Thứ Sáu, 30 tháng 7, 2010

Việc khởi động lại là đối với Windows

Rebooting is for Windows

By apexwm, 22 July, 2010 17:46

Theo: http://www.zdnet.co.uk/blogs/the-open-source-revolution-10014902/rebooting-is-for-windows-10018087/

Bài được đưa lên Internet ngày: 22/07/2010

Lời người dịch: Có lẽ nêu ra lý do này, sẽ không có một “chuyên gia công nghệ thông tin” nào phàn đối được, rằng để cập nhật các bản vá, các máy chủ Windows buộc phải khởi động lại, còn các máy chủ Linux thì hầu hết là không. Vì thế, thời gian chết của các máy chủ Windows, một cách tự nhiên, luôn là lớn hơn so với các máy chủ Linux.

Trong thế giới của các trung tâm dữ liệu và các máy chủ, việc giảm tối thiểu thời gian chết của các máy chủ là sống còn. Thời gian chết có thể có giá rất cao. Trước hết, giảm thiểu thời gian chết của các máy chủ là bước đầu tiên. Điều này có thể liên quan tới việc thiết lập các máy chủ dư thừa hoặc các bó máy chủ, mà có thể tạo nên những chi phí giá thành bổ sung về phần cứng. Thứ hai, khi thời gian chết xảy ra, điều này có thể làm cho những người sử dụng không truy cập được tới các máy chủ và có thể gây ra một hiệu ứng bông tuyết khi các dịch vụ không sẵn sàng và công việc không thể triển khai được. Điều này là tốn kém nếu không nói là còn tốn kém hơn bản thanh các phần cứng.

Vì thế hãy nhìn vào 2 trong số các hệ điều hành thông dụng thường được sử dụng ngày nay trong các trung tâm dữ liệu và trong các hệ thống máy chủ. Một bên là Windows và một bên là Linux.

Windows về bản chất tự nhiên có thời gian chết cho một hệ thống là cao hơn, vì Microsoft đưa ra các bản vá mà đòi hỏi thường xuyên phải khởi động lại. Các bản vá của Windows được đặt lịch để được tung ra vào ngày thứ 3 của tuần thứ 2 mỗi tháng, nên ít nhất mỗi tháng một lần các hệ thống Windows sẽ cần phải khởi động lại. Đôi khi, các bản vá được tung ra ngay cả còn thường xuyên hơn, phụ thuộc vào tính chất nghiêm trọng, thì Windows còn không thể kích hoạt được một đa số các bản cập nhật phần mềm mà không có việc khởi động lại toàn bộ hệ thống.

Và bây giờ hãy ngó xem Linux một chút. Một cách tự nhiên, Linux được thiết kế để chạy vô hạn định trừ phi việc chạy nhân bản thân nó cần được cập nhật. Tuy nhiên đã từng có những đột phá vào năm ngoái (Ksplice là một thứ như vậy) khi mà ngay cả bản thân nhân cũng có thể được nâng cấp mà không cần khởi động lại. Điều này là rất thông minh. Trước hết, cách mà nhân Linux được thiết kế cho phép nó chạy một cách có hiệu quả và những thay đổi có thể được thực hiện đối với nó trong khi nó vẫn đang chạy. Khi nhân đang chạy, những thay đổi khác đối với hệ điều hành cũng có thể được thực hiện. Chắc chắn, đôi khi các dịch vụ cần phải được dừng/khởi động (nếu chúng được cập nhật), tuy nhiên điều này hầu như không gây ảnh hưởng như việc khởi động lại toàn bộ hệ thống. Một số dịch vụ cũng có thể được cập nhật mà không cần khởi động lại bản thân các dịch vụ đó (như trong một sự thay đổi cấu hình; lệnh "service {service name} reload" thường thực hiện cái mẹo này).

In the world of datacenters and servers, minimizing the downtime of the servers is crucial. Downtime can be very costly. First, ramping up servers ahead of time to minimize the downtime is the first step. This can involve setting up redundant servers or server clusters, which can incur extra hardware costs along the way. Second, when downtime happens, this can keep users from accessing the servers and can cause a snowball effect as services are not available and business cannot be carried on. This can be just as costly if not more costly than the hardware itself.

So let's look at two of the most common operating systems used today used in datacenters and on server systems. On one hand, Windows and the other Linux.

Windows by nature has more downtime per system, because Microsoft releases patches that require frequent rebooting. Windows patches are scheduled to be released on the second Tuesday of each month, so at a minimum once per month Windows systems will need to reboot. Sometimes, patches are released even more frequently, depending on the severity. Windows just can't activate a majority of software updates without rebooting the entire system.

And now let's take a look at Linux. By nature, Linux is designed to run indefinitely unless the running kernel itself needs to be upgraded. However there have been breakthroughs within the past year (Ksplice is one) where even the kernel itself can be upgraded without a reboot. This is just plain smart. First, the way that the Linux kernel is designed allows it to efficiently run and changes can be made to it while it is running. As long as the kernel is running, other changes to the operating system can be made as well. Sure, sometimes services need to be stopped/started (if they are upgraded), however this does not have nearly the impact as rebooting the entire system. Some services can also be updated without restarting the services themselves (as in a configuration change; the "service {service name} reload" command usually does the trick).

Việc khởi động lại gây ra thời gian chết nếu các máy chủ không là dư thừa, mà nó là một thực tế tồi trừ phi công việc không vận hành 24x7. Nhưng, việc khởi động lại thường gây ra những vấn đề khác nổi lên. Đôi khi hệ thống sẽ không khởi động lại một cách đúng đắn (mà nó không xảy ra như nó thường xảy ra trong các phiên bản cũ của Windows), mà nó đòi hỏi người quản trị các hệ thống phải giám sát máy chủ mỗi lần nó khởi động lại. Điều này đòi hỏi thời gian bổ sung để giám sát các hệ thống. Tệ hơn, việc khởi động lại thường xảy ra vào buổi tối nên nó đòi hỏi những người quản trị hệ thống phải thức dậy trong khi việc khởi động lại xảy ra để đảm bảo mọi thứ là thành công.

Những gì điều này có nghĩa là một doanh nghiệp nhỏ có thể có một máy chủ cung cấp thứ gì đó giống như các dịch vụ chia sẻ tệp, ví dụ thế, và có một máy chủ Linux duy nhất hoặc 2 máy chủ Windows để cung cấp cùng số lượng thời gian làm việc. Việc có 2 máy chủ dư thừa làm gia tăng đáng kể giá thành phần cứng, mà là nhân đôi trong hầu hết các trường hợp. Không chỉ 2 máy chủ cần phải được mua mà chúng phải được thiết lập cấu hình với bộ lưu trữ chia sẻ và được cấu hình để cân bằng tải cho chính chúng hoặc cung cấp việc vượt qua lỗi. Trung bình của việc có 2 máy chủ Windows tuy nhiên là để đề phòng sự hỏng phần cứng (nghĩa là bo mạch chủ), mà có thể gây ra cho máy chủ Linux duy nhất không sẵn sàng. Nhưng ví dụ trong trường hợp này, tôi chỉ tập trung vào thời gian chết đã được lên kế hoạch.

