Chủ Nhật, 1 tháng 2, 2015

Nhóm các bộ của Pháp về phần mềm tự do mở rộng qui mô


Free software group French ministries extends scope
Submitted by Gijs Hillenius on January 17, 2015
Bài được đưa lên Internet ngày: 17/01/2015
Lời người dịch: Các trích đoạn: “MIMO, nhóm làm việc liên bộ của Pháp về phần mềm tự do (PMTD), đang mở rộng tầm với. Trách nhiệm của nhóm làm việc này bây giờ bao gồm sự lựa chọn và chứng thực các giải pháp cho phép quản lý máy tính để bàn qui mô rộng lớn, bao gồm quản lý kho và triển khai phần mềm”. “Đầu năm 2015, nhiệm vụ của MIMO là giới thiệu các công cụ văn phòng PMTD. Nhóm này trong năm 2012 đã quyết định vào Libreoffice, và bộ phần mềm này bây giờ được cài đặt tất cả gần trên 500.000 máy tính để bàn của các bộ của Pháp: Năng lượng (Ecology), Quốc phòng (Défense), Nội vụ (Intérieur), Kinh tế, Tư pháp, Nông nghiệp, Văn hóa và Truyền thông, Giáo dục, Tài chính, và 2 bộ mới ra nhập, Y tế và Xã hội và Ngoại giao”. “Hiện hành, nhiệm vụ lơn nhất của MIMO và cập nhật lựa chọn PMTD của nó. Phiên bản 2015 của kho PMTD liên bộ - SILL ( the inter-ministerial free software base) sẽ được làm cho sẵn sàng vào tháng này. Sự lựa chọn đó được chia sẻ như một danh sách mô tả trên trực tuyến. Sự lựa chọn đó có ý định cho các máy tính trạm để bàn sẽ sẵn sàng như là một ảnh DVD có thể tải về được. Hiện hành, các siêu liên kết đưa ra phiên bản 2014”.

MIMO, nhóm làm việc liên bộ của Pháp về phần mềm tự do (PMTD), đang mở rộng tầm với. Trách nhiệm của nhóm làm việc này bây giờ bao gồm sự lựa chọn và chứng thực các giải pháp cho phép quản lý máy tính để bàn qui mô rộng lớn, bao gồm quản lý kho và triển khai phần mềm.

MIMO - Liên bộ về Nguồn mở trong Hành chính (Mutualisation Interministérielle pour une Bureautique Ouverte) cũng có nhiều thành viên hơn. 2 bộ đã ra nhập nhóm: Y tế và Xã hội và Ngoại giao. Trong số 17 bộ của Pháp, 11 bộ bây giờ đã tham gia trong MIMO.

Các thành viên khác là tổ chức nghiên cứu lớn nhất nước Pháp (CNRS), viện về nghiên cứu y tế (Inserm) và các cơ quan phúc lợi gia đình (CAF). Cơ quan hành chính của vài thành phố đã ra nhập MIMO, và năm ngoài, tổ chức cha của MIMO, DISIC, đã ký mới thỏa thuận liên kết năm 2008 với Adullact, nền tảng của các nhân viên Pháp làm việc về phần mềm tự do.

Xuyên Đại tây dương
Với hơn 300 thành viên của Adullac, tầm với của MIMO đã vượt qua biên giới quốc gia để bao gồm các dịch vụ chính phủ liên bang Bỉ. Vâng trong năm 2014 MIMO đã thậm chí vượt Đại tây dương, với thành viên cá nhân của một trong những thành viên đang làm việc cho Trung tâm Tài nguyên Phần mềm Tự do (CELL) ở Quebec (Canada).

Đầu năm 2015, nhiệm vụ của MIMO là giới thiệu các công cụ văn phòng PMTD. Nhóm này trong năm 2012 đã quyết định vào Libreoffice, và bộ phần mềm này bây giờ được cài đặt tất cả gần trên 500.000 máy tính để bàn của các bộ của Pháp: Năng lượng (Ecology), Quốc phòng (Défense), Nội vụ (Intérieur), Kinh tế, Tư pháp, Nông nghiệp, Văn hóa và Truyền thông, Giáo dục, Tài chính, và 2 bộ mới ra nhập, Y tế và Xã hội và Ngoại giao.

Nhà chức trách tốt
Hiện hành, nhiệm vụ lơn nhất của MIMO và cập nhật lựa chọn PMTD của nó. Phiên bản 2015 của kho PMTD liên bộ - SILL ( the inter-ministerial free software base) sẽ được làm cho sẵn sàng vào tháng này. Sự lựa chọn đó được chia sẻ như một danh sách mô tả trên trực tuyến. Sự lựa chọn đó có ý định cho các máy tính trạm để bàn sẽ sẵn sàng như là một ảnh DVD có thể tải về được. Hiện hành, các siêu liên kết đưa ra phiên bản 2014.

Sử dụng các phần mềm của SILL không là bắt buộc, nhưng SILL là một tham chiếu và các bộ phải cân nhắc nó trong lựa chọn của họ.

Thêm thông tin:
MIMO, France’s inter-ministerial working group on free software, is expanding its reach. The responsibility of the working group now includes the selection and certification of solutions that allow large-scale desktop management, including inventory management and software deployment.
MIMO (Mutualisation Interministérielle pour une Bureautique Ouverte) also has many more members. Two ministries joined the group: Health and Social Affairs and Foreign Affairs. Of France’s 17 ministries, 11 are now involved in MIMO.
Other new members are France’s largest research organisation (CNRS), the institute for health medical research (Inserm) and the agencies for family welfare (CAF). Several city administrations have joined MIMO, and last year, MIMO’s parent organisation, DISIC, renewed its 2008 association agreement with Adullact, the platform for French civil servants working on free software.
Transatlantic
With Adullact’s over 300 members, MIMO’s reach already surpasses the country’s borders to include Belgium’s federal government services. Yet in 2014 MIMO crossed even the Atlantic, with the personal membership of one of the staff members working for the Free Software Resource Centre (CELL) in Quebec (Canada).
At its start in 2005, MIMO’s task was to introduce free software office tools. The group in 2012 decided on LibreOffice, and this suite is now installed on nearly all 500,000 desktops of France’s ministries: Energy (Ecology), Defence (Défense), Interior (Intérieur), Economy, Justice, Agriculture, Culture and Communication, Education, Finance, and the two newly joined ministries, Health and Social Affairs and Foreign Affairs.
Good authority
Currently, MIMO biggest task is updating its selection of free software. The 2015 edition of this Socle Interministériel de Logiciels Libres (SILL, the inter-ministerial free software base) will be made available this month. The selection is shared as a descriptive list online. The selection intended for desktop workstations will be available as a downloadable DVD image. Currently, these hyperlinks provide the 2014 edition.
The use of the SILL software is not mandatory, but the SILL is a reference and the ministries have to consider it in their choice.
More information:
Dịch: Lê Trung Nghĩa

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.