Thứ Tư, 25 tháng 2, 2015

Vì sao truy cập mở là vấn đề


Why open access matters
Posted 20 Feb 2015 by Opensource.com
Bài được đưa lên Internet ngày: 20/02/2015

Hãy tưởng tượng một thế giới nơi mà các nhà khoa học và các nhà sáng tạo đã không có sự truy cập tới sự hoàn thành của các thế hệ trước chúng ta. Cái bánh xe có thể, hoàn toàn đúng nghĩa, cần phải được ai đó sáng chế lại mà đi với và muốn tiến lên phía trước.

Việc gọi điều này là một thời kỳ đen tối có thể không quá xá. “Đứng trên vai những người khổng lồ” đã trở thành một câu thần chú tiêu chuẩn của các nhà khoa học từ hàng trăm năm trước cho tới nay. Có khả năng truy cập các nghiên cứu và tác phẩm uyên thâm của những người khác là một phần sống còn cho việc tiên tiến sự hiểu biết của loài người và thế giới xung quanh chúng ta. Chìa khóa cho điều này trong kỷ nguyên hiện đại là truy cập mở. “Truy cập mở tham chiếu tới thực tiễn của việc làm cho nghiên cứu và văn học uyên thâm được rà soát lại ngang hàng có sẵn một cách tự do trên trực tuyến cho bất kỳ ai có quan tâm trong việc đọc nó”.

Để học được nhiều hơn về truy cập mở, chúng tôi hân hạnh trình bày một tài nguyên truy cập mở, điều giúp trả lời bất kỳ câu hỏi nền tảng nào xung quanh truy cập mở và chia sẻ sự uyên thâm.

  • Truy cập mở là gì?
  • Nguồn gốc của truy cập mở là gì?
  • Vì sao truy cập mở là vấn đề?
  • Ai hưởng lợi từ truy cập mở?
  • Tôi có thể làm gì để khuyến khích truy cập mở?
  • Ở đâu tôi có thể học được nhiều hơn về truy cập mở?
Vì thế hãy kiểm tra đàu ra đối với các tài nguyên truy cập mở, học một chút nhiều hơn về truy cập mở, và nếu bạn có câu hỏi, hãy cho chúng tôi biết ở đây trong các bình luận!
Imagine a world where scientists and inventors had no access to the accomplishments of the generations which came before us. The wheel would, quite literally, need to be reinvented by everyone who came along and wanted to move forward.
Calling this a dark age would be no exaggeration. "Standing on the shoulders of giants" has become a standard mantra of scientists for now hundreds of years. Being able to access the research and scholarly works of others is a critical part to advancing our understanding of humanity and the world around us. Key to this in the modern age is open access. "Open access refers to the practice of making peer-reviewed scholarly research and literature freely available online to anyone interested in reading it."
To learn more about open access, we're proud to present a new open access resource, which helps to answer many of the fundamental questions around open access and scholarly sharing.
What is open access?
What are the origins of open access?
Why does open access matter?
Who benefits from open access?
What can I do to encourage open access?
Where can I learn more about open access?

So check out our new open access resource, learn a little bit more about open access, and if you've got question, let us know here in the comments!
Dịch: Lê Trung Nghĩa

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.