Thứ Hai, 26 tháng 10, 2015

Học từ tiếp cận của TESS-India về bản địa hóa OER xuyên khắp các bang của Ấn Độ - bản dịch sang tiếng Việt
Là tài liệu của các tác giả Perryman, Leigh-Anne; Buckler, Alison and Seal, Timothy, được xuất bản trên Tạp chí các Phương tiện Tương tác trong Giáo dục, 2(7) ngày 23/12/2014. Tài liệu đề cập tới một khía cạnh khác của OER, đặc biệt với các quốc gia mà tiếng Anh không phải là tiếng mẹ đẻ, khía cạnh bản địa hóa. Nó có lẽ rất cần cho người Việt Nam tham khảo, khi mà hầu hết các OER là có sẵn bằng tiếng Anh với chất lượng cao, có khả năng được tùy biến sang tiếng Việt mà không có bất kỳ trở ngại nào về pháp lý, về việc vi phạm bản quyền.

Bản dịch sang tiếng Việt có 23 trang, bạn có thể tải về theo địa chỉ:

Blogger: Lê Trung Nghĩa

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.