Thứ Hai, 27 tháng 7, 2015

Estonia tổ chức trường học mùa hè về không gian mạng quốc tế đầu tiên


Estonia to host first international cyber summer school
Submitted by Joinup Editor on July 14, 2015
Bài được đưa lên Internet ngày: 14/07/2015

Trường học mùa hè về an toàn không gian mạng quốc tế đầu tiên sẽ được tổ chức ở Estonia vào tuần sau.
Các chuyên gia CNTT từ Mỹ, Anh và Estonia sẽ điều tra nghiên cứu an toàn thông tin, và thảo luận, trong số các chủ đề khác, cách để giữ cho dữ liệu an toàn, cách chia sẻ nó và nặc danh nó an toàn.

Các diễn giả sẽ tới từ Đại học Oxford, Đại học Columbia, Đại học California Berkeley, Đại học Tartu và Trung tâm Xuất sắc Phòng thủ Không gian mạng của NATO có trụ sở ở Tallinn.

7 0 sinh viên đang làm luận án tiến sỹ khoa học tham gia trong các bài giảng, các nhiệm vụ thực tiễn và các công việc nhóm, với từng người nhận 5 tín chỉ ECTS và một chứng chỉ.

Trường học mùa hè về an toàn không gian mạng 2015 sẽ được tổ chức vào tuần sau từ thứ hai tới thứ sáu gần Tallinn. Nó được tổ chức bởi Quỹ Công nghệ Thông tin cho Giáo dục ở Estonia (HITSA) cùng với Đại học Công nghệ Tallinn, Đại học Tartu và Bộ Giáo dục và Nghiên cứu.


The first international cyber security summer school will be held in Estonia next week.
IT experts from the US, the UK and Estonia will investigate information security, and discuss, among other topics, how to keep data safe, how to safely share it and anonymize it.
Speakers will come from Oxford University, Columbia University, UC Berkeley, the University of Tartu and the Tallinn-based NATO Cyber Defense Center of Excellence.
70 PhD students will take part in lectures, practical tasks and group work, with each receiving 5 ECTS credits and a certificate.
The Cyber Security Summer School 2015 will be held next week from Monday to Friday near Tallinn. It has been organised by the Information Technology Foundation for Education in Estonia (HITSA) together with Tallinn University of Technology, University of Tartu and the Ministry of Education and Research.
Dịch: Lê Trung Nghĩa

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.