Thứ Tư, 28 tháng 4, 2010

Ubuntu 10.04: Ubuntu sẽ đi đâu từ thời điểm này

Ubuntu 10.04: Where Ubuntu goes from here

Steven J. Vaughan-Nichols

Cyber Cynic

April 27, 2010 - 1:22 P.M.

Theo: http://blogs.computerworld.com/16007/ubuntu_10_04_where_ubuntu_goes_from_here

Bài được đưa lên Internet ngày: 27/04/2010

Lời người dịch: Hôm nay, 29/04/2010, phiên bản Ubuntu 10.04 hỗ trợ dài hạn LTS ra đời (hỗ trợ 3 năm) trên cả máy trạm và máy chủ, được giới chuyên môn đánh giá rất cao về các chức năng cho cả máy trạm và điện toán đám mây trên máy chủ, được sự hỗ trợ của nhiều hãng phần cứng và phần mềm nổi tiếng, hứa hẹn sẽ là một đối thủ cạnh tranh mới trong thị trường các doanh nghiệp. Phiên bản trên máy tính để bàn và xách tay sẽ được Lenovo đưa vào thị trường Trung Quốc và Sharp đưa vào Nhật Bản, còn Dell sẽ hỗ trợ máy chủ Ubuntu và Đám mây Doanh nghiệp Ubuntu (Ubuntu Enterprise Cloud) như một lựa chọn trên dòng máy chủ cho đám mây PowerEdge C của hãng. Trong khi đó thì Adobe: “Chúng tôi đang làm việc với Ubuntu và các đối tác khác để cho phép chứng chỉ của Flash Player 10.1 cho Linux trên phiên bản Ubuntu 10.04 LTS, một phiên bản hứng khởi cho các máy để bàn và các thiết bị dựa trên Linux”...

Phiên bản Ubuntu mới hầu như là ở đây và tôi rất thích máy để bàn Ubuntu 10.04. Như một chuyên gia về Linux, nó quá là đơn giản đối với tôi, nhưng nó lại là Linux tốt nhất cho người mới bắt đầu mà tôi từng thấy cho tới nay. Tất cả những thứ đó là tốt và hay, nhưng nơi mà Canonical, hãng là cha của Ubuntu thực sự hy vọng kiếm tiền là từ phiên bản Hỗ trợ Dài hạn LTS Ubuntu Linux cho máy chủ và điện toán đám mây.

CEO của Canonical - Jane Silber và nhà sáng lập và phó chủ tịch về Thiết kế Sản phẩm Mark Shuttleworth đã thẳng thắn về điều này trong một thông cáo báo chí của Eastern Time khi công bố sự ra đời sắp tới của máy chủ và máy để bàn Ubuntu 10.04. Silber cũng đã vui mừng nói rằng các công ty khác bây giờ đang xuất xưởng các máy tính để bàn và xách tay Ubuntu từ Lenovo tại Trung Quốc và Sharp tại Nhật Bản.

Shuttleworth cũng lưu ý rằng triết lý thiết kế cơ bản của Ubuntu đang đi tới trung tâm trong việc làm cho nó 'sáng'. Bằng cách này ông ngụ ý sáng cả như một phát tán và sáng và nhanh để triển khai cả trên các máy để bàn và các máy chủ.

Sự thâm nhập thực sự đối với Ubuntu, mặc dù theo Shuttleworth, là trong điện toán đám mây. Ông nói rằng Ubuntu 10.04 có 2 chủ đề chính. Chủ đề đầu sẽ là ngoại lệ về tốc độ của sự triển khai và cài đặt cấu hình. Chủ đề thứ 2 là khả năng mở rộng phạm vi của nó. Như cho tới nay Shuttleworth từng quan tâm, đối với các khách hàng doanh nghiệp, thì “Ubuntu là đúng nền tảng cho tốc độ và khả năng mỏ rộng phạm vi trong Amazon EC2 và Rackspace”.

Shuttleworth đã bổ sung rằng ông cam kết “làm cho Canonical có lợi nhuận trong thị trường các doanh nghiệp”. Ông biết điều này sẽ không dễ dàng nhưng ông sẽ “thấy nó qua” và Ubuntu đã “chỉ ra sự tăng trưởng tốt” trong thị trường các doanh nghiệp.

The new Ubuntu release is almost here and I like the Ubuntu 10.04 desktop a lot. As a Linux expert, it's a little too simple for my personal tastes, but it's the best beginner Linux out of the box I've ever seen. That's all well and good, but where Canonical, Ubuntu's parent company really hopes to make money is from this latest LTS (Long Term Support) Ubuntu Linux for the server and the cloud.

Canonical CEO Jane Silber and Founder and VP of Product Design Mark Shuttleworth were candid about this at a noon Eastern Time press conference announcing the arrival of the 10.04 Server and Desktop. That said, Silber was also pleased to report that other companies are now shipping Ubuntu desktop on laptops from Lenovo in China and Sharp in Japan.

Shuttleworth also noted that Ubuntu's basic design philosophy is going to center on making it 'light.' By this he meant both light as a distribution and light and fast to deploy both on desktops and servers.

The real breakthroughs for Ubuntu though, according to Shuttleworth, is in cloud computing. He said that Ubuntu 10.04 has two major themes. The first is that it will be exceptional in its speed of deployment and configuration. The second is its ability to scale. As far as Shuttleworth is concerned, for enterprise customers, "Ubuntu is the right platform for speed and scalability on Amazon EC2 and Rackspace."

Shuttleworth added that he is committed to "making Canonical profitable in the enterprise market." He knows it won't be easy but he'll "see it through" and Ubuntu is already "showing good growth" in the business market.

Một phần của điều này sẽ tới từ số lượng đang gia tăng các máy chủ Ubuntu 10.04 LTS của các nhà cung cấp ứng dụng nguồn mở và sở hữu độc quyền chứng thực cho các ứng dụng của họn trên Phiên bản Ubuntu Server. Theo Canonical, “Gần 100 tổ chức đã ra tín hiệu về ý định của họ chứng thực các ứng dụng trên nền tảng này, bao gồm Alfresco, Ingres, IBM, Vmware, Zimbra, Yahoo! và nhiều hãng khác với nhiều thứ hơn được mong đợi sau khi phát hành”.

“Mức độ của giới công nghiệp, sự hỗ trợ của các nhà phân tích và người sử dụng mà chúng tôi đang thấy đối với Ubuntu 10.04 trên máy chủ đang tạo ra một phiên bản đột phá cho công nghệ này”, Silber nói trong một tuyên bố. “Chúng tôi tăng cường những sự tiên tiến đáng kể về kỹ thuật mà chúng tôi đã làm từ phiên bản LTS trước thành một nền tảng được hỗ trợ dài hạn ổn định và an ninh mà giới công nghiệp đang tập hợp xung quanh nó. Điều này là phấn khích cho chúng tôi, cho các đối tác của chúng tôi và đối với hầu như tất cả những người sử dụng của chúng tôi và tôi mong đợi thấy sự áp dụng Ubuntu sẽ tăng tốc như một lớp hạ tầng cơ bản cho nhiều dịch vụ và điện toán đám mây trong các trung tâm dữ liệu trên thế giới”.

Canonical cũng đã công bố rằng hãng đã cải tiến một số quan hệ đối tác mới về phần cứng và phần mềm. Thông tin mới nhất về phần cứng là Dell sẽ hỗ trợ máy chủ Ubuntu và Đám mây Doanh nghiệp Ubuntu (Ubuntu Enterprise Cloud) như một lựa chọn trên dòng máy chủ cho đám mây PowerEdge C của hãng.

Còn với phần mềm, Adobe cũng đang làm việc với Canonical. Anup Muraka, giám đốc về Chiến lược Công nghệ và Phát triển Đối tác, Nền tảng Flash của Adobe, đã giải thích trong một tuyên bố rằng, “Chúng tôi đang làm việc với Ubuntu và các đối tác khác để cho phép chứng chỉ của Flash Player 10.1 cho Linux trên phiên bản Ubuntu 10.04 LTS, một phiên bản hứng khởi cho các máy để bàn và các thiết bị dựa trên Linux”. Quan hệ đối tác này của Adobe và Canonical có thể dẫn tới nhiều thứ lớn lao nếu Adobe và Apple tiếp tục đấu tranh.

Cũng vậy, điều làm cho một máy chủ Hệ thống Tệp Internet Chung CIFS (Common Internet File System) và hỗ trợ tích hợp thư mục tích cực AD vào Linux cũng đang làm việc với Ubuntu. Trong một tuyên bố, Barry Crist, như là CEO đã nói “Bằng việc cho phép những người sử dụng Ubuntu 10.04 nhanh chóng và dễ dàng tích hợp với các mạng trên cả máy để bàn và máy chủ, chúng tôi hỗ trợ áp dụng Ubuntu trong doanh nghiệp”.

Đặt chúng tất cả vào cùng nhau và bạn không chỉ có một phiên bản Ubuntu mới, mà công bố của một nỗ lực chính của Canonical và các đối tác của hãng để làm cho Ubuntu thành một đối thủ đáng giá đối với Red Hat và Novell trong không gian các doanh nghiệp.

