Thứ Hai, 2 tháng 2, 2015

Castilla-La Mancha nuôi dưỡng lĩnh vực nguồn mở


Castilla-La Mancha nurtures open source sector
Submitted by Gijs Hillenius on January 17, 2015
Bài được đưa lên Internet ngày: 17/01/2015
Lời người dịch: Các trích đoạn: “Chính phủ Castilla-La Mancha (Tây Ban Nha) tiếp tục tăng cường cho các nhà cung cấp dịch vụ CNTT-TT tự do nguồn mở vùng này. Trung tâm Hỗ trợ Kỹ thuật vùng này (BILIB) đang giúp các công ty các giải pháp đám mây thí điểm dựa vào dạng phần mềm này”. “Trung tâm tài nguyên này duy trì Thư mục Doanh nghiệp và một catalog Phần mềm, bao gồm nhiều giải pháp PMTD. Trung tâm cũng cung cấp các liên kết tới các khóa huấn luyện trực tuyến cho các giải pháp nguồn mở như WordPress và LibreOffice”.

Chính phủ Castilla-La Mancha (Tây Ban Nha) tiếp tục tăng cường cho các nhà cung cấp dịch vụ CNTT-TT tự do nguồn mở vùng này. Trung tâm Hỗ trợ Kỹ thuật vùng này (BILIB) đang giúp các công ty các giải pháp đám mây thí điểm dựa vào dạng phần mềm này.

BILIB là người kế tiếp từ năm 2012 của Trung tâm Xuất sắc về PMTD của vùng này. Một trong 6 dịch vụ là Mạng GNU/Linux, nó đang “mạng các công ty và các chuyên gia ở Castilla-La Mancha cung cấp các dịch vụ GNU/Linux lại với nhau”. Các dịch vụ đó có ý định cho các cơ quan hành chính nhà nước cũng như các doanh nghiệp.

Trung tâm tài nguyên này duy trì Thư mục Doanh nghiệp và một catalog Phần mềm, bao gồm nhiều giải pháp PMTD. Trung tâm cũng cung cấp các liên kết tới các khóa huấn luyện trực tuyến cho các giải pháp nguồn mở như WordPress và LibreOffice.

Chương trình nghị sự số
Trung tâm Hỗ trợ Kỹ thuật là một trong 09 tổ chức như vậy, với các tổ chức khác ở Andalusia, Extremadura, Galicia và Aragon và các đảo Canary Islands, chúng được Bộ Công nghiệp thông qua dự án Red.es Xã hội Thông tin hỗ trợ. Cùng vang tiếng với Red.es tập trung vào chương trình nghị sự số và doanh nghiệp, là Cenatic - trung tâm tài nguyên nguồn mở quốc gia của nước này - vào tháng 11 đã thông báo chiến dịch mới.

Chiến dịch này cũng sẽ giúp các công ty lựa chọn đúng các giải pháp PMTD. Chiến dịch bao gồm việc thúc đẩy chia sẻ và sử dụng lại, và Cenatic sẽ tăng cường các mạng quốc gia của các nhà cung cấp dịch vụ PMTD.

Thông tin thêm:
The government of Castilla-La Mancha (Spain) continues to strengthen the region’s free and open source ICT service providers. The region’s Technology Support Centre (BILIB) is helping companies pilot cloud solutions based on this type of software.
BILIB is the 2012 successor of the region’s Centre of Excellence for Free Software. One of its six services is the GNU/Linux Network, that is “bringing together companies and professionals in Castilla-La Mancha that provide GNU/Linux services.” These services are intended for public administrations as well as enterprises.
The resource centre maintains a Business Directory and a Software Catalogue, which includes many free software solutions. The centre also provides links to online training courses for open source solutions such as WordPress and LibreOffice.
Digital agenda
The Technology Support Centre is one of nine such organisations, with others in Andalusia, Extremadura, Galicia and Aragon and the Canary Islands, that are supported by the Ministry of Industry through its Red.es Information Society project. Echoing the Red.es focus on the digital agenda and enterpreneurship, Cenatic - the country’s national open source resource centre - in November announced a new campaign.
This campaign will also help companies select the right free software solutions. The campaign includes promoting sharing and re-use, and Cenatic will be reinforcing the country’s networks of free software service providers.
More information:
Dịch: Lê Trung Nghĩa

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.