Thứ Tư, 30 tháng 10, 2019

Khóa bồi dưỡng ‘Thực hành khai thác tài nguyên giáo dục mở’ ở trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vĩnh Long


Quang cảnh khai mạc lớp khai thác OER ở ĐHSPKT Vĩnh Long do VVTA tổ chức, 30/10/2019

Chào mừng Hội nghị Toàn thể của UNESCO sẽ diễn ra từ 12-27/11/2019 tại Paris, Pháp, nơi các quốc gia thành viên sẽ bàn bạc và biểu quyết để thông qua khuyến cáo chính thức của UNESCO ủng hộ cho sự đầu tư toàn cầu vào 5 lĩnh vực hỗ trợ OER: (1) xây dựng năng lực, (2) phát triển chính sách hỗ trợ, (3) đảm bảo truy cập bình đẳng và có sự tham gia tới OER chất lượng, (4) các mô hình bền vững cho OER, và (5) hợp tác quốc tế. 
 
Trong các ngày 30-31/10/2019, Hiệp hội Giáo dục Nghề nghiệp và Nghề Công tác Xã hội Việt Nam (VVTA) đã phối hợp cùng với trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vĩnh Long tổ chức khóa bồi dưỡng ‘Thực hành khai thác tài nguyên giáo dục mở’ cho 30 học viên là các cán bộ giảng viên của Hiệp hội .


Tự do tải về tài liệu khóa học tại địa chỉ:

