Thứ Hai, 13 tháng 5, 2019

‘Mở - Triết lý và các thực hành đang cách mạng hóa giáo dục và khoa học’ - bản dịch sang tiếng Việt


Là tuyển tập các bài viết của nhiều tác giả, được gợi ý trích dẫn như là: Jhangiani, R S and Biswas-Diener, R. 2017. Mở: Triết lý và các Thực hành đang Cách mạng hóa Giáo dục và Khoa học. Luân Đôn: Ubiquity Press. DOI: https://doi.org/10.5334/bbc. Giấy phép: CC BY 4.0.
Từng bài trong tuyển tập này đã lần lượt được giới thiệu trong suốt thời gian qua dưới chủ đề: 'Tất cả là về Giáo dục Mở và Khoa học Mở!'


Tự do tải về bản dịch của tuyển tập có 427 trang tại địa chỉ:
Blogger: Lê Trung Nghĩa

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.