Thứ Ba, 16 tháng 5, 2017

Tổng quan về Truy cập Mở ở các Quốc gia Thành viên EU


Overview of Open Access in the EU member states
Updated on 01 September 2015
Bài được đưa lên Internet ngày: 01/09/2015


Châu Âu, và các Quốc gia Thành viên của EU, có rồi truyền thống mạnh về Truy cập Mở - OA (Open Access), cả trong việc xây dựng các hạ tầng cho các kho truy cập mở lẫn trong việc khuyến khích thiết lập các tạp chí truy cập mở và sự biến đổi xuất bản truyền thống sang truy cập mở.
Các kho truy cập mở ở châu Âu
Dự án DRIVER đã giúp thiết lập và phát triển các kho trong từng quốc gia châu Âu, và đã khuyến khích đạt được truy cập mở bằng việc thúc đẩy phát triển chính sách ở mức quốc gia. Các cơ sở mong muốn thiết lập kho có thể tìm các hướng mở rộng và các khuyến cáo trên trang hỗ trợ của DRIVER. Các tóm tắt về truy cập mở và các kho ở từng Quốc gia Thành viên là có sẵn trên từng trang quốc gia.
Truy cập mở tới các xuất bản phẩm khoa học được rà soát lại ngang hàng cũng đã được thiết lập như là nguyên tắc nằm bên dưới trong Horizon 2020. Tờ thông cáo: Truy cập Mở trong Horizon 2020 mô tả súc tích cách mà truy cập mở đang dịch chuyển từ thí điểm sang chính sách của EU trong Horizon 2020.
Bức tranh các kho truy cập mở của châu Âu
Số lượng bên dưới tới từ không gian tổng hợp của OpenAIRE (được cập nhật hàng tuần)
Quốc gia
Số lượng kho
Số lượng xuất bản phẩm truy cập mở
14
83.013
12
221.674
2
2.479
3
149.414
3
5.592
10
152.216
11
112.176
1
11.265
6
220.229
36
1.515.256
106
913.004
6
30.844
6
15.320
3
26.046
13
90.354
57
209.758
5
32.988
2
25.195
1
8.449
1
5.572
31
476.257
5
184.071
13
50.467
45
275.353
0
0
5
13.962
0
0
10
231.513
79
1.109.038
25
228.802
16
344.244
29
54.543
147
5.110.174
(gồm khoảng 2,5 triệu xuất bản phẩm từ PMC Europe)Xuất bản truy cập mở ở châu Âu
Có số lượng ngày một gia tăng các tạp chí truy cập mở; hầu hết các ngành bây giờ đều có đại diện. Danh sách toàn diện các tạp chí (châu Âu) hiện có sẵn, được Thư mục các Tạp chí Truy cập Mở (Directory of Open Access Journals) cung cấp. Các sáng kiến quốc gia về xuất bản trong các tạp chí OA và các tạp chí đặc thù có thể được thấy trên các trang quốc gia.
Các sáng kiến của OpenAIRE và của châu Âu
OpenAIRE xây dựng dựa vào và cung cấp sự truy cập tới mạng các kho truy cập mở được phát triển rồi; và (hợp tác với các bên tham gia đóng góp khác, như COAR, SPARC Europe, và LIBER) nó hỗ trợ tiếp cho sự mở rộng, sao cho các tác giả có khả năng tuân thủ với Thí điêm về Truy cập Mở của EC và các Chỉ dẫn của ERC về Truy cập Mở bên trong ngữ cảnh địa phương của riêng họ. OpenAIRE gắn sự xuất bản vào dữ liệu các dự án nghiên cứu chính, sao cho nó có thể được nhận diện như là một dự án được FP7 hoặc ERC cấp vốn.
Các NOAD của OpenAIRE
Hầu hết các Quốc gia Thành viên EU đã xây dựng sự tinh thông về OA. OpenAIRE nhấn mạnh vào điều này bằng việc thiết lập mạng các Bàn Truy cập Mở Quốc gia - NOADs (National Open Access Desks), những người có thể cung cấp sự hỗ trợ cho các nhà nghiên cứu, các cơ sở và các nhà quản lý kho ở đất nước của riêng họ, tìm cách tuân thủ với Thí điểm về Truy cập Mở của EC và các Chỉ dẫn của ERC về Truy cập Mở.
Mạng các Bàn Truy cập Mở của OpenAIRE có cấu trúc tương tự như với mạng thông tin rộng khắp châu Âu trong Chương trình Nghiên cứu của châu Âu (European Research Programmes). Trọng tâm của các hoạt động Bàn Truy cập Mở có thể được liên hệ cho tất cả các câu hỏi về Truy cập Mở, việc ký gửi, Thí điểm của EC, .v.v. ở mức quốc gia.
Xin hãy nháy vào một trong các quốc gia trong danh sách (bên phải) để có nhiều thông tin hơn về:
  • Môi trường Nghiên cứu Quốc gia (các cơ sở nghiên cứu, việc cấp vốn)
  • Truy cập Mở và các Kho (nhận thức, các kho, các tạp chí, các tổ chức)
  • Các chi tiết liên hệ của Bàn Truy cập Mở
Europe, and the EU member states, already have a strong tradition in Open Access, both in building infrastructures for Open Access repositories and stimulating the establishment Open Access journals and transition of traditional publishing to Open Access.