Blogger: Lê Trung Nghĩa

Thứ Ba, 29 tháng 10, 2019

Giới thiệu Truy cập Mở


An introduction to open access
Last updated: 17 October 2019
Bài được đưa lên Internet ngày: 17/20/2019
Truy cập mở là gì?
Video này từ PHDComics đưa ra tóm tắt nhiều vấn đề và động lực đằng sau truy cập mở.
Truy cập mở - OA (Open access) ngụ ý làm cho các xuất bản phẩm nghiên cứu sẵn sàng tự do không mất tiền sao cho bất kỳ ai cũng có thể hưởng lợi từ việc đọc và sử dụng nghiên cứu.
Truy cập mở có thể là nhiều hơn so với việc làm cho nghiên cứu sẵn sàng để đọc, nhưng cũng cho phép những người khác sử dụng lại nghiên cứu đó. Ví dụ, cho phép nội dung sẽ được phân tích vằng việc sử dụng việc khai thác văn bản[1] hoặc sử dụng lại vì các mục đích thương mại. Dữ liệu nghiên cứucác cuốn sách cũng ngày càng được làm cho sẵn sàng mở.
Truy cập mở là một phần của phong trào ‘mở’ rộng lớn hơn để khuyến khích trao đổi tự do tri thức và các tài nguyên để mở rộng truy cập và khuyến khích sáng tạo.
Các lợi ích
Kinh tế và xã hội rộng lớn hơn
Khi nghiên cứu được nắm giữ đằng sau một bức tường thanh toán của nhà xuất bản, điều này hạn chế sự truy cập tới chỉ những ai có thể kham được nó. Bất kỳ ai cũng có thể hưởng lợi từ truy cập rộng lớn hơn tới nghiên cứu, từ các doanh nghiệp nhỏ cho tới các trường học.
Các lợi ích đó đã dẫn tới việc nhiều nhà cấp vốn yêu cầu các kết quả đầu ra nghiên cứu họ cấp vốn phải được làm cho sẵn sàng thành truy cập mở.
Các nhà nghiên cứu và các cơ sở nghiên cứu
Đặt trong bối cảnh các chi phí tạp chí gia tăng và các ngân sách thư viện hạn hẹp, các lợi ích của truy cập mở tới các nhà nghiên cứu và các cơ sở nghiên cứu bao gồm:
 • Cải thiện việc với tới được nghiên cứu
 • Giúp cung cấp bằng chứng về tác động
 • Uy tín được cải thiện đối với các nhà nghiên cứu và cơ sở chủ nhân của họ thông qua các trích dẫn được gia tăng[2]
 • Chất lượng nghiên cứu được cải thiện thông qua các thực hành nghiên cứu mở, minh bạch và tái tạo lại được
Làm cho nghiên cứu thành truy cập mở là yêu cầu của nhiều nhà cấp vốn nghiên cứu và cũng để đủ điều kiện cho thực hành tiếp sau. Chúng tôi đã đưa ra vài bước thực hành cơ sở của bạn có thể nắm lấy để triển khai truy cập mở.
Ngoài những lợi ích về nghiên cứu và xã hội, truy cập mở cũng có thể giúp giải quyết thách thức về chi phí tạp chí gia tăng nhanh hơn so với ngân sách của các thư viện.
Các dạng xuất bản truy cập mở
Các mô hình khác nhau đã nổi liên để hỗ trợ cho xuất bản truy cập mở.
Truy cập mở vàng
Truy cập mở vàng ngụ ý truy cập tức thì tới bài báo trên tạp chí trên trực tuyến. Vài tạp chí chỉ có các bài báo truy cập mở trong khi các tạp chí khác, được biết tới như là các tạp chí lai, có thể chào sự pha trộn các nội dung mở và thuê bao. Trong cả 2 trường hợp, có các chi phí liên quan tới việc xuất bản cần phải được đáp ứng.
Các chi phí đó, thường được trả cho nhà xuất bản thông qua các khoản phí xử lý bài báo - APC (Article Processing Charges), có thể được các tác giả trả hoặc một bên thứ 3 như một hội đồng cấp vốn bao cấp cho. Vài tạp chí không lấy tiền của các tác giả để xuất bản và các chi phí được bên thứ 3 bao cấp, ví dụ, xã hội học tập. Điều này đôi khi được tham chiếu tới như là ‘kim cương’ hoặc ‘bạch kim’.
Truy cập mở xanh
Truy cập mở xanh liên quan tới việc xuất bản trên một tạp chí thuê bao truyền thống như thường lệ, nhưng các bài báo cũng được ‘tự lưu trữ’ trong một kho (kho của cơ sở hoặc kho dựa vào chủ đề ở bên ngoài) và thường được làm cho sẵn sàng sau một giai đoạn cấm vận được nhà xuất bản thiết lập. Không có khoản phí nào phải trả.
Đáp ứng các yêu cầu đúng
Các nhà cấp vốn nghiên cứu và các nhà cấp vốn xuất bản có thể có các yêu cầu khác nhau.
Các dịch vụ SHERPA của chúng tôi có thể giúp xác định các chính sách đó, trong khi ghướng dẫn của chúng tôi để tuân thủ với các chính sách đó có nhiều chi tiết hơn về những gì bạn có thể làm.
Chúng tôi có thể giúp thế nào
Việc triển khai truy cập mở ảnh hưởng tới các cơ sở nghiên cứu theo nhiều cách thức. Chúng tôi đã ban hành một loạt các hướng dẫn để hỗ trợ trên con đường của bạn.
Chúng tôi đang làm việc để phát triển các dịch vụ, cung cấp sự hỗ trợ, và tác động tới chính sách để xúc tác cho giáo dục đại học của Vương quốc Anh hiện thực hóa được các phần thưởng của truy cập mở. Bạn có thể khai thác điều này thêm qua các trang truy cập mở chuyên dụng của chúng tôi.
Các chú giải
What is open access?
This video from PHDComics gives a summary of many of the issues and drivers behind open access. 
Open access (OA) means making research publications freely available so anyone can benefit from reading and using research.
Open access can be more than making research available to read, but also allowing others to re-use that research. For example, allowing the content to be analysed using text mining1 or reused for commercial purposes. Research data and books are also increasingly made available openly.
Open access is part of a wider ‘open’ movement to encourage free exchange of knowledge and resources in order to widen access and encourage creativity.
Benefits
Wider economy and society
When research is held behind a publisher’s paywall, this restricts access to only those who can afford it. Anyone can benefit from wider access to research, from small businesses to schools.
These benefits have led to many funders requiring outputs of the research they fund to be made available open access.
Researchers and research institutions
Set against a background of rising journal costs and constrained library budgets, the benefits of open access to researchers and research institutions include:
 • Improving reach of research
 • Helping to provide evidence for impact
 • Improved reputation for researchers and their host institution through increased citations2
 • Improved quality of research through open, transparent and reproducible research practices
Making research open access is a requirement of many research funders and also for eligibility for the next exercise. We’ve put together some practical steps your institution can take to implement open access.
Apart from the research and societal benefits, open access might also help address the challenge of journal costs rising faster than library budgets.
Types of open access publishing
Various models have emerged to support open access publishing.
Gold open access
Gold open access means immediate access to an article in an online journal. Some journals contain only open access articles whereas others, known as hybrid journals, may offer a mix of open and subscription content. In both cases, there are costs associated with publishing which need to be met.
These costs, usually paid to the publisher through article processing charges (APCs), may be paid by authors or subsidised by a third party such as a funding council. Some journals don’t charge authors to publish and the costs are subsidised by a third party, such as a learned society. This is sometimes referred to as ‘diamond’ or ‘platinum’ .
Green open access
Green open access involves publishing in a traditional subscription journal as usual, but articles are also 'self-archived' in a repository (institutional or external subject-based repository) and usually made available after an embargo period set by the publisher. No charges are paid. 
Meeting the right requirements
Research funders and publishers funders may have different requirements.
Our SHERPA services can help you identify these policies, while our guide on complying with these policies has more detail on what you can do.
How we can help
Implementing open access affects research institutions in many ways. We have produced a series of guides to support you on your journey.
We’re working to develop services, provide support, and influence policy in order to enable UK higher education to realise the rewards of open access. You can explore this further via our dedicated open access pages.
Footnotes
Dịch: Lê Trung Nghĩa

