Thứ Hai, 11 tháng 3, 2019

OER có thể làm được gì cho tôi? Đánh giá các tuyên bố về OER
 
Là bản dịch của tài liệu: Weller, M, de los Arcos, B, Farrow, R, Pitt, R, và McAndrew, P. 2017. OER có thể làm được gì cho tôi? Đánh giá các tuyên bố về OER. Trong: Jhangiani, R S và Biswas-Diener, R. (eds.) Mở: Triết học và các thực hành đang cách mạng hóa giáo dục và khoa học. Các trang 67-77. Luân Đôn: Ubiquity Press. DOI: https://doi.org/10.5334/bbc.e. Giấy phép: CC BY 4.0.

Các tác giả Weller, M, de los Arcos, B, Farrow, R, Pitt, R, và McAndrew, Viện Công nghệ Giáo dục, Đại học Mở, Vương quốc Anh đưa ra tổng quan nghiên cứu về 3 dạng người sử dụng OER: những người học phi chính quy, những người học chính quy, và các nhà giáo dục. Làm như vậy họ đề cập tới loạt rộng lớn 11 giả thuyết có liên quan tới sự thực thi, tính mở, truy cập, giữ lại, phản ánh, tài chính, các chỉ số, hỗ trợ, biến đổi, chính sách, và đánh giá. Tài liệu này kết luận với thảo luận các phát hiện đó và kêu gọi nghiên cứu đóng vai trò trung tâm khi OER tiếp tục đi vào dòng chủ lưu.


Tự do tải về bản dịch có 18 trang tại địa chỉ:
Blogger: Lê Trung Nghĩa

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.