Tôi có thể giả thiết là Microsoft có lẽ ngày nào đó giải quyết vấn đề này của hệ điều hành Windows của họ không cho phép các cập nhật trong khi nó tiếp tục chạy. Có thể. Tôi chưa từng bao giờ có khả năng chỉ ra chính xác vì sao Microsoft không tập trung vào việc tạo ra nhân trong Windows được hiệu quả hơn. Linux đã có khả năng làm điều này tử lần đầu nó được tạo ra vào đầu những năm 1990, và Unix đã cũng làm được như vậy trước đó. Trong khi chờ đợi, các doanh nghiệp phải tiến hành các nghiên cứu của họ để đảm bảo bất kỳ hệ điều hành nào mà họ chọn sẽ làm việc với ngân sách và những yêu cầu nghiệp vụ của họ, và những yêu cầu về thời gian sống.

Rebooting causes downtime if the servers are not redundant, which is just plain bad practice unless the business does not operate 24x7. But, rebooting often causes other problems to pop up. Sometimes the system will not boot back up properly (which does not happen like it used to in older versions of Windows), which requires the systems admin to monitor the server each time it reboots. This requires extra time to monitor the systems. Even worse, rebooting normally happens during the night so it requires systems admins to be awake during the time that the reboots occur to ensure everything is successful.
What this means is that a small business can have a server providing something like file sharing services for example, and have one single Linux server or two Windows servers to provide the same amount of planned uptime. Having two redundant servers significantly increases the hardware cost, which is more than double in most cases. Not only do two servers need to be purchased but they must be configured with shared storage and configured to load balance themselves or provide failover. The advantage of having two Windows servers however is to guard against major hardware failure (i.e. motherboard), which would cause the single Linux server to become unavailable. But for example in this case, I'm only focusing on planned downtime.

I would have to assume that Microsoft may someday address the issue of their Windows operating system not allowing updates while it continues to run. Maybe. I've never been able to pinpoint exactly why Microsoft does not focus on making the kernel in Windows more efficient. Linux has been able to do this since it was first created in the early 1990's, and Unix was doing the same even before that. In the meantime, businesses should do their research to ensure whatever operating system they choose will work with their budget and business requirements, and uptime requirements.

Dịch tài liệu: Lê Trung Nghĩa

letrungnghia.foss@gmail.com

NoSQL trong đám mây

NoSQL in the cloud

22 July 2010, 14:07

Theo: http://www.h-online.com/open/news/item/NoSQL-in-the-cloud-1043562.html

Bài được đưa lên Internet ngày: 22/07/2010

Lời người dịch: “Do tính có thể mở rộng phạm vi của chúng, các cơ sở dữ liệu NoSQL là lý tưởng cho việc sử dụng trong các ứng dụng dựa trên đám mây”.

Heroku, một nhà cung cấp dịch vụ nền tảng như một dịch vụ (PaaS) cho ứng dụng đám mây, đã công bố sự sẵn sàng của một vài cơ sở dữ liệu NoSQL thông qua hệ thống bổ sung Add-ons của hãng. Thảo luận về tuyên bố này, CEO Byron Sebastian của Heroku nói, “Những người sử dụng và khách hàng của Heroku đang xây dựng và chạy các ứng dụng web tạo doanh số tương tác với khách hàng mà chúng sử dụng công nghệ đám mây để phân phối các dịch vụ, phương tiện và thông tin theo thời gian trong một ngữ cảnh xã hội trên hàng loạt các thiết bị”, bổ sung thêm rằng, “các kho dữ liệu NoSQL là chìa khóa xúc tác các công nghệ cho thế hệ mới các ứng dụng web này”.

Những bổ sung NoSQL này bao gồm cả các cơ sở dữ liệu hướng tài liệu Apache CouchDB và MongoDB, và những kho giá trị chính NorthScale và Redis. Do tính có thể mở rộng phạm vi của chúng, các cơ sở dữ liệu NoSQL là lý tưởng cho việc sử dụng trong các ứng dụng dựa trên đám mây. Các cơ sở dữ liệu NoSQL là sẵn sàng trên catalog Add-ons của hãng này và hiện đang được xem là ở bản beta.

Heroku, a cloud application platform-as-a-service (PaaS) provider, has announced the availability of several NoSQL databases through the company's Add-ons system. Discussing the announcement, Heroku CEO Byron Sebastian said, “Heroku users and customers are building and running customer-facing revenue-generating web apps that use cloud technology to deliver relevant, timely information, services, and media in a social context on a wide variety of devices,” adding that, “NoSQL datastores are key enabling technologies for this new generation of web apps".

The new NoSQL add-ons include document-oriented databases Apache CouchDB and MongoDB, and key-value stores NorthScale and Redis. Due to their scalability, NoSQL databases are ideal for use in cloud based applications. The NoSQL databases are available from the company's Add-ons catalogue and are currently considered to be in beta.

See also:

(crve)

Dịch tài liệu: Lê Trung Nghĩa

letrungnghia.foss@gmail.com

Thứ Năm, 29 tháng 7, 2010

Các bo mạch chủ thay thế của Dell chứa phần mềm độc hại - Cập nhật

Dell replacement motherboards contained malware - Update

22 July 2010, 17:22

Theo: http://www.h-online.com/security/news/item/Dell-replacement-motherboards-contained-malware-Update-1043840.html

Bài được đưa lên Internet ngày: 22/07/2010

Lời người dịch: Các bo mạch chủ của Dell bị lây nhiễm sâu W32.Spybot.Worrm. Dell “nói rằng sâu này đã được tìm thấy là đã chiếm gốc root bên trong bộ lưu trữ flash của các bo mạch thay thế, đặc biệt lưu ý rằng nó không cư trú trong phần dẻo (firmware). Hơn nữa, sâu này chỉ ảnh hưởng tới các khách hàng chạy hệ điều hành Microsoft Windows và được cho là, những chiếc với các thẻ iDRAC Express hoặc iDRAC Enterprise được cài đặt sẽ không thể bị ảnh hưởng”.

Trong một bài viết trên diễn đàn hỗ trợ của mình, Dell đã khẳng định rằng một vài mẫu bo mạch chủ cho máy chủ thay thế của hãng đã bị lây nhiễm sâu W32.Spybot.Worrm. Theo Dell, chỉ “một số lượng nhỏ các bo mạch chủ thay thế” được gửi đi cho các khách hàng thông qua qui trình dịch vụ và thay thế của hãng là có chứa phần mềm độc hại. Hãng này nói rằng chỉ các bo mạch thay thế PowerEdge R310, R410, R510 và T410 là bị ảnh hưởng, bổ sung thêm rằng “sự bộc lộ tiềm năng tối đa là ít hơn 1%”.

Trong thử nghiệm của mình, nhà sản xuất máy tính này nói rằng sâu này đã được tìm thấy là đã chiếm gốc root bên trong bộ lưu trữ flash của các bo mạch thay thế, đặc biệt lưu ý rằng nó không cư trú trong phần dẻo (firmware). Hơn nữa, sâu này chỉ ảnh hưởng tới các khách hàng chạy hệ điều hành Microsoft Windows và được cho là, những chiếc với các thẻ iDRAC Express hoặc iDRAC Enterprise được cài đặt sẽ không thể bị ảnh hưởng. Dell đã liên hệ với tất cả các khách hàng bị ảnh hưởng bằng điện thoại và đã đưa ra những dịch vụ về một kỹ thuật viên để trợ giúp loại bỏ phần mềm độc hại này khỏi các cài đặt Windows bị ảnh hưởng. Kho thay thế mới này không chứa phần mềm độc hại.

