa cho ảnh hưởng của dữ liệu mở tới nền kinh tế.
Thú vị, nghiên cứu đã thể hiện rằng các công ty sử dụng dữ liệu mở không phải tất cả đều là các công ty khởi nghiệp theo xu hướng. Gần 10% các công ty dữ liệu mở chúng tôi đã nhận diện đã có 251 nhân viên hoặc nhiều hơn. Chúng tôi đã muốn điều tra nghiên cứu vì sao và như thế nào các tổ chức đó đã làm việc với dữ liệu mở. Chi tiết các trường hợp điển hình của 3 doanh nghiệp lớn - Thomson Reuters, ArupSyngenta – tạo nên phần lớn báo cáo này.
Ôm lấy cách tân mở: có gì trong đó đối với các doanh nghiệp lớn?
Không ngạc nhiên là các doanh nghiệp lớn tận dụng dữ liệu mở từ chính phủ và ở đâu đó khác nữa. Đối với các tổ chức thương mại, việc sử dụng dữ liệu mở cung cấp sự thấu hiểu bổ sung với chi phí hạn chế. Dù nó là để giúp chọn được những nơi để đặt một cửa hàng mới, hay để tạo ra sản phẩm phân tích cho những người tiêu dùng, có những ưu thế rõ ràng cho các doanh nghiệp sử dụng bất kỳ dữ liệu nào họ có thể tìm thấy. Có sự song song rõ ràng giữa việc gia tăng sử dụng dữ liệu mở và việc gia tăng sử dụng phần mềm nguồn mở. Cả 2 cung cấp các lựa chọn thay thế có hiệu quả về chi phí và ngày càng được tin cậy hơn so với các nguồn sở hữu độc quyền.
Nhưng gần như tất cả các doanh nghiệp đã đối xử với dữ liệu họ tự sinh ra như là tài sản sẽ được bảo vệ sát sao và chỉ được phát hành cho những ai sẵn sàng trả tiền cho tài sản đó, nếu không nói là tất cả. Trong một vài trường hợp việc xử lý thận trọng này được chứng minh: ví dụ, việc chia sẻ các dữ liệu cá nhân được luật hạn chế. Chỉ bây giờ một vài doanh nghiệp hàng đầu trên thị trường Vương quốc Anh đang phát hành dữ liệu mở của riêng họ. Các công ty đó đã thấy rằng việc làm cho vài tài sản dữ liệu có giá trị của họ sẵn sàng - không chỉ không mất chi phí, mà với các giấy phép dễ dãi cho phép dữ liệu sẽ được bất kỳ ai truy cập, sử dụng và chia sẻ - có thể làm giảm sự cọ sát trong buôn bán với những người khác, làm tăng sự vương tới thị trường của họ và xây dựng sự đàn hồi thương mại về lâu dài.
Dữ liệu mở chỉ là một thành phần của một tiếp cận mở hơn hướng tới cách tân. Khi họ tìm cách giành được ưu thế cạnh tranh, các doanh nghiệp lớn đang cố gắng chuyển động nhanh hơn, có khả năng thích nghi hơn và có tính phá hủy lớn hơn. Họ cũng đã áp dụng tiếp cận mở nhiều hơn đối với các ý tưởng và các công nghệ. Họ đang trở thành các tổ chức xốp (porous) hơn.
Bằng việc xem xét các hành động và các động lực của Thomson Reuters, ArupSyngenta chúng tôi đã thấy 3 doanh nghiệp lớn đó đang tìm ưu thế cạnh tranh trong môi trường đang thay đổi thông qua việc áp dụng tiếp cận mở một cách có chiến lược. Vài doanh nghiệp sử dụng dữ liệu mở, vài doanh nghiệp xuất bản nó, nhưng đối với từng doanh nghiệp nó tạo thành một phần đáng kể của các tiếp cận mở hướng tới cách tân.
In our networked economies, taking an open approach has become key to maintaining a competitive advantage. The success of a company relies on having collaborative and fluid relationships with their partners, customers and even competitors. Whether it’s through open data, open source, open innovation, or a combination of them all, taking an open approach enables that collaboration.
In early 2015 we published ‘Open data means business’, a report that highlighted 270 companies across the UK that used, produced or invested in open data – data that anyone can access, use and share. It showed that open data is being used to create innovative products and services in a number of different sectors, adding to the growing body of evidence that demonstrates the economic impact of open data.
Interestingly, the study demonstrated that the companies making use of open data are not all trendy startups. Nearly 10% of the open data companies we identified had 251 or more employees. We wanted to investigate how and why these organisations were working with open data. Detailed case studies of three big businesses – Thomson Reuters, Arup and Syngenta – form the majority of this report.

