Thứ Hai, 21 tháng 9, 2015

Rà soát lại mới nhất các vấn đề chất lượng có liên quan tới tài nguyên giáo dục mở (OER) - bản dịch sang tiếng Việt
Là tài liệu của các tác giả: Anthony F. Camilleri, Ulf Daniel Ehlers, Jan Pawlowski nói về chất lượng và các biện pháp, công cụ để đảm bảo chất lượng của các tài nguyên giáo dục mở - OER (Open Education Resources) và các thực hành giáo dục mở - OEP (Open Education Practices), bước triển khai tiếp sau của OER, trên thế giới hiện nay.

Bạn có thể tải về tài liệu dịch sang tiếng Việt với 72 trang tại địa chỉ:

Blogger: Lê Trung Nghĩa

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.