Thứ Hai, 14 tháng 8, 2017

7. Các định dạng khác của chỉ dẫn này


Other formats for this guide • Phiên bản đương thời và có căn cứ nhất của chỉ dẫn này là ấn bản wiki này, <bit.ly/goodoa>. Chúng tôi đã tung nó ra vào tháng 10/2012 và cập nhật nó thường xuyên.
 • Đối với những ai thích các định dạng khác hơn, chúng tôi định kỳ xuất bản các ấn bản in và PDF.
  • Chúng tôi đã phát hành các ấn bản in và PDF đầu tiên vào tháng 10/2013, và các ấn bản in và PDF lần thứ 2 vào tháng 10/2015.
  • Các ấn bản năm 2013 đã sử dụng văn bản như nó được đưa ra vào ngày 26/09/2013, sau gần 1 năm tiến hóa trên wiki. Các ấn bản năm 2015 đã sử dụng văn bản như nó được đưa ra vào ngày 07/09/2015, sau gần 3 năm tiến hóa trên wiki.
  • Không giống như ấn bản wiki, các ấn bản in và PDF sử dụng đánh số trang liên tục. Giống như ấn bản wiki, chúng được cấp giấy phép CC BY. Giống như ấn bản wiki, các ấn bản PDF có các đường liên kết tích cực trong văn bản. Các ấn bản in sử dụng các ghi chú cuối bài và các URL ở những nơi 2 ấn bản khác kia sẻ dụng các đường liên kết tích cực. Để hỗ trợ cho những người thích các ấn bản in và PDF, các ấn bản PDF cũng có các ghi chú cuối bài y hệt như các ấn bản in.
 • Đây ấn bản PDF tháng 10/2015. Xem thêm bản sao trong DASH, kho truy cập mở của Harvard.
 • Để có được bản sao ấn bản in tháng 10/2015, hãy gửi thư điện tử tới Kelly Fitzpatrick với địa chỉ snail-mail của bạn.
 • The most current and authoritative version of the guide is this wiki edition, <bit.ly/goodoa>. We launched it in October 2012 and update it regularly.
 • For those who prefer other formats, we periodically publish print and PDF editions.
  • We released the first print and PDF editions in October 2013, and the second print and PDF editions in October 2015.
  • The 2013 editions used the text as it stood on September 26, 2013, after roughly one year of evolution on the wiki. The 2015 editions used the text as it stood on September 7, 2015, after roughly three years of evolution on the wiki.
  • Unlike the wiki edition, the print and PDF editions use continuous pagination. Like the wiki edition, they stand under CC-BY licenses. Like the wiki edition, the PDF editions have active links in the text. The print editions use endnotes and URLs where the other two editions use active links. To support those who'd like to print the PDF, the PDF editions include the same endnotes as the print editions.
 • Here's the October 2015 PDF edition. Also see the copy in DASH, Harvard's open-access repository.
 • To obtain a copy of the October 2015 print edition, email Kelly Fitzpatrick with your snail-mail address.
Dịch: Lê Trung Nghĩa

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.