Thứ Năm, 18 tháng 7, 2019

Hướng dẫn sử dụng siêu dữ liệu (của Europeana)


Usage Guilines for Metadata
Xem thêm: OpenGLAM
Các hướng dẫn sử dụng này là dựa vào thiện chí, chúng không là hợp đồng pháp lý nhưng Europeana yêu cầu bạn tuân theo các hướng dẫn nếu bạn sử dụng siêu dữ liệu từ Europeana.
Tất cả siêu dữ liệu được Europeana xuất bản là sẵn sàng tự do không hạn chế theo Hiến tặng vào Phạm vi Công cộng Vạn năng theo Creative Commons CC0 1.0. Tuy nhiên, Europeana yêu cầu bạn hiểu biết tích cực và thừa nhận ghi công cho tất cả các nguồn của siêu dữ liệu, như các nhà cung cấp dữ liệu (là cơ sở di sản văn hóa nhất định) và bất kỳ nhà tổng hợp dữ liệu nào, bao gồm cả Europeana.
Hãy thừa nhận ghi công ở những nơi cần thiết.
 • Thừa nhận ghi công cho nhà cung cấp dữ liệu và tất cả các nhà tổng hợp dữ liệu có đóng góp, bao gồm cả Europeana. Các nhà tổng hợp thực hiện nhiệm vụ quan trọng về thu thập, lưu trữ và hài hòa hóa dữ liệu sao cho nó truy cập được rộng rãi hơn và tương hợp được tốt hơn.
 • Hãy chắc chắn rằng những người khác biết được tình trạng các quyền của siêu dữ liệu của Europeana và biết được các hướng dẫn đó. Một cách bạn có thể làm điều này là giữ các đường liên kết trực tiếp tới Hiến tặng vào Phạm vi Công cộng CC0.
 • Nếu, vì các lý do kỹ thuật hoặc khác, bạn không thể có tất cả các liên kết và thông tin các quyền của nguồn cùng với siêu dữ liệu bạn đã sử dụng, bạn nên cân nhắc đưa chúng vào một cách riêng rẽ, ví dụ trong tài liệu riêng rẽ được phân phối với siêu dữ liệu hoặc tập hợp dữ liệu đó.
 • Nếu, vì các lý do kỹ thuật hoặc khác, bạn không thể có tất cả các đường liên kết và thông tin các quyền của nguồn thích hợp cùng với siêu dữ liệu bạn đã sử dụng, bạn có lẽ cân nhắc liên kết chỉ tới nguồn siêu dữ liệu nhất định trên Europeana, nơi tất cả các nguồn và thông tin các quyền sẵn sàng có thể thấy được, bao gồm cả các định dạng máy đọc được.
Siêu dữ liệu là động; hãy cân nhắc sử dụng siêu dữ liệu thông qua các API của Europeana hoặc bằng cách liên kết.
 • Khi làm việc với siêu dữ liệu có được qua Europeana, vui lòng biết rằng siêu dữ liệu không phải là tĩnh mà tuân theo sự thay đổi. Europeana liên tục cập nhật siêu dữ liệu của nó để sửa các lỗi cho đúng và đưa vào các thông tin mới và bổ sung thêm. Vì thế, cách tốt nhất hãy sử dụng siêu dữ liệu được Europeana xuất bản là thông qua API của Europeana hoặc bằng việc liên kết tới dữ liệu đặc thù. Nếu, vì các lý do kỹ thuật hoặc khác, bạn không thể làm điều này, thì hãy cung cấp đường liên kết ngược về nguồn dữ liệu trên Europeana hoặc triển khai một cơ chế cập nhật.
Nhắc các sửa đổi siêu dữ liệu của bạn và làm cho siêu dữ liệu được sửa đổi của bạn sẵn sàng theo các điều khoản y hệt.
 • Vui lòng không sử dụng siêu dữ liệu theo cách gợi ý bạn có bất kỳ tình trạng chính thức nào hoặc rằng nhà cung cấp, nhà tổng hợp dữ liệu hoặc Europeana phê chuẩn cho bạn hoặc sử dụng của bạn siêu dữ liệu đó, trừ phi bạn có sự cho phép trước đó rồi để làm thế.
 • Vui lòng không gây hiểu lầm cho những người khác hoặc trình bày sai siêu dữ liệu hoặc các nguồn của nó.
 • Vui lòng làm cho siêu dữ liệu và các cải tiến bất kỳ với nó là sẵn sàng tự do theo các điều khoản y hệt như của Europeana, nghĩa là, không nêu bất kỳ quyền pháp lý nào tới, hoặc đặt ra bất kỳ điều kiện ràng buộc pháp lý nào về truy cập tới siêu dữ liệu hoặc các cải tiến đó của bạn.
Vui lòng lưu ý rằng bạn sử dụng siêu dữ liệu đó với rủi ro của riêng bạn
 • Europeana chào siêu dữ liệu như nó có và không đại diện hay đảm bảo bất kỳ dạng nào có liên quan tới bất kỳ siêu dữ liệu nào được Europeana xuất bản.
 • Bất kỳ sử dụng nào siêu dữ liệu đó phải tuân thủ với tất cả các luật và các quy định khác áp dụng được trong quyền tài phán của bạn, ấy là liên quan (nhưng không bị giới hạn tới) bảo vệ dữ liệu, phỉ báng hay bản quyền.
 • Hãy biết về bất kỳ chuẩn mực cộng đồng áp dụng được bổ sung nào của các nhà cung cấp dữ liệu và các nhà tổng hợp dữ liệu.
Cảm ơn bạn vì sự hợp tác
These usage guidelines are based on goodwill, they are not a legal contract but Europeana requests that you follow these guidelines if you use metadata from Europeana.
All metadata published by Europeana are available free of restriction under the Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication. However, Europeana requests that you actively acknowledge and give attribution to all metadata sources, such as the data providers (being a specific cultural heritage institution) and any data aggregators, including Europeana.
Give credit where credit is due.
 • Give attribution to the data provider and all contributing data aggregators, including Europeana. Aggregators perform a crucial task in collecting, storing and harmonising data so that it is more widely accessible and interoperable.
 • Make sure that others are aware of the rights status of the Europeana metadata and are aware of these guidelines. One way you can do this is to keep links to the CC0 Public Domain Dedication intact.
 • If, for technical or other reasons, you cannot include all the appropriate source links and rights information alongside the metadata that you have used, you should consider including them separately, for example in a separate document that is distributed with the metadata or dataset.
 • If, for technical or other reasons, you cannot include all the appropriate source links and rights information alongside the metadata that you have used, you may consider linking only to the specific metadata source on Europeana, where all available sources and rights information can be found, including machine-readable formats.
Metadata is dynamic; consider using the metadata via the Europeana APIs or by linking.
 • When working with metadata obtained via Europeana,please be aware that it is not static but subject to change. Europeana continuously updates its metadata to correct mistakes and include new and additional information. Therefore, the best way touse metadata published by Europeana is via the Europeana API or by linking to the specific data. If, for technical or other reasons, you cannot do this,then provide a link back to the source of the data on Europeana or implement an update mechanism.
Mention your modifications of the metadata and make your modified metadata available under the same terms.
 • Please do not use the metadata in a way that suggests you have any official status or that the data provider, aggregator or Europeana endorses you or your use of the metadata, unless you have prior permission to do so.
 • Please do not mislead others or misrepresent the metadata or its sources.
 • Please make the metadata and any improvements thereto freely available under the same terms as Europeana, i.e., without claiming any legal right to, or imposing any legally binding conditions on access to the metadata or your improvements.
Please note that you use the metadata at your own risk.
 • Europeana offers the metadata as-is and makes no representations or warranties of any kind concerning any metadata published by Europeana.
 • Any use of the metadata must conform to all applicable laws and other regulations in your jurisdiction, notably concerning (but not limited to) data protection, defamation or copyright.
 • Be aware of any additional applicable community norms of data providers and data aggregators.
Thank you for your cooperation
Dịch: Lê Trung Nghĩa

