Thứ Ba, 15 tháng 12, 2015

Khu vực nhà nước của Pháp vẫn là người sử dụng phần mềm tự do lớn nhất (PAC)

French public sector still a large user of Free Software (PAC)
Submitted by Cyrille Chausson on November 25, 2015
Bài được đưa lên Internet ngày: 25/11/2015

Chính quyền nước Pháp vẫn là người xúc tác thúc đẩy lớn nhất của Phần mềm Tự do (PMTD) ở Pháp. Theo một khảo sát được Pierre Audoin Consultants (nhóm CXP, PAC), một công ty tư vấn của Pháp, thì khu vực nhà nước được xem như là cơ hội cho PMTD với 71% trong số hơn 100 công ty được khảo sát trong nghiên cứu này, hầu hết là các thành viên của Conseil National du Logiciel Libre and Syntec Numérique, một hiệp hội các công ty CNTT.

Chính quyền Pháp từng là “miền đất màu mỡ” cho PMTD từ lâu, Mathieu Poujol, tư vấn trưởng ở PAC, nói.

Nó cũng đã và đang được thể hiện trong chính quyền Pháp. PMTD chiếm 10% khu vực CNTT của Pháp. Tỷ lệ này là lớn hơn trong khu vực nhà nước, Mathieu Poujol nói.

4.1 tỷ euro trong năm 2015
“Thị trường PMTD đang tăng trưởng tuyến tính”, ông nói. Nó còn được liên quan mạnh với hạ tầng CNTT (ví dụ, đám mây) trong khu vực nhà nước. Tới 2015, thị trường PMTD được kỳ vọng đạt 4.1 tỷ euro, và sẽ tăng trưởng cỡ 9% hàng năm cho tới năm 2020. Vào năm 2020, PMNM sẽ chiếm 14% thị trường CNTT nước Pháp, khảo sát nêu.

Mathieu Poujol đã giải thích rằng hầu hết các hệ thống trong khu vực nhà nước Pháp là dựa vào các phát triển đặc thù và PMTD thường là nền tảng cho chúng - vì mã là truy cập được dễ dàng. Nhưng, nó cũng là sự lựa chọn chính trị để tránh phụ thuộc vào nhà cung cấp.

Theo ông, chính quyền Pháp cũng đang thử xây dựng các hệ sinh thái PMTD và giúp các doanh nghiệp khởi nghiệp dựa vào PMTD để nổi lên, vì thế tăng cường cho thị trường ở Pháp.

The French administration is still a large enabler of Free Software in France. According to a survey published by Pierre Audoin Consultants (PAC , CXP group), a French consulting company, the public sector is seen as an opportunity for Free Software for 71% of the more than 100 companies surveyed in this study, mostly members of the Conseil National du Logiciel Libre and Syntec Numérique, an association of IT companies.
The French administration has been “a fertile ground” for Free Software for a long time, Mathieu Poujol, principal consultant at Pierre Audoin Consultants said.
It has also always been largely represented in the French administration. Free Software counts for 10% of the French IT sector. This ratio is larger in the public sector, Mathieu Poujol said.
EUR 4.1 billion in 2015
“The Free Software market is growing on a linear trend”, he said. It is still strongly linked to IT infrastructure (for example, the Cloud) in the public sector. By 2015, the Free Software market is expected to reach EUR 4.1 billion, and will grow by 9% annually until 2020. In 2020, Open Software will count for 14% of the French IT market, the survey stated.
Mathieu Poujol explained that most systems in the French public sector are based on specific developments and Free Software is usually the foundation for these - because the code is easily accessible. But, it is also a political choice to avoid vendor dependence.
According to him, the French administration is also trying to build ecosystems around Free Software and help start-ups based on Free Software to emerge, thereby strengthening the market in France.
Dịch: Lê Trung Nghĩa

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.