Thứ Tư, 15 tháng 5, 2019

Tuyên bố của IFLA về truy cập mở - làm rõ quan điểm và chiến lược của IFLA





Là tài liệu do Liên đoàn Quốc tế các Hiệp hội và Cơ sở Thư viện - IFLA (International Federation of Library Associations and Institutions) xuất bản, được Ban Điều hành IFLA đã phê chuẩn, ngày 18/04/2011. Nó nêu rõ quan điểm và chiến lược của IFLA về truy cập mở.


Tự do tải về bản dịch sang tiếng Việt có 6 trang tại địa chỉ:


Blogger: Lê Trung Nghĩa

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.