Part of this will come from Ubuntu 10.04 LTS server's growing number of open-source and proprietary application providers certifying their applications on Ubuntu Server Edition. According to Canonical, "Almost 100 organizations have signaled their intent to certify applications on the platform, including Alfresco, Ingres, IBM, VMware, Zimbra, Yahoo! and many others with more expected to follow post-launch."

"The range of industry, analyst and user support we are seeing for Ubuntu 10.04 LTS on server has the makings of a breakout release for this technology," said Silber in a statement. "We can consolidate the significant technical advances we've made since the last LTS release onto a stable, secure and long-term supported platform that the industry is gathering around. This is exciting for us, for our partners and most of all for our users and I expect to see Ubuntu adoption accelerate as a core infrastructure layer for volume services and cloud computing in the world's data centers."

Canonical also announced that it has advanced several new hardware and software partnerships. The biggest news on the hardware side is that Dell will support the Ubuntu server and Ubuntu Enterprise Cloud as an option on its cloud-server PowerEdge-C line.

As for software, Adobe is also working with Canonical. Anup Murarka, director for Technology Strategy and Partner Development, Flash Platform, Adobe, explained in a statement that, "We are working with Ubuntu and other partners to enable certification of Flash Player 10.1 for Linux on the Ubuntu 10.04 LTS release, an exciting release for Linux-based desktops and devices." This Adobe and Canonical partnership could lead to much bigger things if Adobe and Apple continue to fight.

Likewise, which makes a CIFS (Common Internet File System) server and supports AD (Active Directory) integration on Linux is also working with Ubuntu. In a statement, Barry Crist, Likewise's CEO said. "By enabling Ubuntu 10.04 LTS users to quickly and easily integrate with networks on both desktops and servers, we support Ubuntu adoption in the enterprise."

Put it all together and you don't have just a new Ubuntu release, but the announcement of a major effort by Canonical and its partners to make Ubuntu a worthy competitor to Red Hat and Novell in the enterprise space.

Dịch tài liệu: Lê Trung Nghĩa

letrungnghia.foss@gmail.com

Canonical công bố một hệ thống chứng chỉ của Ubuntu

Canonical announces an Ubuntu certification scheme

26 April 2010, 17:44

Theo: http://www.h-online.com/open/news/item/Canonical-announces-an-Ubuntu-certification-scheme-986735.html

Bài được đưa lên Internet ngày: 26/04/2010

Lời người dịch: Cùng với sự ra đời của phiên bản Ubuntu 10.04 LTS vào ngày 29/04/2010, Canonical còn tung ra một hệ thống cấp chứng chỉ đào tạo của hãng, với 199 module để cung cấp một trình độ chuẩn hiểu biết về Ubuntu. Dự kiến có các cách học trực tuyến, e-learning để có được chứng chỉ này. Học phí còn chưa được công bố, nhưng dự kiến từ 300 – 350 USD. Nếu vượt qua được kỳ thi, học viên sẽ được cấp chứng chỉ: “Chứng chỉ Chuyên nghiệp về Ubuntu”.

Canonical đã công bố rằng hãng sẽ đưa ra chương trình chứng chỉ của riêng hãng cho Ubuntu 10.04 LTS và việc cấp chứng chỉ sẽ được đưa vào một chứng chỉ với tiêu đề “Chứng chỉ Chuyên nghiệp về Ubuntu”. Trước đó Canonical đã làm việc với Viện Chuyên nghiệp về Linux (LPI) để đưa ra bài thi cho Chứng chỉ Chuyên nghiệp về Ubuntu mà nó kết hợp các module chúng Linux LPI 101 và 102 với 199 module của Ubuntu để cung cấp một trình độ chuẩn được chỉnh theo Ubuntu..

Chương trình liên kết này với LPI đã rất thành công, mà đã nảy sinh yêu cầu lớn cho một chứng chỉ Ubuntu thuần túy. Bây giờ phiên bản hỗ trợ dài hanh LTS sắp hoàn tất và tung ra, Canonical đã quyết định khởi động chương trình cấp chứng chỉ của riêng hãng và đưa ra một đánh giá trước đào tạo trên trực tuyến để xác định liệu chương trình có phù hợp cho các ứng viên trong tương lai hay không.

Các học viên có thể chọn chuẩn bị trực tuyến bằng việc chọn bài thử 60-90 phút. Một phiên bản học điện tử e-learning sẽ sẵn sàng từ tháng 05 và các khóa học đầu tiên từ các đối tác đào tạo sẽ sẵn sàng vào tháng 06. Học phí cho chương trình còn chưa được công bố, nhưng chúng có lẽ khoảng 300 – 350 USD.

Canonical has announced that it will offer its own certification programme for Ubuntu 10.04 LTS and that graduates will be entitled to claim an 'Ubuntu Certified Professional' certification. Previously Canonical had worked with the Linux Professional Institute (LPI) to offer the Ubuntu Certified Professional exam which combined the general Linux LPI 101 and 102 modules with the Ubuntu 199 module to provide an Ubuntu tailored qualification.

The joint programme with the LPI had been very successful, but there was great demand for a pure Ubuntu certification. Now that the new Long Term Support version is nearing completion and release, Canonical has decided to start its own certification programme and offers an online pre-training assessment to determine if the programme is suitable for the prospective candidate.

Students may choose to prepare online by taking the 60-90 minute test. An e-learning version will be available from May and the first courses from training partners will be available in June. Fees for the programme have not yet been revealed, but they are likely to amount to around $300 to $350 (approximately £200).

Dịch tài liệu: Lê Trung Nghĩa

letrungnghia.foss@gmail.com

Thứ Ba, 27 tháng 4, 2010

Tài liệu “Sự ngớ ngẩn của bằng sáng chế” sẵn sàng cho tải về tự do

"Patent Absurdity" documentary available as free download

19 April 2010, 20:22

Theo: http://www.h-online.com/open/news/item/Patent-Absurdity-documentary-available-as-free-download-981029.html

Bài được đưa lên Internet ngày: 19/04/2010


Eben Moglen của Trung tâm Luật Tự do cho Phần mềm Eben Moglen of the Software Freedom Law Center

Lời người dịch: Sự ngớ ngẩn của bằng sáng chế (phần mềm) - bản thân đầu đề đã nói lên tất cả. Bạn có thể tải bộ phim này về để xem tại đây.

Nguồn: CC-BY-SA Luca Lucarini - Một tài liệu mới 30 phút có đầu đề: “Sự ngớ ngẩn của bằng sáng chế: các bằng sáng chế phần mềm đã phá hoại hệ thống như thế nào” về ứng dụng luật về bằng sáng chế đối với các phần mềm bây giờ sẵn sàng để tải về từ patentabsurdity.com. Nhà làm phim Luca Lucarini sử dụng vụ kiện Bilski, mà hiện đang diễn ra tại Tòa án Tối cao Mỹ, như một sự kiện để phỏng vấn nhiều người làm việc trong các lĩnh vực bị ảnh hưởng bởi vấn đề này, như các lập trình viên, các tác giả các cuốn sách, các luật sư và các nhà toán học.

Trong số những người được phỏng vấn có những người bảo vệ nổi tiếng của các mô hình cấp phép tự do như nhà sáng lập ra Quỹ Phần mềm Tự do Richard Stallman và Eben Moglen, tư vấn trưởng về pháp lý của FSF. Tuy nhiên, họ cũng đưa vào cả Bernhard Bilski và luật sư của ông là Michael Jakes, người hiện đang kháng án lên Tòa Tối cao Mỹ để lật lại sự khước từ trước về một bằng sáng chế phần mềm.

Có lẽ không ngạc nhiên là trong tài liệu của Lucarini các bình luận về các bằng sáng chế phần mềm dường như hình thành khi dự án này được bảo trợ bởi Quỹ Phần mềm Tự do. Vì nó thể hiện các vấn đề phức tạp theo một cách thức có căn cứ mà có thể níu lấy bởi các nhà phản biện, Sự ngớ ngẩn của các Bằng sáng chế không chỉ là một bộ phim cho các fan hâm mộ phần mềm tự do hay các luật sư về bằng sáng chế.

Source: CC-BY-SA Luca Lucarini A new 30-minute documentary titled "Patent Absurdity: how software patents broke the system" about the application of patent law to software is now available to download from patentabsurdity.com. Film maker Luca Lucarini uses the Bilski trial, which is currently in progress at the US Supreme Court, as an occasion to interview numerous people working in fields affected by the issue, such as programmers, book authors, lawyers and mathematicians.

Among those interviewed are prominent advocates of free licensing models like Free Software Foundation (FSF) founder Richard Stallman and Eben Moglen, the FSF's chief legal advisor. However, they also include Bernhard Bilski and his lawyer Michael Jakes, who are currently appealing to the US Supreme Court to overturn a previous refusal on a software patent.