Cập nhật: Theo The Register, Dell đã khẳng định rằng lỗi của con người từng bị kêu vì gây lây nhiễm các bo mạch chủ của máy chủ thay thế với các phần mềm độc hại. Trong khi hãng còn chưa nói chính xác cách mà các bo mạch đã bị lây nhiễm, hãng đã nói rằng có 16 bước cần thực hiện để cải thiện qui trình an ninh này.

In a post on its support forums, Dell has confirmed that several models of its replacement server motherboards were infected with the W32.Spybot.Worm. According to Dell, only "a small number of the replacement motherboards" sent out to customers via its service and replacement process contained the malware. The company says that only PowerEdge R310, R410, R510 and T410 replacement boards are affected, adding that "the maximum potential exposure is less than 1%".

In its testing, the computer manufacturer said that the worm was found to have taken root inside of the flash storage of the replacement boards, specifically noting that it does not reside in the firmware. Additionally, the worm only affected customers running Microsoft's Windows operating system and reportedly, units with the iDRAC Express or iDRAC Enterprise card installed cannot be affected. Dell has contacted all affected customers by the phone and offered the services of a technician to help remove the malware from affected Windows installations. New replacement stock does not contain the malware.

Update: According to The Register, Dell has confirmed that human error was to blame for the infection of replacement server motherboards with malware. While the company has yet to say exactly how the boards were infected, it has said that 16 steps had been taken to improve the security process.

(crve)

Dịch tài liệu: Lê Trung Nghĩa

letrungnghia.foss@gmail.com

Adobe nguồn mở bây giờ có trên SourceForge

Adobe open source now on SourceForge

16 July 2010, 16:51

Theo: http://www.h-online.com/open/news/item/Adobe-open-source-now-on-SourceForge-1039806.html

Bài được đưa lên Internet ngày: 16/07/2010

Lời người dịch: Một tin vui cho các nền tảng nguồn mở, Adobe đã mở một nền tảng nguồn mở cho cộng đồng phát triển trên SourceForge tại Open@Adobe. Hy vọng các ứng dụng nổi tiếng của Adobe như Photoshop trong tương lai sẽ có bản chạy được trên các hệ điều hành GNU/Linux và cạnh tranh với GIMP.

SourceForge, một nơi chứa các phát tán và phát triển cho các phần mềm nguồn mở, đã mở một nền tảng mới cho sự phát triển, mà nó xúc tác cho các bên thứ ba liên kết với các cộng đồng lập trình viên của riêng họ với SourceForge.

Với Open@Adobe, Adobe là nhà sản xuất đầu tiên mở rộng chương trình nguồn mở của riêng hãng thông qua cổng SourceForge 2.0 beta. Thông qua kho mới này Adobe cung cấp sự truy cập công cộng được cải thiện tới các dự án nguồn mở của hãng không chỉ cho các phần mềm của hãng, như là Khung công việc Flex (Flex Framework), mà còn tới một loạt các chuẩn và đặc tả khác.

Open@Adobe on SourceForge Vergrößern

Với hơn 250,000 dự án phần mềm và gần như 3 tỷ lượt tải về một ngày, SourceForge là một trong những nền tảng phát triển nguồn mở lớn nhất thế giới. Lò luyện các lập trình viên mới này đã được phát triển một phần dựa vào những gợi ý từ cộng đồng và cung cấp cho những người sử dụng vài tính năng mới, bao gồm cả hệ thống quản lý mã nguồn và một nền tảng thảo luận thông qua một wiki.

SourceForge, a development and distribution host for open source software, has opened a new platform for development, which enables third parties to link their own to developer communities with Source Forge.

With Open@Adobe, Adobe is the first manufacturer to expand its own open-source program through the SourceForge 2.0 beta portal. Through the new repository Adobe provides improved public access to its open source projects not only to its own software, such as the Flex Framework, but also to various specifications and standards.

Open@Adobe on SourceForge Vergrößern

With more than a quarter million software projects and almost three million downloads a day, SourceForge is one of the largest open source development platforms worldwide. The new developers forge was developed partly based on suggestions from the community and provides users with several new features, including a source code management system and a discussion platform through a wiki.

Dịch tài liệu: Lê Trung Nghĩa

letrungnghia.foss@gmail.com

Thứ Tư, 28 tháng 7, 2010

30,000 người chuyên nghiệp về không gian mạng

30,000 Cyber Pros

By Brittany Ballenstedt 07/23/10 12:32 pm ET

Theo: http://wiredworkplace.nextgov.com/2010/07/30000_cyber_pros.php

Bài được đưa lên Internet ngày: 23/07/2010

Lời người dịch: Nước Mỹ đang thiếu hụt nghiêm trọng những người có kỹ năng làm việc trong môi trường an ninh mạng. “Báo cáo này lưu ý rằng trong khi có khoảng 1,000 người chuyên nghiệp về an ninh tại Mỹ mà họ có những kỹ năng an ninh đặc biệt cơ bản, chính phủ thực sự cần khoảng 10,000 tới 30,000 người chuyên nghiệp để xác định, xây dựng và bố trí nhân lực một cách có hiệu quả cho việc bảo vệ và phản ứng lại những mối đe dọa về không gian mạng. Những thách thức bắt nguồn không chỉ từ một sự thiếu hụt những người chuyên nghiệp có chứng chỉ, CSIS lưu ý, mà còn từ sự thiếu hụt một lĩnh vực nghiệp vụ không gian mạng được thiết lập cũng như một chứng chỉ chuyên nghiệp phù hợp”. Còn ở Việt Nam thì sao nhỉ? Liệu có phải là chúng ta hoàn toàn không có luôn những người chuyên nghiệp này hay không nhỉ? Hay ta có độ 10 hay 100 người như vậy???

Không bí mật rằng chính phủ liên bang đang đối mặt với một sự thiếu hụt nghiêm trọng những người chuyên nghiệp về an ninh không gian mạng. Một báo cáo mới đây của Trung tâm về Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế nhấn mạnh tới sự nghiêm trọng của vấn đề này, cả về chất lượng và số lượng.

“Chúng ta không chỉ thiếu hụt những người kỹ thuật có kỹ năng cao để vận hành và hỗ trợ các hệ thống đã được triển khai”, báo cáo này nêu, “mà còn thiếu hụt nghiêm trọng hơn nhiều những người mà có thể thiết kế các hệ thống an ninh, viết các mã nguồn máy tính an toàn và tạo ra các công cụ tinh vi phức tạp hơn từ trước tới nay cần thiết để ngăn ngừa, dò tìm, mô phỏng và tổ chức lại từ những thiệt hại vì những hành động độc hại và những hỏng hóc hệ thống”.

Báo cáo này lưu ý rằng trong khi có khoảng 1,000 người chuyên nghiệp về an ninh tại Mỹ mà họ có những kỹ năng an ninh đặc biệt cơ bản, chính phủ thực sự cần khoảng 10,000 tới 30,000 người chuyên nghiệp để xác định, xây dựng và bố trí nhân lực một cách có hiệu quả cho việc bảo vệ và phản ứng lại những mối đe dọa về không gian mạng. Những thách thức bắt nguồn không chỉ từ một sự thiếu hụt những người chuyên nghiệp có chứng chỉ, CSIS lưu ý, mà còn từ sự thiếu hụt một lĩnh vực nghiệp vụ không gian mạng được thiết lập cũng như một chứng chỉ chuyên nghiệp phù hợp.

