Thứ Tư, 31 tháng 5, 2017

Giấy phép để xuất bản - bản dịch sang tiếng ViệtĐây là mẫu Giấy phép để xuất bản từ Hộp công cụ về Bản quyền của JISC/SURF, được sử dụng khi các tác giả của các dự án nghiên cứu của Liên minh châu Âu làm việc với các nhà xuất bản để xuất bản bài báo nghiên cứu trên tạp chí sao cho các tác giả của bài báo không trao bản quyền tác giả cho nhà xuất bản và giữ lại được các quyền cần thiết để làm thỏa mãn các yêu cầu Truy cập Mở của Ủy ban châu Âu, hướng tới Khoa học Mở, đặc biệt khi các nhà nghiên cứu sử dụng tiền của nhà nước, của những người đóng thuế của châu Âu để thực hiện các nghiên cứu đó.


Có lẽ đây là mẫu giấy phép để xuất bản rất chi tiết mà các nhà khoa học Việt Nam có thể tham khảo để sử dụng khi đăng các bài báo nghiên cứu của mình, kể cả khi chưa từng có chính sách cụ thể nào về Khoa học Mở và/hoặc Truy cập Mở ở Việt Nam.


Bạn có thể tải về bản dịch mẫu Giấy phép để xuất bản này tại địa chỉ:Blogger: Lê Trung Nghĩa


Thứ Ba, 30 tháng 5, 2017

Giấy phép để xuất bản là gì?


What is a License to Publish?
Updated on 17 March 2015
Bài được cập nhật trên Internet ngày: 17/03/2015


Giấy phép để Xuất bản là thỏa thuận xuất bản giữa tác giả và nhà xuất bản. Không giống như nhiều thỏa thuận xuất bản, nó không chuyển giao bản quyền của tác giả cho nhà xuất bản. Thay vào đó, tác giả giữ lại bản quyền của mình và trao cho nhà xuất bản chỉ mỗi giấy phép để tái tạo và truyền đạt tác phẩm hàn lâm và các quyền nhất định khác cần thiết để xuất bản”. Nó để lại cho tác giả bản quyền để lưu giữ bài báo của mình trong kho Truy cập Mở. Hộp công cụ về Bản quyền của JISC/SURF cung cấp một giấy phép mẫu.
Hơn nữa, nếu bạn muốn đảm bảo rằng những người khác có thể được trao tiếp tục các quyền để sử dụng và sử dụng lại tác phẩm của bạn, thì bạn có thể yêu cầu nhà xuất bản:
 • phát hành tức thì tác phẩm của bạn theo giấy phép Creative Commons, hoặc
 • giới hạn điều khoản của các quyền độc quyền và phát hành tác phẩm của bạn theo giấy phép Creative Commons sau này.
Các lựa chọn đó có thể được đưa vào trong Giấy phép để Xuất bản của bạn.
Vài nhà xuất bản kết hợp rồi Giấy phép để Xuất bản với việc cấp phép Creative Commons. Vài nhà xuất bản yêu cầu các phí xử lý bài báo - APC (Article Processing Charges) để phát hành tác phẩm của bạn theo các điều khoản đó. Các khoản phí đó có thể được thanh toán bên ngoài ngân sách của dự án và là hoàn toàn hợp pháp để hoàn trả lại trong một khoảng thời gian của dự án.
A License to Publish is a publishing agreement between author and publisher. Unlike many publishing agreements, it does not transfer the author's copyright to the publisher. Instead, the author retains his copyright and grants the publisher a "sole license to reproduce and communicate the scholarly work and certain other rights needed for publishing". It leaves the author the right to archive his article in an Open Access repository. The JISC/SURF Copyright Toolbox provides a model license.
If, furthermore, you would like to ensure that others can be granted further rights for the use and reuse your work, you may ask the publisher to:
* immediately release your work under a Creative Commons license, or
* limit the term of exclusive rights and to release your work under a Creative Commons license afterwards.
These options can be included in your License to Publish.
Several publishers already combine a License to Publish with Creative Commons licencing. Some require article processing fees to release your work under such terms. These fees can be paid out of the project budget and are fully eligible for reimbursement within the project period.
Dịch: Lê Trung Nghĩa

Thứ Hai, 29 tháng 5, 2017

Các vấn đề về bản quyền


Copyright Issues
Updated on 16 September 2015
Bài được cập nhật trên Internet ngày: 16/09/2015


