Thứ Ba, 7 tháng 2, 2017

Phần cứng mở cuối cùng cũng đã tạo được dấn ấn lớn của nó?


Has open hardware finally made its big splash?
Opensource.com (originally published March 2014)
Opensource.com (Lần đầu được xuất bản vào tháng 03/2014)


Chris Clark là giám đốc về CNTT của SparkFun Electronics ở Boulder, Colorado. Ông đã nói với Jason Hibbets, giám đốc cộng đồng của Opensource.com, cuối năm ngoái tại hội nghị Tất cả Mọi điều đều Mở (All Things Open) về phần cứng mở.
Ông trả lời nhiều câu hỏi hóc búa về phần cứng mở, nơi điều đó đã và đang diễn ra. Hơn nữa, một câu hỏi lớn cho nhiều người làm phân cứng bây giờ là: Vì sao tôi mở nguồn phần cứng của tôi?
Chris nói về việc cấp phép và cách làm cho phần cứng nguồn mở của bạn thực sự có thể thúc đẩy việc kinh doanh của bạn. Ông cũng chỉ ra rằng lượng khách hàng có giáo dục trong kinh doanh phần cứng là chìa khóa, và rằng nguồn mở làm cho giáo dục dễ dàng hơn. Hãy tìm ra cách làm đúng trong video phỏng vấn này với Chris Clark.
Chris Clark is the IT director at SparkFun Electronics in Boulder, Colorado. He talked with Opensource.com community manager Jason Hibbets, late last year during the All Things Open conference about open hardware.
He answers a lot of awesome questions about open hardware, where it's going and where it's been. Plus, a big one for a lot of hardware makers out there right now: Why would I open source my hardware?
Chris talks about licensing and how making your hardware open source can actually propel your business forward. He also makes the point that an educated customer-base in the hardware business is key, and that open source makes that education easier. Find out how to do it right in this video interview with Chris Clark.
Dịch: Lê Trung Nghĩa

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.