Thứ Tư, 16 tháng 11, 2016

Tây Ban Nha thúc đẩy chia sẻ thông tin khu vực nhà nước


Spain promotes sharing of public sector information

Submitted by Gijs Hillenius on November 04, 2016
Bài được đưa lên Internet ngày: 04/11/2016
Cơ quan bảo vệ dữ liệu của Tây Ban Nha (AEPD) đang khuyến khích các cơ quan hành chính nhà nước của nước này chia sẻ thông tin của họ. Vào tháng 10, cơ quan này đã xuất bản sách hướng dẫn có ý định cho các nhà quản lý trong các cơ quan hành chính nhà nước về cách tạo thuận lợi cho việc chia sẻ thông tin, trong khi vẫn giữ được sự an toàn của dữ liệu nhạy cảm.
Đổi mới công nghệ là cơ bản cho tăng trưởng kinh tế và việc làm, và là cần thiết phải hình thành các đề xuất điều hòa các yếu tố đó và quyền cơ bản để bảo vệ dữ liệu của các công dân”, AEPD nói trong một tuyên bố.
Screenshot from the AEPD report
** INSERT tmp/anonemy.png **


'Các chỉ dẫn và đảm bảo trong quá trình nặc danh hóa dữ liệu cá nhân' đã được xuất bản vào ngày 13/10. AEPD cũng đã xuất bản các chỉ dẫn để giúp các cơ quan hành chính nhà nước hiểu cách làm cho dữ liệu cá nhân thành nặc danh.
Theo cơ quan này, các rủi ro lớn nhất có liên quan tới việc làm cho thông tin khu vực nhà nước sẵn sàng và sử dụng lại được, là các công dân có thể được việc kết hợp các tập hợp dữ liệu và các dữ liệu cá nhân nhận diện. Tuy nhiên, các rủi ro đó sẽ không hạn chế được việc sử dụng lại thông tin của khu vực nhà nước, AEPD viết.
Thông tin khu vực nhà nước có các ưu thế không thể phủ nhận cho tăng trưởng kinh tế và đổi mới, cơ quan này giải thích. Vài ước tính nói thông tin khu vực nhà nước có thể tạo ra khoảng 450-500 triệu EUR doanh số, và tạo ra khoảng 4.500 công ăn việc làm.
Thêm thông tin:


The Agencia Española de Protección de Dato (AEPD), Spain’s agency for data protection, is encouraging the country’s public administrations to share their information. In October, the agency published a manual intended for managers at public administrations on how to facilitate information sharing, while keeping sensitive data safe.
“Technological innovation is essential for economic growth and employment, and it is necessary to formulate proposals to reconcile these elements and the fundamental right to data protection of citizens”, AEPD said in a statement.
** INSERT tmp/anonemy.png **
The 'Guidelines and guarantees in the process of personal data anonymisation' were published on 13 October. AEPD also published guidelines to help public administrations understand how to make personal data anonymous.
According to the agency, the biggest risks associated with making public sector information available and reusing it, is that citizens can be identified by combining data sets and personal data. However, these risks should not restrict the reuse of public sector information, AEPD writes.
Public sector information has undeniable advantages for innovation and economic growth, the agency explains. Some estimates say public sector information could create between EUR 450 - 500 million in turnover, and create some 4,500 jobs.

More information:

Dịch: Lê Trung Nghĩa

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.