Thứ Hai, 18 tháng 3, 2019

Mở Khoa học ra


Là bản dịch của tài liệu: Nosek, B A. 2017. Mở Khoa học ra. Trong: Jhangiani, R S và Biswas-Diener, R. (eds.) Mở: Triết lý và các Thực hành đang Cách mạng hóa Giáo dục và Khoa học. Các trang 89-99. Luân Đôn: Ubiquity Press. DOI: https://doi.org/10.5334/bbc.g. Giấy phép: CC BY 4.0.


Khi nhiều người nghĩ về ‘mở’, trí não của họ nhảy ngay tới các khái niệm về các tài nguyên tự do, hoặc có lẽ tới khả năng sửa tập thể các tài nguyên, như trong trường hợp các mục của Wikipedia. Thường không được chú ý trong các thảo luận về mở là các ứng dụng cho khoa học. Trong kỷ nguyên nơi mà khoa học gặp các khó khăn vì các vấn đề như không nhân bản được, p-hacking (sử dụng sai phân tích dữ liệu), và mở ngụy tạo dữ liệu chào giải pháp tự điều chỉnh khoa học. Trong chương này, tác giả Brian Nosek chỉ ra một số cách thức ở đó các cộng tác hàn lâm và các xã hội nghề nghiệp đang sử dụng mở để cải thiện chất lượng nghiên cứu. Ông đặc biệt tập trung vào việc đánh giá bằng chứng theo kinh nghiệm, chào huấn luyện tốt hơn, và cung cấp các khuyến khích đơn giản để gia tăng tính mở, minh bạch, và tính chính xác của khoa học.


Tự do tải về bản dịch có 18 trang tại địa chỉ:
Blogger: Lê Trung Nghĩa

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.