Thứ Năm, 30 tháng 5, 2019

‘Tuyên ngôn Leiden về các thước đo nghiên cứu’ - bản dịch sang tiếng ViệtSự lạm dụng các thước đo nghiên cứu đã trở nên quá phổ biến tới mức không thể bỏ qua. Chúng tôi vì thế trình bày Tuyên ngôn Leiden, được đặt tên sau hội nghị ở đó nó được kết tinh (xem http://sti2014.cwts.nl).”
Tuyên ngôn Leiden đưa ra 10 nguyên tắc cần tuân thủ khi đánh giá nghiên cứu. “Tuân thủ 10 nguyên tắc này, đánh giá nghiên cứu có thể góp một phần quan trọng trong phát triển khoa học và các tương tác của nó với xã hội. Các thước đo nghiên cứu có thể cung cấp thông tin quan trọng mà có thể khó thu thập hoặc hiểu được bằng các phương tiện tinh thông riêng rẽ. Nhưng thông tin có tính định lượng này phải không được phép biến hình từ công cụ thành mục tiêu”.


Tự do tải về bản dịch có 9 trang tại địa chỉ:
Blogger: Lê Trung Nghĩa

Thứ Tư, 29 tháng 5, 2019