Thứ Ba, 29 tháng 9, 2015

Giới thiệu tài nguyên giáo dục mở (OER)
Là bài trình bày tại trường Đại học Khoa học Xã hội Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội ngày 29/09/2015.

Bạn có thể tải về tệp slide tại địa chỉ:

Blogger: Lê Trung Nghĩa

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.