Thứ Tư, 19 tháng 11, 2014

Tài liệu PostgreSQL 9.0.13, Phần III. Quản trị máy chủ; và Phần IV. Các giao diện máy trạm - bản dịch sang tiếng Việt
Là tài liệu của Nhóm phát triển toàn cầu PostgreSQL, xuất bản năm 2013. Bản dịch sang tiếng Việt của Phần III và Phần IV có 406 trang.
Bạn có thể tải về bản dịch sang tiếng Việt tại địa chỉ:

PS:Tháng 03/2014, cũng tài liệu này, các Phần I và II đã được dịch xong sang tiếng Việt. Bạn có thể tải về bản dịch sang tiếng Việt của 2 phần đầu này tại địa chỉ:

Blogger: Lê Trung Nghĩa

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.