Embracing open innovation: what’s in it for big businesses?

It comes as no surprise that big businesses take advantage of open data from government and elsewhere. For commercial organisations, using open data provides additional insight at limited cost. Whether it’s to help choose where to put a new store, or to create an analytical product for customers, there are clear advantages for businesses to use whatever data they can find. There are clear parallels between the increasing use of open data and the growing adoption of open source software. Both provide a cost-effective and increasingly trusted alternative to proprietary sources.
But nearly all businesses have treated the data they generate themselves as an asset to be closely guarded and released only to those prepared to pay for it, if at all. In some cases this careful handling is justified: for example, the sharing of personal data is limited by law. It’s only now that some of the UK’s market-leading enterprises are releasing their own open data. These companies have found that making some of their valuable data assets available – not just at no cost, but with permissive licences that allow the data to be accessed, used and shared by anyone – can reduce friction in trade with others, increase their market reach and build commercial resilience in the long-term.
Open data is just one strand of a more open approach to innovation. As they seek to gain a competitive advantage, big businesses are trying to be faster-moving, more adaptive and more disruptive. They have adopted a more open approach to external ideas and technologies as well. They are becoming porous organisations.
By examining the actions and motivations of Thomson Reuters, Arup and Syngenta we have found these three large businesses are seeking competitive advantage in a changing environment through strategically adopting an open approach. Some make use of open data, some publish it, but for each it forms a significant part of their open approaches to innovation.
Dịch: Lê Trung Nghĩa

