Thứ Hai, 18 tháng 5, 2015

Triển vọng về chính sách và các thực tiễn của châu Á - Bản dịch sang tiếng Việt

Là tài liệu trích từ Kỷ yếu của hội thảo chuyên đề về tài nguyên giáo dục mở do tổ chức Tài nguyên Giáo dục Mở châu Á (Open Education Resources Asia) tổ chức trong các ngày 19-21/09/2012. Nội dung chính của tài liệu này nêu các tiêu chí để lựa chọn ra một nền tảng OER phù hợp để tạo và sử dụng các OER từ các kinh nghiệp thực tiễn các nơi trên thế giới.


Bạn có thể tải về bản dịch sang tiếng Việt, có 8 trang, tại địa chỉ:Blogger: Lê Trung Nghĩa

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.