Thứ Tư, 20 tháng 3, 2019

Cách tân Mở là gì?

What is Open Innovation?
3 March 2016
Bài được đưa lên Internet ngày: 03/03/2016
Cách tân Mở là chủ đề nóng những ngày nay và nó đã đi từ đâu đó tới mọi nơi chỉ trong vòng một thập kỷ qua.
Cách tân Mở là chủ đề nóng ngày nay. Vâng, chỉ 13 năm trước, nếu bạn tiến hành tìm kiếm khái niệm đó trên Google, bạn có lẽ không tìm thấy bất kỳ câu trả lời hữu dụng nào. Ngày nay tìm kiếm trên Google có lẽ trả về hàng trăm triệu câu trả lời. Cách tân Mở đã đi từ đâu đó tới mọi nơi chỉ trong vòng một thập kỷ qua.
Cách tân Mở là dựa vào ý tưởng cơ bản rằng tri thức hữu dụng bây giờ lan truyền khắp xã hội. Không một tổ chức nào có độc quyền về các ý tưởng lớn, và mọi tổ chức, bất kể có hiệu quả trong nội bộ như thế nào, cần phải tham gia sâu và tăng cường với các mạng và các cộng đồng tri thức bên ngoài. Một tổ chức thực hành Cách tân Mở sẽ sử dụng các ý tưởng và công nghệ ở bên ngoài như là thực hành phổ biến trong kinh doanh của riêng họ và sẽ cho phép các ý tưởng và công nghệ trong nội bộ chưa được sử dụng đi ra ngoài cho những người khác sử dụng trong các công việc kinh doanh tương ứng của họ.
Các thực hành Cách tân Mở bắt nguồn bên trong các hãng lớn nhất định như IBM, Philips và Unilever. Nó có thể được áp dụng cho các hãng nhỏ thậm chí trong các nền công nghiệp công nghệ thấp. Các thực hành Cách tân Mở bây giờ đã lan truyền tới các chính phủ và các tổ chức khu vực xã hội. Các cơ quan như NASA đang tìm kiếm những thấu hiểu mới sống còn từ việc đưa ra ngoài cho đám đông làm vài thách thức lớn nhất của họ. Các tổ chức không vì lợi nhuận như Emergencia ở Ý xây dựng các quan hệ đối tác có tính cộng tác hiệu quả, trong các vũng xung đột nơi điều đó dường như được cho là không thể. Các sáng kiến Dữ liệu Mở và Thành phố Mở đang chia sẻ tri thức hữu dụng với các công dân, cung cấp các cách thức mới để trao quyền cho mọi người để cải thiện cuộc sống của họ. Với Cách tân Mở 2.0, các chính sách cách tân mới bây giờ đang phát triển để tăng tốc cho các xu thế đó.
Lý do vì sao Cách tân Mở đã lan truyền sâu rộng như vậy là vì tiếp cận mở này tương xứng chặt chẽ hơn nhiều với tình trạng tri thức trong hầu hết các nền công nghiệp ngày nay. Các tiếp cận truyền thống được sử dụng để phát triển cách tân bên trong cấu trúc tổ chức đơn nhất. Con đường từ phòng thí nghiệm tới thị trường đã được thực hiện qua một hãng đơn nhất, được tích hợp theo chiều dọc. Hãy nghĩ về Bell Labs, hoặc hãng dược phẩm chính hoặc hãng hàng hóa đóng gói chính cho người tiêu dùng, Circa 1995. Tiếp cận đóng này đã giả thiết rằng tri thức hữu dụng từng là hiếm, vì thế một công ty phải cách tân bằng việc tạo ra tri thức hữu dụng bạn cần.
Cách tân Mở giả thiết rằng tri thức hữu dụng là rộng khắp, vì thế một công ty cần phải cách tân bằng việc phát triển các cơ chế hiệu quả để truy cập tri thức hữu dụng này, và để chia sẻ tri thức hữu dụng đó với những người khác. Tiếp cận đóng đòi hỏi quá nhiều tiền, quá nhiều thời gian, và mang quá nhiều rủi ro cho tổ chức cách tân. Bất cứ khi nào tri thức hữu dụng là dư thừa, các tiếp cận Cách tân Mở có thể thực hiện tốt hơn trong tất cả 3 chiều về tiền bạc, thời gian và rủi ro hơn là phương pháp đóng trước đó.
Ở mức của nền kinh tế, một số nghiên cứu sử dụng Khảo sát Cách tân Cộng đồng đã thấy rằng các tổ chức với các nguồn tri thức bên ngoài nhiều hơn đạt được hiệu năng cách tân tốt hơn so với các tổ chức với ít nguồn hơn, kiểm soát đối với các yếu tố khác. Một khảo sát gần đây 125 hãng lớn cũng thấy rằng các hãng nào đã sử dụng Cách tân Mở đều có các kết quả cách tân tốt hơn.
Tất cả điều này đang dẫn tới đâu? Một lực đẩy mới chủ chốt là sáng kiến Cách tân Mở 2.0, do Ủy ban châu Âu dẫn dắt. Nó lấy Cách tân Mở vượt ra khỏi các quan hệ đối tác và các cộng tác riêng rẽ, tới các mạng cộng tác, các hệ sinh thái, và các cộng đồng. Như được lưu ý ở trên, điều này cũng mời các triển vọng mới về chính sách cách tân, từ phổ biến dữ liệu tới bảo vệ sở hữu trí tuệ (IP) cho các kho thông tin công cộng.Nội dung của mẩu ý kiến này không phản ánh ý kiến chính thức của Liên minh châu Âu. Trách nhiệm về thông tin và các quan điểm được thể hiện ở đây hoàn toàn nằm ở phía (các) tác giả.
