Thứ Bảy, 24 tháng 12, 2016

Hiện thực hóa Đám mây Khoa học Mở châu Âu - Bản dịch sang tiếng Việt

Là báo cáo đầu tiên của Nhóm các Chuyên gia Cao cấp của Ủy ban châu Âu về Đám mây Khoa học Mở châu Âu, đưa ra các khuyến cáo cho Ủy ban châu Âu về (1) Chính sách; (2) Điều hành; (3) Triển khai Đám mây Khoa học Mở châu Âu, đặc biệt ở Pha đầu. Bạn có thể tải bản dịch sang tiếng Việt của tài liệu 46 trang tại địa chỉ:

Blogger: Lê Trung Nghĩa