Thứ Ba, 11 tháng 8, 2015

Báo cáo từng nước một: bước đầu đạt được tính minh bạch


Country-by-country reporting: first step in achieving transparency
Submitted by Joinup Editor on August 05, 2015
Bài được đưa lên Internet ngày: 05/08/2015

Hôm 08/07, Nghị viện châu Âu đã biểu quyết có lợi cho các biện pháp để nâng cao sự minh bạch của các tập đoàn đa quốc gia về tài chính, yêu cầu các công ty đa quốc gia (MNC) có trụ sở ở EU hé lộ các chi tiết về thanh toán thuế cho các chính phủ khắp thế giới. Các biện pháp đã được biểu quyết qua như một phần của Chỉ thị về các Quyền của các Bên tham gia đóng góp - SRD (Shareholders’ Rights Directive), điều sửa đổi bổ sung 2 chỉ thị đang tồn tại về sự tham gia dài hạn của các bên tham gia đóng gópđiều hành tập đoàn.

Tương ứng 404 và 408 Thành viên của Nghị viện châu Âu đã phê chuẩn các sửa đổi bổ sung cho chỉ thị, điều có thể đòi hỏi các MNC báo cáo công khai thông tin tài chính trên cơ sở từng quốc gia và hé lộ công khai thông tin về các quy định thúe. (...) Đọc bài viết đầy đủ ở đây.

Elena Gaita

On 8 July, the European Parliament voted in favour of measures to increase the transparency of the finances of multinational corporations, requiring EU-based multinational companies (MNCs) to reveal details of tax payments to governments around the world. The measures were voted through as part of the Shareholders’ Rights Directive (SRD), which amends two existing directives on long-term shareholder engagement and corporate governance.
Respectively 404 and 408 Members of the European Parliament (MEPs) endorsed the amendments to the directive, which would require MNCs to publicly report financial information on a country-by-country basis and to publicly disclose information regarding tax rulings. (...) Read the full article here.
by Elena Gaita
Dịch: Lê Trung Nghĩa

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.