TỔNG QUAN
Khi bài báo được chấp nhận để xuất bản trong tạp chí, thì nhà xuất bản cần sự cho phép từ tác giả để xuất bản.
Trong hầu hết các trường hợp, các tác giả trao sự cho phép bằng việc ký chuyển bản quyền cho nhà xuất bản đó. Điều này trao cho nhà xuất bản đó toàn bộ các quyền và sự kiểm soát đối với bài báo đó. Hệ quả là, nếu tác giả muốn sử dụng lại bài báo đó vào một giai đoạn nào đó sau này, như làm cho tác phẩm đó sẵn sàng theo Truy cập Mở, thì anh/chị ta sẽ phải hỏi sự cho phép từ nhà xuất bản đó để làm thế.
Như một sự lựa chọn thay thế, các tác giả có thể trao cho nhà xuất bản đó một Giấy phép để Xuất bản (License to Publish). Với thỏa thuận này, các tác giả có thể giữ lại bản quyền và quyền ký gửi bài báo trong kho Truy cập Mở, trong khi cung cấp cho nhà xuất bản đó các quyền cần thiết để xuất bản bài báo đó.
Trong ngữ cảnh các yêu cầu về Truy cập Mở của H2020 và FP7, là quan trọng để hiểu được sự phân biệt này khi làm việc với các quyền sở hữu trí tuệ; nó có ảnh hưởng đáng kể lên cách là dễ dàng đối với các tác giả để làm thỏa mãn các yêu cầu.
LÀM GÌ
Có 3 kịch bản khác nhau:
 1. Bài báo của bạn đã được chấp nhận để xuất bản trên tạp chí, và nhà xuất bản đề nghị bạn ký một thỏa thuận chuyển giao bản quyền - CTA (Copyright Transfer Agreement) hoặc xuất bản. Vài nhà xuất bản chào Giấy phép để Xuất bản (License to Publish). Ở giai đoạn này, bạn có một vài lựa chọn để đảm bảo rằng bạn có thể làm thỏa mãn các yêu cầu của Ủy ban châu Âu (EC): làm cho bài báo của bạn hoặc bản thảo được rà soát lại ngang hàng cuối cùng là sẵn sàng theo truy cập mở trong một khung thời gian nhất định (6-12 tháng, phụ thuộc vào lĩnh vực nghiên cứu).


THỎA THUẬN ĐÓ YÊU CẦU BẠN KÝ CHUYỂN BẢN QUYỀN CỦA BẠN?


không ký, mà cung cấp một giấy phép để xuất bản
hoặc
ký và cung cấp một phụ lục đảm bảo bạn có thể làm thỏa mãn các yêu cầu của EC


Không
hãy kiểm tra liệu thỏa thuận, giấy phép và/hoặc chính sách của nhà xuất bản có để lại cho bạn các quyền để làm thỏa mãn các yêu cầu của EC hay không.


 1. Bạn đã ký rồi một thỏa thuận/CTA xuất bản mà ký chuyển bản quyền cho nhà xuất bản đó để xuất bản bài báo của bạn.


THỎA THUẬN ĐÓ CÓ ĐỂ LẠI CHO BẠN CÁC QUYỀN ĐỂ LÀM THỎA MÃN CÁC YÊU CẦU CỦA EC HAY KHÔNG?


hãy cung cấp truy cập mở cho bài báo của bạn hoặc bản thảo được rà soát lại ngang hàng cuối cùng qua OpenAIRE
Không
yêu cầu sự hợp tác của nhà xuất bản bằng việc ký một phụ lục để cho phép bạn làm thỏa mãn bổn phận của bạn theo các yêu cầu của EC
Tôi không chắc
hãy kiểm tra chính sách của nhà xuất bản về truy cập mở và ‘tự lưu trữ’ bài báo/bản thảo được rà soát lại ngang hàng cuối cùng của bạn


 1. Bạn đã xuất bản bài báo của bạn trên một Tạp chí Truy cập Mở. Các yêu cầu của EC đòi hỏi bạn phải ký gửi bài báo của bạn trong một kho của cơ sở hoặc dựa vào chủ đề. Một vài nhà xuất bản Truy cập Mở cũng đã ký gửi rồi các bài báo mà họ xuất bản trong các kho Truy cập Mở, vì nó làm tăng khả năng nhìn thấy được.


NHÀ XUẤT BẢN CỦA BẠN CÓ KÝ GỬI BÀI BÁO CỦA BẠN TRONG KHO OA KHÔNG?
bạn không nên hành động tiếp
Không
hãy ký gửi bài báo của bạn vào một kho truy cập mở dựa vào chủ đề hoặc ở cơ sở của bạn. Bạn có thể muốn kiểm tra thỏa thuận xuất bản hoặc giấy phép của bạn về các quyền của bạn để làm thỏa mãn các yêu cầu của EC, như được mô tả trong kịch bản 2. Bạn có thể thấy tổng quan các chính sách của các nhà xuất bản trong cơ sở dữ liệu Sherpa/RoMEO.


CÁC NHÀ XUẤT BẢN
Nhiều nhà xuất bản có rồi chính sách cho phép có mẫu 'tự lưu trữ' các bài báo hoặc các bản thảo được rà soát lại ngang hàng cuối cùng. Nếu bạn muốn tìm ra chính sách của nhà xuất bản của bạn là gì, bạn có thể kiểm tra cơ sở dữ liệu Sherpa/RoMEO, nó cung cấp các chi tiết và các giải thích.
Hơn nữa, nhà xuất bản của bạn có thể từ chối hợp tác. Bạn có thể làm gì?
Miễn là bạn đã còn chưa ký chuyển bản quyền cho nhà xuất bản đó, thì điều quan trọng phải nhận thức được rằng:
 • như là tác giả, bạn có bổn phận đối với trợ cấp của EC để làm thỏa mãn các yêu cầu về truy cập mở, và
 • như là tác giả, bạn là người nắm giữ bản quyền hợp pháp và có thể quyết định phải làm gì với bản quyền của bạn.
Điều này trao cho bạn cơ hội để:
 • yêu cầu nhà xuất bản xem xét lại sự từ chối của nó khi biết chính sách Truy cập Mở của EC, hoặc
 • đệ trình bài báo của bạn sang một tạp chí (Truy cập Mở) khác, nơi xúc tác cho bạn làm thỏa mãn các yêu cầu của bạn.
Nếu nhà xuất bản khăng khăng từ chối ký Giấy phép để Xuất bản hoặc Phụ lục đi với Thỏa thuận/CTA đó, hoặc từ chối trao cho bạn sự cho phép sau khi bạn đã ký Thỏa thuận/CTA đó, và bạn muốn bài báo của bạn sẽ phải được xuất bản trên tạp chí của họ, là quan trọng rằng:
 • bạn yêu cầu nhà xuất bản đó khẳng định sự từ chối sự cho phép bằng văn bản, và
 • thông báo cho cán bộ dự án EC của bạn bằng việc cung cấp sự từ chối sự cho phép bằng văn bản của nhà xuất bản đó.