Thứ Tư, 17 tháng 7, 2019

Kế hoạch về Mạng Sách Truy cập Mở mới đang định hình


Plans for a new Open Access Book Network take shape
2019, 01 Jul
Bài được đưa lên Internet ngày: 01/07/2019
Kế hoạch thành lập hiện đang được triển khai để thành lập Mạng Sách Truy cập Mở - OABN (Open Access Book Network). Phát triển mạng này từng là chủ để của một phiên của Hội nghị ELPUB 2019 do Eelco Ferwerda từ OAPEN dẫn dắt, với Rupert Gatti của Đại học Cambridge, Pierre Mounier của OPERAS, Andrea Bertino của SUB Goettingen, và Giám đốc SPARC châu Âu Vannessa Proudman.
Ý tưởng ban đầu về mạng này đã nảy sinh vào mùa thu 2018 trong quá trình diễn ra sự kiện cách Truy cập Mở do Knowledge Exchange tổ chức ở Brussels theo sau một nghiên cứu toàn cảnh được xuất bản trước đó. Proudman đã khởi xướng khái niệm thiết lập mạng tri thức bền vững ở châu Âu để tăng tốc cách tân nền công nghiệp xuất bản sách Truy cập Mở, một mạng có sự tham gia của tất cả châu Âu và chia sẻ các bài học học được từ tất cả các phần của châu lục này.
“Chúng tôi đã tưởng tượng mạng châu Âu có thể phục vụ cho cộng đồng sách Truy cập Mở, cung cấp các phương tiện phối hợp các sáng kiến giữa các quốc gia và xúc tác cho cách tân và tiến bộ nhanh hơn với các cuốn sách Truy cập Mở,” Proudman nói. “Ví dụ, tri thức về các vấn đề như các chính sách về sách Truy cập Mở của các nhà cấp vốn, tri thức về sử dụng sách Truy cập Mở hoặc các mô hình kinh doanh và các thực hành không tuân theo mô hình các khoản phí xử lý sách – BPC (Book Processing Charges). Với một mạng như vậy, chúng ta có thể nuôi dưỡng bền vững hơn việc theo dõi chính sách Truy cập Mở hoặc theo dõi sách Truy cập Mở để giám sát các phát triển trong các lĩnh vực đặc thù và đưa ra các khuyến cáo phát triển xa hơn cho cộng đồng Truy cập Mở và các nhà cấp vốn của nó”.
Ý tưởng ban đầu này đã đi theo sau một cuộc họp vào tháng 12/2018 ở Amsterdam, nơi các nhu cầu và mục tiêu của một mạng như vậy đã được đề cập tới. Mục đích của phiên làm việc của ELBPUB trong tháng này từng là đưa khái niệm đó ra với cộng đồng sách Truy cập Mở rộng lớn hơn - và đo đếm phản ứng của họ.
Nhóm và khán thính phòng của Hội nghị ELPUB đã đi sâu vào các vấn đề gồm các thách thức tiềm tàng, đặc biệt, mạng đó có thể phục vụ ai; các tiếp cận để khởi xướng một mạng như vậy và việc cấp vốn.
Trong số các thách thức được thảo luận từng có sự việc là vô số các mạng Khoa học Mở, bao gồm cả Hiệp hội các nhà xuất bản học thuật mở – OASPA (Open Scholarly Publishers Association), Hiệp hội các Nhà in Đại học - AUP (Association of University Presses), OPERAS, Liên minh Dữ liệu Nghiên cứu – RDA (Research Data Alliance), hoặc OpenAIRE, đang tồn tại rồi; và tầm quan trọng của việc không đúp bản các nỗ lực đã được nhấn mạnh. Điểm đó cũng đã được nêu lên và các nhà tổ chức có thể học được từ đó về cách để quản lý Mạng Sách Truy cập Mở mới này.
Những người khởi xướng giai đoạn sớm của mạng này vẫn còn đang vật lộn với câu hỏi về việc, chính xác, mạng này sẽ phục vụ ai. Các tổ chức tham gia trong xuất bản sách hàn lâm - các trường đại học, các thư viện, các nhà cấp vốn và những người làm chính sách - đã được xác định, cùng với các nhà xuất bản thương mại, hoặc các hiệp hội đại diện, với các thực hành ủng hộ Mở. Và đó là các khán thính phòng rất khác nhau: các cá nhân và các tổ chức.
Ngoài các mục tiêu được nêu trên, về sứ mệnh của mạng châu Âu này, nó có thể xúc tác cho việc xây dựng năng lực về sách Truy cập Mở khắp tất cả các quốc gia châu Âu trong khi cũng giúp gây ảnh hưởng tới những người làm chính sách, và phục vụ như là diễn đàn chia sẻ các thực hành tốt cũng như các thách thức. Cũng được thảo luận: liệu mạng đó nên phục vụ các dự án và các sáng kiến khác hay không, và các cá nhân với các ý tưởng mới, cho các dịch vụ mới, ví dụ, để kiểm thử các khái niệm trong hệ sinh thái sách Truy cập Mở.
Cũng có vấn đề phạm vi địa lý để cân nhắc: được khuyến cáo hạn chế phạm vi cho châu Âu vì các lý do văn hóa, cấp vốn, các chính sách và thực hành khoa học mở, trong khi cùng lúc vẫn là mở để chia sẻ tri thức từ bên ngoài châu Âu. Những người tham gia phiên đó từ bên ngoài châu Âu cũng đã bày tỏ sự quan tâm của họ trong một mạng như vậy. Một đường hướng được đề xuất từng là làm cho sự hình thành khái niệm mạng đó thành công việc quốc tế và sau đó phát triển các mạng khu vực mà tới lượt chúng, được kết nối, nghĩa là, ở châu Âu, Canada, Úc, Mỹ.
Nhiều con đường đã được xác định như là biện pháp tiềm năng để thiết lập công việc nền tảng cho Mạng đó: sử dụng phương pháp luận Bài tập Học Lẫn nhau - MLE (Mutual Learning Exercise) của EC; tiến hành một tổng quan bức tranh tình trạng các cuốn sách Truy cập Mở khắp châu Âu để xác định các khoảng trống và xu thế và sau đó, chọn ra các chủ đề chính; bắt đầu với liên minh nhẹ và trước hết phát triển một cách tập thể các nguyên tắc và các tiêu chuẩn; hoặc hình thành mạng dựa vào thách thức chung, hoặc nhiều thách thức các nhà xuất bản sách Truy cập Mở phải đối mặt với Kế hoạch S và cOAlition S (cùng lúc với lo ngại trong khán thính phòng mà hầu hết các cuốn sách hiện còn chưa được cOAlition S cấp vốn).
Đối với việc cấp vốn cho mạng châu Âu, có thể bắt nguồn từ Ủy ban châu Âu, ví dụ, qua một CSA; hoặc nó có thể được xây dựng trong các dự án khác của EU. Phí thành viên mạng là một lựa chọn khác, với nhiều mô hình kinh doanh hơn của một mạng như vậy đúng ngay từ đầu, Proudman nói.
Khán thính phòng ở phiên của ELPUB đã được hỏi để chia sẻ với nhóm các dự án thích hợp của họ, các dự án đã dẫn tới việc nhân bản các ý tưởng mới đang được giới thiệu để cân nhắc trong các thảo luận liên tục xung quanh việc lên kế hoạch của Mạng: tạo ra ban lãnh đạo trong mạng để tạo thuận lợi cho việc khớp nối giữa các chuyên gia/các sáng kiến và các chính sách, một sự theo dõi sách Truy cập Mở, cách để mạng đó có thể giúp hạ giá thành các cuốn sách Truy cập Mở và tạo thuận lợi cho các mô hình kinh doanh lựa chọn thay thế cho BPC, giám sát chính sách phát triển sách; tạo ra nơi thí nghiệm cho các công cụ và các dịch vụ mới, và phát triển dịch vụ có thể thu thập các rà soát lại sách để giúp đo đếm sự cộng hưởng và chất lượng sách.
Bước tiếp sau
Các đối thoại liên tục đang được Proudman, Mounier, Gatti và Ferwerda dẫn dắt để khai thác cách đưa điều này tiến lên. Phản hồi này từ cộng đồng sẽ được đưa vào các cân nhắc khi lập kế hoạch cuộc gặp để làm tươi mới lại nhiều hơn những điều ở trên trước khi thiết lập nó.
