Thứ Tư, 24 tháng 10, 2018

‘Tóm tắt các con đường dẫn tới Truy cập Mở’ - bản dịch sang tiếng Việt


Là tài liệu của Thư viện Đại học California, một trong các tài liệu cần thiết nêu lên quan điểm của Đại học California của nước Mỹ về các con đường dẫn tới Truy cập Mở, cụ thể như: (1) Truy cập Mở Xanh - Green OA (Green Open Access); (2) Truy cập Mở Vàng dựa vào các khoản phí xử lý bài báo - Gold OA-APC-based (Gold Open Access Article Processing Charges Based); (3) Truy cập Mở Vàng không dựa vào các khoản phí xử lý bài báo - Gold OA-Non-APC-based (Gold Open Access Non Article Processing Charges Based);
Hy vọng các khái niệm này sớm xuất hiện trong cuộc sống ở Việt Nam.


Bạn có thể tự do tải về bản dịch sang tiếng Việt có 4 trang tại địa chỉ:


Blogger: Lê Trung Nghĩa

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.