Thứ Năm, 28 tháng 3, 2019

Mở ra giáo dục đại học với ScreencastLà bản dịch của tài liệu: Miller, D B Zhao A. 2017. Mở ra giáo dục đại học với Screencast. Trong: Jhangiani, R S và Biswas-Diener, R. (eds.) Mở: Triết lý và các Thực hành đang Cách mạng hóa Giáo dục và Khoa học. Các trang 125-138. Luân Đôn: Ubiquity Press. DOI: https://doi.org/10.5334/bbc.j. Giấy phép: CC BY 4.0.


Screencast, về cơ bản, là các bài giảng video. Định dạng số của chúng mang tới tất cả các lợi ích của phương tiện đó: khả năng các sinh viên học từ xa, khả năng các sinh viên học không đồng bộ, và khả năng mở rộng phạm vi lớp học. Nếu các video đó được cấp phép mở Creative Commons một cách đúng phù hợp để trở thành các Tài nguyên Giáo dục Mở đúng nghĩa, sẽ là tuyệt vời cho các sinh viên và cả các giảng viên.


Tự do tải về bản dịch có 24 trang tại địa chỉ:
Blogger: Lê Trung Nghĩa

Thứ Tư, 27 tháng 3, 2019

Nhà in Trường Kinh doanh Harvard giới thiệu khóa học dựa vào nội dung sách: ‘Cách tân Mở - Sự cấp bách mới để Tạo ra và Hưởng lợi từ Công nghệ’ của Henry ChesbroughTRÍCH DẪN TÀI LIỆU GIỚI THIỆU SÁCH
Cách tân Mở: Sự cấp bách mới để tạo ra và hưởng lợi từ công nghệ
Nhà in Trường Kinh doanh Harvard
Henry Chesbrough
Các cơ hội khóa học: Cuốn sách này có thể được sử dụng hiệu quả trong một số khóa học khác nhau, vì trọng tâm của nó có liên quan trực tiếp tới các mối quan tâm trong chúng:
 • Quản lý Cách tân
 • Phát triển sản phẩm mới
 • Thiết kế kỹ thuật công nghiệp
 • Quản lý chung
 • Tinh thần khởi nghiệp của tập đoàn
 • Quản lý sở hữu trí tuệ
TỔNG QUAN VỀ CUỐN SÁCH:
Không công ty nào có thể kham được dựa hoàn toàn vào các ý tưởng của riêng mình để tiến hóa việc kinh doanh của họ được nữa, và không công ty nào có thể hạn chế các cách tân của họ tới chỉ một con đường duy nhất tới thị trường. Cuốn sách này phác thảo hệ biến hóa mới về Cách tân Mở, nó có thể xúc tác cho các công ty tạo ra và hưởng lợi từ các ý tưởng của họ - và các ý tưởng của những người khác - trong môi trường tri thức phân tán ngày nay.
Cách tân Mở phác thảo môi trường mới cho nghiên cứu và phát triển - R&D (Research and Development), và chứng minh rằng môi trường mới này thay thế cho logic của kỷ nguyên trước đó, nơi cách tân từng là đóng với các ý tưởng và công nghệ ở bên ngoài.
Nó kêu gọi logic mới cho chức năng của R&D, chức năng đòi hỏi các nhà quản lý R&D trở nên thân thiết với các mô hình kinh doanh, và các cấu trúc mới để đưa công nghệ tới thị trường. Và nó đòi hỏi các nhà quản lý cao cấp trong hãng phải thay đổi điều lệ của tổ chức về R&D của họ, để biến nó thành động cơ có hiệu quả để tìm kiếm nguồn tri thức bên ngoài, cũng như bộ sinh tri thức hiệu quả.
John Seely Brown, nhà khoa học hàng đầu ở Xerox, và là Giám đốc Danh dự của Xerox PARC, đã viết lời tựa hấp dẫn cho cuốn sách đó. Ôn viết rằng tư duy của chúng ta về quy trình cách tân đã trở nên cũ rích, và rằng cuốn sách vô song đó tạo ra sự đóng góp mạnh mẽ cho “việc cách tân Cách tân”.
Cách tân Mở được chia thành phần Giới thiệu và 9 chương phác thảo quá khứ, hiện tại, và tương lai của cách tân công nghiệp:
 • Giới thiệu: tổng quan về các chủ đề trong cuốn sách
 • Xerox PARC: Những thành tích và những hạn chế của Cách tân Đóng (Chương 1)
 • Hệ biến hóa của Cách tân Đóng (Chương 2)
 • Hệ biến hóa của Cách tân Mở (Chương 3)
 • Mô hình kinh doanh: Kết nối Cách tân Nội bộ và Bên ngoài (Chương 4)
 • Từ Cách tân Đóng sang Mở (Chương 5)
 • Cách tân Mở @Intel (Chương 6)
 • Tạo Liên doanh Mới bên ngoài Công nghệ Nội bộ (Chương 7)
 • Các mô hình kinh doanh và việc quản lý sở hữu trí tuệ (Chương 8)
 • Tiến hành biến đổi: Các chiến lược và chiến thuật Cách tân Mở (Chương 9)
Để có thêm thông tin về giới thiệu và hướng dẫn các module khóa học về Cách tân Mở dựa vào các nội dung của cuốn sách, hãy tải về tài liệu gốc giới thiệu cuốn sách bằng tiếng Anh có 7 trang tại địa chỉ:
Open Innovation: The New Imperative for Creating and Profiting from Technology
Harvard Business School Press
Henry Chesbrough
Course Opportunities: This book may be used effectively in a number of different courses, because its
focus relates directly to concerns in them:
• Managing Innovation
• New Product Development
• Industrial Engineering
• General Management
• Corporate Entrepreneurship
• Managing Intellectual Property


BOOK OVERVIEW:
No company can afford to rely entirely on their own ideas to advance their business anymore, and no company can restrict their innovations to a single path to market. This book outlines a new paradigm of open innovation, which can enable companies to create and profit from their ideas – and others’ ideas – in today’s distributed knowledge environment.
Open Innovation outlines a new environment for R&D, and demonstrates that this new environment replaces the logic of an earlier era, where innovation was closed off from outside ideas and technologies.
It calls for a new logic for the R&D function, one that requires R&D managers to become conversant with business models, and new structures for taking technology to market. And it requires senior managers in the firm to change the charter of their R&D organization, to turn it into an effective vehicle to source external knowledge, as well as an effective generator of knowledge.
John Seely Brown, the chief scientist at Xerox, and the Director Emeritus of Xerox PARC, has written a compelling foreword to the book. He writes that our thinking about the innovation process has become stale, and that the book uniquely makes a powerful contribution to “innovating Innovation.”
Open Innovation is broken down into an Introduction and 9 chapters that outline the past, present, and future of industrial innovation:
• Introduction: an overview of the themes in the Book
• Xerox PARC: the Achievements and Limits of Closed Innovation (Chapter 1)
• The Closed Innovation Paradigm (Chapter 2)
• The Open Innovation Paradigm (Chapter 3)
• The Business Model: Connecting Internal and External Innovation (Chapter 4)
• From Closed to Open Innovation (Chapter 5)
• Open Innovation @ Intel (Chapter 6)
• Creating New Ventures Out of Internal Technology (Chapter 7)
• Business Models and Managing Intellectual Property (Chapter 8)
• Making the Transition: Open Innovation Strategies and Tactics (Chapter 9)
Blogger: Lê Trung Nghĩa