GENERAL
When an article is accepted for publication in a journal, the publisher needs permission from the author to publish.
In most cases, authors grant permission by signing over copyright to the publisher. This gives the publisher the full rights in and control over the article. Consequently, if an author wishes to reuse the article at a later stage, e.g. to make the work available in Open Access, he/she will have to ask permission from the publisher to do so.
Alternatively, authors can grant the publisher a License to Publish. With this agreement, authors can retain copyright and the right to deposit the article in an Open Access repository, while providing the publisher with the necessary rights to publish the article.
In the context of the H2020 and FP7 Open Access requirements, it is important to be aware of this distinction in dealing with intellectual property rights; it has significant impact on how easy it is for authors to fulfill the requirements.
WHAT TO DO
There are three different scenarios:
  1. Your article has been accepted for publication by the journal, and the publisher asks you to sign a publishing or copyright transfer agreement (CTA). Some publishers offer a Licence to Publish. At this stage, you have a number of options to ensure that you can fulfill the EC requirements: to make your article or final, peer-reviewed manuscript available in open access within the specified timeframe (6-12 months depending on research area).
    DOES THE AGREEMENT ASK YOU TO SIGN OVER YOUR COPYRIGHT?
yes
do not sign, but provide a licence to publish
or
sign and provide an addendum ensuring you can fulfill the EC requirements
no
check if the agreement, licence and/or the publisher's policy leaves you the rights to fulfill the EC requirements
 1. You have already signed a publishing agreement/CTA signing over your copyright to the publisher for the publication of your article.
   DOES THE AGREEMENT LEAVE YOU THE RIGHTS TO FULFILL THE EC REQUIREMENTS?
   yes
   provide open access to your article or final, peer-reviewed manuscript through OpenAIRE
   no
   ask cooperation of the publisher by signing an addendum to enable you to fulfill your obligation under the EC requirements
   I'm not sure
   check the publisher's policy on open access and 'self-archiving' of your article/final peer-reviewed manuscript
 2. You have published your article in anOpen Access Journal. The EC requirements ask you to deposit your article in an institutional or subject-based repository. Some OA publishers already deposit the articles they publish in OA repositories as well, because it improves visibility.
DOES YOUR PUBLISHER DEPOSIT YOUR ARTICLE IN AN OA REPOSITORY?
yes
you need not take further action
no
deposit your article in your institutional or subject based OA repository. You may wish to check your publishing agreement or licence for your rights to fulfill the EC requirements, as described in scenario 2. You can find an overview of publishers' policies in the Sherpa/RoMEO database.
PUBLISHERS
Many publishers already have a policy that allows for a form of 'self-archiving' of articles or final peer-reviewed manuscripts. If you want to find out what your publisher's policy is, you can check the Sherpa/RoMEO database which provides details and explanations.
Still, your publisher may refuse to cooperate. What can you do?
As long as you have not signed over your copyright to the publisher yet, it is important to realize that
 • as the author you are under the obligation of your EC grant to fulfill the open access requirements, and
 • as the author, you are the legal copyright holder and can decide what to do with your copyright.
This gives you the opportunity to
 • request the publisher to reconsider his refusal given the EC Open Access policy, or
 • submit your article to another (Open Access) journal, that enables you to fulfill your requirements.
If the publisher persists in his refusal to sign the Licence to Publish or Addendum to the Agreement/CTA, or refuses to give you permission after you have signed the Agreement/CTA, and you wish your article to be published in his journal, it is important that
 • you ask the publisher to confirm his refusal of permission in writing, and
 • inform your EC project officer by providing the publisher's written refusal of permission.
Dịch: Lê Trung Nghĩa

Chủ Nhật, 28 tháng 5, 2017

Thí điểm Dữ liệu Nghiên cứu Mở là gì?


