Thứ Năm, 14 tháng 3, 2019

Các Tài nguyên Giáo dục Mở có chất lượng cao?
Là bản dịch của tài liệu: Gurung, R A R. 2017. Các Tài nguyên Giáo dục Mở có chất lượng cao? Trong: Jhangiani, R S và Biswas-Diener, R. (eds.) Mở: Triết lý và các Thực hành đang Cách mạng hóa Giáo dục và Khoa học. Các trang 79-86. Luân Đôn: Ubiquity Press. DOI: https://doi.org/10.5334/bbc.f. Giấy phép: CC BY 4.0.


Chất lượng của Tài nguyên Giáo dục Mở - OER (Open Educational Resources) phụ thuộc vào vào uy tín của các tác giả và quy trình rà soát lại ngang hàng.


Câu hỏi là: Trong các cơ sở giáo dục mọi cấp ở Việt Nam, quy trình rà soát lại ngang hàng có tồn tại? Nếu có tồn tại, liệu nó có minh bạch?


Tự do tải về bản dịch có 13 trang tại địa chỉ:
Blogger: Lê Trung Nghĩa

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.