Có được số lượng đủ những người chuyên nghiệp có kỹ năng về không gian mạng sẽ đòi hỏi một chiến lược mới mà nó khuyến khích và đầu tư cho sự phát triển các chương trình đào tạo chặt chẽ hơn trong các trường học; hỗ trợ cho sự phát triển và áp dụng các chứng chỉ chặt chẽ hơn về kỹ thuật; và đảm bảo có một con đường nghề nghiệp mà tưởng thưởng và duy trì cho những người với các kỹ năng kỹ thuật mức độ cao, CSIS lưu ý. Chiến lược này cũng phải sử dụng một sự kết hợp của qui trình thuê, qui trình mua sắm và các tài nguyên huấn luyện để gia tăng muawcs năng lực kỹ thuật cho những người mà họ xây dựng, vận hành và bảo vệ các hệ thống của chính phủ, báo cáo nói.

It's no secret that the federal government is facing a serious shortage of cybersecurity professionals. A new report by the Center for Strategic and International Studies highlights the seriousness of the issue, both in quality and quantity.

"We not only have a shortage of the highly skilled technical people required to operate and support systems already deployed," the report states, "but also an even more desperate shortage of people who can design secure systems, write safe computer code and create the ever more sophisticated tools needed to prevent, detect, mitigate and reconstitute from damage due to system failures and malicious acts."

The report notes that while there are about 1,000 security professionals in the United States who have the essential specialized security skills, the government really needs about 10,000 to 30,000 professionals to effectively identify, build and staff defenses and responses to cyber threats. The challenges stem not just from a lack of certified professionals, CSIS notes, but also from the lack of an established cyber career field as well as an inadequate professional certification.

Having the right number of skilled cyber pros will require a new strategy that promotes and funds the development of more rigorous curricula in schools; supports the development and adoption of technically rigorous certifications; and ensures there is a career path that rewards and retains those with high-level technical skills, CSIS notes. The strategy also should use a combination of the hiring process, the acquisition process and training resources to raise the level of technical competence to those who build, operate and defend government systems, the report states.

Dịch tài liệu: Lê Trung Nghĩa

letrungnghia.foss@gmail.com

Suricata: Máy tự do dò tìm & ngăn ngừa thâm nhập trái phép

Suricata: Free intrusion detection & prevention engine

22 July 2010, 10:47

Theo: http://www.h-online.com/security/news/item/Suricata-Free-intrusion-detection-prevention-engine-1043322.html

Bài được đưa lên Internet ngày: 22/07/2010

Lời người dịch: Như vậy là bên cạnh hệ thống dò tìm và ngăn ngừa truy cập trái phép nguồn mở nổi tiếng là Snort, bây giờ ta có thêm Suricata. “Không giống như Snort, một hệ thống dò tìm và ngăn ngừa truy cập mạng trái phép nguồn mở nổi tiếng khác, Suricata chạy đa luồng và đưa ra một số lượng các lựa chọn cấu hình tiên tiến”.

Quỹ An ninh Thông tin Mở (OISF) đã tung ra phiên bản 1.0 máy dò tìm & ngăn ngừa truy cập trái phép nguồn mở của mình – Suricata. Phiên bản ổn định đầu tiên này bao gồm một số lượng các cải tiến và các tính năng mới so với các phiên bản phát triển trước đó, như hỗ trợ các từ khóa các thẻ cho DCERPC theo UDP. Không giống như Snort, một hệ thống dò tìm và ngăn ngừa truy cập mạng trái phép nguồn mở nổi tiếng khác, Suricata chạy đa luồng và đưa ra một số lượng các lựa chọn cấu hình tiên tiến.

OISF được cấp vốn bởi một vài cơ quan của Mỹ, như là chương trình HOST của Ban lãnh đạo về Khoa học Công nghệ của Bộ An ninh Quốc nội (Homeland Open Security Technology) và nhiều thành viên của nhóm OISF Consortium, bao gồm một số lượng các công ty an ninh IT chuyên nghiệp.

Chi tiết hơn về sự tung ra này có thể được tìm thấy tron tuyên bố trên danh sách thư và tài liệu cung cấp. Nguồn của Suricata 1.0 là có sẵn để tải về từ website của quỹ này và được cấp phép GPLv2.

The Open Information Security Foundation (OISF) has released version 1.0 of its open source intrusion detection and prevention engine – Suricata. The first stable release includes a number of improvements and new features over the previous development releases, such as support for DCERPC over UDP and the tag keyword. Unlike Snort, another popular open source network intrusion prevention and detection system, Suricata runs multi-threaded and offers a number of advanced configuration options.

The OISF is funded by several US agencies, such as the Department of Homeland Security's Directorate for Science and Technology HOST program (Homeland Open Security Technology) and various members of the OISF Consortium, including a number of specialist IT security companies.

More details about the release can be found in the mailing list announcement and provided documentation. Suricata 1.0 source is available to download from the foundation's web site and is licensed under version 2 of the GNU General Public License (GPLv2).

(crve)

Dịch tài liệu: Lê Trung Nghĩa

letrungnghia.foss@gmail.com

Thứ Ba, 27 tháng 7, 2010

Bồ Đào Nha: “Gần như tất cả trẻ em đang làm quen với nguồn mở”

PT: "Nearly all school children getting familiar with open source'

by Gijs Hillenius — published on Jul 14, 2010

— filed under: [GL] Portugal, [T] Deployments and Migrations, [T] General Topic

Theo: http://www.osor.eu/news/pt-nearly-all-school-children-getting-familiar-with-open-source

Bài được đưa lên Internet ngày: 14/07/2010

Lời người dịch: Đây là các con số ấn tượng về việc sử dụng hệ điều hành Linux trong các trường học tại Bồ Đào Nha: “Vào cuối năm nay, hệ điều hành dựa trên Linux được lấy tên của hãng này sẽ được cài đặt trên 890,000 máy tính cá nhân và máy tính xách tay các trường học, ông nói. “Trong một đất nước với dân số 10 triệu người, điều này có nghĩa là Linux đang đạt tới đa số những người trẻ tuổi”.

Hai năm trước, chính phủ Bồ Đào Nha đã triển khai 60,000 máy tính xách tay tại các trường học chạy hệ điều hành nguồn mở và các ứng dụng phần mềm nguồn mở. Chính phủ cũng đã phân phối 450,000 máy Classmate PC và 11,000 máy tính cá nhân để bàn chạy cả Linux và hệ điều hành sở hữu độc quyền”. Không biết bao giờ ngành giáo dục Việt Nam có thể học được điều này nhỉ?

Hầu hết tất cả các trẻ em các trường học ở Bồ Đào Nha đang trở nên quen với việc sử dụng nguồn mở, bao gồm các hệ điều hành Linux, Paulo Trezentos, nhà sáng lập ra Caixa Mágica Software, nói.

Vào cuối năm nay, hệ điều hành dựa trên Linux được lấy tên của hãng này sẽ được cài đặt trên 890,000 máy tính cá nhân và máy tính xách tay các trường học, ông nói. “Trong một đất nước với dân số 10 triệu người, điều này có nghĩa là Linux đang đạt tới đa số những người trẻ tuổi”.

Hai năm trước, chính phủ Bồ Đào Nha đã triển khai 60,000 máy tính xách tay tại các trường học chạy hệ điều hành nguồn mở và các ứng dụng phần mềm nguồn mở. Chính phủ cũng đã phân phối 450,000 máy Classmate PC và 11,000 máy tính cá nhân để bàn chạy cả Linux và hệ điều hành sở hữu độc quyền.

