Thứ Ba, 26 tháng 5, 2015

Pháp muốn tăng tốc các cải cách thông qua chính phủ mở


France wants to accelerate its reforms through open government
Submitted by Joinup Editor on May 20, 2015
Bài được đưa lên Internet ngày: 20/05/2015

Kế hoạch hành động mà Pháp phải đệ trình như một phần cơ chế thành viên của nó trong Đối tác Chính phủ Mở - OGP (Open Government Partnership) chủ yếu được xây dựng về các cải cách đã được công bố rồi.

Tính toàn vẹn, sự minh bạch của nhà nước về tài khoản và các quyết định nhà nước, sự tham gia của công dân trong quyết định... Kế hoạch hành động này Pháp phải cung cấp trong tháng 6 ở OGP dựa vào các biện pháp đã được công bố rồi, khoảng 3 năm.

Nó được Etalab chuẩn bị, một nhân viên làm cho Thủ tướng, người cũng quản lý về chính sách dữ liệu mở.

Đọc văn bản đầy đủ (tiếng Pháp) được Samuel Le Goff viết ở đây.

The action plan that France must submit as part of its membership of the Open government partnership (OGP) is mainly build on reforms already announced.
Public integrity, transparency of accounts and public decisions, citizen participation in the decision ... The action plan that France must provide in June at the Open Government Partnership (OGP) based on measures already announced, around three axes.
It is prepared by Etalab, a service to the Prime Minister, who also takes care of the open data policy.
Read the full text (French) written by Samuel Le Goff here.

Dịch: Lê Trung Nghĩa

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.