Thứ Hai, 28 tháng 10, 2019

Các nhà xuất bản xã hội tăng tốc Truy cập Mở và Kế hoạch S - bản dịch sang tiếng Việt


Là tài liệu của các tác giả Alicia Wise Lorraine Estelle, Information Power Ltd, đơn vị được Wellcome, UKRI, và Xã hội Học tập và các Nhà xuất bản Xã hội Nghề nghiệp và Học tập – ALPSP (Association of Learned and Professional Society Publishers) ủy quyền để triển khai một dự án điều chỉnh cho phù hợp với Kế hoạch S (Plan S) và dịch chuyển rộng hơn để tăng tốc Truy cập Mở - OA (Open Access) tức thì.
Tài liệu đưa ra 27 mô hình kinh doanh và chiến lược kinh doanh có khả năng giúp cho các nhà xuất bản xã hội học tập trong giai đoạn chuyển đổi quá độ sang Truy cập Mở đầy đủ và tức thì, phù hợp với nguyên tắc cơ bản mà Liên minh S (cOAlition S) - liên minh của các nhà cấp vốn nghiên cứu khoa học, hiện có 24 thành viên từ khắp châu Âu, Bắc Mỹ, châu Phi và Trung Đông - đưa ra trong Kế hoạch S (Plan S) là như sau:
Sau ngày 01/01/2021, các xuất bản phẩm khoa học là kết quả từ các trợ cấp nghiên cứu được nhà nước cấp vốn do các hội đồng và các cơ quan cấp vốn nghiên cứu quốc gia và châu Âu cung cấp, phải được xuất bản trên các Tạp chí tuân thủ Truy cập Mở hoặc trên các Nền tảng tuân thủ Truy cập Mở’.


Tự do tải về bản dịch sang tiếng Việt có 80 trang tại địa chỉ:
Blogger: Lê Trung Nghĩa

