Thứ Hai, 12 tháng 3, 2018

‘Cách để hỗ trợ năng lực các sáng kiến dữ liệu mở bằng các công cụ đánh giá’ - bản dịch sang tiếng Việt

Là tài liệu báo cáo phương pháp của Viện Dữ liệu Mở - ODI (Open Data Institute) xuất bản năm 2016. “Tài liệu này rà soát lại các công cụ đánh giá dữ liệu mở đang có, để hỗ trợ các tổ chức, các nhà nghiên cứu, các nhà lãnh đạo dữ liệu mở, và các nhà thực hành phát triển toàn cầu trong việc tiến hành các đánh giá để xây dựng năng lực các sáng kiến dữ liệu mở.
Đặc biệt, tài liệu này sẽ trả lời 3 câu hỏi nghiên cứu chính:
  1. Sử dụng các công cụ đánh giá dữ liệu mở nào là hợp lý?
  2. Các công cụ khác nhau nào tiến hành các đánh giá năng lực, và các đặc tính chính của chúng là gì?
  3. Các công cụ đánh giá hiện được thiết kế có hiệu quả như thế nào để xây dựng năng lực các sáng kiến dữ liệu mở?”


Bản dịch sang tiếng Việt có 33 trang, có thể tải về tự do tại địa chỉ:
Blogger: Lê Trung Nghĩa

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.