Năm nay, chính phủ đã kêu gọi về những đề xuất để bổ sung 250,000 máy Classmate PC khác, cũng chạy cả Caixa Mágica và một hệ điều hành sở hữu độc quyền.

Trezentos kết luận: “Điều đó làm cho Caixa Mágica trở thành một trong những phát tán Linux được cài đặt nhiều nhất trên thế giới”.

Các chuyên gia

Hãng này năm nay đã xuất bản những cập nhật cho hệ điều hành nguồn mở của hãng. Hãng sử dụng mẫu Oxygen của môi trường đồ họa nguồn mở KDE.

Hãng cũng tranh thủ được sự giúp đỡ của các chuyên gia có thể sử dụng được từ khoa Khoa học của Đại học Lisbon, và đã kiểm tra chât lượng của bản dịch sang tiếng Bồ của tất cả các ứng dụng với sự trợ giúp của các nhà ngoại ngữ từ đại học Instituto de Formação e Investigação da Língua Portuguesa.

Almost all school children in Portugal are becoming familiar with using open source, including the Linux operating system, says Paulo Trezentos, founder of Caixa Mágica Software.

By the end of this year, the company's eponymous Linux-based operating system will have been installed on 890,000 school PCs and school laptops, he says. "In a country with a population of 10 million, this means that Linux is reaching the majority of the young people."

The past two years, Portugal's government deployed 60,000 school notebooks running the open source operating system and open source applications. The government also distributed 450,000 Classmate PCs and 11,000 desktops PCs running both the Linux and a proprietary operating system.

This year, the government called for proposals to add another 250,000 Classmate PCs, also running both Caixa Mágica and a proprietary operating system.

Trezentos concludes: "That makes Caixa Mágica one of the most installed Linux distributions in the world."

Experts

The company this year published updates to its open source operating system. It uses the Oxygen theme of the KDE open source desktop environment.

The company also enlisted the help of usability experts from the Faculty of Sciences of the University of Lisbon, and checked the quality of the Portuguese translation of all applications with the help of linguists from the Instituto de Formação e Investigação da Língua Portuguesa.

Dịch tài liệu: Lê Trung Nghĩa

letrungnghia.foss@gmail.com

Microsoft Anh: Đừng chú ý tới “những gợi ý” về Linux của khảo sát của Anh

Microsoft UK: Don't Cave to UK Survey's Linux "Suggestions"

UK public-sector survey for budget cuts highlights dumping Microsoft for Linux

July 12, 2010, 10:17 AM

Theo: http://www.itworld.com/open-source/113636/microsoft-uk-dont-cave-uk-surveys-linux-suggestions

Bài được đưa lên Internet ngày: 12/07/2010

Lời người dịch: Vừa qua chính phủ Anh đã kêu gọi đưa ra những gợi ý để cắt giảm chi phí trong số 600,000 nhân viên chính phủ. Và 2 trong số 31 gợi ý đó là chuyển toàn bộ các phần mềm ứng dụng và hệ điều hành của Microsoft sang Linux và các phần mềm tự do nguồn mở. Tác giả khuyên Microsoft nước Anh: “Hãy để chính phủ Anh chuyển sang Linux và các phần mềm nguồn mở. Hãy bắt tháu cáy của họ, và hãy để cho họ sử dụng các phần mềm mà nó là rẻ hơn, nhanh hơn, và an ninh hơn. Đừng có chú ý tới những âm mưu vụng trộm của các nhà chính trị xỏ lá ba que đó để tống tiền ngài”.

Microsoft Anh thân mến:

Thường thì tôi không đưa ra lời khuyên cho bạn hoặc công ty mẹ của bạn, nhưng trước mắt gần đây, chuyện tào lao miễn cưỡng, tôi cảm thấy có trách nhiệm đạo đức phải cảnh báo cho ngài về những gì sẽ chắc chắn là cú đánh khổng lồ đối với việc kinh doanh của khu vực nhà nước.

Thứ làm cho tôi chú ý như là một phần của chương trình ngân sách hà khắc của nước Anh được biết tới như là Thách thức Chi tiêu. Bộ Ngân khố đáng kính của nó đã đưa ra những kết quả bước đầu về một khảo sát đối với những nhân viên khu vực nhà nước yêu cầu về những cách thức để tiết kiệm tiền trong ngân sách của nước Anh.

Các kết quả khảo sát từng là một ví dụ về gần 60,000 ý tưởng mà nó đã được biến thành 31 gợi ý của văn phòng Kho bạc HM mà, theo bài viết, “... không là những ý tưởng mà đã được đưa vào danh sách ngắn lựa chọn cho công việc hoặc sự triển khai tiếp theo mà chúng tất cả sẽ được xem xét một cách riêng rẽ cùng với 60,000 ý tưởng mà đã được đưa ra trước”.

Dù lời kêu rằng đây không phải là những ý tưởng được đưa vào danh sách chọn, thì thật thú vị rằng 2 trong số 31 ý tưởng đó đặc biệt liên quan tới việc thay thế các hệ thống sở hữu độc quyền bằng Linux và các phần mềm nguồn mở. Thực tế, điều này là cụ thể hơn là thế: 2 gợi ý là rõ rằng đây từng là những hợp đồng của chính phủ với ngài, Microsoft nước Anh, mà nên được từ bỏ.

Giống như gợi ý số 8:

“Về việc chi tiêu ít hơn - việc chuyển đổi toàn bộ chính phủ (NHS (y tế), Giáo dục …) từ các sản phẩm của Microsoft sang Linux và các phần mềm nguồn mở như OpenOffice”.

Hoặc ngay cả cay độc hơn như gợi ý số 28:

“Vô hiệu hóa hợp đồng của chính phủ với Microsoft cung cấp phần mềm và các hệ điều hành (OS) cho các bộ của chính phủ và chuyển sang các phần mềm nguồn mở và các hệ điều hành dựa trên Linux. Điều này có thể làm giảm giá thành bằng: việc giảm nhu cầu cập nhật phần cứng cùng với những phiên bản hệ điều hành mới của Microsoft. Hệ điều hành Linux và các phần mềm nguồn mở có một giá thành toàn bộ cuộc sống thấp hơn và ít bị mắc virus hơn. Hỗ trợ dải đa dạng hơn đối với nền công nghiệp công nghệ thông tin, thay vì chỉ một tập đoàn; tạo nên doanh số thuế bổ sung của nước Anh”.

Dear Microsoft UK:

Normally I don't offer you or your parent company unsolicited advice, but in the face of recent, blatant flim-flammery, I felt it was my moral obligation to warn you of what will surely be huge hit for your public sector business.

It has come to my attention that as part of the UK's austere budgeting program known as the Spending Challenge, Her Majesty's Treasury has released the first-phase results of a survey of public-sector workers asking for ways to save money in the UK budget.

The survey results were a sampling of the nearly 60,000 ideas that were turned into the HM Treasury office... 31 suggestions that, according to the post, "...are not ideas that have been shortlisted for further work or implementation but they will all be considered individually alongside the other 60,000 ideas that have been put forward."

Despite the claim that these are not shortlisted ideas, it was interesting that two of the 31 ideas dealt specifically with replacing proprietary systems with Linux and open source software. Actually, it was more specific than that: the two suggestions made it clear that it was the government's contracts with you, Microsoft UK, that should be canceled.

Like suggestion #8:

"In terms of spending less--what about migrating the whole of government (the NHS, Education etc) from Microsoft products to Linux and open source software like Openoffice [sic]."

