Thứ Tư, 9 tháng 9, 2015

Luxembourg sẽ liệt kê các chính sách về an toàn CNTT của châu Âu


Luxembourg to list European IT security policies
Submitted by Gijs Hillenius on August 31, 2015
Bài được đưa lên Internet ngày: 31/08/2015

Chính phủ Luxembourg có mục tiêu kiểm kê các chính sách về an toàn CNTT và bảo vệ dữ liệu trong các Quốc gia Thành viên EU. Nghiên cứu là một trong những ưu tiên của phủ tổng thống Luxembourg về mạng EUPAN, một mạng không chính thức của các đại diện các nền hành chính nhà nước của châu Âu.

Nghiên cứu sẽ mô tả các thách thức phân phối các dịch vụ CPĐT, và chỉ ra cách mà chúng được một số Quốc gia Thành viên EU đáp ứng. Nghiên cứu sẽ cân nhắc các nguyên tắc về lòng tin và tính riêng tư, và chia sẻ những kinh nghiệm tốt nhất trong các lĩnh vực công nghệ, tổ chức và ngữ cảnh pháp lý.

Nghiên cứu đã được công bố ở cuộc gặp lần thứ 64 EUPAN DG - TUNED. Cuộc họp này đã diễn ra hôm 11-12/06/2015 ở Riga (Latvia). EUPAN là một mạng không chính thức của Ban Tổng giám đốc có trách nhiệm đối với các cơ quan hành chính nhà nước ở cả các Quốc gia Thành viên và Ủy ban châu Âu.

Kiểm kê và phân tích sẽ được Trung tâm của Luxembourg về CNTT (CTIE) thực hiện.

The government of Luxembourg aims to make an inventory of policies on IT security and data protection in the EU Member States. The study is one of the priorities of Luxembourg’s presidency of the EUPAN network, an informal network of European public administration representatives.
The study is to describe the challenges of delivering eGovernment services, and show how these are met by a number of EU Member States. The study will consider the principles of trust and privacy, and share best practices in the areas of technology, organisation and legal context.
The study was announced at the 64th EUPAN DG - TUNED Meeting. This meeting took place on 11 and 12 June 2015 in Riga (Latvia). EUPAN is an informal network of the Directors General responsible for public administration in both the Member States and the European Commission.
The inventory and analysis is to be done by Luxembourg’s Centre for information technology (CTIE).
Dịch: Lê Trung Nghĩa

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.