It is perhaps no surprise that in Lucarini's documentary the critics of software patents appear to prevail since the project was sponsored by the Free Software Foundation. Because it presents complex issues in a factual way that can be grasped by lay persons, Patent Absurdity is not just a film for free software fans or patent lawyers.

Nhiều người xem có thể thấy một sự tương tự được trình bày bởi Richard Stallman đặc biệt sáng tỏ. Stallman sử dụng ví dụ của nhà soạn nhạc Beethoven để thể hiện các quyền của bằng sáng chế giả thiết ảnh hưởng tới các khái niệm được trao bằng sáng chế về âm nhạc trước thời gian của ông có thể đã gây ra trong sự tự do của ông để soạn nhạc. Beethoven có thể đã thấy những bằng sáng chế như vậy là một sự cản trở nghiêm trọng.

Sự ngớ ngẩn của Bằng sáng chế có thể được tải về với các độ phân giải khác nhau hoặc được xem trực tiếp trong trình duyệt. Các nhà làm phim chọn video codec Ogg Theora nguồn mở tự do để mã hóa phim, một codec mà nó có thể không bị ảnh hưởng bởi bất kỳ bằng sáng chế nào. Phim này là sẵn sàng theo một giấy phép Creative Commons.

Many viewers might find an analogy presented by Richard Stallman particularly illuminating. Stallman uses the example of the composer Beethoven to demonstrate the impact hypothetical patent rights to musical concepts patented before his time would have had on his freedom to compose. Beethoven would have found such patents a severe handicap.

Patent Absurdity can be downloaded in various resolutions or viewed directly in the browser. The film producers chose the free and open source Ogg Theora video codec to encode the film, a codec which is probably not affected by any patents. The film is available under a Creative Commons Licence.

Dịch tài liệu: Lê Trung Nghĩa

letrungnghia.foss@gmail.com

Ý: Các bệnh viện trẻ em tiết kiệm tiền bằng sử dụng nguồn mở

IT: Children hospitals saving money by using open source

filed under: [T] Deployments and Migrations, [GL] Italy

by Gijs Hillenius — published on Apr 21, 2010

Theo: http://www.osor.eu/news/it-children-hospitals-saving-money-by-using-open-source

Bài được đưa lên Internet ngày: 21/04/2010

Lời người dịch: Hàng loạt các bệnh viện ở Ý đang chuyển sang các hệ thống dựa vào phần mềm tự do nguồn mở. Đây là sáng kiến có sự trợ giúp của Bộ Hành chính công và Đổi mới sáng tạo của Ý.

Các bệnh viện trẻ em của Ý đang tiết kiệm tiền bằng việc sử dụng “Dự án đưa vào thông minh” sử dụng công nghệ nguồn mở và đưa ra sự truy cập tới các dữ liệu y tế và các ứng dụng học tập điện tử. Theo một tuyên bố từ Bộ Hành chính Công và Đổi mới sáng tạo, các bệnh viện có thể tiết kiệm khoảng 1000 euro cho mỗi PC và khoảng 500 cho mỗi máy trạm mỏng.

Dự án này sử dụng hệ điều hành nguồn mở Linux.

Bộ trưởng của Ý về Đối mới sáng tạo, Renato Brunetta, đã phát động dự án này đầu tháng này tại một trong những đơn vị của Bệnh viện Meyer tại thành phố Florence. Hệ thống này cũng được sử dụng tại phòng khám Sant'Orsola tại Bologna, Ospedale Bambino Gesù tại Rome, và Azienda Ospedaliera tại Padua.

8 bệnh viện khác nữa của Ý sẽ chuyển sang nền tảng nguồn mở trước và sau năm nay, bao gồm Ospedale Pediatrico Istituto G. Gaslini tại Genoa, và Ospedale Infantile Regina Margherita tại Turin.

Hệ thống này được phát triển với sự hỗ trợ của Bộ về Hành chính công và Đổi mới sáng tạo và Vùng Tuscany.

Hệ thống này được mong đợi làm cho dễ dàng cho trẻ em trong các bệnh viện để kết nối tới trường học và ở nhà. “Nó cũng cho phép các chuyên gia y tế sử dụng các công cụ tiên tiến để hỗ trợ trị bệnh cho các bệnh nhân trẻ tuổi của họ”, Telecom Italia, một trong những công ty có liên quan, nói trong một tuyên bố.

Dự án này sử dụng các máy đầu cuối có màn hình cảm ứng video, đưa ra cho các bệnh nhân trẻ em một cách thức tương tác với các bạn cùng lớp và dự các lớp học, khi được kết nối tới một máy trạm tương tự hoặc các bảng số trắng được thiết lập tại trường của chúng. Các máy tính cũng đưa ra sự truy cập tới TV, các trò chơi và các ứng dụng hội nghị trực tuyến.

Italian children hospitals are saving money by using the 'Smart Inclusion project' using open source technology and offering access to for instance medical data and e-learning applications. According to a statement from the Ministry for Public Administration and Innovation, hospitals can save about 1000 Euro per PC and about 500 per thin client.

The project uses the Linux open source operating system.

Italy's minister for Innovation, Renato Brunetta, inaugurated the Smart Inclusion project early last month at one of the units of the Meyer Hospital in the city of Florence. The system is also used by the Policlinico Sant’Orsola in Bologna, the Ospedale Bambino Gesù in Rome, and the Azienda Ospedaliera in Padua.

Eight more Italian hospitals will move to the open source platform before the end of this year, including the Ospedale Pediatrico Istituto G. Gaslini in Genoa, and the Ospedale Infantile Regina Margherita in Turin.

The system is developed with the support of the Ministry for Public Administration and Innovation and the Tuscany Region.

The system us intended to make it easy for children in the hospitals to stay connected to school and home. "It also enables health-care professionals to use advanced tools to support treatment of their young patients", explains Telecom Italia, one of the companies involved, in a statement.

The project uses for instance touchscreen video terminals, offering child patients a way to interact with classmates and attend lessons, when linked to a similar workstation or digital whiteboards installed at their school. The computers also offer access to TV, games and videoconferencing applications.

Dịch tài liệu: Lê Trung Nghĩa

letrungnghia.foss@gmail.com

Thứ Hai, 26 tháng 4, 2010

WhiteHouse.gov mở nguồn mã nguồn tùy biến Drupal

WhiteHouse.gov open sources custom Drupal code

22 April 2010, 12:10

Theo: http://www.h-online.com/open/news/item/WhiteHouse-gov-open-sources-custom-Drupal-code-983713.html

Bài được đưa lên Internet ngày: 22/04/2010

Lời người dịch: Website WhiteHouse.gov không chỉ là sử dụng CMS nguồn mở Drupal, mà bây giờ 4 module tùy biến của nó cũng được các lập trình viên đưa ra thành các mã nguồn mở cho bất kỳ ai trên thế giới cũng có thể xem xét, sử dụng hoặc sửa đổi. Một tư duy mà chắc có lẽ có tới gần 100% số dân công nghệ thông tin ở Việt Nam còn không thể tưởng tượng ra nổi.

Trong một bài phát biểu chính tại Hội nghị Drupal năm nay tại San Francisco, David Cole, một nhà tư vấn cao cấp cho CIO của Văn phòng Điều hành của Tổng thống, đã công bố rằng các lập trình viên của website của Tổng thống Mỹ (whitehouse.gov) đang đóng góp một số mã nguồn tùy biến của họ cho dự án Drupal. Trong một bài viết trên Blog của Nhà Trắng, Cole nói rằng, “Mã nguồn này là sẵn sàng cho bất kỳ ai xem xét, sử dụng, hoặc sửa đổi”, bổ sung thêm rằng, “Chúng ta rất phấn khích để thấy các lập trình viên khắp thế giới đặt các công việc của chúng ta vào sử dụng tốt trong các ứng dụng của riêng họ”.

Thông tin này tới 6 tháng sau khi website của Nhà Trắng sử dụng hệ quản trị nội dung (CMS) Drupal nguồn mở. Các lập trình viên hy vọng rằng, bằng việc đưa ra mã nguồn của họ, cộng đồng sẽ giúp xem xét lại và cải thiện trên nó. Theo Cole, 4 module hướng tới việc cải thiện tính mở rộng theo phạm vi, giao tiếp truyền thông và tính có thể truy cập được.

Module các tiêu đề HTTP theo ngữ cảnh cho phép những người xây dựng các website bổ sung các siêu dữ liệu tới nội dung và nói cho các máy chủ cách để điều khiển các trang đặc biệt nào đó. Module có khả năng mở rộng theo phạm vi thứ 2, được gọi là Akami, cho phép site whitehouse.gov tích hợp được với mạng phân phối nội dung Akamai. Module giao tiếp GovDelivery cho phép các thư điện tử được chỉnh sửa năng động hơn cho những ưu tiên của người sử dụng, trong khi module về tính có thể truy cập được Node Embed làm cho dễ dàng hơn để quản lý các ảnh và nội dụng video để đáp ứng được Phần 508 của chuẩn về tính có thể truy cập được của chính phủ.

