Thứ Hai, 5 tháng 11, 2018

Chính sách tài nguyên giáo dục mở (OER) của bang GEORGIA, nước MỹHoạt động năm 2018:
Không có dự luật thích hợp nào được đệ trình trong năm 2018.
Các chính sách hiện hành đã được ban hành trong các năm trước:
  • Georgia Học tập Kham được - Affordable Learning Georgia (2014): là sáng kiến của Hệ thống Đại học Georgia để thúc đẩy sự thành công của sinh viên bằng việc hỗ trợ triển khai các lựa chọn thay thế kham được đối với các sách giáo khoa thương mại đắt giá, đặc biệt các Tài nguyên Giáo dục Mở - OER (Open Educational Resources) và các sách giáo khoa mở. Chương trình này đã được cấp vốn dành riêng theo luật pháp vào năm 2014 và các năm sau đó.
2018 Activity:
No relevant bills were filed in 2018.
Existing Policies Enacted in Previous Years:
  • Affordable Learning Georgia (2014): Affordable Learning Georgia a University System of Georgia initiative to promote student success by supporting the implementation of affordable alternatives to expensive commercial textbooks, particularly Open Educational Resources (OER) and open textbooks. The program was funded by appropriations from the legislature in 2014 and subsequent years.
Blogger: Lê Trung Nghĩa


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.