Or the even more scathing #28:

"Annul the government's agreement with Microsoft to provide software and operating systems (OS) to government departments and switch to open source software and Linux based operating systems. This would reduce costs by: Reducing the need to update hardware in line with new Microsoft OS releases. Linux OS and open source software has a lower whole life cost and is less susceptible to viruses. Support a more diverse spectrum of the IT industry, instead of one corporation; generating additional UK tax revenue."

Ôi Ôi.

Tốt thôi, đó là một thứ châm đốt, nhưng hãy nhìn vào điều này một cách thực tế đi. Rõ ràng là việc đưa ra 2 gợi ý này là một nỗ lực rõ ràng để đặt ngày vào sự lưu ý rằng chính phủ Anh không thích cái cấu trúc giá hiện hành của ngài, những tổn thương về an ninh của ngài, hoặc những tài nguyên phần cứng bổ sung mà các phần mềm của ngài đòi hỏi. Và bây giờ họ muốn một vụ làm ăn khác.

Điều này không giống những người Anh vụng trộm nào đó đã không làm điều này trước đó: đã có mưu toan vào năm 2003 của Hội đồng Thị xã Newham của Luân Đôn để loại bỏ các sản phẩm của ngài, mà nó đã dẫn tới việc công ty của ngài cắt họ như một vụ làm ăn với người tình mà họ có thể phải loại bỏ đi các kế hoạch chuyển đổi của họ và ngồi lại với Windows XP.

Rồi thì, trong năm 2006, Hội đồng Thành phố Birmingham bằng cách nào đó đã chấm dứt việc chi 534,710 bảng Anh (804,000 USD) vào sự chuyển đổi 200 máy tính để bàn sang Linux, và đã không có khả năng để biện hộ tiếp tục với phần còn lại của sự chuyển đổi 1,500 máy tính để bàn đã được lên kế hoạch. Không ai thực sự chắc chắn được bằng cách nào mà đội IT của Birmingham lại định bỏ ra hơn 3/4 triệu USD chuyển đổi 200 máy để bàn Linux, và cuối năm 2006 ngài đã từ chối bất kỳ lý do nào rằng ngài đã cắt đi một vụ làm ăn đẹp khác của Birmingham.

Tôi đoán là ngài đã không đúng lúc, vì mặc dù việc thổi bay hơn nửa triệu bảng lên Linux, Hội đồng Thành phố vào tháng 03/2007 đã làm ầm lên về việc mở rộng trên thực tế dự án chuyển đổi và việc công bố một cách thực tế cơ chế bảo trợ của họ đối với Trung tâm Mở Quốc gia (NOC), “một viện chính sách quốc gia, một nơi nghiên cứu để hiểu và khớp nối các chiến lược để sử dụng có hiệu quả các Phần mềm Nguồn Mở và Chuẩn Mở vì lợi ích của tất cả mọi người”.

Ouch.

Okay, that one's got to sting, but let's look at this realistically. It's clear that the publication of these two suggestions are clearly an effort to put you on notice that the UK government doesn't like your current pricing structure, your security vulnerabilities, or the intensive hardware resources your software requires. And now they want another deal.

It's not like those sneaky Britons haven't done this before: there was the 2003 public attempt by London's Newham Borough Council to dump your products, which led to your company cutting them such a sweetheart deal they could scrap their migration plans and stay with Windows XP.

Then, in 2006, the Birmingham City Council somehow ended up spending £534,710 [US$804,000] on a 200-desktop migration to Linux, and was unable to justify continuing with the rest of the planned 1,500-desktop migration. No one is really sure how the Birmingham IT team managed to spend over three-quarters of a million dollars migrating 200 Linux desktops, and in late 2006 you denied any allegations that you cut Birmingham another sweet deal.

I guess you hadn't at the time, because despite blowing over a half-million pounds on Linux, the Birmingham City Council came back in March 2007 making noises about actually extending the migration project and actually declaring their sponsorship of the National Open Centre (NOC), "a national policy institute, a think tank to understand and articulate strategies to make effective use of Open Source Software and Open Standards for the benefit of all."

Tôi ngờ là ngài đã để ý tới dự định bất đắc dĩ của Birmingham khi thử, vì nhìn vào site NOC bây giờ, nó giống như là site có ít thông tin hội nghị nguồn mở, chủ yếu bằng tiếng Đức, không hơn. Tôi khá chắc chắn một site chính thức của Anh sẽ không bằng tiếng Đức, nên hãy lấy dao đâm nói rằng NOC bây giờ chết rồi và Hội đồng Thành phố Birmingham bây giờ hạnh phúc hơn nhiều với hợp đồng của họ với ngài, Microsoft nước Anh.

Và bây giờ, chính phủ quốc gia đi với 2 “gợi ý” được nhấn mạnh này. Thôi nào, ngài Tiến sĩ Nicola Hodson, Tổng Giám đốc, Khu vực Nhà nước của Microsoft nước Anh, ngài không đang bị đổ vì thứ này đấy chứ? Điều này chỉ là một cú đấm rõ ràng qua chiếc cung của Microsoft, cố để ngài làm lại hợp đồng phần mềm của chính phủ.

Vâng, ngài biết gì mà? Đừng có làm nó. Hãy để chính phủ Anh chuyển sang Linux và các phần mềm nguồn mở. Hãy bắt tháu cáy của họ, và hãy để cho họ sử dụng các phần mềm mà nó là rẻ hơn, nhanh hơn, và an ninh hơn. Đừng có chú ý tới những âm mưu vụng trộm của các nhà chính trị xỏ lá ba que đó để tống tiền ngài. Hãy đứng thẳng lên, và hãy gặt lấy lợi nhuận mà ngài cảm thấy rõ ràng là ngài xứng đáng.

Tất cả cái đó sẽ sửa được.

Sau tất cả, ngài mất cái gì nhỉ? Ngài và các ông chủ của ngài tại Redmond thường xuyên nói rằng các sản phẩm của Microsoft là tốt hơn so với các ứng dụng và các hệ điều hành nguồn mở theo mọi cách, nên ngài có thể dạy bảo những người đẩy giấy tờ của chính phủ một hoặc hai điều khi họ thực sự sử dụng Linux. Tôi ngụ ý, ngài không phải lo lắng rằng họ có thể tìm ra thứ gì đó khác, phải không ngài?

Vì nếu ngài không trả lời cho “những gợi ý” như vậy, thì một gợi ý có thể bắt đầu nghi ngờ liệu ngài có trung thực khi thể hiện các sản phẩm của riêng ngài khi đối mặt với sự cạnh tranh của nguồn mở như ngài nói hay không.

I wonder if you caved to Birmingham's blatant attempt at a shakedown, because looking at the NOC site now, it looks like the site is now a parking site with a little open source conference information, mostly in German, no less. I'm pretty sure an official UK site wouldn't be in German, so let's take a stab at saying that NOC is now defunct and the Birmingham City Council is now much happier with their contract with you, Microsoft UK.

And now, here comes the national government comes with these two highlighted "suggestions." C'mon, Dr. Nicola Hodson, General Manager, Public Sector of Microsoft UK, you're not going to fall for this, are you? This is just a clear shot across the bows of Microsoft, trying to get you to re-work the government's software contract.

Well, you know what? Don't do it. Let the UK government convert to Linux and open source software. Call their bluff, and let them deploy software that is cheaper, faster, and more secure. Don't cave to those tricky politicians' sneaky attempts to shake you down. Stand firm on your bottom line, and reap the profit margin you so clearly feel you deserve.

