Thứ Tư, 30 tháng 8, 2017

Hãy khám phá Hub mạng (OER) của chúng tôi


Discover Our Network Hubs
Lời người dịch: Thư viện của bạn thiếu sách và tài liệu? Hãy khám phá và khai thác triệt để trang này, và thư viện của bạn có thể sẽ có hàng TRIỆU tài nguyên được cấp phép mở - tài nguyên giáo dục mở - OER (Open Educational Resources) cho tất cả các dạng bạn đọc, bao gồm cả các học sinh từ phổ thông tới đại học và hơn thế nữa mà không tốn tiền và hoàn toàn tuân thủ tất cả các luật bản quyền trên thế giới này.

Hub là trung tâm các tài nguyên tùy chỉnh trên OER Commons nơi các nhóm có thể tạo ra và chia sẻ các bộ sưu tập có liên quan tới dự án hoặc tổ chức. Các dự án, các cơ sở, các bang và các sáng kiến sử dụng Hub để mang tới cùng nhau các nhóm các nhà giáo dục để tạo ra, tổ chức, và chia sẻ các bộ sưu tập đáp ứng được các mục tiêu chung của họ.
A Hub is a custom resource center on OER Commons where groups can create and share collections associated with a project or organization. Projects, institutions, states and initiatives make use of Hubs to bring groups of educators together to create, organize, and share collections that meet their common goals.
Dịch: Lê Trung Nghĩa

Thứ Ba, 29 tháng 8, 2017

Sáng kiến Đi với FAIR (GO FAIR)


GO FAIR initiative
Lời người dịch: Nếu bạn thực sự muốn biết về dữ liệu mở và dữ liệu mở liên kết, thì bạn rất nên đi với và khai thác triệt để trang web này!!!


Vào năm 2016, Ủy ban châu Âu đã tung ra Đám mây Khoa học Mở châu Âu - EOSC (European Open Science Cloud). Bây giờ, một nhóm các quốc gia thành viên EU ‘những người dịch chuyển sớm’ đang chuẩn bị sáng kiến Đi với FAIR, nó là đề xuất để triển khai thực tế EOSC. Đội dữ liệu FAIR của DTL tích cực tham gia trong GO FAIR, nhưng phạm vi của nó là rộng lớn hơn nhiều so với khoa học đời sống. Nói cách khác, GO FAIR không là hoạt động duy nhất của DTL.
GO FAIR đề xuất sự triển khai hoàn toàn có tính hàm chứa, mở, và thực hành của các khuyến cáo của Nhóm các Chuyên gia Mức Cao về EOSC (EOSC High Level Expert Group) thông qua tiếp cận liên đoàn, sử dụng tối ưu các sáng kiến và các hạ tầng đang tồn tại rồi ở các Quốc gia Thành viên EU. Hà Lan đã khởi xướng và cùng dẫn dắt sự phát triển sớm sáng kiến GO FAIR. Giáo sư Barend Mons (DTL) và Giáo sư Erik Fledderus (SURF) sẽ dẫn dắt pha chuẩn bị của GO FAIR với nhóm đang gia tăng các đại diện từ các quốc gia khác.
go-fair
3 trụ cột của GO FAIR - Three pillars of GO FAIR
GO FAIR có 3 trụ cột có liên kết với nhau:
  • GO CHANGE - Đi với THAY ĐỔI: nhằm thúc giục sự thay đổi về văn hóa để làm cho các nguyên tắc của FAIR (FAIR principles) trở thành tiêu chuẩn làm việc được trong khoa học và cải cách các hệ thống thưởng để kết hợp các hoạt động khoa học mở.
  • GO TRAIN - Đi với HUẤN LUYỆN: là về việc định vị, tạo ra, duy trì, và làm cho bền vững sự tinh thông về dữ liệu được yêu cầu ở châu Âu thông qua huấn luyện và giáo dục. Mục tiêu là để có các chuyên gia dữ liệu cốt lõi có chứng chỉ và để có ít nhất 1 viện cấp chứng chỉ ở từng Quốc gia Thành viên và cho từng ngành nghề để hỗ trợ triển khai quản trị dữ liệu.
  • GO BUILD - Đi với XÂY DỰNG: làm việc với nhu cầu các hạ tầng dữ liệu liên đoàn và tương hợp được. Hơn nữa, đây là về sự hài hòa hóa các tiêu chuẩn, giao thức, và dịch vụ, chúng xúc tác cho tất cả các nhà nghiên cứu để ký gửi, truy cập, và phân tích dữ liệu khoa học xuyên khắp cách ngành nghề.
Cộng tác Đi với FAIR
GO FAIR nên giúp xây dựng EOSC được các Quốc gia Thành viên chấp nhận. Cộng tác chặt chẽ với Nền tảng Chính sách Khoa học Mở - OSPP (Open Science Policy Platform) và các nhóm làm việc của nó là quan trọng cực kỳ. OSPP nên có trách nhiệm với đầu vào mức chính sách của chuyên gia cho Ủy ban châu Âu về cách phát triển tiếp và triển khai thực tế chính sách Khoa học Mở như là cơ chế năng động, được các bên tham gia đóng góp dẫn dắt để mang tới và giải quyết các vấn đề quan tâm cho cộng đồng khoa học và nghiên cứu châu Âu và các tổ chức đại diện của nó. Sáng kiến GO FAIR nên chống trụ cho các nỗ lực đó thông qua kết khối các trường hợp điều hành để phân phối trên các trụ triển khai đó.
Hơn nữa, sự hợp tác chặt chẽ với các hoạt động ở các khu vực khác (như, NIH Commons) sẽ có lợi ích cho tất cả và sẽ giúp xây dựng Internet của Dữ liệu và các dịch vụ FAIR.
Chỉ dẫn
  1. Xin hãy mở các tệp tài liệu và cung cấp cho chúng tôi phản hồi bằng việc sử dụng chức năng bình luận trong Word hoặc Google Docs (Vì kích cỡ tài liệu Tầm nhìn GO FAIR được chia thành 4 tài liệu Google tách bạch). Hoặc chỉ cho chúng tôi biết bạn đồng ý với chúng khi chúng là như thế để chúng ta có thể thể hiện sự đồng thuận.
Có 3 tài liệu cho bạn để bình luận về: (a) Tầm nhìn của GO FAIR; (b) Các quy tắc tham gia; (c) Biên bản Cộng tác.
  1. Rồi hãy nhấn qua tới khảo sát và hãy điền sao cho chúng tôi có được thông tin thích hợp về những gì đang xảy ra ở đâu đó.
Cảm ơn vì thời gian được bạn bỏ ra và cân nhắc!