Chủ Nhật, 27 tháng 10, 2019

Hội đồng Nghiên cứu Y học Nam Phi vô địch Truy cập Mở thông qua Liên minh S


South African Medical Research Council to champion Open Access through cOAlition S
22/10/2019
Bài được đưa lên Internet ngày: 22/10/2019
Liên minh S (cOAlition S) vui mừng công bố Hội đồng Nghiên cứu Y học Nam Phi - SAMRC (South African Medical Research Council) là nhóm mới nhất ra nhập liên minh và thể hiện cam kết của nó về hiện thực hóa khoa học không có các bức tường trả tiền xuất bản. Liên minh S bây giờ có 24 thành viên từ khắp châu Âu, Bắc Mỹ, châu Phi và Trung Đông.
SAMRC đã được thành lập năm 1969 với chỉ thị cải thiện y tế cho người dân nước này, thông qua nghiên cứu, phát triển và chuyển giao công nghệ, sao cho mọi người có thể hưởng thụ chất lượng cuộc sống tốt hơn. Phạm vi nghiên cứu các dự án của tổ chức này bao gồm bệnh lao, HIV/AIDS, bệnh tim mạch và không lây nhiễm, giới tính và sức khỏe, và bệnh lạm dụng rượu và ma túy khác.
“Tư liệu khoa học là một trong những hòn đá tảng của nghiên cứu lâm sàng mà chúng tôi tiến hành ở SAMRC” và dù còn có vài hệ thống tại chỗ để làm cho thông tin và bằng chứng y học là truy cập được, sự cộng tác giữa các nhà cấp vốn nghiên cứu đa quốc gia chỉ ra cam kết thậm chí tới truy cập rộng lớn hơn cho thông tin y học và khoa học”, Chủ tịch và CEO của SAMRC, giáo sư Glenda Gray, nói.
cOAlition S is pleased to announce that the South African Medical Research Council (SAMRC) is the latest group to join the coalition and demonstrate its commitment to the realisation of science without publication paywalls. cOAlition S now has 24 members from across Europe, North America, Africa, and the Middle East.
The SAMRC was established in 1969 with a mandate to improve the health of the country’s population, through research, development and technology transfer, so that people can enjoy a better quality of life. The scope of the organisation’s research projects includes tuberculosis, HIV/AIDS, cardiovascular and non-communicable diseases, gender and health, and alcohol and other drug abuse.
“Scientific literature is one of the cornerstones of the clinical research that we conduct at the SAMRC and although there are some systems in place to make health information and evidence accessible, a collaboration between multinational research funders shows a commitment to even wider access to health and science information,” says SAMRC President and CEO Professor Glenda Gray.
Dịch: Lê Trung Nghĩa

Thứ Sáu, 25 tháng 10, 2019

Các bài trình bày của đại diện 11 quốc gia trong Đối thoại của Đối tác Dữ liệu Mở châu Á 2019Tại sự kiện Đối thoại của Đối tác Dữ liệu Mở châu Á 2019 (2019 Asia Open Data Partnership Dialogue) vừa diễn ra tại Đại học Tokyo, Nhật Bản ngày 07/10/2019 vừa qua, đại diện từng quốc gia trong số 11 quốc gia thành viên của Đối tác Dữ liệu Mở châu Á - AODP (Asia Open Data Partnership) đã trình bày tổng quan hiện trạng về Dữ liệu Mở của quốc gia mình. Các quốc gia đó là: (1) Cambodia, (2) Hàn Quốc, (3) Ấn Độ, (4) Indonesia, (5) Malaysia, (6) Myanmar; (7) Philippines, (8) Đài Loan, (9) Thái Lan, (10) Việt Nam và (11) Nhật Bản.


Để biết tổng quan hiện trạng của từng quốc gia về Dữ liệu Mở, có thể tải về các bài trình bày đó tại địa chỉ: https://drive.google.com/open?id=1W-HedoKkIJTOqjGpT7GENlhE4XfneOhC