Thứ Ba, 27 tháng 2, 2018

3 doanh nghiệp lớn tạo giá trị với cách tân mở như thế nào

How three big businesses create value with open innovation
Khi các doanh nghiệp trở nên lớn hơn, thì cách tân và lanh lẹ là một thách thức. Báo cáo này khai thác 3 doanh nghiệp hàng đầu đã ôm lấy tiếp cận mở - nguồn mở, các tiêu chuẩn mở, dữ liệu mở, cách tân mở - để giúp giữ được lợi thế cạnh tranh.
Chúng tôi sẽ trở thành một nền tảng mở cho các khách hàng của chúng tôi, một mẩu cốt lõi trong hạ tầng hoạt động của họ.
Tim Baker, Giám đốc Toàn cầu về Chiến lược Nội dung và Cách tân, Thomson Reuters
3 công ty đa quốc gia được nêu trong báo cáo này đang chứng minh rằng ‘là mở’ là nhiều hơn chỉ tận dụng dữ liệu được các chính phủ, các doanh nghiệp và các nhóm cộng đồng khác mở ra. Các công ty đó đã áp dụng tiếp cận mở để bắt nhịp với sự thay đổi, thích nghi với các thị trường mới và gây ảnh hưởng tới toàn bộ các lĩnh vực. Về hiệu quả, họ đang trở nên xốp - sử dụng tiếp cận mở như là cơ chế để cải thiện các dịch vụ của họ, tận dụng các ý tưởng và cơ hội mới, và tăng trưởng và cộng tác nhiều hơn với các mạng của họ.
Thomson Reuters, Arup Syngenta đang nhúng các nguyên tắc mở vào các hoạt động của họ để giành được ưu thế cạnh tranh. Tất cả 3 công ty đều là những người tiêu dùng phạm vi rộng các dữ liệu, và bán các sản phẩm dựa vào dữ liệu. Ngày nay, thị trường cho dữ liệu - bản thân dữ liệu, các dịch vụ và các nền tảng dữ liệu, và các phân tích dữ liệu - là siêu cạnh tranh. Các doanh nghiệp lớn trong từng lĩnh vực đang tự hỏi họ cách họ có thể sử dụng dữ liệu hiệu quả hơn để cải thiện các hoạt động của họ. Đối với Thomson Reuters, Arup và Syngenta, là mở đã trở thành sống còn để vượt qua các thách thức nhiều doanh nghiệp lớn đang đối mặt:
  • sử dụng lại các nguồn dữ liệu của các bên thứ 3 để dẫn dắt việc ra quyết định trong nội bộ và tạo ra các sản phẩm và dịch vụ mới có tính cạnh tranh
  • duy trì vị trí lãnh đạo trong các thị trường cạnh tranh ngày một gia tăng
  • giữ cho các chi phí thấp cho doanh nghiệp và cho những người tiêu dùng và các đối tác họ làm với cùng
  • duy trì sự lanh lẹ và sẵn sàng tiến hóa khi môi trường họ vận hành thay đổi
  • cộng tác với các khách hàng và thậm chí các đối thủ để xử lý các thách thức rộng khắp lĩnh vực
Các trường hợp điển hình
Từng trong các doanh nghiệp đó đã giải quyết các dạng thách thức theo các cách thức khác nhau.
Thomson Reuters đã nắm lấy những gì bắt đầu như là giải pháp quản lý dữ liệu nội bộ và đã tạo ra nền tảng thông tin mới, có tính cộng tác, cung cấp dữ liệu mở bất kỳ cũng có thể truy cập, sử dụng và chia sẻ. Đội đã nắm lấy tiếp cận này để cải thiện các mối quan hệ với khách hàng, chất lượng dữ liệu của họ và tăng khả năng ứng dụng các sản phẩm đang tồn tại của họ.
Arup đã tạo ra và kết nối với hệ sinh thái các nhà cách tân mở. Được mô hình kinh doanh hấp dẫn chống lưng, đội đang làm giảm sự cọ sát trong giao dịch giữa các thách thức của những người tiêu dùng của họ và khả năng của các đội để giải quyết chúng, thông qua chuỗi cung ứng dữ liệu mềm dẻo. Điều này đã dẫn tới các sản phẩm mới và các cách thức làm việc mới, và đã tiết kiệm cho họ thời gian và tiền bạc.
Syngenta đã bắt đầu xuất bản dữ liệu mở để nâng cao tính minh bạch nhưng đã sớm nhận thức rằng nó có thể giúp họ dịch chuyển sang tiếp cận hoạt động mở hơn, hoặc có kết nối mạng nhiều hơn. Đội được cho là đã thương mại hóa được dựa vào các mối quan hệ điều này sẽ tạo ra.
Từng công ty đã sử dụng tiếp cận mở như là cơ chế để duy trì ưu thế cạnh tranh. Dù bằng việc xuất bản dữ liệu mở hay xây dựng hệ sinh thái mở, họ đang phát triển lòng tin, tạo ra các mạng và nuôi dưỡng mảnh đất màu mỡ cho cách tân trong tương lai.
Doanh nghiệp dữ liệu mở nằm ở trung tâm
Báo cáo này là một phần của loạt bài chúng tôi đang viết như một phần của trọng tâm nhằm vào các doanh nghiệp và dữ liệu mở. Bài đầu của chúng tôi, ‘Dữ liệu mở nghĩa là việc kinh doanh,’ đã phân tích 270 công ty dữ liệu mở khắp các lĩnh vực và khu vực ở Vương quốc Anh - với doanh số hàng năm tổng cộng 92 tỷ £, và hơn 500 ngàn nhân viên trong các công ty đó.
Nếu bạn có những hiểu biết sâu sắc, bạn muốn chia sẻ hoặc các ý tưởng cho các đối tác nghiên cứu, hãy liên hệ với chúng tôi, hoặc tweet các ý tưởng của bạn tới @ODIHQ với thẻ #opendatabiz.
Bạn có thể thấy nhiều sự cách tân của các doanh nghiệp dữ liệu mở hơn bằng việc khai thác công việc của mạng đa dạng các công ty khởi nghiệp của ODI, các nút ODI và các công ty thành viên ODI (ODI Startups, ODI Nodes and ODI Member companies).
Nếu bạn là một công ty có quan tâm gặt hái những lợi ích của dữ liệu mở và kết nối với các bạn ngang hàng của bạn, hãy tìm ra nhiều hơn về cách trở thành công ty khởi nghiệp của ODI hoặc nút ODI (ODI Startup or ODI Node), và ra nhập mạng cách thành viên ODI đang gia tăng.
Trích dẫn báo cáo này như thế nào
Xin trích dẫn báo cáo này như sau: Doanh nghiệp Mở của Viện Dữ liệu Mở (2016: cách thức 3 doanh nghiệp lớn tạo ra giá trị với cách tân mở. Luân Đôn, Vương quốc Anh. Có sẵn tại http://theodi.org/open-enterprise-big-business
Hãy tìm ra nhiều hơn về tài liệu này, các tác giả và những người đóng góp của nó trong phần các Phụ lục.
As businesses get bigger, staying innovative and agile is challenging. This report explores three industry-leading enterprises that have embraced an open approach – open source, open standards, open data, open innovation – to help retain their competitive edge.
We’re becoming an open platform for our customers, a core piece of their operating infrastructure.
Tim Baker, Global Head of Content Strategy and Innovation, Thomson Reuters
The three multinationals featured in this report are proving that ‘being open’ is about more than just taking advantage of data made open by governments, other businesses and community groups. These companies have adopted an open approach to keep pace with change, adapt to new markets and influence whole sectors. In effect, they are becoming porous – using an open approach as a mechanism to improve their services, take advantage of new ideas and opportunities, and grow and collaborate more with their networks.
Thomson Reuters, Arup and Syngenta are embedding open principles into their operations to gain competitive advantage. All three are large-scale consumers of data, and sell data-based products. Today, the market for data – data itself, data services and platforms, and data analytics – is hyper competitive. Big businesses in every sector are asking themselves how they can use data more effectively to improve their operations. For Thomson Reuters, Arup and Syngenta, being open has become crucial for overcoming the challenges that many big businesses face:
  • reusing third-party sources of data to drive internal decision making and create new competitive products and services
  • maintaining a leadership position in increasingly competitive markets
  • keeping costs low for the business and for customers and partners they work with
  • staying agile and ready to evolve as the environment they operate in changes
  • collaborating with clients, and even competitors, to tackle sector-wide challenges

