Thứ Ba, 14 tháng 5, 2019

Tuyên bố Berlin về Truy cập Mở tới tri thức trong các Khoa học và Nhân văn


Tuân thủ với tinh thần của Tuyên bố Sáng kiến Truy cập Mở Budapest, Chương ECHO và Tuyên bố Bethesda về Xuất bản Truy cập Mở, chúng tôi đã phác thảo Tuyên bố Berlin để quảng bá Internet như là công cụ vận hành cho một cơ sở tri thức khoa học toàn cầu và phản ánh của con người và để chỉ định các biện pháp cho những người làm chính sách nghiên cứu, các cơ sở nghiên cứu, các cơ quan cấp vốn, các thư viện, các kho lưu trữ và các viện bảo tàng cần thiết xem xét.


Tự do tải về bản dịch sang tiếng Việt có 5 trang tại địa chỉ:


Blogger: Lê Trung Nghĩa

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.