Trong khi chờ đợi, các thành viên cộng đồng có quan tâm ra nhập đối thoại trên trực tuyến được mời ra nhập kênh chuyên giành cho Slack. Vui lòng gửi thư điện tử về mối quan tâm của bạn cho info@sparceurope.org và chúng tôi sẽ vui mùng đưa bạn vào đối thoại đó.
Foundational planning is currently underway for the formation of an Open Access Book Network. Development of this network was the topic of a recent ELPUB 2019 Conference panel session led by Eelco Ferwerda from OAPEN, with the University of Cambridge’s Rupert Gatti, Pierre Mounier of OPERAS, Andrea Bertino of SUB Goettingen, and SPARC Europe Director Vanessa Proudman.
The original idea for the network was born in Autumn 2018 during an OA books event hosted by Knowledge Exchange in Brussels as a follow-up of the landscape study published earlier. Proudman initiated the concept to establish a sustainable knowledge network in Europe to accelerate the innovation of the OA book publishing industry, a network that is inclusive of all of Europe and that shares lessons learnt from all parts of the continent.
“We were imagining a European network that would serve the OA books community, providing a means to coordinate initiatives among countries and enabling innovation and more rapid progress with OA books,” said Proudman. “For instance, intelligence on issues such funder OA book policies, knowledge on OA book usage or business modefls and practices that don’t follow the BPC model. With such a network, we could more sustainably feed an OA book watch or OA policy watch that monitors developments in specific areas and provides recommendations for further development to the OA community and its funders.”
This initial ideation was followed by a December 2018 meeting in Amsterdam where the needs and goals of such a network were addressed. The purpose of this month’s ELPUB session was to float the concept with the broader OA book community – and to gauge their reaction.
The ELPUB Conference panel and audience dove into issues including potential challenges, who, specifically, the network would serve; approaches for launching such a network and funding.
Among the challenges discussed was the fact that numerous Open Science networks, including the Open Scholarly Publishers Association (OASPA), Association of University Presses (AUP), OPERAS, Research Data Alliance (RDA), or OpenAIRE, already exist; and the importance of not duplicating efforts was emphasised. The point was also raised that organisers could learn from these on how to manage this new OA Book Network.
Early stage initiators of the network are still grappling with the question of who, exactly, the network will serve. Organisations involved in academic book publishing — universities, libraries, funders and policy-maker — have been identified, along with commercial publishers, or representative associations, with pro-Open practices. And these are very different audiences: individuals vs organisations.
Aside from the afore-mentioned goals, in terms of the mission of the European network, it could enable capacity building of OA books across all European countries while also helping influence policy-makers, and serve as a forum for sharing good practices as well as challenges. Also discussed: if the network should serve other new projects and initiatives, and individuals with new ideas, for new services, for instance, to test concepts in the OA book ecosystem.
There is also the issue of geographical scope to consider: is it advisable to limit scope to Europe for reasons of culture, funding, open science policies and practise, while at the same time remaining open to knowledge sharing from outside of Europe. Participants of the session from outside Europe also expressed their interest in such a network. One proposed path was to make the formulation of the network concept an international affair and later develop regional networks that are, in turn, networked, e.g. in Europe, Canada, Australia, US.
Multiple paths have been identified as potential means to establish the groundwork for the Network: using the EC’s Mutual Learning Exercise (MLE) methodology; conducting a landscape overview of the status of OA books across Europe to identify gaps and trends and then, pinpointing key topics; beginning with a lightweight coalition and first collectively developing principles and standards; or forming the network based on a common challenge, or multiple challenges faced by OA book publishers with Plan S and cOAlition S (at the same time with concerns in the audience that most books are not currently funded by cOAlition S).
As for funding a European network, it could be derived from the European Commission, for instance, through a CSA; or, it could be built into other EU projects. A network membership fee is yet another option, with more business models still to be explored since it is important to think about the financial sustainability of such a network right from the start said Proudman.
The audience at the ELPUB session was asked to share with the group their relevant projects which led to multiple new ideas being introduced for consideration in ongoing discussions around Network planning: the creation of a board within the network to facilitate matchmaking between experts / initiatives and policies, an OA book watch, how the network might help drive down the cost of OA books and facilitate alternative business models to BPCs, a policy development book watch; the creation of a test bed for new tools and services, and the development of a service that would collect book reviews to help gauge the resonance and quality of a book.
Next Steps
Continuing conversations are being led by Proudman, Mounier, Gatti and Ferwerda to explore how to take this forward. This feedback from the community will feed into considerations on planning a meeting to flesh more of the above out before establishing it.
In the meantime, the community members interested in joining the conversation online are invited to join our devoted Slack channel. Please email your interest in being added to info@sparceurope.org and we will gladly bring you into the conversation.
Dịch: Lê Trung Nghĩa