In 2016, the European Commission launched the European Open Science Cloud (EOSC). Now, a group of ‘early mover’ EU member states is preparing the GO FAIR initiative, which is a proposal for the practical implementation of the EOSC. The DTL FAIR data team is actively involved in GO FAIR, but its scope is much broader than the life sciences. In other words, GO FAIR is not a DTL-only activity.
GO FAIR proposes the completely inclusive, open, and practical implementation of the recommendations of the EOSC High Level Expert Group through a federated approach, making optimal use of initiatives and infrastructures that already exist in the EU member states. The Netherlands has initiated and co-leads the early development of the GO FAIR initiative. Professor Barend Mons (DTL) and Professor Erik Fledderus (SURF) will lead GO FAIR’s preparatory phase with a growing group of representatives from other countries.
GO FAIR consists of three interconnected pillars:
  • GO CHANGE aims to instigate cultural change to make the FAIR principles a working standard in science and to reform reward systems to incorporate open science activities.
  • GO TRAIN is about locating, creating, maintaining, and sustaining the required data expertise in Europe through training and education. The aim is to have core certified data experts and to have at least one certified institute in each Member State and for each discipline to support implementation of data stewardship.
  • GO BUILD deals with the need for interoperable and federated data infrastructures. In addition, it is about the harmonisation of standards, protocols, and services, which enable all researchers to deposit, access, and analyse scientific data across disciplines.
GO FAIR Collaboration
GO FAIR should help to build an EOSC that is accepted by the Member States. Close collaboration with the Open Science Policy Platform (OSPP) and its working groups is of great importance. The OSPP should be responsible for the expert policy level input to the European Commission on how to further develop and practically implement Open Science policy as a dynamic, stakeholder-driven mechanism for bringing up and addressing issues of concern for the European science and research community and its representative organisations. The GO FAIR initiative should underpin these efforts through a conglomerate of executive instances that deliver on the pillars of implementation. In addition, close cooperation with activities in other regions (e.g., NIH Commons) will have benefits for all and will help to build an Internet of FAIR Data and Services.
Instruction
1. Please open the docs and provide us with your feed back using the Comments Function in Word or Google Docs (Because of the size of the document the GO FAIR Vision document is split into four seperate Google docs). Or just let us know you approve of them as they are so we can demonstrate consensus.
There are three documents for you to comment on: a) GO FAIR Vision b) Rules of Engagement c) Memorandum of Collaboration
2. Then click through to the survey and fill out so we have adequate information on what is happening where.
Thanks for your time and consideration!
Dịch: Lê Trung Nghĩa