Thứ Hai, 27 tháng 5, 2019

‘Tuyên bố San Francisco về Đánh giá Nghiên cứu’ - bản dịch sang tiếng Việt
“Có nhu cầu cấp bách cải thiện các cách thức ở đó kết quả đầu ra nghiên cứu khoa học được các cơ quan cấp vốn, các cơ sở hàn lâm, và các bên khác đánh giá.
Để giải quyết vấn đề này, một nhóm các biên tập viên và các nhà xuất bản các tạp chí học thuật đã gặp nhau trong Cuộc họp Thường niên của Xã hội Mỹ về Sinh học Phân tử - ASCB (American Society for Cell Biology) ở San Francisco, CA, ngày 16/12/2012. Nhóm này đã phát triển một tập hợp các khuyến cáo, được tham chiếu tới như là Tuyên bố San Francisco về Đánh giá Nghiên cứu - DORA (Declaration on Research Assessment). Chúng tôi mời các bên có quan tâm khắp tất cả các lĩnh vực để chỉ ra sự ủng hộ bằng việc điền thêm tên của họ vào Tuyên bố này.”


Tự do tải về bản dịch có 14 trang tại địa chỉ:
Blogger: Lê Trung Nghĩa

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.