Liên hệ
Open innovation is a hot topic these days and has gone from nowhere to everywhere in just over a decade.
Open innovation is a hot topic these days. Yet, just 13 years ago, if you had done a Google search on that term, you would not have found any useful responses. Today that Google search would return hundreds of millions of responses. Open innovation has gone from nowhere to everywhere in just over a decade.
Open Innovation is based on the fundamental idea that useful knowledge is now widespread throughout society.  No one organization has a monopoly on great ideas, and every organization, no matter how effective internally, needs to engage deeply and extensively with external knowledge networks and communities.  An organization that practices open innovation will utilize external ideas and technologies as a common practice in their own business and will allow unused internal ideas and technologies to go to the outside for others to use in their respective businesses.
Open innovation practices originated inside certain large firms like IBM, Philips and Unilever.  It can be applied to small firms even in low-tech industries. Open innovation practices have now spread to governments and social sector organizations as well.  Agencies like NASA are finding vital new insights from crowdsourcing some of their biggest challenges. Nonprofits like Emergencia in Italy build collaborative partnerships effectively, in conflict zones where that might seem impossible. Open Data and Open Cities initiatives are sharing that useful knowledge with citizens, providing new ways to empower people to enhance their lives.  With Open Innovation 2.0, new innovation policies are now developing to accelerate these trends.
The reason why open innovation has spread so widely is that this open approach corresponds much more closely to the state of knowledge in most industries today. Traditional approaches used to develop an innovation inside a single organizational structure.  The journey from the lab to the market was done through a single, vertically integrated firm.  Think of Bell Labs, or a major pharmaceutical firm or a major consumer package goods firm, circa 1995. This closed approach assumed that useful knowledge was scarce, so one had to innovate by creating the useful knowledge you need.
Open innovation assumes that useful knowledge is widespread, so that one needs to innovate by developing effective mechanisms to access this useful knowledge, and to share useful knowledge with others.  The closed approach requires too much money, too much time, and carry too much risk for the innovating organization.  Whenever useful knowledge is abundant, open innovation approaches can perform better on all three dimensions of money, time and risk than the earlier closed method.
At the level of the economy, a number of studies employing the Community Innovation Survey have found that organizations with more external sources of knowledge achieve better innovation performance than those with fewer sources, controlling for other factors.  A recent survey of 125 large firms also found that firms that employed open innovation were getting better innovation results.
Where is all this going?  One major new thrust is the Open Innovation 2.0 initiative, led by the European Commission.  This takes open innovation beyond individual partnerships and collaborations, to networks of collaboration, ecosystems, and communities.  As noted above, this invites new perspectives on innovation policy as well, from dissemination of data to protection of IP to public repositories of information.
The content of this opinion piece does not reflect the official opinion of the European Union. Responsibility for the information and views expressed therein lies entirely with the author(s).
Contact
Dịch: Lê Trung Nghĩa

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.