Thứ Năm, 8 tháng 1, 2015

Chính phủ Quebec viết 3 giấy phép nguồn mở


Quebec government writes 3 open source licences
Submitted by Gijs Hillenius on January 05, 2015
Bài được đưa lên Internet ngày: 05/01/2015
Chính phủ tỉnh Quebec của Canada đang hoàn thành 3 giấy phép nguồn mở để làm dễ dàng hơn cho các cơ quan hành chính nhà nươcs của tỉnh chia sẻ các giải pháp phần mềm. Các giấy phép sẽ sẵn sàng trong các tuần tới. Chính phủ Quebec đã quyết định tạo ra một giấy phép với những hạn chế tối thiểu về tái phân phối - tương tự như giấy phép BSD, một giấy phép thứ 2 mà giữ lại bản quyền và thêm một lời khước từ - tương tự như giấy phép Apache, và giấy phép thứ 3, cho phép những người sử dụng đầu cuối sử dụng, nghiên cứu, chia sẻ (sao chép), và sửa đổi các phần mềm trong khi giữ lại các quyền đó - tương tự như GPL. Các giấy phép đó sẽ rất ngay thẳng, và sẽ tương thích với hầu hết các giấy phép tự do nguồn mở, bao gồm cả giấy phép của Liên minh châu Âu, EUPL, theo các nguồn được thông tin tốt.

Chính phủ Quebec đã cân nhắc áp dụng giấy phép nguồn mở của Liên minh châu Âu, EUPL, nhưng cuối cùng đã quyết định viết cho riêng mình. EUPL chỉ định rằng, trong trường hợp có kiện tụng, sẽ tuân theo tòa án ở Quốc gia thành viên EU của người cấp phép. Nếu người cấp phép không từ EU, thì kiện tụng sẽ được mang ra trước tòa án Bỉ.

Quebec đang áp dụng ý tưởng này trong 3 giấy phép phần mềm tự do. Thay vì sử dụng lại giấy phép BSD, Apache hoặc GPL, chính phủ đang thiết lập cho chính phủ Quebec như là nhà chức trách của giấy phép. Quebec đang xem xét để yêu cầu Quỹ Phần mềm Tự do để phê chuẩn các giấy phép của họ.

Thêm thông tin:
The government of the Canadian province of Quebec is finalising three open source licences to make it easier for provincial public administrations to share software solutions. The licences should be available in the coming weeks. The Quebec government has decided to create one licence with minimal restrictions on the redistribution - similar to the BSD licence, a second that preserves copyright and adds a disclaimer - similar to the Apache licence, and a third, that lets end-users use, study, share (copy), and modify the software while retaining those rights - similar to the GPL. The licences will be very straightforward, and will be compatible with most of the other free and open source licences, including that of the European Union, the EUPL, according to well informed sources.
The Quebec government considered adapting the European Union’s open source licence, EUPL, but in the end decided to write its own. The EUPL specifies that, in case of litigation, is subject to the court in the EU Member State of the licensor. If the licensor is not from the EU, litigation should be brought before a court in Belgium.
Quebec is adopting this idea in its three free software licences. Instead of reusing the BSD, Apache or GPL licence, the government is establishing the government of Quebec as licence authority. Quebec is considering to ask the Free Software Foundation to approve our licences.
More information:
Dịch: Lê Trung Nghĩa

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.