Thứ Ba, 16 tháng 7, 2019

Kế hoạch làm việc và các hành động ưu tiên cho cOAlition S


Work Plan and Priority Actions for cOAlition S
27/06/2019
Bài được đưa lên Internet ngày: 27/06/2019
Chúng tôi biết rằng có dải rộng lớn các công việc phải làm để triển khai Kế hoạch S, vài trong số đó được nêu trong những điểm khác nahu trong hướng dẫn triển khai được làm lại. Chúng tôi đã xác định các ưu tiên sau đây cho vài tháng tới:
 1. Chỉ ra một Nhà vô địch về Truy cập Mở sẽ thúc đẩy Kế hoạch S cho các nhà cấp vốn nghiên cứu và các bên tham gia đóng góp khác.
 2. Thiết lập Ban thư ký cOAlition S và phát triển ngân sách để tiến hành công việc.
 3. Triệu tập các cuộc họp của các thành viên hiện có của cOAlition S, để chia sẻ những thấu hiểu và giải quyết các thách thức trong triển khai Kế hoạch S.
 4. Làm việc cùng nhau để tích cóp tầm nhìn cho tương lai dài hạn của Truy cập Mở.
 5. Thiết lập đội đặc nhiệm để phát triển khung giám sát các hiệu quả của Kế hoạch S lên các hệ sinh thái truyền thông học thuật và nghiên cứu.
 6. Thiết lập đội đặc nhiệm để xác định đâu là nơi khó tuân thủ với Kế hoạch S, cân nhắc cách để giải quyết các vấn đề đó, và đưa ra thông tin đáng tin cậy cho các nhà nghiên cứu về cách để họ có thể điều chỉnh phù hợp với Kế hoạch S.
 7. Làm việc với các nhà xuất bản, các xã hội, các nhóm, và các bên khác để phát triển các tiếp cận rõ ràng hơn cho các dàn xếp chuyển đổi quá độ hướng tới Truy cập Mở đầy đủ và tức thì.
 8. Làm việc với các đại diện của các nhà xuất bản và các bên tham gia đóng góp khác để xác định các dịch vụ khác nhau (như, xử lý, rà soát lại ngang hàng, công việc biên tập, biên tập bản sao) các nhà xuất bản sẽ được yêu cầu định giá.
 9. Bắt đầu thảo luận để khám phá các cách thức tốt nhất để triển khai giữ lại các quyền cho các tác giả và các cơ sở, thừa nhận các khác biệt giữa các quốc gia, lĩnh vực, và khác.
Chúng tôi sẽ sử dụng trang này để liên kết tới các bản cập nhật về tiến triển trong các lĩnh vực đó. Công việc chỉ mới bắt đầu, vì vậy chưa có thông tin xa hơn vào thời điểm hiện tại. Tuy nhiên, nếu bạn muốn liên hệ với cOAlition S về công việc này, vui lòng gửi thư điện tử tới địa chỉ neil.jacobs@jisc.ac.uk.
We acknowledge that there is a wide range of work to be done to implement Plan S, some of which is noted at various points in the revised implementation guidance. We have identified the following priorities for the next few months:
 1. Appoint an Open Access Champion who will promote Plan S to research funders and other stakeholders.
 2. Establish the cOAlition S Secretariat and develop a budget to take work forward.
 3. Convene meetings of the existing members of cOAlition S, to share insights and address challenges in implementing Plan S.
 4. Work together to articulate a vision for the long term future of Open Access.
 5. Set up a task force to develop a framework to monitor the effects of Plan S on the research and scholarly communication ecosystems.
 6. Set up a task force to identify where it is difficult to comply with Plan S, consider how to address these issues, and provide reliable information to researchers on how they can align with Plan S.
 7. Work with publishers, societies, consortia, and others to develop clearer approaches to transformative arrangements towards full and immediate Open Access.
 8. Work with publisher representatives and other stakeholders to define the various services (e.g., triaging, peer review, editorial work, copy editing) publishers will be asked to price.
 9. Begin discussions to explore the best ways to implement rights retention for authors and institutions, recognising national, disciplinary, and other differences.
We will use this page to link to updates on progress in these areas. The work is just starting, so there is no further information at present. However, if you would like to contact cOAlition S about this work, please email neil.jacobs@jisc.ac.uk
Dịch: Lê Trung Nghĩa