Blogger: Lê Trung Nghĩa

Thứ Năm, 24 tháng 10, 2019

COAR và cOAlition S hỗ trợ các kho gắn kết với Kế hoạch S


COAR and cOAlition S Supporting Repositories to Adhere to Plan S
07/10/2019
Bài được đưa lên Internet ngày: 07/10/2019
Liên đoàn các kho - COAR (Confederation of Open Access Repositories) và Liên minh S (cOAlition S) chia sẻ mục tiêu chung tăng tốc chuyển đổi quá độ sang Truy cập Mở đầy đủ và tức thì đối với các xuất bản phẩm học thuật và COAR hỗ trợ tầm nhìn và các nguyên tác được Kế hoạch S phác thảo.
Các kho chào lựa chọn chi phí thấp, giá trị cao để cung cấp Truy cập Mở và cũng là cơ chế giới thiệu sự cách tân trong truyền thông học thuật, hành động như các động cơ cho sự phát triển các mô hình phổ biến mới và cung cấp truy cập tới dải rộng lớn các nội dung học thuật.
Một trong những con đường tuân thủ với Kế hoạch S là các tác giả làm cho phiên bản cuối cùng được xuất bản hoặc bản thảo được chấp nhận của tác giả sẵn sàng mở trong một kho tuân thủ với Kế hoạch S. cOAlition S và COAR nhận thức được vài yêu cầu kỹ thuật đặc thù của Kế hoạch S sẽ kéo theo nỗ lực bổ sung cho một vài kho, tuy vậy, các yêu cầu đó có thể được cộng đồng giải quyết hầu hết.
Để đảm bảo các kho có thể tuân thủ với Kế hoạch S, COAR và cOAlition S có ý định làm việc cùng nhau để hỗ trợ các kho gắn kết các yêu cầu thông qua các hoạt động sau:
 • COAR sẽ lôi kéo các nền tảng kho được áp dụng rộng rãi xác định các năng lực hiện hành của họ để hỗ trợ Kế hoạch S, xác định bất kỳ thách thức nào, và cung cấp sự tinh thông và tri thức để giúp áp dụng các yêu cầu kỹ thuật của các nền tảng.
 • COAR sẽ làm việc qua các thành viên, các đối tác và các mạng khu vực của nó để cung cấp sự lãnh đạo và hướng dẫn có liên quan tới áp dụng các mã nhận diện thường trực, các từ vựng tiêu chuẩn, và siêu dữ liệu chất lượng trong các kho.
 • COAR sẽ cung cấp cho cOAlition S phản hồi thích hợp từ các khu vực và cộng đồng kho khác nhau về các vấn đề hoặc các rào cản đối với sự áp dụng và triển khai Kế hoạch S.
 • COAR và cOAlition S sẽ làm việc theo một lộ trình chiến lược để tăng cường và chuyển đổi vai trò của các kho để hỗ trợ cho Truy cập Mở và Khoa học Mở.
COAR and cOAlition S share a common aim to accelerate the transition to full and immediate Open Access to scholarly publications and COAR supports the vision and principles outlined in Plan S.
Repositories offer a low-cost, high-value option for providing Open Access and are also a mechanism for introducing innovation in scholarly communication, acting as vehicles for developing new dissemination models and providing access to a wide range of scholarly content.
One of the routes for complying with Plan S is for authors to make the final published version or the Author’s Accepted Manuscript openly available in a Plan S compliant repository. cOAlition S and COAR acknowledge that some of the specific technical requirements of Plan S will entail extra effort for some repositories, however, these requirements can for the most part be addressed by the community.
In order to ensure that repositories can comply with Plan S, COAR and cOAlition S intend to work together to support repositories in adhering to the requirements through the following activities:
 • COAR will engage with the most widely adopted repository platforms to determine their current capabilities to support Plan S, identify any challenges, and provide expertise and knowledge to help with the adoption of technical requirements by the platforms.
 • COAR will work through its members, partners and regional networks to provide leadership and guidance related to the adoption of persistent identifiers, standard vocabularies, and quality metadata in repositories.
 • COAR will provide cOAlition S with relevant feedback from different regions and the repository community about issues or barriers to the endorsement and implementation of Plan S.
 • COAR and cOAlition S will work on a strategic roadmap to strengthen and transform the role of repositories in supporting Open Access and Open Science.
Dịch: Lê Trung Nghĩa