What is the Open Research Data Pilot?
Updated on 15 November 2016
Bài được cập nhật trên Internet ngày: 15/11/2016


Thí điểm Dữ liệu Nghiên cứu Mở là gì?
Dữ liệu Mở là dữ liệu được tự do để chia sẻ, sử dụng lại, tái mục đích, và phân phối lại. Thí điểm Dữ liệu Nghiên cứu Mở (Open Research Data Pilot) nhằm làm cho dữ liệu nghiên cứu được tạo ra bởi các dự án được lựa chọn của chương trình Horizon 2020 là truy cập được với càng ít hạn chế có thể càng tốt, trong khi cùng lúc bảo vệ các dữ liệu nhạy cảm khỏi sự truy cập không thích hợp.
Nếu dự án Horizon 2020 của bạn là một phần của thí điểm, và dữ liệu của bạn đáp ứng được các điều kiện nhất định, thì bạn phải ký gửi dữ liệu của bạn vào một kho dữ liệu nghiên cứu nơi mà chúng có khả năng được những người khác tìm thấy và truy cập. Đừng hoảng hốt nhé - bạn chưa có kinh nghiệm chia sẻ các dữ liệu nhạy cảm hoặc chưa vi phạm bất kỳ thỏa thuận nào về quyền sở hữu trí tuệ (IPR) với các đối tác công nghiệp. Bạn cũng không cần phải ký gửi tất cả các dữ liệu bạn tạo ra trong quá trình dự án đó - chỉ các dữ liệu chống trụ cho các phát hiện nghiên cứu được xuất bản và/hoặc có giá trị trong dài hạn. Hơn nữa, để hỗ trợ cho tính toàn vẹn nghiên cứu của bạn, tính mở có nhiều lợi ích khác. Tính trực quan được nâng cao ngụ ý nghiên cứu của bạn sẽ với tới được nhiều người hơn và có ảnh hưởng lớn hơn - đối với khoa học, xã hội và sự nghiệp của riêng bạn. Các nghiên cứu gấn đây đã chỉ ra rằng các trích dẫn gia tăng khi dữ liệu được làm cho sẵn sàng cùng với xuất bản phẩm; các tài liệu đó cũng có cuộc sống trên giá sách lâu hơn.
Các thành phần nào của H2020 được yêu cầu tham gia?
Các dự án bắt đầu vào tháng 01/2017 mặc định là một phần của Thí điểm Dữ liệu Mở. Nếu dự án của bạn đã bắt đầu sớm hơn trước đó và xuất phát từ một trong những lĩnh vực đó của Horizon 2020, thì bạn cũng tự động là một phần của thí điểm đó:
 • Các công nghệ đang nổi lên và trong tương lai
 • Các hạ tầng nghiên cứu (bao gồm cả các hạ tầng điện tử)
 • Lãnh đạo trong các công nghệ thúc đẩy và công nghiệp - các CNTT-TT
 • Các công nghệ nano, các vật liệu tiên tiến, Sản xuất và Xử lý tiên tiến, công nghệ sinh học: các chủ đề ‘an toàn nano’ và ‘mô hình hóa’
 • Thách thức xã hội: An toàn thực phẩm, nông nghiệp và nghề rừng bền vững, nghiên cứu về nước biến, hàng hải và nội địa và kinh tế sinh học - các chủ đề được lựa chọn trong các lời gọi H2020-SFS-2016/2017, H2020-BG-2016/2017, H2020-RUR-2016/2017 và H2020-BB-2016/2017, như được chỉ định trong chương trình làm việc.
 • Thách thức xã hội: Hành động về Khí hậu, Môi trường, Hiệu quả của Tài nguyên và các tư liệu thô - ngoại trừ các tư liệu thô
 • Thách thức xã hội: Châu Âu trong thế giới đang thay đổi - các xã hội có tính tham gia, có tính đổi mới và có tính phản hồi.
 • Khoa học với và vì xã hội
 • Các hoạt động liên ngành - các lĩnh vực trọng tâm - phần cho các Thành phố Thông minh và Bền vững
Có thể việc chia sẻ dữ liệu là không thích hợp với dự án của bạn; Chỉ dẫn của EC về Truy cập Mở tới các Xuất bản phẩm Khoa học và Dữ liệu Nghiên cứu liệt kê các điều kiện có thể cho phép hoặc yêu cầu bạn lựa chọn đối với thí điểm. Trong trường hợp đó, xin cân nhắc liệu một phần lựa chọn có là có khả năng hay không.
Kế hoạch Quản lý Dữ liệu - DMP (Data Management Plan) là gì?
Để giúp bạn tối ưu hóa tiềm năng cho việc chia sẻ và sử dụng lại trong tương lai, DMP có thể giúp bạn cân nhắc bất kỳ vấn đề nào hoặc thách thức nào có thể xảy ra và giúp bạn nhận diện các cách thức để vượt qua chúng. DMP nên được hiểu như là tài liệu “sống” phác thảo cách dữ liệu nghiên cứu được thu thập hoặc được sinh ra sẽ được thao tác trong và sau dự án nghiên cứu. Hãy nhớ, kế hoạch đó nên là thực tế và dựa vào xung quanh các tài nguyên có sẵn với bạn và các đối tác dự án của bạn. Không có điểm cho một kế hoạch được mạ vàng nếu nó không thể triển khai được!
Nên mô tả:
 • Tập hợp dữ liệu: Dạng dữ liệu nào dự án sẽ thu thập hoặc sinh ra, và chúng có thể là hữu dụng cho ai sau này? Thí điểm áp dụng cho: (1) dữ liệu và siêu dữ liệu cần thiết để thẩm định các kết quả trong các xuất bản phẩm khoa học; và (2) dữ liệu và siêu dữ liệu thô và/hoặc được tuyển chọn khác mà có thể được yêu cầu vì các mục đích thẩm định hoặc với giá trị sử dụng lại được.
 • Các tiêu chuẩn và siêu dữ liệu: Các chỉ tiêu nào theo quy định bạn sẽ áp dụng trong dự án? Dữ liệu là về cái gì? Ai đã tạo ra nó và vì sao? Ở các dạng nào nó là sẵn sàng? Siêu dữ liệu sẽ trả lời các câu hỏi như vậy để xúc tác cho dữ liệu được tìm ra và được hiểu, lý tưởng là tuân theo các tiêu chuẩn đặc thù của nguyên tắc khoa học của bạn. Siêu dữ liệu, tài liệu và các tiêu chuẩn giúp làm cho dữ liệu của bạn có khả năng tìm thấy được, truy cập được, tương hợp được và sử dụng lại được hoặc ngắn gọn FAIR (Findable, Accessible, Interoperable and Re-usable).
 • Chia sẻ dữ liệu: Mặc định càng nhiều dữ liệu kết quả càng tốt nên được lưu trữ như là Truy cập Mở. Vì thế các lý do hợp pháp cho việc không chia sẻ các dữ liệu kết quả nên được giải thích trong DMP. Hãy nhớ, không ai kỳ vọng bạn làm hỏng sự bảo vệ dữ liệu hoặc vi phạm bất kỳ thỏa thuận IPR nào. Chia sẻ dữ liệu nên được làm có trách nhiệm. Các chỉ dẫn DMP vì thế yêu cầu bạn mô tả bất kỳ vấn đề đạo đức hay pháp lý nào có thể có ảnh hưởng tới việc chia sẻ dữ liệu. Hơn nữa,
 • Việc lưu trữ và bảo tồn: Các cơ quan cấp vốn sẵn sàng đảm bảo rằng các đầu ra nghiên cứu được cấp vốn công khai có thể có ảnh hưởng tích cực tới nghiên cứu trong tương lai, để phát triển chính sách, và thay đổi xã hội. Họ hiểu ảnh hưởng đó có thể mất nhiều thời gian để hiện thực hóa và, vì vậy, kỳ vọng dữ liệu sẽ là sẵn sàng trong một giai đoạn phù hợp vượt ra khỏi vòng đời của dự án. Hãy nhớ, đơn giản là không đủ để đảm bảo rằng một chút gì đó được lưu giữ trong một kho dữ liệu nghiên cứu, nhưng cũng hãy cân nhắc khả năng sử dụng dữ liệu của bạn. Về khía cạnh này, bạn nên cân nhắc duy trì phần mềm hoặc bất kỳ mã nào được sản xuất để thực hiện các phân tích nhất định hoặc để trả về dữ liệu cũng như là rõ ràng về bất kỳ công cụ sở hữu độc quyền hoặc nguồn mở nào sẽ là cần thiết để thẩm định và sử dụng dữ liệu được duy trì gìn giữ đó.
DMP không phải là tài liệu cố định. Phiên bản đầu tiên của DMP được kỳ vọng sẽ được phân phối trong vòng 6 tháng đầu của dự án của bạn, nhưng bạn còn chưa phải cung cấp các câu trả lời chi tiết cho tất cả các câu hỏi. DMP cần phải được cập nhật trong quá trình làm việc của dự án ở bất cứ khi nào có những thay đổi đáng kể phát sinh, như các dữ liệu hoặc các thay đổi mới trong các chính sách của nhóm hoặc trong sự tổng hợp của nhóm. DMP nên được cập nhật ít nhất vào đúng thời điểm với đánh giá và ước tính định kỳ của dự án cũng như vào thời điểm rà soát lại cuối cùng. Hãy cân nhắc việc rà soát lại DMP của bạn thường xuyên định kỳ trong dự án và xem xét cách bạn có thể sử dụng WP được lập lịch và/hoặc các cuộc họp của các nhân viên dự án để tạo thuận lợi cho sự rà soát lại này.
Các bước thực hành nào bạn nên tiến hành?
 1. Khi dự án của bạn là một phần của thí điểm, bạn nên tạo ra Kế hoạch Quản lý Dữ liệu (DMP). Cơ sở của bạn có thể chào hỗ trợ Quản lý Dữ liệu Nghiên cứu để giúp bạn lên kế hoạch.
 2. Hơn nữa, bạn nên lựa chọn kho dữ liệu mà sẽ duy trì dữ liệu, siêu dữ liệu và các công cụ có thể của bạn về lâu dài. Được khuyến cáo liên hệ với kho theo lựa chọn của bạn khi viết phiên bản đầu tiên DMP của bạn. Các kho có thể chào các chỉ dẫn về các định dạng dữ liệu bền vững và các tiêu chuẩn siêu dữ liệu, cũng như hỗ trợ làm việc với các dữ liệu nhạy cảm và việc cấp phép.
 3. Như được nêu trước đó, bạn không cần phải giữ mọi điều. Việc tuyển chọn dữ liệu đòi hỏi thời gian và nỗ lực nên bạn muốn chắc chắn bạn đang đặt nỗ lực của bạn vào các kết quả đầu ra thực sự đúng vấn đề. Hãy chọn dữ liệu nào bạn sẽ cần giữ lại để hỗ trợ thẩm định phát hiện của bạn nhưng cũng hãy cân nhắc bất kỳ kết quả đầu ra dữ liệu nào mà cũng có thể có giá trị về lâu dài - cho bạn và cho những người khác.
Các đường liên kết