During a keynote speech at this year's DrupalCon in San Francisco, David Cole, a Senior Advisor to the CIO of the Executive Office of the President, announced that the US Presidential web site (WhiteHouse.gov) developers are contributing some of their custom code to the Drupal project. In a post on the White House Blog, Cole said that, "This code is available for anyone to review, use, or modify," adding that, "We're excited to see how developers across the world put our work to good use in their own applications."

The news comes six months after announcing that the White House web site would be using the open source Drupal content management system (CMS). The developers hope that, by releasing their code, the community will help to review and improve upon it. According to Cole, the four modules are aimed at improving scalability, communication and accessibility.

The Context HTTP Headers module allows web site builders to add metadata to their content and tells servers how to handle specific pages. The second scaleability module, called Akami, allows the WhiteHouse.gov site to integrate with the Akamai content delivery network. The GovDelivery communication module enables more dynamic emails tailored to users' preferences, while the Node Embed accessibility module makes it easier to manage rich image and video content to meet Section 508 of the government accessibility standard.

Dịch tài liệu: Lê Trung Nghĩa

letrungnghia.foss@gmail.com

Chính phủ Anh có thể đi theo cuộc cách mạng nguồn mở của Obama như thế nào

How the UK government can follow Obama's open source revolution

Nhà Trắng đóng góp trở lại cho cộng đồng nguồn mở

White House gives back to open source community

Written by Dawinderpal Sahota

Computing, 23 Apr 2010

Theo: http://www.computing.co.uk/computing/analysis/2261862/white-house-contributes-open

Bài được đưa lên Internet ngày: 23/04/2010

Lời người dịch: Đây là chuyện đang xảy ra tại Nhà Trắng của nước Mỹ vào tháng 04/2010: “Nhà Trắng đã nói rằng bằng việc tung ra một số mã nguồn của mình nó sẽ có được lợi ích của nhiều người hơn trong việc xem xét và cải thiện mã nguồn. “Mã nguồn này là sẵn sàng cho bất kỳ ai để xem xét lại nó, sử dụng, hoặc sửa đổi”, Dave Cole, nhà tư vấn cao cấp cho CIO của Văn phòng Điều hành của Tổng thống, nói”. Vâng, Nhà Trắng thực sự là một tay chơi nguồn mở đúng nghĩa, họ không chỉ là người sử dụng, mà còn là người đóng góp ngược trở lại cho cộng đồng nguồn mở các mã nguồn tùy biến của họ với 4 module phần mềm. Nó khác biệt quá xa với những gì trong tư duy và hành động của dân IT Việt Nam hiện nay, một sự thật chỉ để nói lên rằng, mong muốn trở thành nước mạnh về IT của Việt Nam sẽ chỉ là thứ trên giấy, nếu mang theo trong mình một tư tưởng cũ rích, một mô hình phát triển phần mềm lạc hậu, được áp tải và kèm cặp bởi hãng có lịch sử chống đối nguồn mở lớn nhất thế giới: Microsoft. Còn đây là khuyến cáo của Gartner cho chính phủ Anh: “Để mua sắm các giải pháp rẻ hơn và nguồn mở nhiều hơn, các nhân viên IT cần gia tăng những kỹ năng của họ trong các lĩnh vực như các vấn đề cấp phép và hỗ trợ, theo Gartner. Các cơ quan chính phủ phải chia sẻ thông tin về đánh giá tương ứng của họ về các đề xuất hoàn toàn hoặc một phần nguồn mở, và thường xuyên đánh giá mức độ chín muồi của sản phẩm”.

Nhà Trắng của Obama đang tung ra các mã nguồn mở tùy biến mà nó đã tự mình phát triển trở ngược lại cho cộng động Drupal.

Nhà Trắng đã nói rằng bằng việc tung ra một số mã nguồn của mình nó sẽ có được lợi ích của nhiều người hơn trong việc xem xét và cải thiện mã nguồn.

“Mã nguồn này là sẵn sàng cho bất kỳ ai để xem xét lại nó, sử dụng, hoặc sửa đổi”, Dave Cole, nhà tư vấn cao cấp cho CIO của Văn phòng Điều hành của Tổng thống, nói.

“Chúng tôi phấn khởi thấy cách mà các lập trình viên trên khắp thế giới đặt công việc của chúng ta để sử dụng tốt trong các ứng dụng của riêng họ”.

Chính quyền Obama đang tung ra một module gọi là các Tiêu đề HTTP theo Ngữ cảnh, mà nó cho phép những người xây dựng site bổ sung các siêu dữ liệu vào nội dung mà họ phục vụ. Một module thứ 2 giải quyết tính có thể mở rộng theo phạm vi bằng việc cho phép tích hợp với Mạng Phân phối Nội dung Akamai.

GovDelivery là một module khác mà nó cho phép gửi các thư điện tử động hơn được chỉnh sửa theo những ưu tiên của người sử dụng, trong khi Node Embed chắc chắn cho tất cả các video và hình ảnh trên site White House (Nhà Trắng) có được siêu dữ liệu phù hợp để làm cho chúng có thể đọc được bằng các phần ềm đọc màn hình.

The Obama White House is releasing custom open source code that it developed itself back to the Drupal community.

The White House said that by releasing some of its code it will get the benefit of more people reviewing and improving it.

“This code is available for anyone to review, use, or modify,” said Dave Cole, senior adviser to the CIO of the Executive Office of the President.

“We're excited to see how developers across the world put our work to good use in their own applications.”

The Obama administration is releasing a module called Context HTTP Headers, which allows site builders to add new metadata to the content they serve. A second module addresses scalability by allowing integration with the Akamai Content Delivery Network.

GovDelivery is another module that enables the sending of more dynamic emails tailored to users' preferences, while Node Embed makes sure all video and pictures on the White House site have the appropriate metadata to make them readable by screen reading software.

Nước Anh có thể đi theo ví dụ của Obama

Trong khi đó, tại Anh, năm ngoái chính phủ đã cam kết ưu tiên phần mềm nguồn mở hơn là phần mềm sở hữu độc quyền đối với tất cả các dự án IT, trong một nỗ lực để tiết kiệm tiền.

Hãng nghiên cứu Gartner đã giải thích rằng cho tới gần đây, chính phủ Anh đã duy trì một quan điểm bảo thủ đối với nguồn mở, nhưng đã nói rằng nó đã bắt đầu vận hành một chính sách gọi là vì “những hành động tích cực hướng tới việc áp dụng nguồn mở”.

Chính sách này nhấn mạnh tầm quan trọng của việc áp dụng những tiêu chí tốt nhất theo giá trị đồng tiền, mà xem xét tổng chi phí sở hữu cũng như những khía cạnh như tính có thể mở rộng theo phạm vi và an ninh. Nó bảo vệ cho việc lựa chọn các sản phẩm nguồn mở nơi mà “không có sự khác biệt về giá thành nào đáng kể” thì sẽ vì tính mềm dẻo tốt hơn vốn có của nó.

Gartner khuyến cáo các CIO của chính phủ Anh phải đánh giá cách mà công nghệ nguồn mở sẽ ảnh huonwgr tới những đầu tư có kế hoạch của họ cho 2 năm tới, và cách để ép giảm ngay lập tức giá thành.

Những mua sắm nên bắt đầu làm việc hướng vào việc giới thiệu mệnh đề “mua-một khi”, mà có thể đảm bảo rằng các giải pháp có được bởi một bộ có thể được truyền đi với giá bằng 0 hoặc tối thiểu trong khắp các tổ chức của chính phủ.

“Chính sách của Anh về sử dụng nguồn mở, chuẩn mở và sử dụng lại đối với các phần mềm được chính phủ mua sắm có tiềm năng để có được một ảnh hưởng dài hạn lên chính sách kiềm chế giá thành và thay đổi mối quan hệ với các nhà cung cấp của chính phủ”, Andrea DiMaio, nhà phân tích về chính phủ của Gartner, nói.

“Tuy nhiên, nó đòi hởi sự triển khai thận trọng và một sự cân bằng tốt hơn giữa mong muốn về tính mở và quản lý rủi ro”.

Để mua sắm các giải pháp rẻ hơn và nguồn mở nhiều hơn, các nhân viên IT cần gia tăng những kỹ năng của họ trong các lĩnh vực như các vấn đề cấp phép và hỗ trợ, theo Gartner. Các cơ quan chính phủ phải chia sẻ thông tin về đánh giá tương ứng của họ về các đề xuất hoàn toàn hoặc một phần nguồn mở, và thường xuyên đánh giá mức độ chín muồi của sản phẩm.

“Chính phủ Anh sau đó có thể thấy tầm quan trọng của việc thiết lập quan hệ đối tác với giới công nghiệp trong việc làm cho chính sách này làm việc được”, DiMaio kết luận.

How the UK can follow Obama’s example

Meanwhile, in the UK, the government last year pledged to prioritise open source software over propriety software for all of its IT projects, in an effort to save money.

Research firm Gartner explained that until recently, the UK government had maintained a conservative attitude toward open source, but said that it has begun operating a policy calling for “positive actions toward the adoption of open source”.