Thứ Hai, 15 tháng 7, 2019

Các hướng dẫn sử dụng phạm vi công cộng (của Europeana)


Public Domain Usage Guidelines
Xem thêm: OpenGLAM
Thừa nhận ghi công ở những nơi cần thiết. Khi bạn sử dụng tác phẩm trong phạm vi công cộng, vui lòng thừa nhận ghi công tác giả hoặc người sáng tạo. Cũng vui lòng thừa nhận ghi công cơ sở (như kho lưu trữ, viện bảo tàng hoặc thư viện) đã cung cấp tác phẩm đó, vì bạn càng thừa nhận ghi công cơ sở thì càng khuyến khích đặt nhiều tác phẩm hơn vào phạm vi công cộng trên trực tuyến.
Bảo vệ uy tín của những người sáng tạo và các nhà cung cấp. Khi bạn sử dụng hoặc sửa đổi tác phẩm trong phạm vi công cộng bạn không nên ghi nhận các thay đổi đó cho người sáng tạo hoặc nhà cung cấp của tác phẩm. Tên hoặc biểu tượng logo của người sáng tạo hoặc nhà cung cấp không nên được sử dụng để tán thành cho tác phẩm được sửa đổi hoặc bất kỳ sử dụng nào không có sự tán thành của họ.
Tôn trọng tác phẩm gốc. Vui lòng không sử dụng tác phẩm đó theo bất kỳ cách gì bất hợp pháp và gây hiểu lầm. Khi bạn sửa đổi và phân phối lại tác phẩm trong phạm vi công cộng, bất kỳ sửa đổi nào được làm đối với bản gốc nên được chỉ ra rõ ràng. Bạn nên gắn nhãn cho tác phẩm để chỉ ra bạn đã thay đổi nó, sao cho những người khác biết ai đã tiến hành các thay đổi đó.
Tôn trọng người sáng tạo. Nếu người sáng tạo, hoặc nhà cung cấp nhân danh người sáng tạo, đã yêu cầu rằng tác phẩm trong phạm vi công cộng không nên được thay đổi hoặc chỉ nên được sử dụng trong các ngữ cảnh nhất định, thì vui lòng tôn trọng các mong muốn đó của họ.
Chia sẻ tri thức. Nếu bạn sử dụng tác phẩm trong phạm vi công cộng để sinh ra tác phẩm mới hoặc nếu bạn có thông tin bổ sung về nó (như nguồn gốc của nó, tác giả của nó, những người nắm giữ các quyền nội dung hoặc có thể khác), vui lòng chia sẻ tri thức của bạn. Điều đó có thể bao gồm việc gắn thẻ, chú giải hoặc bình luận về tác phẩm trong phạm vi công cộng được xuất bản trên trực tuyến và gửi ngược trở lại thông tin này cho cơ sở nắm giữ đối tượng gốc đó.
Hãy hiểu biết có văn hóa. Nếu tác phẩm bao gồm các yếu tố nhạy cảm về văn hóa, bạn không nên thay đổi hoặc sử dụng chúng theo các cách thức có thể xúc phạm tới các cộng đồng văn hóa khác.
Ủng hộ các nỗ lực làm giàu cho phạm vi công cộng. Những người sử dụng các tác phẩm trong phạm vi công cộng được yêu cầu ủng hộ các nỗ lực của các tổ chức di sản văn hóa và khoa học về chăm sóc, bảo tồn, số hóa và làm cho các tác phẩm trong phạm vi công cộng sẵn sàng. Sự ủng hộ này nên bao gồm những đóng góp tiền hoặc bằng hiện vật, đặc biệt khi tác phẩm đó đang được sử dụng vì các mục đích thương mại hoặc có lợi nhuận khác và nhà cung cấp là cơ sở nhà nước hoặc không vì lợi nhuận.
Duy trì các dấu và lưu ý của phạm vi công cộng. Những người sử dụng tác phẩm trong phạm vi công cộng không nên loại bỏ bất kỳ dấu hoặc lưu ý nào của phạm vi công cộng đã được áp dụng, hoặc cung cấp thông tin gây hiểu lầm về tình trạng bản quyền của nó.
Hướng dẫn sử dụng này là dựa vào thiện chí. Nó không phải là hợp đồng pháp lý. Chúng tôi yêu cầu bạn tôn trọng nó.
Give credit where credit is due. When you use a public domain work please credit the author or creator. Please also credit the institution (such as the archive, museum or library) that provided the work, as the more you credit the institution the greater the encouragement to put more public domain works online.
Protect the reputation of creators and providers. When you use or modify a public domain work you should not attribute the changes to the creator or the provider of the work. The name or logo of the creator or provider should not be used to endorse the modified work or any use of it without their consent.
Show respect for the original work. Please do not use the work in any way that is unlawful and misleading. When you modify and redistribute a public domain work, any changes made to the original should be clearly indicated. You should label the work to show you have changed it, so that other users know who made the changes.
Show respect for the creator. If the creator, or provider on behalf of the creator, has asked that a public domain work should not be changed or that it should be used in certain contexts only, then please respect their wishes.
Share knowledge. If you use a public domain work to generate new work or if you have additional information about it (such where it came from, its author, content or other possible rights holders), please share your knowledge. That may include tagging, annotating or commenting on a public domain work that is published online and sending back this information to the institution that holds the original object.
Be culturally aware. If the work includes culturally sensitive elements you should not change or use these in ways that might be derogatory to other cultures or communities.
Support efforts to enrich the public domain. Users of public domain works are asked to support the efforts of cultural and scientific heritage organisations to care for, preserve, digitise and make public domain works available. This support should include monetary contributions or work in kind, particularly when the work is being used for commercial or other for-profit purposes and the provider is a public or non-profit institution.
Preserve public domain marks and notices. Users of a public domain work should not remove any public domain mark or notice that has been applied, or provide misleading information about its copyright status.
This usage guide is based on goodwill. It is not a legal contract. We ask that you respect it.
Dịch: Lê Trung Nghĩa

