Thứ Tư, 23 tháng 9, 2015

Các chỉ dẫn về tài nguyên giáo dục mở (OER) trong giáo dục đại học - bản dịch sang tiếng Việt
Là tài liệu của UNESCO và Khối thịnh vượng chung về học tập (COL) xuất bản năm 2015 với các khuyến cáo chỉ dẫn về OER cho (1) Các chính phủ; (2) Các cơ sở giáo dục đại học; (3) Đội ngũ nghiên cứu hàn lâm - các giáo viên; (4) Các cơ sở sinh viên và (5) Các cơ sở đảm bảo/công nhận chất lượng và các cơ sở thừa nhận hàn lâm.


Bạn có thể tải về tài liệu dịch sang tiếng Việt với 26 trang tại địa chỉ:

Blogger: Lê Trung Nghĩa

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.