The policy stresses the importance of applying best value-for-money criteria, which considers total cost of ownership as well as aspects such as scalability and security. It advocates selecting open-source products where there is "no significant overall cost difference" owing to its greater inherent flexibility.

Gartner advises that UK government CIOs must assess how open source technology will impact their planned investments for the next two years, and how to go about forcing an immediate reduction in costs.

Purchasers should start working toward the introduction of a "buy-once" clause, which would ensure that solutions acquired by one department can be transferred at no or nominal cost across government organisations.

“The UK policy on the use of open source, open standards and the reuse of government-purchased software has the potential to have a long-lasting impact on cost containment and change the relationships with government suppliers,” said Andrea DiMaio, government analyst at Gartner.

“However, it requires careful implementation and a better balance between the desire for openness and risk management.”

In order to procure cheaper solutions and more open source, IT staff need to increase their skills in areas such as licensing and support issues, according to Gartner. Government departments must share information about their respective evaluation of complete or partial open-source proposals, and regularly assess product maturity.

“The UK government would then see the importance of partnering with industry in making this policy work,” concluded DiMaio.

Dịch tài liệu: Lê Trung Nghĩa

letrungnghia.foss@gmail.com

Chủ Nhật, 25 tháng 4, 2010

FUD an ninh đang hoạt động: Không phải lỗi của Windows, không, hoàn toàn không

Security FUD In Action: Not Windows' Fault, Nope, Not at All

By Carla Schroder on April 20, 2010 1:48 PM | Permalink | Comments (5) | TrackBacks (0)

Theo: http://blog.linuxtoday.com/blog/2010/04/junk-cyber-crim.html

Bài được đưa lên Internet ngày: 20/04/2010

Lời người dịch: Trong lúc các phương tiện thông tin đại chúng vẫn không ngừng tránh nói tới những thứ độc hại của riêng Windows như những sâu, bọ, virus đặc chủng của chúng: “Conficker, Hydraq, Sality.AE virus, Brisv Trojan và sâu SillyFDC. Nó còn không thèm sử dụng các tên đầy đủ như: W32.Sality.AE, W32.SillyFDC, W32.downadup (Conficker). W32 là "Windows 32-bit", và đưa ra những khuyên cáo vô nghĩa dạng như: “Hãy ở lại với an toàn trực tuyến; Hãy sử dụng các phần mềm an ninh mà có thể xử lý các virus và phần mềm gián điệp; Sử dụng một tường lửa; Áp dụng cập nhật hệ điều hành sớm nhất khi chúng có sẵn sàng; Hãy nghi ngờ các thư điện tử không theo yêu cầu chứa các tệp gắn kèm; Hãy giữ cho trình duyệt của bạn cập nhật”, thì một câu hỏi luôn được đặt ra: “Liệu đây có là một số dạng đùa cợt ác điểu không nhỉ? Bạn và tôi biết rằng số 1 trong bất kỳ danh sách tư vấn chân thành nào về an ninh là “Không kết nối Windows tới bất kỳ mạng nào hoặc trao đổi các dữ liệu bằng bất kỳ phương pháp nào với các máy tính khác”. Thế đấy, một lần nữa xin được nhắc lại: HÃY VỨT BỎ WINDOWS CÀNG NHANH CÀNG TỐT!.

Cuộc chơi trao cho Microsoft thoát qua về những khiếm khuyết an ninh vẫn tiếp tục, bất chấp sự tăng trưởng nhanh chóng của botnet rộng khắp thế giới và những khai thác (lỗ hổng an ninh) của Windows lang thang khắp thế giới hơn bao giờ hết.

100 cuộc tấn công tiềm tàng mỗi giây bị ngăn chặn vào năm 2009 không nhắc tới Windows, mặc dù nó gọi tên hàng loạt các phần mềm độc hại riêng rẽ như Conficker, Hydraq, Sality.AE virus, Brisv Trojan và sâu SillyFDC. Nó còn không thèm sử dụng các tên đầy đủ như: W32.Sality.AE, W32.SillyFDC, W32.downadup (Conficker). W32 là "Windows 32-bit."

Nó không xác định “các trình xem PDF” bị tổn thương như Adobe Reader, và không phân biệt những khai thác của trình duyệt theo nền tảng. Câu hỏi số 1 về an ninh không được trả lời từ những người sử dụng là liệu các khai thác của Firefox có ảnh hưởng tới những người không sử dụng Windows hay không? Tôi vẫn có một câu trả lời tốt cho điều này.

Virus Shuts Border Crossing nói “một virus máy tính đã phá hoại hệ thống kiểm soát biên giới điện tử”. BBC News tiếp tục cái chất không đổi về tham chiếu tới các máy tính cá nhân Windows như là các PC, và đưa ra những tư vấn an ninh vô dụng như là:

Hãy ở lại với an toàn trực tuyến

Hãy sử dụng các phần mềm an ninh mà có thể xử lý các virus và phần mềm gián điệp

Sử dụng một tường lửa

Áp dụng cập nhật hệ điều hành sớm nhất khi chúng có sẵn sàng

Hãy nghi ngờ các thư điện tử không theo yêu cầu chứa các tệp gắn kèm

Hãy giữ cho trình duyệt của bạn cập nhật”

The game of giving Microsoft a free pass on security flaws continues, despite the rapid growth of the world wide botnet and more Windows exploits roaming the planet than ever.

100 potential attacks per second blocked in 2009 fails to mention Windows, though it names various individual malwares such as Conficker, Hydraq, Sality.AE virus, the Brisv Trojan and the SillyFDC worm. It doesn't even use their full names: W32.Sality.AE, W32.SillyFDC, W32.downadup (Conficker). W32 is "Windows 32-bit."

It fails to identify vulnerable "PDF viewers" as Adobe Reader, and does not differentiate browser exploits by platform. The #1 unanswered security question from users is do Firefox exploits affect non-Windows users? I have yet to get a good answer to this.

Virus Shuts Border Crossing blames "a computer virus crashed the electronic border control system."

BBC News continues its unbroken streak of referring to Windows PCs as PCs, and offering useless security advice such as:

"STAYING SAFE ONLINE

Use security software that can tackle viruses and spyware

Use a firewall

Apply operating system updates as soon as they become available

Be suspicious of unsolicited e-mails bearing attachments

Keep your browser up to date"

Is this some kind of cruel joke? You and I both know that #1 on any honest security advice list is "Don't connect Windows to any networks or exchange data by any method with other computers." Perhaps you fine readers recall some of the many articles on the numerous failures of both the Windows security software industry, and Microsoft, like this small sampling:

Liệu đây có là một số dạng đùa cợt ác điểu không nhỉ? Bạn và tôi biết rằng số 1 trong bất kỳ danh sách tư vấn chân thành nào về an ninh là “Không kết nối Windows tới bất kỳ mạng nào hoặc trao đổi các dữ liệu bằng bất kỳ phương pháp nào với các máy tính khác”. Có lẽ bạn bắt phạt các độc giả nhớ lại một số các bài viết về vô số những khiếm khuyết của cả nền công nghiệp phần mềm về an ninh của Windows, và Microsoft, như những ví dụ nhỏ sau:

Another day, another Internet Explorer security hole(Mar 02, 2010)

32% of computers with AV protection are infected(Feb 11, 2010)

New Russian botnet tries to kill rival (Feb 10, 2010)

Most security products fail to perform(Nov 16, 2009)

Oops, e-mail security vendor McAfee spills 1400 private names(Jul 31, 2009)

Kaspersky confirms hack with fingers firmly in ears(Feb 09, 2009)

Kaspersky database exposed(Feb 09, 2009)

Windows worm numbers 'skyrocket'(Jan 19, 2009)

Trend Micro: Antivirus Industry Lied for 20 Years(Jul 16, 2008)

Trò đùa bản vá ngày thứ ba

Trò đùa lớn nhất của tất cả là Bản vá ngày thứ ba. Vì sao các fan hâm mộ Windows lại dễ bị mắc lừa như vậy nhỉ? Liệu họ có một có một vụ đặc biệt nào đó để không bị tấn công vào một ngày khác hay tuần khác không nhỉ? Mặc dù đúng là không có gì khác mấy, vì luôn có vô số các lỗ hổng khác sẵn sàng. Việc lớn là khóa cửa ra vào khi các cửa bên và các cửa sổ để mở, và hoàn toàn không có cả mái nhà.

Symantec đã đưa ra báo cáo thường niên của họ, và hãng đã cung cấp nhiều bài viết như Báo cáo An ninh 2009 của Symantec chỉ ra sự tăng trưởng của các phần mềm độc hại là 71%. Nó có những viên ngọc như

“Theo nghiên cứu 2009 của Symantec đã thấy một sự gia tăng chủ chốt 71% các phần mềm độc hại so với năm 2008. Điều này có nghĩa một cách hiệu quả rằng 51% tất cả các vấn đề về an ninh từ trước tới nay được theo dõi bởi hãng này đã xuất hiện chỉ trong năm nay”.