What is the Open Research Data Pilot?

Open data is data that is free to access, reuse, repurpose, and redistribute. The Open Research Data Pilot aims to make the research data generated by selected Horizon 2020 projects accessible with as few restrictions as possible, while at the same time protecting sensitive data from inappropriate access.
If your Horizon 2020 project is part of the pilot, and your data meets certain conditions, you must deposit your data in a research data repository where they will be findable and accessible for others. Don’t panic - you are not expected to share sensitive data or breach any IPR agreements with industrial partners. You do not need to deposit all the data you generate during the project either – only that which underpins published research findings and/or has longer-term value. In addition to supporting your research’s integrity, openness has many other benefits. Improved visibility means your research will reach more people and have a greater impact – for science, society and your own career. Recent studies have shown that citations increase when data is made available alongside the publication; these papers also have a longer shelf-life.

Which H2020 strands are required to participate?

Projects starting from January 2017 are by default part of the Open Data Pilot. If your project started before earlier and stems from one of these Horizon 2020 areas, you are automatically part of the pilot as well:
 • Future and Emerging Technologies
 • Research infrastructures (including e-Infrastructures)
 • Leadership in enabling and industrial technologies – Information and Communication Technologies
 • Nanotechnologies, Advanced Materials, Advanced Manufacturing and Processing, and Biotechnology: ‘nanosafety’ and ‘modelling’ topics
 • Societal Challenge: Food security, sustainable agriculture and forestry, marine and maritime and inland water research and the bioeconomy - selected topics in the calls H2020-SFS-2016/2017, H2020-BG-2016/2017, H2020-RUR-2016/2017 and H2020-BB-2016/2017, as specified in the work programme
 • Societal Challenge: Climate Action, Environment, Resource Efficiency and Raw materials – except raw materials
 • Societal Challenge: Europe in a changing world – inclusive, innovative and reflective Societies
 • Science with and for Society
 • Cross-cutting activities - focus areas – part Smart and Sustainable Cities.
Maybe data sharing is not appropriate for your project; the EC’s Guide on Open Access Scientific Publications and Research Data lists conditions that would allow or require you to opt out of the pilot. In that case please consider if a partial opt-out is possible.

What is a Data Management Plan (DMP)?

To help you optimise the potential for future sharing and reuse, a Data Management Plan (DMP) can help you to consider any problems or challenges that may be encountered and helps you to identify ways to overcome these. A DMP should be thought of as a  “living” document outlining how the research data collected or generated will be handled during and after a research project. Remember, the plan should be realistic and based around the resources available to you and your project partners. There is no point in writing a gold plated plan if it cannot be implemented!
It should describe:
 • The data set: What kind of data will the project collect or generate, and to whom might they be useful later on? The pilot applies to (1) the data and metadata needed to validate results in scientific publications and (2) other curated and/or raw data and metadata that may be required for validation purposes or with reuse value.
 • Standards and metadata: What disciplinary norms will you adopt in the project? What is the data about? Who created it and why? In what forms it is available? Metadata answers such questions to enable data to be found and understood, ideally according to the particular standards of your scientific discipline. Metadata, documentation and standards help to make your data Findable, Accessible, Interoperable and Re-usable or FAIR for short.
 • Data sharing: By default as much of the resulting data as possible should be archived as Open Access. Therefore legitimate reasons for not sharing resulting data should be explained in the DMP. Remember, no one expects you to compromise data protection or breach any IPR agreements. Data sharing should be done responsibly. The DMP Guidelines therefore ask you to describe any ethical or legal issues that can have an impact on data sharing. Furthermore,
 • Archiving and preservation: Funding bodies are keen to ensure that publicly funded research outputs can have a positive impact on future research, for policy development, and for societal change. They recognise that impact can take quite a long time to be realised and, accordingly, expect the data to be available for a suitable period beyond the life of the project. Remember, it is not simply enough to ensure that the bits are stored in a research data repository, but also consider the usability of your data. In this respect, you should consider preserving software or any code produced to perform specific analyses or to render the data as well as being clear about any proprietary or open source  tools that will be needed to validate and use the  preserved data.
The DMP is not a fixed document. The first version of the DMP is expected to be delivered within the first 6 months of your project, but you don’t have to provide detailed answers to all the questions yet. The DMP needs to be updated over the course of the project whenever significant changes arise, such as new data or changes in the consortium policies or consortium composition. The DMP should be updated at least in time with the periodic evaluation or assessment of the project as well as in time for the final review. Consider reviewing your DMP at regular intervals in the project and consider how you might make use of scheduled WP and/or project staff meetings to facilitate this review.

What practical steps should you take?

1. When your project is part of the pilot, you should create a Data Management Plan. Your institution may offer Research Data Management support to help you planning.
2. Also, you should select a data repository that will preserve your data, metadata and possibly tools in the long term. It is advisable to contact the repository of your choice when writing the first version of your DMP. Repositories may offer guidelines for sustainable data formats and metadata standards, as well as support for dealing with sensitive data and licensing.
3. As noted earlier, you do not need to keep everything. Curating data requires time and effort so you want to make sure that you are putting your effort into the outputs that really matter. Select what data you’ll need to retain to support validation of your finding but nalso consider any data outputs that may have longer term value as well – for you and for others.