Case studies

Each of these businesses has addressed these kinds of challenges in a different way.
Thomson Reuters has taken what started as an internal data management solution and created a new, collaborative information platform providing open data that anyone can access, use and share. The team took this approach to improve client relationships, the quality of their data and uptake of their existing products.
Arup has created and connected with an ecosystem of open innovators. Backed by a compelling business model, the team is reducing transactional friction between their customers’ challenges and their teams’ ability to address them, through a porous data supply-chain. This has led to new products and new ways of working, and saved them time and money.
Syngenta started off publishing open data to increase transparency but soon realised that it could help them shift to a more open, or networked, approach to operating. The team are determined to capitalise on the new relationships that this will create.
Each has used an open approach as a mechanism to retain competitive advantage. Whether by publishing open data or building an open ecosystem, they are developing trust, creating networks and nurturing fertile ground for future innovation.

Open data business in focus

This report is part of a series of outputs we are producing as part of a focus on business and open data. Our first output, ‘Open data means business,’ analysed 270 open data companies across UK sectors and regions – with a combined annual turnover of £92bn, and over 500k employees between them.
If you have insights you would like to share or ideas for research partnerships, contact us, or tweet your ideas to @ODIHQ with #opendatabiz.
You can find more open data business innovations by exploring the work of our diverse network of ODI Startups, ODI Nodes and ODI Member companies.
If you are a company interested in reaping the benefits of open data and connecting with your peers, find out more about becoming an ODI Startup or ODI Node, and join the growing network of ODI Members.

How to cite this report

Please cite this report as: Open Data Institute (2016) Open enterprise: how three big businesses create value with open innovation. London, UK. Available at http://theodi.org/open-enterprise-big-business
Find out more about this paper, its authors and contributors in the Appendices section.
Dịch: Lê Trung Nghĩa