“... Một trong những tay chơi chính trong lĩnh vực này năm ngoái là chương trình phần mềm độc hại Zeus. Phần mềm này là được đưa ra thị trường và được bán cho bọn tội phạm không gian mạng và thường được sử dụng để tạo ra các “botnet” hoặc các mạng độc hại của các PC mà chúng sẽ bị lây nhiễm và sau đó được sử dụng cho các mục đích đánh spam hoặc ăn cắp các dữ liệu”.

Mà Vista đã được tung ra vào tháng 01/2007, và Windows 7 đã được tung ra vào tháng 10/2009, và chúng tất cả được cho là an ninh hơn. Chắc rồi, vẫn còn đó một cơ sở vốn có khổng lồ của Windows... nhưng khi bạn đọc các định nghĩa phần mềm độc hại thì bạn nhanh chóng biết rằng phần mềm độc hại không quan tâm, tất cả các Windows là như nhau.

Patch Tuesday Joke

The biggest joke of all is Patch Tuesday. Why are Windows fans so gullible? Do they have a special deal to not be attacked the other days of the week? Though it is true that it doesn't make much difference, since there are always plenty of other available holes. Big deal locking the front door when the side doors and windows are open, and there is no roof at all.

Symantec released their annual report, and it has fueled many articles like Symantec's 2009 Security Report Shows a 71% Increase in Malware. It contains gems like

"According to the Symantec research 2009 saw a major increase of 71% in malware over 2008. This effectively means that 51% of all security issues ever tracked by the company appeared in this year alone.

"...One of the major players in this field last year was the Zeus malware program. This software is marketed and sold to cyber criminals and is often used to create malicious "botnets" or networks of PCs that are infected and then used for spam or data theft purposes."

But Vista was released in Jan. 2007, and Windows 7 was released October 2009, and they're supposed to be all more secure. Sure, there is still a huge legacy Windows base...but when you read malware definitions you quickly learn that the malware don't care, all Windows are equally tasty.

Dạng này của báo cáo là ít so với sự tuyên truyền. Mục đích là để truyền thông điệp y hệt cứ như thế và như thế tiếp tục. Tội phạm không gian mạng là hoàn toàn là sự sai trái của bọn tội phạm và những người sử dụng không cẩn thận. Phần mềm độc hại hướng vào tất cả các PC, mà đó chính là cách của nó và không ai có lỗi cả, ngoại trừ bọn tội phạm và những người sử dụng bất cẩn. Nhưng đây là chuyện vô lý thuần túy: Bản chất tự nhiên xốp rỗng của Windows, và toàn bộ kho phần mềm của Windows, là vấn đề. Đừng có để bất kỳ ai làm cho bạn tin tưởng khác đi nhé.

Những gì có thể giống nếu Linux, hoặc bất kỳ hệ điều hành mạng của nhiều người sử dụng thực sự nào với một thiết kế lành mạnh, là hệ điều hành chuẩn nhỉ? Tôi đánh cược tiền chúng ta có thể không có hàng chục triệu PC Linux trong các botnet, ngay cả với một số lượng lớn những người sử dụng không tinh vi phức tạp. Không có các botnet bơm ra các phishes, spam, và phần mềm độc hại, không có những sự lây nhiễm bằng các ổ đĩa từ việc chỉ vì viếng thăm các website bị lây nhiễm, không có những con rận từ việc đơn giản có một thư điện tử hoặc tài liệu bị lây nhiễm trên máy của bạn mà không ngay cả mở nó, không có các virus hoặc sâu bọ lan truyền hàng triệu các máy tính chỉ trong một cái chớp mắt. Nó nắm tài năng đặc biệt và kiến trúc hệ điều hành để làm cho những thứ này có thể.

This type of reporting is little more than propaganda. The goal is to convey the same message over and over: Cybercrime is entirely the fault of cybercriminals and careless users. Malware targets all PCs, that's just the way it is and it's nobody's fault, except criminals and careless users. But this is pure baloney: The porous nature of Windows, and the entire Microsoft software stack, is the problem. Don't let anyone make you believe otherwise.

What would it be like if Linux, or any real multi-user networking operating system with a sane design, were the standard operating system? I bet money we would not have tens of millions of Linux PCs in botnets, even with a large population of unsophisticated users. No botnets pumping out phishes, spam, and malware, no drive-by infections from merely visiting infected Web sites, no getting cooties from simply having an infected email or document on your system without even opening it, no viruses or worms spreading to millions of other computers in an eyeblink. It takes special talent and OS architecture to make those things possible.

Dịch tài liệu: Lê Trung Nghĩa

letrungnghia.foss@gmail.com

Báo cáo: Nga như một gốc của các cuộc tấn công

Report: Russia as an origin of attacks

20 April 2010, 17:44

Theo: http://www.h-online.com/security/news/item/Report-Russia-as-an-origin-of-attacks-982038.html

Bài được đưa lên Internet ngày: 20/04/2010


Lời người dịch: Theo báo cáo của Akamai, khi nói về các cuộc tấn công không gian mạng, thì những cái tên đáng nhớ là Nga, Mỹ, Trung Quốc và … Windows.

Hầu hết những kẻ tấn công nhằm vào cổng 445, một cổng mà các máy tính Windows sử dụng cho việc chia sẻ tệp.

Nguồn: Nhà cung cấp mạng phân phối nội dung Akamai. Akamai đã đưa ra báo cáo về tình trạng của Internet cho quý 4 năm 2009, điều tra các cuộc tấn công lên các máy tính Internet cũng như sự sử dụng Internet trên thế giới. Báo cáo nói rằng giao thông mạng chịu các cuộc tấn công như vậy từ Nga vẫn luôn là 13%, mà là đứng đầu danh sách. Khoảng 12% của giao thông đã được nói chịu các cuộc tấn công có xuất xứ từ Mỹ - so với quý trước, thì điều này gia tăng 5.1 điểm. Các cuộc tấn công từ Trung Quốc chỉ đứng hàng thứ 3, và tỷ lệ của chúng đã gia tăng một chút từ 6.5 lên 7.5%.

Như trong các báo cáo trước, mục tiêu tấn công thông thường nhất (74%) là cổng 445 (Microsoft DS), mà Akamai nghĩ có thể vì các hoạt động tiếp tục của sâu Conficker. Tuy nhiên, các tác giả của báo cáo nói rằng họ không thể thiết lập được điều này một cách quyết định vì Akamai không điều tra gói tải lên. Các cuộc tấn công lên các cổng khác như SSH (22), NetBIOS (139), Microsoft RPC (135) và Telnet (23) mỗi cổng chỉ là 1 con số theo tỷ lệ của tổng số.

Báo cáo của Akamai cũng điều tra số lượng các địa chỉ IPv4 duy nhất, mà đã gia tăng tới 4.7% so với quý 3/2009, và bằng 16% so với quý 4/2008. Về giá trị tuyệt đối, Mỹ với 124.953.865 địa chỉ là vượt xa Trung Quốc (52.113.869) và Nhật Bản (32.259.547). Một cách ngẫu nhiên, số lượng cao nhất các địa chỉ IP theo đầu người có thể thấy ở Nauy, Thụy Điển và Phần Lan. Đức đứng hàng thứ 9 trong báo cáo này.

Most attackers target port 445, a port Windows computers use for file sharing.
Source: Akamai Content Delivery Network provider Akamai has released its State of the Internet report for the fourth quarter of 2009, investigating attacks on internet computers as well as internet usage worldwide. The report states that the network traffic caused by such attacks from Russia remained stable at 13%, which is at the top of the list. About 12% of the traffic was said to be caused by attacks originating in the US – compared to the previous quarter, this represents an increase of 5.1 points. Attacks from China only rank third, and their proportion increased slightly from 6.5 to 7.5%.

As in previous reports, the most common attack target (74%) was port 445 (Microsoft DS), which Akamai thinks could be due to the continued activities of the Conficker worm. However, the authors of the report say that they couldn't establish this conclusively because Akamai doesn't investigate packet payloads. Attacks on other ports such as SSH (22), NetBIOS (139), Microsoft RPC (135) and Telnet (23) each only constitute a single digit proportion of the total figure.

Akamai's report also investigates the number of unique IPv4 addresses, which increased by 4.7% in comparison with the third quarter of 2009, and by 16% in comparison with the fourth quarter in 2008. In absolute terms, the US with 124.953.865 addresses is far ahead of China (52.113.869) and Japan (32.259.547). Incidentally, the highest number of IP addresses per capita can be found in Norway, Sweden and Finland. Germany ranks ninth in this regard.


Mặc dù mất một số điểm, Hàn Quốc với tốc độ trung bình 11.7 Mbits/s đứng đầu trong danh sách các kết nối Internet tốc độ cao.

Nguồn: Akamai. Báo cáo này cũng đăng ký các tốc độ kết nối tương ứng. Akamai chia các kết nối Internet thành các kết nối tốc độ thấp và các kết nối tốc độ cao (2Mbits/s và cao hơn). Theo báo cáo này, tốc độ kết nối Internet trung bình toàn cầu đã giảm khoảng 3% xuống 1.7 Mbits/s so với năm ngoái. Cũng thú vị là việc tốc độ kết nối trung bình tại Hàn Quốc, người đứng đầu trong lĩnh vực các kết nối Internet tốc độ cao, đã giảm 24% so với quý 3/2009. Các tác giả của báo cáo bình luận rằng, nhìn vào các dữ liệu gốc, thì việc giảm này có lẽ bởi sự ra đời của iPhone tại Hàn Quốc vào tháng 11/2009.