Links

EC’s Guide on Open Access
 to Scientific Publications and Research Data in Horizon 2020 (updated August 25, 2016) http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/grants_manual/hi/oa_pilot/h2020-hi-oa-pilot-guide_en.pdf
EC’s Guidelines on Data Management in Horizon 2020 (updated July 26, 2016): http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/grants_manual/hi/oa_pilot/h2020-hi-oa-data-mgt_en.pdf
EC’s Agenda on Open Science: https://ec.europa.eu/digital-agenda/en/open-science
DMPonline tool: https://dmponline.dcc.ac.uk/
DCC How to Write a DMP guide:http://www.dcc.ac.uk/resources/how-guides/develop-data-plan
DCC How to Select What Data to Keep guide: http://www.dcc.ac.uk/resources/how-guides/five-steps-decide-what-data-keep

DCC How to Licence Research Data guide: http://www.dcc.ac.uk/resources/how-guides/license-research-data
RDNL video The what, why and how of data management planning: http://datasupport.researchdata.nl/en/start-de-cursus/ii-planfase/datamanagementplanning/
Software Sustainability Institute’s Software Management Plan: https://www.software.ac.uk/sites/default/files/images/content/SMP_Checklist_2016_v0.1.pdf
Dịch: Lê Trung Nghĩa

Thứ Sáu, 26 tháng 5, 2017

Về OpenAIRE-Kết nối


About OpenAIRE-Connect
Updated on 25 January 2017
Bài được cập nhật trên Internet ngày: 25/01/2017


