Thứ Ba, 15 tháng 8, 2017

8. Các tài nguyên bổ sung thêm (cho chính sách truy cập mở)


Additional resources8.1. Các chính sách dạng được khuyến cáo trong chỉ dẫn này

Trật tự thời gian theo ngày tháng áp dụng. Các đường liên kết trỏ tới các chính sách, không phải trỏ tới các trang chủ của cơ sở.
Đối với những ai đang xem xét áp dụng các chính sách của riêng họ, chúng tôi khuyến cáo bắt đầu bằng chính sách mẫu của Harvard hiện hành, nó kết hợp các thực hành mới nhất được khuyến cáo trong chỉ dẫn này. các nhân viên dự án HOAP cũng sẵn sàng để tư vấn về phác thảo.
 1. Harvard Law School, 1/05/2008
 2. University of Kansas, 30/04/2009
 3. Trinity University, 27/10/2009
 4. Oberlin College, 18/11/2009
 5. Rollins College, 25/02/2010
 6. Duke University, 18/03/2010
 7. The University of Hawaii-Manoa, Faculty Senate tháng 12/2010, áp dụng lần mới nhất tháng 03/2012
 8. Strathmore University, tháng 02/2011
 9. Emory University, 15/03/2011
 10. Princeton University, 19/09/2011
 11. Hope College, 15/10/2011
 12. Bifröst University (tiếng Anh), hoặc tiếng Iceland, biểu quyết lần đầu vào tháng 05/2011; được khẳng định vào tháng 01/2012
 13. Utah State University, tháng 04/2012
 14. McGill University Librarians, tháng 10/2012.
 15. Rutgers University, 19/10/2012
 16. University of Nairobi, tháng 12/2012
 17. Wellesley College, 6/02/2013
 18. College of Wooster, 4/03/2013
 19. Amherst College, 5/03/2013
 20. Allegheny College, 16/05/2013
 21. Bryn Mawr College, 11/12/2013
 22. University of Minnesota, tháng 12/2014
 23. Boston University, 11/02/2015
 24. Middlebury College, 17/05/2016
 25. Simon Fraser University, tháng 01/2017
 26. Indiana University, 21/02/2017
 27. Florida Gulf Coast University, 31/03/2017 (có hiệu lực 1/08/2017)

8.2. Các khuyến cáo khác cho chính sách OA của các đại học

8.3. Các chính sách OA cho đại học nói chung

 • Đăng ký Các chính sách Lưu trữ bắt buộc của các kho truy cập mở - ROARMAP (Registry of Open Access Repositories Mandatory Archiving Policies). Danh sách toàn diện nhất các chỉ thị truy cập mở của đại học. Cũng bao gồm các chỉ thị OA của các cơ quan cấp vốn.


Policies of the kind recommended in the guide

Chronological by date of adoption. Links point to policies, not institutional home pages.
For those considering adopting their own policies, we recommend starting with the current Harvard model policy, which incorporates the latest recommended practices described in this guide. HOAP project staff are available for consultation on drafting as well.
 1. Harvard Law School, May 1, 2008
 2. University of Kansas, April 30, 2009
 3. Trinity University, October 27, 2009
 4. Oberlin College, November 18, 2009
 5. Harvard Business School, February 12, 2010
 6. Rollins College, February 25, 2010
 7. Duke University, March 18, 2010
 8. Harvard Divinity School, November 15, 2010
 9. The University of Hawaii-Manoa, Faculty Senate December 2010, Final adoption March 2012
 10. Strathmore University, c. February 2011
 11. Emory University, March 15, 2011
 12. Princeton University, September 19, 2011
 13. Hope College, October 15, 2011
 14. Bifröst University (in English), or in Icelandic, first vote May 2011; confirmed January 2012
 15. Utah State University, April 2012
 16. McGill University Librarians, c. October 2012.
 17. Rutgers University, October 19, 2012
 18. Harvard School of Public Health, November 26, 2012
 19. Georgia Institute of Technology, November 27, 2012
 20. Olin College of Engineering, November 28, 2012
 21. University of Nairobi, December 2012
 22. Wellesley College, February 6, 2013
 23. College of Wooster, March 4, 2013
 24. Amherst College, March 5, 2013
 25. University of Rhode Island, March 21, 2013
 26. Allegheny College, May 16, 2013
 27. Oregon State University, June 13, 2013
 28. University of California, July 24, 2013; strengthened, October 26, 2015
 29. Bryn Mawr College, December 11, 2013
 30. Harvard Medical School, June 18, 2014
 31. University of Minnesota, December 2014
 32. Boston University, February 11, 2015
 33. University of Delaware, April 6, 2015
 34. Florida State University, February 17, 2016.
 35. University of Arizona, April 4, 2016
 36. Middlebury College, May 17, 2016
 37. Simon Fraser University, January 2017
 38. Stony Brook University, February 6, 2017
 39. Indiana University, February 21, 2017
 40. Florida Gulf Coast University, March 31, 2017 (to take effect August 1, 2017)

Other recommendations for university OA policies

University OA policies in general

 • ROARMAP (Registry of Open Access Repositories Mandatory Archiving Policies). The most comprehensive list of university OA mandates. Also includes funding-agency OA mandates.
Dịch: Lê Trung Nghĩa

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.