That'll fix 'em.

After all, what do you have to lose? You and your bosses in Redmond have repeatedly said Microsoft products are superior to open source applications and operating systems in every way, so you'd teach those government paper-pushers a thing or two when they actually deployed Linux. I mean, you're not worried that they might find out something different, are you?

Because if you do respond to "suggestions" like these, one might start to wonder if you aren't as confident in the performance of your own products in the face of open source competition as you claim.

Dịch tài liệu: Lê Trung Nghĩa

letrungnghia.foss@gmail.com

Thứ Hai, 26 tháng 7, 2010

Chính phủ Ấn Độ công bố máy tính xách tay 35USD

Indian Government announces $35 laptop

Rẻ như những chiếc bánh gối

As cheap as samosas

By Lawrence Latif

Fri Jul 23 2010, 13:47

Theo: http://www.theinquirer.net/inquirer/news/1724425/indian-government-announces-usd35-laptop

Bài được đưa lên Internet ngày: 23/07/2010

Lời người dịch: Vừa rồi có tin chính phủ Anh muốn toàn bộ 600,000 nhân viên nhà nước chuyển sang sử dụng các máy tính để bàn nguồn mở, rồi đến chuyện chính phủ Nga nói các máy tính của chính phủ sẽ chạy trên Linux, nay lại tới các máy tính xách tay Linux của chính phủ Ấn Độ với giá chỉ 35 USD. Không rõ nếu loại này được xuất sang Việt Nam và nhờ các “Chuyên gia công nghệ thông tin” mua Windows và Office vào để bán cho người Việt Nam thì sẽ ra sao nhỉ? Chắc khi đó ta sẽ được một máy tính với phần cứng 35 USD, còn phần mềm bét nhất cũng 500 USD chăng??? Có lẽ lại một lần nữa, Việt Nam Vô Địch?

Chính phủ Ấn Độ đã làm ra máy tính xách ty màn hình cảm biến giá 35 USD cho học sinh.

Thiết bị giá thấp này, mà chạy một cách tự nhiên Linux, hiện sẵn sàng để sản xuất với việc bộ trưởng về Phát triển Nguồn Nhân lực Ấn Độ là Kapil “Sibal nói rằng “bo mạch chủ, chip, việc xử lý, kết nối, tất cả chúng tổng cộng lại thành giá 35 USD, bao gồm cả bộ nhớ, hiển thị, mọi thứ”.

Trong khi 35 USD là khá ấn tượng, ngay cả đối với một dân tộc mà được biết tới về việc cắt giảm chi phí, theo Sibal, mục tiêu là mang lại giá thành hạ tới chỉ còn 10 USD. Trong khi bộ trưởng này đã chỉ ra rằng hệ thống này có thể có nhiều tiện nghi y hệt được thấy trên các máy đắt giá hơn, thì ông cũng đã nhắc tới rằng phần cứng đã được thiết kế để chấp nhận được những thành phần mới nên là sự thay đổi theo nhu cầu của những người sử dụng.

Dường như Chính phủ Ấn Độ đã cảm thấy đã là cần thiết để đi một mình, ngay cả với Mỗi Đứa trẻ Một Máy tính Xách tay OLPC và Classmate PC của Intel có trên thị trường. Những máy tính này có giá cao hơn đáng kể và biết rằng năng lực công nghệ đang gia tăng của Ấn Độ, một chút ngạc nhiên rằng một thiết kế nội địa làm hơn những đối thủ cạnh tranh chín muồi.

Sibal đã nói rằng Chính phủ Ấn Độ đang tìm kiếm các nhà sản xuất phần cứng để làm thiết kế của nó trở thành hiện thực.

THE INDIAN GOVERNMENT has cooked up a $35 touchscreen laptop pitched at students.

The low cost device, which naturally runs Linux, is being readied for production with India's Human resource development minister Kapil Sibal saying that "The motherboard, its chip, the processing, connectivity, all of them cumulatively cost around $35, including memory, display, everything."

While $35 is pretty impressive, even for a nation that is known for cutting costs, according to Sibal, the aim is to bring the cost down to just $10. While the minister pointed out that the system would have many of the same amenities found on more expensive machines, he also mentioned that the hardware was designed to accept new components should user's needs change.

It seems the Indian Government felt it was necessary to go it alone, even with the One Laptop Per Child (OLPC) and Intel's Classmate on the market. Those machines do cost significantly more and given the growing technological prowess of India, it's little surprise that a home grown design is about to out do more mature rivals.

Sibal said that the Indian Government is looking for hardware manufacturers to make its design a reality.

Dịch tài liệu: Lê Trung Nghĩa

letrungnghia.foss@gmail.com

EU: 3.3 triệu euro sẽ tiếp tục theo nguồn mở và các dữ liệu sử dụng lại được

EU: 3.3 million to continue projects on open source and reusable data

— filed under: [T] General Topic, [GL] EU and Europe-wide

by Gijs Hillenius — published on Jul 17, 2010

Theo: http://www.osor.eu/news/eu-3.3-million-to-continue-projects-on-open-source-and-reusable-data

Bài được đưa lên Internet ngày: 17/07/2010

Ủy ban châu Âu EC có kế hoạch chi 3.344 triệu euro cho tới năm 2015 để tiếp tục cung cấp các dịch vụ của mình - như OSOR.eu và SEMIC.eu - trao đổi dữ liệu điện tử và nguồn mở.

EC đã đưa ra những chi tiết về ngân sách vào hôm thứ năm tuần trước cho dự án chính phủ điện tử của mình. Ngoài 3.344 triệu euro được lên kế hoạch cho nền tảng mới này để cung cấp các dịch vụ hợp tác cho những người sử dụng hiện hành Semic.eu và OSOR.eu, thì 8.8 triệu euro khác sẽ được xem xét trước để cung cấp cho các cộng đồng hiện tại và trong tương lai xung quanh Chính phủ điện tử eGovernment nói chung, bao gồm việc thúc đẩy cộng đồng Nguồn Mở trên OSOR.eu và cộng đồng xung quanh các tài sản về tính tương hợp trên Semic.eu.

Việc tiếp tục hỗ trợ các cộng đồng này là một phần của chương trình làm việc 'Các Giải pháp về Tính tương hợp cho các Nền hành chính Nhà nước của châu Âu' – ISA, mà nó hướng tới gia tăng sự hợp tác điện tử giữa các nền hành chính nhà nước trong các quốc gia thành viên. Chương trình công việc ISA, được phát triển bởi Ủy ban châu Âu và các quốc gia thành viên, đã được Ủy ban phê chuẩn vào tuần trước. EC đã giữ lại khoảng 160 triệu euro cho ISA trong vòng 5 năm rưỡi tới.

Chương trình công việc ISA sẽ chạy cho tới năm 2015, đảm bảo cho các dịch vụ hiện đang được đưa ra bởi OSOR. ISA sẽ, ví dụ, tiếp tục thu thập các giải pháp nguồn mở và tiếp tục làm việc với các kho phần mềm nguồn mở cấp quốc tế, quốc gia và vùng.

Các lĩnh vực chính

Việc chia sẻ những kinh nghiệm tốt nhất và nâng cao nhận thức về nguồn mở và tính tương hợp sẽ đi theo 3 dự án chính của ISA. Các hoạt động chính của ISA được mong đợi sẽ tạo ra một sự trao đổi thông tin tin cậy (bao gồm cả sự phát triển một chữ ký điện tử và định danh điện tử), để phát triển một kiến trúc tương hợp và đánh giá những ảnh hưởng của công nghệ thông tin đối với những luật mới của Liên minh châu Âu.