Thứ Năm, 11 tháng 7, 2019

‘Khung cấp phép của Europeana’ - bản dịch sang tiếng Việt


Là tài liệu của Europeana, một thư viện, kho lưu trữ và viện bảo tàng số khổng lồ ở châu Âu và trên thế giới. Làm thế nào Europeana sống sót và phát triển được trong chuyển đổi số, trong kỷ nguyên số?
Khung cấp phép của Europeana gợi ý ban đầu cho các GLAM của Việt Nam như một sự lựa chọn để chuyển đổi số thành các OpenGLAM để có khả năng sống sót được và phát triển được.
Bạn có thể sẽ thấy: Chuyển đổi số cần đi với CẤP PHÉP MỞ!


Tự do tải về bản dịch sang tiếng Việt có 30 trang tại địa chỉ:


Xem thêm: OpenGLAM
Blogger: Lê Trung Nghĩa


Thứ Tư, 10 tháng 7, 2019

Công bố các đại sứ của Kế hoạch S

Plan S Ambassadors are Announced
12/06/2019
Bài được đưa lên Internet ngày: 12/06/2019
cOAlition S vui mừng có được sự ủng hộ của một nhóm các chuyên gia độc lập tích cực trong cộng đồng nghiên cứu. Được Nhóm các Lãnh đạo của cOAlition S nhóm họp, các Đại sứ của Kế hoạch S hành động như những điểm liên hệ ở các địa phương để thảo luận và tư vấn về Kế hoạch S và triển khai nó. Các đại sứ cũng sẽ lắng nghe những mối quan tâm của cộng đồng nghiên cứu và chuyển về cho cOAlition S. Nhấn vào đây để thấy các Đại sứ và đọc các tiểu sử của họ.
cOAlition S is thrilled to have the support of a group of independent experts active in the research community. Convened by the cOAlition S Leaders Group, Plan S Ambassadors act as local points of contact for discussions and advice about Plan S and its implementation. Ambassadors will also listen to the concerns of the research community and relay these back to cOAlition S. Click here to discover the Ambassadors and read their biographies.
Dịch: Lê Trung Nghĩa

Thứ Ba, 9 tháng 7, 2019

cOAlition S chỉ định chuyên gia của JISC để tăng tốc Truy cập Mở


cOAlition S Appoints Jisc Expert to Accelerate Open Access
05/06/2019
Bài được đưa lên Internet ngày: 05/06/2019
Neil Jacobs, Lãnh đạo Khoa học Mở và vòng đời nghiên cứu ở Jisc, một tổ chức không vì lợi nhuận ở Vương quốc Anh, đã được chỉ định như là quản lý tạm thời chương trình cho cOAlition S. Neil sẽ nắm công việc của nhóm, Kế hoạch S, để giúp tăng tốc chuyển đổi quá độ sang Truy cập Mở đầy đủ và tức thì. Kế hoạch S đòi hỏi các xuất bản phẩm khoa học là kết quả từ nghiên cứu được các trợ cấp của nhà nước cấp vốn phải được xuất bản trên các tạp chí hoặc các nền tảng tuân thủ Truy cập Mở.
Bình luận về vai trò mới của mình, Neil Jacobs nói: “JISC đã hồ hởi tán thành với yêu cầu từ cOAlition S rằng nó cung cấp hỗ trợ chương trình cho phần còn lại của năm 2019 ngay từ đầu. JISC có uy tín quốc tế về hỗ trợ Truy cập Mở với sự đa dạng lớn các cách thức trong nhiều năm và rất hiểu biết về các thách thức trong chuyển đổi quá độ hiệu quả về chi phí và đúng lúc sang Truy cập Mở. JISC đã công khai chào đón Kế hoạch S và tiếp tục làm việc cật lực xúc tác cho khu vực nghiên cứu triển khai các nguyên tắc đó”.
Neil đã từng tích cực ủng hộ truy cập mở hơn 15 năm qua, hầu hết thời gian là ở JISC, hỗ trợ cho các trường đại học và các trung tâm nghiên cứu ở Vương quốc Anh trong sử dụng các công nghệ số. Ông là nhà vô địch các chương trình của Vương quốc Anh mà đã dẫn tới khai thác rộng khắp các kho ở Vương quốc Anh, và đã thúc đẩy sự phát riển các dịch vụ như SHERPA RoMEO, nó đưa ra tóm tắt về các điều kiện lưu trữ truy cập mở của các nhà xuất bản cho các tạp chí riêng lẻ cũng như OpenDOAR, thư mục các kho truy cập mở với chất lượng đảm bảo và có uy tín trên thế giới.
Neil cũng tích cực tư vấn cho JISC trong các thương thảo với các nhà xuất bản về các thỏa thuận chuyển đổi quá độ như thỏa thuận gần đây với Springer Nature. Neil đại diện cho nhóm các hiệu trưởng của Vương quốc Anh trong Nhóm Chuyên gia Khoa học Mở của Hiệp hội các trường đại học châu Âu (European University Association Open Science Expert Group) và là thành viên của ban lãnh đạo của Thư mục các Sách Truy cập Mở (Directory of OA Books).
Neil Jacobs sẽ làm việc 3 ngày trong một tuần trong vai trò của cOAlition S, bắt đầu từ đầu tháng 6 và làm việc tới cuối năm.
Về JISC
JISC là tổ chức không vì lợi nhuận cung cấp mạng nghiên cứu và giáo dục quốc gia Vương quốc Anh, Janet, và các giải pháp công nghệ cho các thành viên của nó - các trường cao đẳng, đại học và các trung tâm nghiên cứu. Nó được các cơ sở thành viên và các cơ quan cấp vốn cho giáo dục và nghiên cứu đại học và trên đại học của Vương quốc Anh cấp vốn.
JISC làm 3 việc chính cho các thành viên của nó:
 • Vận hành và phát triển Mạng Janet siêu nhanh và an toàn và có sự bảo vệ an toàn không gian mạng được xây dựng sẵn bên trong nó.
 • Giúp tiết kiệm thời gian và tiền bạc bằng việc thương thảo các thỏa thuận rộng khắp khu vực với các nhà bán hàng CNTT và các nhà xuất bản thương mại.
 • Cung cấp tư vấn tin cậy và trợ giúp thực hành về công nghệ số.
Tầm nhìn của JISC là vì Vương quốc Anh để trở thành quốc gia giáo dục và nghiên cứu số tiên tiến nhất trên thế giới.
Neil Jacobs, Head of Open Science and research lifecycle at UK not-for-profit, Jisc, has been appointed as interim programme manager for cOAlition S. Neil will take forward the work of the consortium, Plan S, to help accelerate the transition to full and immediate Open Access. Plan S requires that scientific publications that result from research funded by public grants must be published in compliant Open Access journals or platforms.
Commenting on his new role, Neil Jacobs says: “Jisc has enthusiastically agreed to a request from cOAlition S that it provide programme support for the remainder of 2019 in the first instance. Jisc has an international reputation for supporting Open Access in a wide variety of ways for many years and is very aware of the challenges in a cost-effective and timely transition to Open Access. Jisc has publicly welcomed Plan S and continues to work hard to enable the research sector implement the principles.”
Neil has been actively supporting open access for more than 15 years, the majority of that time at Jisc, which supports UK universities and research centres in the use of digital technologies. He has championed the UK programmes that led to the widespread take-up of repositories in the UK, and fostered the development of services such as SHERPA RoMEO, which gives a summary of publishers’ open access archiving conditions for individual journals as well as OpenDOAR, the world’s authoritative and quality-assured directory of open access repositories.
Neil also actively advises Jisc in its negotiations with publishers on transformative deals such as the recent agreement with Springer Nature. Neil represents the UK rectors group on the European University Association Open Science Expert Group and is a member of the board of the Directory of OA Books.
Neil Jacobs will work three days a week in the cOAlition S role starting in early June and working through to the end of the calendar year.

