Chủ Nhật, 25 tháng 1, 2015

Munich - Cơ quan hành chính nhà nước thứ 2 nằm trong NGO Libreoffice


Munich 2nd public administration in Libreoffice NGO
Submitted by Gijs Hillenius on January 13, 2015
Bài được đưa lên Internet ngày: 13/01/2015
Lời người dịch: Các trích đoạn: “Thành phố Munich của Đức là cơ quan hành chính nhà nước thứ 2 ra nhập ban cố vấn tại Quỹ Tài liệu (The Document Foundation), một tổ chức phi lợi nhận thúc đẩy sự phát triển của Libreoffice. Munich đang ra nhập ban cố vấn trong một cuộc họp vào thứ ba tuần này, Quỹ Tài liệu đã thông báo ngày hôm qua”. “Tại Munich, Libreoffice bây giờ được sử dụng trên 16.000 máy trạm cá nhân”. “Cơ quan nhà nước Pháp MIMO (Mutualisation Interministérielle pour une Bureautique Ouverte, hoặc or Inter-ministry Mutualisation for an Open Productivity Suite) đã ra nhập ban lãnh đạo này vào tháng 06/2013”. “MIMO, được thành lập năm 2005, đại diện cho khoảng nửa triệu người sử dụng Libreoffice và có quan hệ mật thiết với Apache OpenOffice, ở 11 bộ của Pháp - bao gồm cả Năng lượng (Ecologie), Quốc phòng (Défense), Tư pháp, Giáo dục và Tài chính. Bộ Nội vụ có trách nhiệm cho sự triển khai rộng lớn nhất của Libreoffice, với 240.000 máy để bàn”.

Thành phố Munich của Đức là cơ quan hành chính nhà nước thứ 2 ra nhập ban cố vấn tại Quỹ Tài liệu (The Document Foundation), một tổ chức phi lợi nhận thúc đẩy sự phát triển của Libreoffice. Munich đang ra nhập ban cố vấn trong một cuộc họp vào thứ ba tuần này, Quỹ Tài liệu đã thông báo ngày hôm qua.

Cơ quan nhà nước Pháp MIMO (Mutualisation Interministérielle pour une Bureautique Ouverte, hoặc or Inter-ministry Mutualisation for an Open Productivity Suite) đã ra nhập ban lãnh đạo này vào tháng 06/2013.

Ban cố vấn là các tổ chức đóng góp đáng kể cho sự phát triển của Libreoffice - bằng việc đệ trình mã, ví dụ thế, hoặc bằng việc giúp tài chính. Các thành viên đã gặp các giám đốc của quỹ một lần trong mỗi 3 tháng, người phát ngôn Italo Vignoli nói. “Các thảo luận đưa ra sự thấu hiểu về thị trường CNTT-TT của phần mềm tự do; đây cũng là cách để các thành viên ban cố vấn đưa ra các ý kiến phản hồi về các triển khai quy mô rộng lớn của họ”.

Tại Munich, Libreoffice bây giờ được sử dụng trên 16.000 máy trạm cá nhân. “Thành phố Munich là tham chiếu lành mạnh cho mỗi chuyển đổi sang phần mềm tự do”, Quỹ Tài liệu trích lời chủ tịch Thorsten Behrens nói, “nó sẽ gia tăng giá trị đáng kể cho ban cố vấn của chúng ta”.

MIMO, được thành lập năm 2005, đại diện cho khoảng nửa triệu người sử dụng Libreoffice và có quan hệ mật thiết với Apache OpenOffice, ở 11 bộ của Pháp - bao gồm cả Năng lượng (Ecologie), Quốc phòng (Défense), Tư pháp, Giáo dục và Tài chính. Bộ Nội vụ có trách nhiệm cho sự triển khai rộng lớn nhất của Libreoffice, với 240.000 máy để bàn.

Xem thêm:
The German city of Munich is the second public administration to join the advisory board at the Document Foundation, a non-profit organisation promoting the development of LibreOffice. Munich is joining the advisory board in a meeting this week Thursday, the Document Foundation announced yesterday.
France’s MIMO (Mutualisation Interministérielle pour une Bureautique Ouverte, or Inter-ministry Mutualisation for an Open Productivity Suite) joined the board in June 2013.
The advisory board is for organisations that contribute significantly to the development of LibreOffice - by submitting code, for example, or by helping financially. The members meet the the directors of the foundation once every three months, says spokesperson Italo Vignoli. “The discussions provide insight on the free software ICT market; it is also a way for the advisory board members to provide feedback on their large-scale implementations.”
In Munich, LibreOffice is now used on 16,000 PC workstations. “The city of Munich is a healthy reference for every migration to free software”, the Document Foundation quotes its chairman Thorsten Behrens as saying, “it will add a significant value to our advisory board.”
MIMO, set-up in 2005, represents about half a million users of LibreOffice and the closely related Apache OpenOffice, at eleven French ministries - including Energy (Ecologie), Defence (Défense), Justice Education and Finance. The Interior Ministry is responsible for the largest deployment of LibreOffice, with 240,000 desktops.
More information:
Dịch: Lê Trung Nghĩa

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.