Khoa học Mở (Open Science) là ở một góc. Các nhà khoa học và các tổ chức thấy nó như là cách thức để tăng tốc, cải thiện chất lượng và phần thưởng, trong khi những người ra chính sách thấy nó như là phương tiện để tối ưu hóa chi phí khoa học và tận dụng sự đổi mới. Khoa học Mở là tầm nhìn đang nổi lên, một cách thức tư duy, các thách thức của nó luôn đăm đăm vượt hơn các thành tựu thực sự của nó. Một cách de facto, hệ sinh thái truyền thông khoa học ngày nay thiếu các công cụ và thực hành để cho phép các nhà nghiên cứu ôm lấy Khoa học Mở một cách đầy đủ.
OpenAIRE-Connect (OpenAIRE-Kết nối) nhằm cung cấp các cầu nối công nghệ và xã hội, và cung cấp các dịch vụ xúc tác cho sự trao đổi thống nhất các chế tác nghiên cứu (tư liệu, dữ liệu, và các phương pháp), với các liên kết ngữ nghĩa giữa chúng, xuyên khắp các cộng đồng nghiên cứu và các nhà cung cấp nội dung trong truyền thông khoa học. Nó sẽ giới thiệu và triển khai khái niệm Khoa học Mở như một Dịch vụ - OSaaS (Open Science as a Service) trên đỉnh hạ tầng OpenAIRE đang tồn tại, đưa ra các công cụ sử dụng được ngay, triển khai được theo yêu cầu. OpenAIRE-Kết nối sẽ áp dụng tiếp cận do người sử dụng dẫn dắt (thông qua sự tham gia của 5 cộng đồng nghiên cứu nổi bật), và làm giàu cho hồ sơ các dịch vụ sản xuất hạ tầng OpenAIRE với Dịch vụ Bàn điều khiển Cộng đồng Nghiên cứu (Research Community Dashboard Service) và Dịch vụ Nhà môi giới Thông báo Nắm-Tất cả (Catch-All Notification Broker Service).
Dịch vụ Bàn điều khiển Cộng đồng Nghiên cứu (Research Community Dashboard Service) sẽ phục vụ các cộng đồng nghiên cứu để (1) xuất bản các chế tác nghiên cứu (các gói và các đường liên kết), và (2) giám sát ảnh hưởng nghiên cứu của các cộng đồng đó. Dịch vụ Nhà môi giới Thông báo Nắm-Tất cả (Catch-All Notification Broker Service) sẽ lôi kéo và huy động các nhà cung cấp nội dung, và phục vụ họ với các dịch vụ xúc tác cho sự trao đổi dựa vào thông báo các chế tác nghiên cứu, để tận dụng sự biến đổi của họ hướng tới hệ biến hóa Khoa học Mở. Cả 2 dịch vụ sẽ được phục vụ theo nhu cầu phù hợp với tiếp cận OSaaS, vì thế là có khả năng sử dụng lại được bởi các lĩnh vực và các nhà cung cấp khác nhau, từng trong số họ với các thực hành khác nhau và các mức độ chín khác nhau, vì thế làm lợi cho sự dịch chuyển hướng tới hệ sinh thái truyền thông khoa học của các nhà cung cấp liên nội dung và liên cộng đồng thống nhất.
OpenAIRE Connect
Hình: Dịch vụ Bàn điều khiển Cộng đồng Nghiên cứu Dịch vụ Nhà môi giới Thông báo Nắm-Tất cả
OpenAIRE-Kết nối thúc đẩy sự đánh giá minh bạch các kết quả và tạo thuận lợi cho tính tái sản xuất khoa học đối với các cộng đồng nghiên cứu bằng việc xúc tác cho hệ sinh thái truyền thông khoa học hỗ trợ cho sự trao đổi các chế tác, các gói của các chế tác, và các đường liên kết giữa chúng xuyên khắp các cộng đồng và xuyên khắp các nhà cung cấp nội dung. OpenAIRE-Kết nối mở rộng các dịch vụ công nghệ và các cầu nối kết nối mạng (con người/xã hội/hỗ trợ) ngày nay được chào bởi hạ tầng của OpenAIRE để thúc đẩy mở rộng hệ biến hóa xuất bản Khoa học Mở và tạo thuận lợi cho sự nổi lên của các giải pháp chia sẻ đối với nó. Đặc biệt, OpenAIRE-Kết nối đưa ra 3 lớp dịch vụ mới:
 • Các dịch vụ cộng đồng nghiên cứu: chào sự hỗ trợ cho sự biến đổi nhất quán các cộng đồng nghiên cứu hướng tới xuất bản Khoa học Mở;
 • Các dịch vụ của các nhà cung cấp nội dung: tận dụng sự biến đổi của các nhà cung cấp nội dung hướng tới xuất bản Khoa học Mở;
 • Các dịch vụ hỗ trợ: xây dựng các năng lực cộng đồng cho châu Âu và toàn cầu phù hợp với xuất bản Khoa học Mở.
Bằng việc giới thiệu tiếp cận Khoa học Mở như một dịch vụ - OSaaS (Open Science as a Service), OpenAIRE-Kết nối sẽ phân phối các dịch vụ xuất bản Khoa học Mở theo nhu cầu cho các cộng đồng nghiên cứu và các nhà cung cấp nội dung, phù hợp với các thực hành và các cơ chế đề cập tới đánh giá minh bạch và khả năng tái sản xuất. Bằng việc bổ sung các nỗ lực công nghệ bằng các hoạt động kết nối mạng sẽ tăng cường cho môi trường xã hội của Khoa học Mở đang nổi lên, OpenAIRE-Kết nối sẽ tạo thuận lợi cho sự dịch chuyển văn hóa và công nghệ theo các thực hành xuất bản Khoa học Mở chung.
Dự án số: 731011
Dạng dự án: Nghiên cứu và Đổi mới
Ngày bắt đầu: 01/01/2017
Thời gian kéo dài: 30 tháng
Tổng ngân sách: 1 997 837.50 €
Cấp vốn từ Ủy ban châu Âu (EC): 1 997 837.50 €
Open Science is around the corner. Scientists and organizations see it as a way to speed up, improve quality and reward, while policy makers see it as a means to optimize cost of science and leverage innovation. Open Science is an emerging vision, a way of thinking, whose challenges always gaze beyond its actual achievements. De facto, today’s scientific communication ecosystem lacks tools and practices to allow researchers to fully embrace Open Science.
OpenAIRE-Connect aims to provide technological and social bridges, and deliver services enabling uniform exchange of research artefacts (literature, data, and methods), with semantic links between them, across research communities and content providers in scientific communication. It will introduce and implement the concept of Open Science as a Service (OSaaS) on top of the existing OpenAIRE infrastructure, delivering out-of-the-box, ondemand deployable tools. OpenAIRE-Connect will adopt an end-user driven approach (via the involvement of 5 prominent research communities), and enrich the portfolio of OpenAIRE infrastructure production services with a Research Community Dashboard Service and a Catch-All Notification Broker Service.
The Research Community Dashboard Service will serve research communities to (i) publish research artefacts (packages and links), and (ii) monitor their research impact. The Catch-All Notification Broker Service will engage and mobilize content providers, and serve them with services enabling notification-based exchange of research artefacts, to leverage their transition towards Open Science paradigms. Both services will be served on-demand according to the OSaaS approach, hence be re-usable by different disciplines and providers, each with different practices and maturity levels, so as to favor a shift towards a uniform cross-community and cross-content provider scientific communication ecosystem.
Figure: Research Community Dashboard and Catch-All Notification Broker Service
OpenAIRE-Connect fosters transparent evaluation of results and facilitates reproducibility of science for research communities by enabling a scientific communication ecosystem supporting exchange of artefacts, packages of artefacts, and links between them across communities and across content providers. OpenAIRE-Connect extends the technological services and networking bridges (human/social/support) today offered by the OpenAIRE infrastructure in order to foster the expansion of an Open Science publishing paradigm and facilitate the emergence of shared solutions to it. Specifically, OpenAIRE-Connect introduce three classes of new services:
- Research community services: offering support for a uniform transition of research communities towards Open Science publishing;
- Content provider services: leveraging the transition of content providers towards Open Science publishing;
- Support services: building community capacities for European and global alignment on Open Science publishing
By introducing an Open Science as a Service (OSaaS) approach, OpenAIRE-Connect will deliver on-demand Open Science publishing services to research communities and content providers, aligning practices and mechanisms that address transparent evaluation and reproducibility. By complementing the technological efforts by networking activities that will strengthen the emerging Open Science social environment, OpenAIRE-Connect will facilitate a cultural and technological shift towards common Open Science publishing practices.
Project n°: 731011
Project type: Research and Innnovation
Start date: 01/01/2017
Duration: 30 months
Total budget: 1 997 837.50 €
Funding from the EC: 1 997 837.50 €
Dịch: Lê Trung Nghĩa