So với quý 3/2009, số lượng toàn cầu các kết nối tốc độ thấp (256Kbit/s và thấp hơn) đến với các trung tâm máy tính của Akamai cũng đã gia tăng 41%. Khá thú vị là hầu hết các kết nối này tới từ các vùng như Cuba hoặc lãnh thổ Mayotte ngoài biển của Pháp. Danh sách các kết nối băng thông rộng trên 2Mbits/s, mặt khác, đứng đầu là của các quốc gia châu Âu và châu Á.

Despite losing some points, South Korea with its average speed of 11.7 Mbits/s remains at the top of the high-speed internet connections list.
Source: Akamai The report also registers the respective connection speeds. Akamai breaks down internet connections into low-speed and high-speed connections (2Mbits/s and above). According to the report, the average global internet connection speed decreased by almost 3% to 1.7 Mbits/s compared to the previous year. Also interesting is that the average connection speed in South Korea, the leader in the field of high-speed internet connections, decreased by 24% in comparison with the third quarter of 2009. The authors of the report comment that, looking at the original data, this decline was probably caused by the introduction of the iPhone in South Korea in November 2009.

Compared to the third quarter of 2009, the global number of low-speed connections (256 Kbit/s and below) to Akamai's computer centres also increased by 41%. It is hardly surprising that most of these connections originate in areas such as Cuba or the French overseas territory of Mayotte. The list of broadband connections above 2 Mbits/s, on the other hand, is topped by European and Asian countries.

(crve)

Dịch tài liệu: Lê Trung Nghĩa

letrungnghia.foss@gmail.com

Thứ Sáu, 23 tháng 4, 2010

Ý bắt đầu một trung tâm năng lực nguồn mở

Italy to begin an open source competence centre

by Gijs Hillenius — published on Apr 21, 2010

filed under: [GL] Italy, [T] Policies and Announcements

Theo: http://www.osor.eu/news/italy-to-begin-an-open-source-competence-centre

Bài được đưa lên Internet ngày: 21/04/2010

Lời người dịch: Nước Ý có Trung tâm năng lực nguồn mở, “hướng tới việc đáp ứng những nhu cầu về các phần mềm và ứng dụng cơ bản cho các trường học, đại học, các thành phố nhỏ, các bệnh viện, các doanh nghiệp vừa và nhỏ trong việc áp dụng phần mềm nguồn mở” và “sẽ tương tự như những trung tâm năng lực nguồn mở tại các quốc gia khác, bao gồm Tây Ban Nha, Pháp, Trung Quốc và Brazil. “Trung tâm năng lực này sẽ tập hợp các kỹ năng và tài nguyên trong nghiên cứu và trong đổi mới sáng tạo, cả quốc gia lẫn quốc tế”.

Các cơ quan hành chính nhà nước Ý mà đang xem xét việc sử dụng nguồn mở có thể nhờ cậy vào một trung tâm năng lực đặc biệt về dạng phần mềm này. Trung tâm này là dựa trên web, mà nó sẽ được mở vào ngày mai, hướng tới việc khuyến khích phát triển và ứng dụng phần mềm nguồn mở.

Trung tâm năng lực ban đầu sẽ tập trung vào việc sử dụng nguồn mở tại các trường học và các trường đại học. Nó cũng hy vọng phát triển sử dụng dạng phần mềm này trong các công ty vừa và nhỏ.

“Trung tâm năng lực Ý là một nhóm phi lợi nhuận không thua, hoạt động trên một phạm vi toàn quốc và hướng tới việc đáp ứng những nhu cầu về các phần mềm và ứng dụng cơ bản cho các trường học, đại học, các thành phố nhỏ, các bệnh viện, các doanh nghiệp vừa và nhỏ trong việc áp dụng phần mềm nguồn mở”, một tuyên bố được xuất bản bởi Spago, một dự án phát triển phần mềm nguồn mở cho các ứng dụng tri thức doanh nghiệp, nói.

Theo một tuyên bố của bộ về quản trị và đổi mới sáng tạo nhà nước, trung tâm này là một sự đi theo dự án Qualipso và sẽ tương tự như những trung tâm năng lực nguồn mở tại các quốc gia khác, bao gồm Tây Ban Nha, Pháp, Trung Quốc và Brazil. “Trung tâm năng lực này sẽ tập hợp các kỹ năng và tài nguyên trong nghiên cứu và trong đổi mới sáng tạo, cả quốc gia lẫn quốc tế”.

Bộ này nói rằng việc sử dụng nguồn mở có thể giúp các cơ quan nhà nước đưa ra các dịch vụ điện tử cho công dân và các công ty. Nguồn mở giúp gia tăng sự minh bạch của chính phủ, là một cách để cải thiện các qui trình nghiệp vụ và khuyến khích sự hợp tác giữa các cơ quan hành chính nhà nước.

Italian public administrations considering to use open source can turn to a competence centre specialised in this type of software. The web-based centre, which will be opened tomorrow, aims to foster the development and adoption of open source software.

The competence centre will initially focus on the use of open source in schools anb universities. It also hopes to develop the use of this type of software in small and medium sized companies.

"The Italian Competence Center is a no-profit no-loss consortium, operating on a national scale and addressed to meet the needs of basic software and applications for schools, universities, small municipalities, hospitals, small and medium enterprises in the adoption of open source software", says an announcement published by Spago, a project developing open source software for business intelligence applications.

The centre is a joint-venture of three universities, Insubria University, the University of Sannio, the University of Bolzano, and Engineering Ingegneria Informatica, an Italian IT firm and one of the developers of Spago. The four organisations are also involved in Qualipso, a research network on open source software.

According to an announcement by the ministry for public administration and innovation, the centre is a follow-up to the Qualipso project and will resemble open source resource centres in other countries, including Spain, France, China and Brazil. "The competence centre will aggregate skills and resources in research and in innovation, national and international."

The ministry says that using open source can help public administration offer electronic services to citizen and companies. Open source helps to increase government transparency, is a way to streamline business processes and promotes cooperation between administrations.

Dịch tài liệu: Lê Trung Nghĩa

letrungnghia.foss@gmail.com

Hà Lan: Các máy để bàn nguồn mở quản lý các bộ về không gian văn phòng chia sẻ

NL: Open source desktops manage shared office space ministries

filed under: [GL] The Netherlands, [T] Deployments and Migrations

by Gijs Hillenius — published on Apr 19, 2010

Theo: http://www.osor.eu/news/nl-open-source-desktops-manage-shared-office-space-ministries

Bài được đưa lên Internet ngày: 19/04/2010

Lời người dịch: Một ví dụ thú vị về cách quản lý không gian bổ sung cho các bộ bằng các máy tính chạy Ubuntu tại Hà Lan.

20 chiếc máy tính cá nhân để bàn chạy phát tán Ubuntu Linux được sử dụng để quản lý các dịch vụ tại một tòa nhà văn phòng được chia sẻ tại Hague cho tất cả các bộ của Hà Lan, bắt đầu từ đầu tháng này.

Tòa nhà vân phòng chia sẻ, được gọi là Rijkskantoor Beatrixpark, tạo điều kiện cho các bộ làm việc cùng nhau trong các dự án tạm thời, và đưa ra không gian văn phòng thêm cho các bộ khi cần.

Các nhân viên của bộ phải cung cấp các máy tính xách tay hoặc máy tính cá nhân của riêng họ. Tuy nhiên, đội dịch vụ tại tòa nhà bây giờ sử dụng Ubuntu v8.04. Họ sẽ sử dụng các máy để bàn nguồn mở để quản lý không gian văn phòng, giữ một tab về đặt chỗ các phòng họp, các yêu cầu cho việc cung cấp và duy trì chung.

Theo Valentijn Sessink từ nhà cung cấp dịch vụ IT nguồn mở Hà Lan cho OpenOffice, có trách nhiệm về cài đặt, nó chiếm một ít tinh chỉnh nhỏ để làm cho ứng dụng quản trị dịch vụ sở hữu độc quyền, dựa trên Java, chạy được trên hệ điều hành nguồn mở này. “Trước tiên nhà cung cấp này đã nói họ có thể không hỗ trợ Linux. Khi chúng tôi đã chỉ cho họ nó dễ thế nào để làm việc, thì họ đã đồng ý thử nó trên Ubuntu. Mà chúng tôi đã thành khách hàng đầu tiên yêu cầu nó trên nền tảng này”.

Tất cả các máy tính cá nhân PC Ubuntu trong Beatrixpark được cài đặt một cách tự động từ mạng, Valentijn Sessink giải thích từ nhà cung cấp dịch vụ IT nguồn mở Hà Lan cho OpenOffice. “Chúng tôi chỉ định các ứng dụng nào cần thiết, và các PC chăm sóc phần còn lại. Điều này làm cho sự cài đặt độc lập với cấu hình phần cứng PC và đó là một ưu thế lớn. Và nó sẽ cho phép nâng cấp dễ dàng cho phiên bản tiếp sau của Ubuntu”.