Thứ Tư, 23 tháng 10, 2019

Tổ chức Aligning Science Against Parkinson’s (ASAP) ra nhập Liên minh S

Aligning Science Against Parkinson’s (ASAP) Joins cOAlition S
26/09/2019
Bài được đưa lên Internet ngày: 26/09/2019
Liên minh S (cOAlition S) vui mừng thông báo Aligning Science Against Parkinson’s (ASAP) là nhóm mới nhất ra nhập lieenminh và thể hiện cam kết của mình về việc hiện thực hóa khoa học không có các bức tường thanh toán các xuất bản phẩm. Liên minh S bây giờ có 23 thành viên từ khắp châu Âu, Bắc Mỹ, châu Phi và Trung Đông.
ASAP là sáng kiến nghiên cứu quốc tế để thúc đẩy nghiên cứu cơ bản có chủ đích cho bệnh Parkinson. Được người được đề cử giải thưởng Nobel Randy Schekman dẫn dắt, ASAP đã được Trung tâm về Từ thiện Chiến lược của Viện Milken với sự hỗ trợ từ Quỹ của Gia đình Sergey Brin, thành lập. Như một phần công việc của nó, ASAP sẽ điều phối một mạng nghiên cứu đa ngành bằng việc sử dụng tiếp cận dựa vào các đội để nghiên cứu cơ sở sinh học của bệnh Parkinson, được cấp vốn với mức độ phạm vi chưa từng thấy.
“Vẫn còn quá nhiều điều chưa được phát hiện về cách thức bệnh Parkinson phát sinh và tiến hóa. Chúng tôi có lòng tin vững chắc rằng Truy cập Mở và minh bạch nghiên cứu sẽ tăng tốc nhịp độ phát hiện, điều giải thích vì sao chúng tôi ra nhập Liên minh S”, TS. Randy Schekman, Giám đốc Khoa học của ASAP, giải thích.
Johan Rooryck, nhà vô địch về Truy cập Mở của Liên minh S, đã bổ sung thêm rằng “chúng tôi rất vui mừng chào đón ASAP như một thành viên của Liên minh S. Cam kết với nghiên cứu mở, như được nhóm ngày một gia tăng các quỹ và các nhà cấp vốn có liên quan tới y tế thể hiện trong Liên minh S, có tiềm năng cách mạng hóa nghiên cứu y tế ở phạm vi toàn cầu”.
cOAlition S is pleased to announce that Aligning Science Against Parkinson’s (ASAP) is the latest group to join the coalition and demonstrate its commitment to the realisation of science without publication paywalls. cOAlition S now has 23 members from across Europe, North America, Africa, and the Middle East.
ASAP is an international research initiative to advance targeted basic research for Parkinson’s disease. Led by Nobel Laureate Randy Schekman, ASAP was created by the Milken Institute Center for Strategic Philanthropy with support from the Sergey Brin Family Foundation. As a part of its work, ASAP will coordinate a multidisciplinary research network using a team-based approach to investigate the biological basis of Parkinson’s disease, funded at an unprecedented scale.
“There’s still so much to uncover about how Parkinson’s disease arises and progresses. It is our firm belief that Open Access and research transparency will accelerate the pace of discovery which is why we’re joining cOAlition S” explained Dr. Randy Schekman, ASAP’s Scientific Director.
Johan Rooryck, cOAlition S Open Access Champion, added that “we’re very pleased to welcome ASAP as a member of cOAlition S. The commitment to open research, as demonstrated by the growing group of health-related foundations and funders within cOAlition S, has the potential to revolutionise health research on a global scale.”
Dịch: Lê Trung Nghĩa

Thứ Ba, 22 tháng 10, 2019

Báo cáo và Bộ công cụ để hỗ trợ chuyển đổi quá độ của các nhà xuất bản xã hội học tập sang Truy cập Mở tức thì

Report and Toolkit to Support Learned Society Publishers Transition to Immediate Open Access
12/09/2019
Bài được đưa lên Internet ngày: 12/09/2019
Liên minh S (cOAlition S) có mục tiêu làm việc với các nhà xuất bản, các xã hội, các nhóm, và các bên tham gia đóng góp khác để tăng tốc chuyển đổi quá độ sang Truy cập Mở. Một trong các ưu tiên hiện hành là phát triển các tiếp cận rõ ràng hơn cho các dàn xếp chuyển đổi quá độ hướng tới Truy cập Mở đầy đủ và tức thì. Hôm nay một báo cáo độc lập và bộ công cụ được tung ra chính là để làm điều này.
Công việc này đã được Wellcome và Nghiên cứu và Cách tân Vương quốc Anh (UKRI) – 2 thành viên của Liên minh S từ Vương quốc Anh - ủy quyền trong quan hệ đối tác với Hiệp hội các nhà xuất bản Xã hội Học tập & Nghề nghiệp - ALPSP (Association of Learned & Professional Society Publishers). Sức mạnh Thông tin (Information Power) đã được chỉ định để dẫn dắt dự án.
Báo cáo kết quả và bộ công cụ được thiết kế để trợ giúp cho các nhà xuất bản xã hội học tập để tăng tốc chuyển đổi quá độ của họ sang Truy cập Mở, và bước vào các thỏa thuận có tính chuyển đổi quá độ để mở khóa tới con đường chuyển đổi quá độ nhiều năm tuân thủ với Kế hoạch S đối với các đầu tạp chí Truy cập Mở lai. Tất cả các kết quả đầu ra là sẵn sàng theo giấy phép CC-BY tại địa chỉ: https://doi.org/10.6084/m9.figshare.c.4561397
Thông tin nhiều hơn về dự án, báo cáo, và bộ công cụ cũng sẵn sàng trên website của Information Power.
cOAlition S aims to work with publishers, societies, consortia, and other stakeholders to accelerate the transition to Open Access. One of the current priorities is to develop clearer approaches to transformative arrangements towards full and immediate Open Access. Today an independent report and toolkit are launched to do just this.
This work was commissioned by Wellcome and UK Research and Innovation (UKRI) – two UK members of cOAlition S – in partnership with the Association of Learned & Professional Society Publishers (ALPSP). Information Power were appointed to lead the project.
The resulting report and toolkit are designed to help support learned society publishers to accelerate their transition to Open Access, and enter into transformative agreements that unlock a multi-year transitional pathway compliant with Plan S for hybrid Open Access titles. All outputs are available under a CC-BY licence at: https://doi.org/10.6084/m9.figshare.c.4561397
More information on the project, the report, and the toolkit is also available on the Information Power website.
Dịch: Lê Trung Nghĩa