The European Commission is planning to spend 3.344 million Euro until 2016 to continue the services provided by its projects - such as OSOR.eu and SEMIC.eu - on open source and on electronic data exchange.

The EC published the budget details last week Thursday for its e-Government project. Apart from the 3.344 million Euro planned for the new platform to provide collaborative services for current Semic.eu and OSOR.eu users, another 8.8 million Euro are foreseen to provide support for existing and future communities around eGovernment in general, including the growing Open Source community on OSOR.eu and the community around interoperablity assets on Semic.eu.

The continuing support of these communities are part of the 'Interoperability Solutions for European Public Administrations' (ISA) work programme, that aims to increase electronic cooperation among public administrations in the member states. The ISA work programme, developed by the Commission and the member states, was adopted last week by the Commission. The EC has reserved about 160 million Euro for ISA over the next five and a half years.

The ISA work programme will run until the end of 2015, ensuring the services currently offered by the OSOR. ISA will for instance continue to collect open source solutions and continue to work with international, national and regional open soure software repositories.

Key areas

Sharing best practices and raising awarness on open source and interoperability will accompany the three key ISA projects. ISA main activities are intended to create a trusted information exchange (including the development of an electronic identity and electronic signature), to develop an interoperabilty architecture and to assess the IT implications of new EU legislation.

Dịch tài liệu: Lê Trung Nghĩa

letrungnghia.foss@gmail.com

Pháp: Bộ Quốc phòng sẽ thử các công cụ văn phòng nguồn mở

FR: Defence ministry to test open source office tools

by Gijs Hillenius — published on Jul 17, 2010

— filed under: [T] Deployments and Migrations, [GL] France

Theo: http://www.osor.eu/news/fr-defence-ministry-to-test-open-source-office-tools

Bài được đưa lên Internet ngày: 17/07/2010

Lời người dịch: Tiếp theo sự chuyển đổi hoàn toàn của cảnh sát Pháp sang nguồn mở, nay Bộ Quốc phòng Pháp cũng sẽ tiến hành thử nghiệm sử dụng các công cụ phần mềm văn phòng nguồn mở, bắt đầu từ năm 2011.

Bộ Quốc phòng Pháp năm sau sẽ thử nghiệm các công cụ văn phòng nguồn mở, theo những trả lời được bộ này đưa ra cho những câu hỏi bằng văn bản của Bernard Carayon, một thành viên của quốc hội Pháp, về một hợp đồng khung với một nhà cung cấp phần mềm sở hữu độc quyền.

Bộ này hôm 01/06 đã trả lời trong năm 2011 sẽ thử nghiệm một kiến trúc phần mềm bao gồm các công cụ văn phòng dựa trên các phần mềm nguồn mở. Điều này sẽ được sử dụng song song với các công cụ sở hữu độc quyền hiện hành. Các kết quả của vụ thử sẽ được sử dụng để quyết định cho các kế hoạch IT trong tương lai, bộ này viết. “Chiến lược này là để có 2 hoặc 3 giải pháp sẵn sàng, tránh sự phụ thuộc vào nhà cung cấp, tăng cường vị thế mặc cả với các nhà cung cấp và để có được một giải pháp thay thế được chứng minh sẵn sàng”.

Nghị sĩ quốc hội Carayon của đảng UMP đã yêu cầu bộ này tại Aprilto giải thích hợp đồng khung mới của bộ với Microsoft Ireland. Carayon sợ rằng như một hậu quả của hợp đồng này, bộ sẽ dừng tất cả các nghiên cứu trong các giải pháp thay thế các phần mềm của các nhà cung cấp sở hữu độc quyền.

Theo nghị sĩ này, hợp đồng 4 năm đã được ký bởi Bộ Quốc phòng về các Mạng Hạ tầng Liên kết và các Hệ thống Thông tin, đối với các giấy phép phần mềm máy chủ và các giấy phép cho các phần mềm cho khoảng 188,000 đến 240,000 máy tính cá nhân, nghĩa là bộ này sẽ hoàn toàn phụ thuộc vào nhà cung cấp sở hữu độc quyền này. “Sự sợ hãi về một hệ thống thông tin hoàn toàn đồng nhất của Bộ Quốc phòng thông qua sử dụng duy nhất các phần mềm của Microsoft là thực sự có vấn đề”.

Hợp đồng này bao gồm như một lựa chọn mua hơn 5 triệu euro giấy phép phần mềm mà không cần một thủ tục đấu thầu mới nào. Carayon nghĩ điều này sẽ cản trở bộ trong việc thử nghiệm các giải pháp thay thế của phần mềm tự do nguồn mở.

Carayon sợ rằng với hợp đồng này, Bộ sẽ bỏ qua những khuyến cáo của chính phủ Pháp về sử dụng các chuẩn mở.

Theo bộ này, hợp đồng không có nghĩa là bộ sẽ hoàn toàn phụ thuộc vào nhà cung cấp sở hữu độc quyền này. Bộ chỉ ra một hệ thống ERP mà nó đã yêu cầu hồi tháng 2 năm nay, nơi mà một trong những tiêu chí là một giấy phép của phần mềm tự do.

“Để đảm bảo sử dụng tốt nguồn vốn nhà nước, Bộ Quốc phòng đã muốn hợp lý hóa một kho phần mềm mà nó đã trở nên quá hỗn hợp. Kiến trúc phần mềm của bộ sẽ đưa vào một số lượng có giới hạn các giải pháp văn phòng”.

France's ministry of Defence will next year test open source office productivity tools, according to answers given by the ministry to written questions by Bernard Carayon, a member of France's parliament, about a framework contract with a proprietary software vendor.

The ministry on 1 June replied it will in 2011 start testing a software architecture including office tools based on open source software. This will be used parallel to the current proprietary tools. The results of the test will be used to decide on the future IT plans, writes the ministry. "The strategy is to have two or three different solutions available, to avoid vendor dependence, strengthen our bargaining position with suppliers and to have a proven alternative ready."

French Union for a Popular Movement (UMP) MP Carayon asked the ministry in Aprilto explain its new framework contract with Microsoft Ireland. Carayon fears that as a consequence of this contract, the ministry will stop all research into alternatives to the proprietary vendor's software.

According to the MP, the four year contract signed by the Defense Department of Joint Infrastructure Networks and Information Systems, for server software licences and licences for software for between 188,000 and 240,000 PCs, means the ministry will exclusively depend on the proprietary vendor. "The fear of a complete unified information system of the Ministry of Defence through the exclusive use of Microsoft software is genuinely problematic."

The contract includes as an option the purchase of more than 5 million Euro of software licences without the need for a new tender procedure. Carayon thinks this will prevent the ministry from testing free and open source alternatives.

Carayon fears that with the contract, the Ministry is ignoring French government recommendations on the use of open standards.

According to the ministry, the contract does not mean it becomes exclusively dependent on the proprietary vendor. It points to an ERP system it requested in February of this year, where one of the criteria is a liberal software licence.

"To ensure good use of public funds, the Ministry of Defence wanted to streamline a software park that has become too heterogeneous. The software architecture of the department shall include a limited number of office solutions."

Dịch tài liệu: Lê Trung Nghĩa

letrungnghia.foss@gmail.com