Twenty desktop PCs running the Ubuntu Linux distribution are used to manage the services at a shared office building in the Hague for all Dutch ministries, since the beginning of this month.

The shared office building, called Rijkskantoor Beatrixpark, facilitates ministries working together on temporary projects, and offers the ministries extra office space when needed.

Ministry workers have to supply their own laptops or PCs. However, the service staff at the building is now using Ubuntu version 8.04. They will use the open source desktops to manage office space, keep a tab on reservation of meeting rooms, requests for catering and general maintenance.

According to Valentijn Sessink from the Dutch open source IT service provider Open Office, responsible for the installation, it took a few minor tweaks to make the proprietary service management application, based on Java, run on the open source operating system. "At first the vendor stated they would not support Linux. When we showed them how easy it was to make it work, they admitted having tested it on Ubuntu. But we were the first customer to ask for it on that platform."

All Ubuntu PCs in the Beatrixpark are installed automatically from the network, explains Valentijn Sessink from the Dutch open source IT service provider OpenOffice. "We specify which applications are needed, and the PC takes care of the rest. This makes the install independent from the PC hardware configuration and that is a big advantage. And it will allow an easy upgrade to the next Ubuntu release.

Dịch tài liệu: Lê Trung Nghĩa

letrungnghia.foss@gmail.com

Thứ Năm, 22 tháng 4, 2010

Các công dân yêu cầu dự án chính phủ điện tử sử dụng nguồn mở và các chuẩn mở

Citizens ask e-government project to use open source and standards

filed under: [GL] Romania, [T] General Topic, [T] Policies and Announcements

by Gijs Hillenius — published on Apr 19, 2010

Theo: http://www.osor.eu/news/citizens-ask-e-government-project-to-use-open-source-and-standards

Bài được đưa lên Internet ngày: 19/04/2010

Lời người dịch: Nhóm 200 người Rumani yêu cầu dự án chính phủ điện tử của Rumani sử dụng các phần mềm nguồn mở và chuẩn mở: “APTI yêu cầu bộ trưởng Sandu chắc chắn rằng bất kỳ ứng dụng nào mà được viết cho eRomania sẽ làm việc tốt một cách bình đẳng trên bất kỳ hệ điều hành máy tính nào. “Và tất cả các ứng dụng web nên được phát triển chỉ sử dụng các chuẩn mở sao cho chúng làm việc được tốt như nhau trong bất kỳ trình duyệt nào”. “Tất cả các ứng dụng được cấp vốn bởi tiền nhà nước phải truy cập được tới mọi công dân, mà không bị ép phải sử dụng các phần mềm sở hữu độc quyền hoặc phải có các dịch vụ bổ sung”.”

200 người Rumani đã ký vào một kiến nghị thúc giục Gabriel Sandu, Bộ trưởng về Xã hội Thông tin và Truyền thông, để ủng hộ phần mềm nguồn mở trong các dự án chính phủ điện tử. Họ cũng yêu cầu ông sử dụng các chuẩn mở và làm cho các dữ liệu của chính phủ công khai bằng điện tử.

Kiến nghị này đã được tổ chức bởi APTI, một Hiệp hội Rumani về Công nghệ và Internet. Nó được tổ chức trực tuyến đối với dự án eRomania, một đề xuất dự án 500 triệu euro để làm cho các dịch vụ và thông tin của chính phủ sẵn sàng một cách điện tử. Dự án này đã được thảo luận vài năm trước, và bộ trưởng Sandu là một trong những người ủng hộ.

Các dịch vụ của nó có thể cho phép các công ty và các công dân nộp hồ sơ thuế trực tuyến, và, ví dụ, để yêu cầu và có lại các giấy phép. Các dự án khác là để khuyến khích du lịch.

Trong bức thư công khai của mình, APTI viết tổ chức này ưu tiên dự án eRomania phạm vi rộng hơn là với một loạt các dự án chính phủ điện tử không được phối hợp mà nó có thể giữ cho các cơ quan hành chính nhà nước Rumani tương hợp được.

Tuy nhiên, APTI yêu cầu bộ trưởng Sandu chắc chắn rằng bất kỳ ứng dụng nào mà được viết cho eRomania sẽ làm việc tốt một cách bình đẳng trên bất kỳ hệ điều hành máy tính nào. “Và tất cả các ứng dụng web nên được phát triển chỉ sử dụng các chuẩn mở sao cho chúng làm việc được tốt như nhau trong bất kỳ trình duyệt nào”.

“Tất cả các ứng dụng được cấp vốn bởi tiền nhà nước phải truy cập được tới mọi công dân, mà không bị ép phải sử dụng các phần mềm sở hữu độc quyền hoặc phải có các dịch vụ bổ sung”.

APTI viết tổ chức này muốn dự án eRomania sử dụng và sử dụng lại các ứng dụng và nội dung đang tồn tại đã sẵn sàng theo các giấy phép mở. “Chính phủ nên ưu tiên sử dụng các dữ liệu và phần mềm sẵn sàng theo một giấy phép công”. Điều này sẽ tránh được việc trùng lắp các nỗ lực, nhóm này nói, và sẽ tăng tốc độ sự phát triển của các dịch vụ chính phủ điện tử.

Two hundred Romanians have signed a petition urging Gabriel Sandu, the Minister for Communications and Information Society, to support open source software on e-government projects. They also ask him to use open standards and to make government data public electronically.

The petition was organised by APTI, a Romanian Association for Technology and Internet. It was organised on-line regarding the eRomânia project, a 500 million euro project proposal to make government services and information available electronically. The project has been discussed for the past few years, and minister Sandu is one of its supporters.

Its services would allow companies and citizens to file taxes on-line, and to for instance request and renew licences. Other projects are meant to promote tourism.

In its public letter, APTI writes it prefers the large-scale eRomânia project to a series of uncoordinated e-government projects that might keep Romania's public administrations interoperable.

However, APTI asks minister Sandu to make sure that any applications that are written for eRomânia will work equally well on any computer operating system. "And all web applications should be developed using only open standards so they work equally well in any browser."

"All applications funded by public money should be accessible to every citizen, without being forced to use proprietary software or to acquire additional services."

APTI writes it wants the eRomânia project to use and re-use existing applications and content already public available under open licences. "The government should prefer to using data and software available under a public licence." This will avoid duplicating efforts, says the group, and will speed-up the development of the e-government services.

Theo nhóm này, các dự án của Sandu có rủi ro phí tiền bởi việc trùng lặp các nỗ lực được thực hiện bởi các cơ quan hành chính nhà nước Rumani khác. “Rumani đã có 4 cơ sở dữ liệu đưa ra các dữ liệu chính phủ, được cấp vốn bởi Hạ viện, bởi Văn phòng Giám sát, bởi Ủy ban Pháp luật và bởi Bộ Tư pháp”.

Nhóm này muốn bộ trưởng đưa ra công khai sẵn sàng tất cả các ứng dụng máy tính được cấp vốn bởi ngân sách nhà nước. “Thu thập và duy trì những thứ này trong một website phát triển đặc biệt, sử dụng các giấy phép nguồn mở, như OSOR.eu”, APTI viết.

Hội này cũng muốn bộ trưởng Sandu làm cho văn bản, hình ảnh, các tài liệu và dữ liệu khác sẵn sàng cho tất cả trong một định dạng chuẩn mở sao cho chúng có thẻ được sử dụng bởi những người khác. Tham chiếu tới nước Anh, nơi mà chính phủ gần đây đã công bố sẽ làm cho các dữ liệu sẵn sàng một cách trực tuyến, APT viết: “Cũng vậy, khu vực tư nhân của Rumani và bất kỳ công dân nào có quan tâm nên có khả năng sử dụng các dữ liệu của chính phủ. Rumani có thể không đủ giàu để nhờ Ngài Tim Berners - Lee hỗ trợ chính phủ về điều này, nhưng chúng ta đủ thông minh để sử dụng tư vấn của ông ta”.

According to the group, Sandu's projects risk wasting money by duplicating efforts undertaken by other Romanian public administrations. "Romania already has four databases offering government data, funded by The House of Deputies, by the Monitorul Oficial, by the Legislative Council and by the Ministry of Justice."

The group wants the minister to making publicly available all computer applications financed by public funds. "Collect and maintain these on a specialised development website, using open source licenses, like on the OSOR.eu", APTI writes.

The association also wants minister Sandu to make text, images, documents and other data available to all in an open standard format so they can be used by others. Referring to the United Kingdom, where the government recently announced it will make its data available on-line, APT writes: "Likewise, Romania's private sector and any interested citizen should be able to use government data. Romania may not be rich enough to get Sir Tim Berners-Lee to assist the government on this, but we are intelligent enough to use his advice."

Dịch tài liệu: Lê Trung Nghĩa

letrungnghia.foss@gmail.com