Open Access Repositories in Europe

The DRIVER project helped to establish and develop repositories in each of the European countries, and stimulated Open Access archiving by promoting policy development at the national level. Institutions wishing to set up a repository can find extensive directions and recommendations on the DRIVER support site. Summaries on Open Access and repositories in each of the member countries are available on the country pages.
Open access to scientific peer reviewed publications has been also anchored as an underlying principle in the Horizon 2020. The Fact Sheet: Open Access in Horizon 2020 describes in a concise manner how Open access is moving from a pilot to an EU policy in Horizon 2020. 

European Open Access Repositories Landscape

The numbers below come from the OpenAIRE aggregated space (updated weekly).
Country
#repositories 
# OA publications
14
 83013
12
221674
2
2479
3
149414
3
5592 
10
152216
11
112176
1
11265
6
220229
36
1515256
106
913004
6
30844
6
15320
3
26046
13
90354
57
209758
5
32988
2
25195 
1
8449
1
5572
31
476257
5
184071
13
50467
45
275353
0
0
5
13962
0
0
10
231513
79
1109038
25
228802 
16
344244
29
54543
147
5110174
(includes about 2.5 mi publications from PMC Europe)

Open Access publishing in Europe

There is a growing number of Open Access Journals; most disciplines are now represented. A comprehensive list of (European) journals currently available, is provided by the Directory of Open Access Journals. National initiatives on publishing in OA journals and specific journals can be found on the country pages.

OpenAIRE and the European initiatives

OpenAIRE builds on and provides access to the network of open access repositories already developed; and (in cooperation with other stakeholders, like COAR, SPARC Europe, and LIBER) it supports further expansion, so that authors have the possibility to comply with the EC Open Access Pilot and ERC Guidelines on Open Access within their own local context. OpenAIRE ties the publication to key research project data, so that it can be identified as an FP7 or ERC-funded project.

The NOADs of OpenAIRE

Most of the EU member states have built expertise on OA. OpenAIRE capitalises on this by establishing a network of National Open Access Desks (NOADs), who can provide support to researchers, institutions and repository managers in their own country seeking to comply with the EC Open Access Pilot and ERC Guidelines on Open Access.
The OpenAIRE network of Open Access desks is structured similarly to the Europe-wide information network on European Research Programmes. The focus of the Open Access Desks activities is on support for compliance with the EC Open Access Pilot. The Open Access desks can be contacted for all questions on Open Access, depositing, the EC Pilot, etc. on the national level.
Please click on one of the countries in the list (right) for further information on:
  • The National Research Environment (research institutions, funding)
  • Open Access and Repositories (awareness, repositories, journals, organizations)
  • Contact details of the Open Access Desk
Dịch: Lê Trung NghĩaKhông có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.