Thứ Ba, 4 tháng 4, 2017

'Dữ liệu Mở Liên kết: Những điều cơ bản' - bản dịch sang tiếng ViệtTài liệu ‘Dữ liệu Mở Liên kết: Những điều cơ bản - Ấn bản Môi giới Tri thức Khí hậu’, các tác giả Florian Bauer (REEEP) và Martin Kaltenböck (Công ty Web Ngữ nghĩa), là tài liệu “chỉ dẫn khởi đầu nhanh cho những người ra quyết định và các nhà môi giới tri thức khí hậu tìm cách để bắt kịp tốc độ với khái niệm Dữ liệu Mở Liên kết - LOD (Linked Open Data), và đang cân nhắc để làm cho tổ chức của họ trở thành một phần của phong trào đó. Cuốn sách đưa ra tổng quan ngắn gọn về LOD và sự thích hợp của nó cho việc môi giới tri thức thành công, cũng như các câu trả lời thực tế cho nhiều câu hỏi nổi bật...”


Bạn có thể tải về bản dịch sang tiếng Việt của tài liệu, với 85 trang tại địa chỉ:
VIETNAMESE VERSION OF
LINKED OPEN DATA: THE ESSENTIALS
The Climate Knowledge Brokering Edition
by Florian Bauer (REEEP) and Martin Kaltenböck (Semantic Web Company)
2nd edition 2016

This book is a quick start guide for decision makers and climate knowledge brokers seeking to get up to speed with the concept of Linked Open Data (LOD), and are looking to make their organization part of the movement. It provides a brief overview of LOD and its relevance for successful knowledge brokering, as well as practical answers to many pertinent question...”


You can download Vietnamese version, with 85 pages, of the book at:

Blogger: Lê Trung Nghĩa

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.