About Jisc

Jisc is a not-for-profit providing the UK’s national research and education network, Janet, and technology solutions for its members – colleges, universities and research centres. It is funded by the UK higher and further education and research funding bodies and member institutions.
Jisc does three main things for its members:
 • Operates and develops the super-fast and secure Janet Network and its built-in cyber security protection.
 • Helps save time and money by negotiating sector-wide deals with IT vendors and commercial publishers
 • Provides trusted advice and practical assistance on digital technology.
Jisc’s vision is for the UK to be the most digitally advanced education and research nation in the world.
Dịch: Lê Trung Nghĩa

Thứ Hai, 8 tháng 7, 2019

Các nguyên tắc của OpenGLAM, phiên bản v.1.0.


OpenGLAM Principles

v.1.0.
Lưu ý: Đây là phiên bản 4 các nguyên tắc của OpenGLAM mà chúng tôi đã phác thảo cùng với Nhóm Làm việc về OpenGLAM. Chúng tôi muốn đây sẽ là nỗ lực cộng đồng vì thế vui lòng phản hồi trong danh sách thư của OpenGLAM!
Các phòng trưng bày, thư viện, kho lưu trữ và viện bảo tàng có vai trò cơ bản trong ủng hộ sự tiến bộ tri thức của con người. Họ là những người trông coi di sản văn hóa của chúng ta và các bộ sưu tập của họ nên họ nắm giữ hồ sơ của loài người.
Internet trình bày cho các cơ sở di sản văn hóa với cơ hội chưa từng thấy để thu hút các khán thính phòng toàn cầu và làm cho các bộ sưu tập của họ phát hiện được nhiều hơn và kết nối được nhiều hơn so với bất kỳ lúc nào, cho phép những người sử dụng không chỉ hưởng thụ sự giàu có của các cơ sở bộ nhớ của thế giới, mà còn đóng góp, tham gia và chia sẻ.
Chúng tôi tin tưởng rằng các cơ sở văn hóa nào tiến hành các bước mở ra các bộ sưu tập và các siêu dữ liệu của họ và sẽ hưởng lợi từ các cơ hội đó.
Khi chúng tôi nói rằng nội dung hoặc dữ liệu số là “mở”, chúng tôi ngụ ý nó tuân thủ với Định nghĩa Mở (Open Definition), điều có thể được tóm tắt trong tuyên bố sau:
Một mẩu dữ liệu hoặc nội dung là mở nếu bất kỳ ai cũng tự do để sử dụng, sử dụng lại, và phân phối lại nó - chỉ tuân thủ, nhiều nhất, yêu cầu thừa nhận ghi công cho tác giả và/hoặc làm cho bất kỳ tác phẩm phái sinh nào cũng sẵn sàng theo các điều khoản y hệt như tác phẩm gốc ban đầu”.
Bước đầu tiên để làm cho một bộ sưu tập trở thành mở là áp dụng một giấy phép, mà đó là nơi câu chuyện bắt đầu. Tính mở đối với sự cộng tác và đối với các dạng mới lạ với sự tham gia của người sử dụng là cơ bản nếu các cơ sở di sản văn hóa nhận thức được về tiềm năng đầy đủ của Internet đối với sự truy cập, cách tân và sự uyên thâm số.
Một cơ sở OpenGLAM áp dụng các nguyên tắc sau:
1. Phát hành thông tin số về các chế tác (siêu dữ liệu) vào trong phạm vi công cộng bằng việc sử dụng công cụ pháp lý thích hợp Khước từ Creative Commons 0 ( Creative Commons Zero Waiver).
 • Điều này thúc đẩy sử dụng lại tối đa có thể dữ liệu và cho phép các tài nguyên của bạn trở nên dễ phát hiện hơn trong khi cũng đảm bảo tuân thủ với các nhà tổng hợp dữ liệu chính về văn hóa như Europeana và Thư viện Công cộng Số của nước Mỹ (Digital Public Library of America).
Để có ví dụ về các chính sách cấp phép mở cho siêu dữ liệu, xem:
2. Duy trì các trình bày số các tác phẩm đã hết thời hạn bản quyền (phạm vi công cộng) trong phạm vi công cộng bằng việc không bổ sung thêm các quyền mới cho chúng.
 • Các bản sao và các trình bày dạng số các tác phẩm theo đó bản quyền đã hến hạn (các tác phẩm thuộc phạm vi công cộng) nên được đánh dấu rõ ràng bằng việc sử dụng công cụ pháp lý thích hợp như Dấu Phạm vi Công cộng của Creative Commons (Creative Commons Public Domain Mark). Điều này thúc đẩy sử dụng lại tối đa có thể các nội dung đó.
Xem ví dụ các chính sách cấp phép mở cho nội dung:
Để có chi tiết hơn về các tài liệu và chương về tầm quan trọng của phạm vi công cộng số, vui lòng xem:
3. Khi xuất bản dữ liệu, hãy đưa ra tuyên bố rõ ràng và mạnh mẽ về những mong muốn và kỳ vọng của bạn về khía cạnh sử dụng lại và tái mục đích các mô tả, toàn bộ bộ sưu tập dữ liệu, và các tập con của bộ sưu tập đó.
Tuyên bố ví dụ có thể xem tại:
4. Khi xuất bản dữ liệu, hãy sử dụng các định dạng tệp mở máy đọc được.
 • Các định dạng máy đọc được là các định dạng có khả năng được các chương trình máy tính trích xuất dữ liệu của chúng ra được.
 • Nếu thông tin được phát hành ở định dạng tệp đóng, điều này có thể dẫn tới các khó khăn đáng kể cho việc sử dụng lại thông tin được mã hóa trong nó, kéo những ai muốn sử dụng thông tin đó phải mua các phần mềm cần thiết.
 • Cấu trúc và sử dụng dữ liệu có thể các dữ liệu nên được viết thành tài liệu tốt, ví dụ, trên các datablog or webpage.
Để có thêm thông tin về các định dạng tệp mở, vui lòng xem Sổ tay Dữ liệu Mở.
5. Các cơ hội thu hút các khán thính phòng theo các cách thức mới trên web nên được theo đuổi.