Thứ Hai, 21 tháng 10, 2019

Hướng tới Khung Xúc tác cho Giao tiếp Minh bạch hơn các Dịch vụ Xuất bản Truy cập Mở và Giá thành của chúng

Towards a Framework to Enable More Transparent Communication of Open Access Publishing Services and their Prices
05/09/2019
Bài được đưa lên Internet ngày: 05/09/2019
Liên minh S (cOAlition S) có mục tiêu giúp làm cho bản chất tự nhiên và giá thành của các dịch vụ xuất bản Truy cập Mở trở nên minh bạch hơn, và xúc tác cho các thảo luận và đối sánh sẽ xây dựng lòng tin giữa những người tiêu dùng rằng giá thành là hợp lý và công bằng.
Wellcome - đối tác với UKRI và nhân danh Liên minh S - đã chỉ định Sức mạnh Thông tin (Information Power) để dẫn dắt dự án cộng tác với các nhà xuất bản, các nhà cấp vốn và các trường đại học để phát triển khung cho các giao tiếp đó.
Dự án sẽ bắt đầu từ tháng 9 qua tháng 12/2019.
Nhiều thông tin hơn là sẵn sàng trong thông cáo báo chí của Information Power.
cOAlition S aims to help make the nature and prices of Open Access publishing services more transparent, and to enable conversations and comparisons that will build confidence amongst customers that prices are fair and reasonable.
Wellcome – in partnership with UKRI and on behalf of cOAlition S – have appointed Information Power to lead a collaborative project with publishers, funders and universities to develop a framework for these communications.
The project will run from September through December 2019.
More information is available in the Information Power press release.
Dịch: Lê Trung Nghĩa

Khóa bồi dưỡng ‘Thực hành khai thác tài nguyên giáo dục mở’ ở trường Đại học Hải Phòng


Khung cảnh lớp tập huấn khai thác OER tại Đại học Hải Phòng, 21-22/10/2019

Chào mừng Hội nghị Toàn thể của UNESCO sẽ diễn ra vào ngày 12-27/11/2019 tại Paris, Pháp, nơi các quốc gia thành viên sẽ bàn bạc và biểu quyết để thông qua khuyến cáo chính thức của UNESCO ủng hộ cho sự đầu tư toàn cầu vào 5 lĩnh vực hỗ trợ OER: (1) xây dựng năng lực, (2) phát triển chính sách hỗ trợ, (3) đảm bảo truy cập bình đẳng và có sự tham gia tới OER chất lượng, (4) các mô hình bền vững cho OER, và (5) hợp tác quốc tế.
Trong các ngày 21 và 22/10/2019, Hiệp hội các trường đại học, cao đẳng Việt Nam đã phối hợp cùng với trường Đại học Hải Phòng tổ chức khóa bồi dưỡng ‘Thực hành khai thác tài nguyên giáo dục mở’ cho 20 học viên là các cán bộ giảng viên của nhà trường.


Tự do tải về tài liệu khóa học tại địa chỉ:


Blogger: Lê Trung Nghĩa