 • Ghi chép lại rõ ràng dữ liệu, nội dung và các dịch vụ mở bạn cung cấp sao cho những người khác có thể dễ dàng sử dụng lại, xây dựng và cải thiện dựa vào những gì bạn đã làm cho sẵn sàng.
 • Khi xuất bản dữ liệu, hãy có thiện chí trả lời các câu hỏi từ các bên có quan tâm về dữ liệu và hỗ trợ họ có được nhiều dữ liệu của bạn nhất có thể.
 • Trao các cơ hội cho các khán thính phòng của bạn để giám tuyển và thu thập các hạng mục từ các bộ sưu tập của bạn. Rijksstudio của Rijksmuseum là ví dụ tốt về dạng thu hút này.
 • Ở những nơi có thể, hãy cân nhắc cho phép những người sử dụng của bạn làm giàu và cải thiện siêu dữ liệu của bạn bằng cách tận dụng các ứng dụng nguồn đám đông.
Note: This is the fourth version of the OpenGLAM principles which we have drafted together with the OpenGLAM Working Group. We would like this to be a community effort so please give feedback on the OpenGLAM mailing list!
Galleries, libraries, archives and museums have a fundamental role in supporting the advance of humanity’s knowledge. They are the custodians of our cultural heritage and in their collections they hold the record of humankind.
The internet presents cultural heritage institutions with an unprecedented opportunity to engage global audiences and make their collections more discoverable and connected than ever, allowing users not only to enjoy the riches of the world’s memory institutions, but also to contribute, participate and share.
We believe that cultural institutions that take steps to open up their collections and metadata stand to benefit from these opportunities.
When we say that digital content or data is “open” we mean that it complies with the Open Definition, which can be summed up in the statement that:
A piece of data or content is open if anyone is free to use, reuse, and redistribute it — subject only, at most, to the requirement to give credit to the author and/or making any resulting work available under the same terms as the original work.”
The first step to make a collection open is to apply an open license, but that is where the story begins. Openness to collaboration and to novel forms of user engagement are essential if cultural heritage institutions are to realise the full potential of the internet for access, innovation and digital scholarship.

An OpenGLAM institution champions these principles:

1. Release digital information about the artefacts (metadata) into the public domain using an appropriate legal tool such as the Creative Commons Zero Waiver.
 • This promotes the maximum possible reuse of the data and allows your resources to become more discoverable whilst also ensuring compliance with major cultural data aggregators such as Europeana and the Digital Public Library of America.
For exemplary open metadata licensing policies see:
2. Keep digital representations of works for which copyright has expired (public domain) in the public domain by not adding new rights to them.
 • Digital copies and representations of works in which copyright has expired (public domain works) should be explicitly marked using an appropriate legal tool such as the Creative Commons Public Domain Mark. This promotes the maximum possible reuse of the content.
For exemplary open content licensing policies see:
For more detailed documents and charters on the importance of the digital public domain see:
3. When publishing data make an explicit and robust statement of your wishes and expectations with respect to reuse and repurposing of the descriptions, the whole data collection, and subsets of the collection.
For exemplary statements see:
4. When publishing data use open file formats which are machine-readable.
 • Formats that are machine readable are ones which are able to have their data extracted by computer programs.
 • If information is released in a closed file format, this can cause significant obstacles to reusing the information encoded in it, forcing those who wish to use the information to buy the necessary software.
 • The structure and possible uses of the data should be well documented, for example in a datablog or webpage.
For more information on open file formats, have a look at the Open Data Handbook.
5. Opportunities to engage audiences in novel ways on the web should be pursued.
 • Clearly document the open data, content and services you provide so that others can easily re-use, build and improve on what you’ve made available.
 • When publishing data, be willing to answer questions from interested parties about the data and support them in getting the most out of your data.
 • Give opportunities for your audiences to curate and collect items from your collections. The Rijksmuseum’s Rijksstudio is a great example of this kind of engagement.
 • Where possible consider allowing your users to enrich and improve your metadata by leveraging crowdsourcing applications.
Dịch: Lê Trung Nghĩa